Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BP0768

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
13-01-2011
Datum publicatie
17-01-2011
Zaaknummer
AWB 10/552
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHLEE:2012:BV1298, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Reguliere bouwvergunning. Welstandstoets mag niet leiden tot een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 10/552

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 januari 2011 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[naam] en [naam],

wonende te [woonplaats],

eisers,

gemachtigde: drs. A. Flierman,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel,

verweerder,

gemachtigde: mr. N. la Crois, werkzaam bij de gemeente Frankeradeel.

Procesverloop

Bij brief van 28 januari 2010 heeft verweerder eisers mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de toepassing van de Woningwet (hierna: het bestreden besluit). Tegen dit besluit hebben eisers beroep aangetekend. De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, gehouden op 8 oktober 2010. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde en M.A. Flierman. Tevens is verschenen [naam], de architect van eisers. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Motivering

Feiten

1.1 Op 4 februari 2009 hebben eisers een aanvraag om een reguliere bouwvergunning eerste fase ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Franekeradeel, sectie E, nummer 583, plaatselijk bekend Aesterfaart 8 te Franeker (hierna: het perceel). Het perceel is gelegen in de Rietbuurt, die deel uitmaakt van een nieuwe woonwijk in Franeker. De planologische basis voor deze nieuwe woonwijk wordt gevormd door het bestemmingsplan "Woongebied Franeker-Zuid". Het door [naam architect] ontworpen bouwplan voorziet in een woning met één bouwlaag zonder kap.

1.2 Bij besluit van 29 april 2009 heeft verweerder geweigerd voor het bouwplan een bouwvergunning te verlenen, onder de overweging dat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit besluit is gebaseerd op het advies van de welstandscommissie van 7 april 2009. Bij het bestreden besluit op bezwaar heeft verweerder het besluit van 29 april 2009 gehandhaafd.

Beoordeling van het geschil

2.1 Op grond van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woningwet -voor zover hier van belang- moet een reguliere bouwvergunning worden geweigerd indien het uiterlijk van het bouwplan in strijd is met redelijke eisen van welstand. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) dient de welstandstoets zich in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. Het welstandsoordeel mag niet leiden tot een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt (vgl. LJN: BL7728). De rechtbank oordeelt dat hiervan in het onderhavige geval echter sprake is. In het bestemmingsplan "Woongebied Franeker-Zuid" is het algemene bebouwingsbeeld vastgelegd, door middel van voorschriften ten aanzien van de bebouwingsdichtheid, de maatvoering en de hoofdvorm. Voor de te realiseren beeldkwaliteit is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn algemene criteria opgenomen die gelden voor het gehele plangebied. Daarnaast zijn per buurt, onder meer voor de Rietbuurt, specifieke criteria opgenomen. Ten aanzien van de Rietbuurt is in het Beeldkwaliteitsplan aangegeven dat de hoofdvorm van een vrijstaande woning overwegend zal bestaan uit één bouwlaag met kap of één bouwlaag zonder kap. Het bouwplan van eisers voldoet dus aan het bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan, zoals namens verweerder ter zitting ook is erkend. In het welstandsadvies is aangegeven dat de door het Beeldkwaliteitsplan gevraagde samenhang in het straatbeeld niet tot stand komt indien de door eisers gewenste hoofdvorm van de woning, namelijk één bouwlaag zonder kap, wordt toegestaan. De rechtbank kan deze redenering niet volgen. Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting blijkt weliswaar dat ten tijde van de onderhavige bouwaanvraag vijf bouwplannen in de Rietbuurt waren vergund, bouwplannen die voorzien in woningen met één bouwlaag met kap, maar dat voor negen kavels nog bouwplannen ingediend konden worden. Van een al bestaand straatbeeld, (overwegend) bestaande uit vrijstaande woningen van één bouwlaag met kap, was dus (nog) geen sprake. Bovendien is niet onvoorstelbaar, gelet op de hiervoor geschetste bouwmogelijkheden, dat voor deze resterende kavels bouwplannen zouden worden ingediend die voorzien in woningen zoals de door eisers gewenste woning. Gelet hierop, concludeert de rechtbank dat verweerder door middel van de welstandstoets een belemmering heeft opgeworpen voor een bouwplan dat voldoet aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan.

2.2 Het beroep is daarom gegrond en het bestreden besluit zal worden vernietigd. De rechtbank ziet geen aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. De beoordeling of het bouwplan, behoudens voor wat betreft de hoofdvorm, voldoet aan redelijke eisen van welstand is voorbehouden aan verweerder en verweerder heeft bij die beoordeling beoordelingsruimte. Verweerder dient daarom opnieuw te beslissen op het door eisers ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 29 april 2009, met inachtneming van deze uitspraak. In dat verband merkt de rechtbank voor de volledigheid nog op dat vast staat dat van andere, in artikel 44, eerste lid, van de Woningwet genoemde, gronden om de bouwvergunning te weigeren geen sprake is.

Proceskosten

3.1 Met toepassing van artikel 8:75 van de Awb zal de rechtbank verweerder veroordelen in de proceskosten. Overeenkomstig het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht worden de proceskosten van eisers vergoed tot een bedrag van € 874 (beroepschrift 1 punt; verschijnen ter zitting 1 punt; gewicht van de zaak: gemiddeld; waarde per punt € 437).

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- bepaalt dat verweerder opnieuw op het bezwaarschrift van eisers beslist;

- bepaalt dat verweerder het betaalde griffierecht van € 150 aan eisers vergoedt;

- veroordeelt verweerder tot vergoeding van de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 874.

Aldus gegeven door mr. E. de Witt, rechter, in tegenwoordigheid van mr. J.R. Leegsma als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 13 januari 2011.

w.g. J.R. Leegsma

w.g. E. de Witt

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor partijen hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.