Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2010:BL5210

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
03-02-2010
Datum publicatie
22-02-2010
Zaaknummer
101479 - KG ZA 09-400
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil tussen Healthclub en Tenniscentrum over de terbeschikkingstelling van tennisbanen aan de Healthclub.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 101479 / KG ZA 09-400

Vonnis in kort geding van 3 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap

HEALTHCLUB LEEUWARDEN II B.V.,

gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende te Dordrecht,

eiseres,

advocaat: mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudende te Leeuwarden,

tegen

de vennootschap onder firma

TENNISCENTRUM "DE MOLEN",

gevestigd te Leeuwarden,

gedaagde,

advocaat: mr. R. Glas, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna "Healthclub" en "Tenniscentrum" genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Healthclub heeft Tenniscentrum in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 24 december 2009.

1.2. Healthclub heeft toen op de bij dagvaarding vermelde gronden gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Tenniscentrum gelast om Healthclub alsmede haar leden met ingang van 1 januari 2010 toe te laten tot haar terrein en gebruik te maken van de binnen- en buitentennisbanen, conform de volgende voorwaarden:

- gedurende de zomermaanden (1 april tot en met 30 september) heeft Healthclub het reserveringsrecht op twee buitentennisbanen. Op momenten dat op deze banen tennisles wordt gegeven, welke uitsluitend plaatsvinden tussen 16.00 uur en 19.00 uur, kan Healthclub geen gebruik maken van deze banen, maar heeft zij reserveringsrechten op een overeenkomstig aantal binnenbanen. In aanvulling op dit reserveringsrecht heeft Healthclub het gebruiksrecht op 2 andere buitenbanen middels het afhangsysteem. Healthclub beschikt derhalve in de zomermaanden altijd over vier tennisbanen, waarvan twee banen in combinatie met andere gebruikers worden gebruikt (middels het afhangsysteem);

- gedurende de wintermaanden (1 oktober tot en met 31 maart) heeft Healthclub het recht om twee binnentennisbanen en vier buitentennisbanen te gebruiken. Healthclub beschikt derhalve in de winter altijd over zes tennisbanen;

- Healthclub zal minimaal 355 dagen per jaar gebruik mogen maken van de tennisbanen;

- Healthclub zal maximaal 5 dagen per jaar alle binnenbanen gebruiken;

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor elke dag dat Tenniscentrum het te dezen te wijzen vonnis niet naleeft.

1.3. Tenniscentrum heeft een conclusie van eis in reconventie ingediend, waarbij zij heeft gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Healthclub veroordeelt haar verplichting na te komen, voortvloeiende uit artikel 3 van de gebruiksovereenkomst opgenomen in de akte van vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en voorkeursrecht d.d. 3 februari 2009, door binnen vier weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te leveren en te plaatsen een ballonhal geschikt voor de overdekking van twee tennisbanen, zijnde de meest zuidoostelijk gelegen tennisbanen op het terrein van Tenniscentrum, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag of deel van een dag, althans een zodanige dwangsom als de voorzieningenrechter in goede justitie bepaalt, met veroordeling van Healthclub in de kosten van het geding.

1.4. Ter zitting hebben partijen hun standpunten toegelicht, waarbij hun advocaten gebruik hebben gemaakt van pleitnotities en waarbij zij over en weer hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vordering(en) van de wederpartij. Tenniscentrum heeft de reconventionele vordering in de loop van de mondelinge behandeling ingetrokken.

1.5. Partijen hebben producties overgelegd.

1.6. De zaak is na de mondelinge behandeling enige tijd aangehouden voor schikkingsonderhandelingen. Bij faxbericht van 18 januari 2010 is door Healthclub vonnis gevraagd. In reactie daarop heeft Tenniscentrum bij faxbericht van 19 januari 2010 eveneens vonnis gevraagd.

1.7. Het vonnis is vervolgens bepaald op heden.

2. De feiten

In dit kort geding zal van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1. Tenniscentrum exploiteert sinds 2001 in de vorm van een vennootschap onder firma een tenniscentrum onder de naam "De Molen" op een perceel aan het Kalverdijkje te Leeuwarden. Vennoten van Tenniscentrum zijn [A] en diens echtgenote [B]. De broer van [A], [C], was (met zijn echtgenote) erfpachter van de ondergrond van het Tenniscentrum en opstalgerechtigde van de bebouwing op het tennispark. [A] huurde het perceel vanaf november 2002 van [C].

2.2. Healthclub en Tenniscentrum zijn in februari 2006 voor de eerste keer met elkaar in gesprek geraakt over een vorm van samenwerking. Healthclub had het plan om naast het perceel van Tenniscentrum een high quality leisure center te openen. Dit is geen regulier fitnesscentrum, maar - aldus een brief van Healthclub aan de gemeente Leeuwarden van 31 oktober 2006 - een combinatie van tennis, squash en fitness met ontspanningsfaciliteiten als een zwembad, leisure pool, whirlpools, sauna en een brasserie.

2.3. Na vele gesprekken is uiteindelijk een zogeheten "Letter of Intent" d.d. 14 juni 2006 overeengekomen. In dit document wordt onder meer gemeld:

(…)

A. De eigenaar ([C], toevoeging rb.) is eigenaar van het zakelijk recht van erfpacht van percelen grond in het sport- en recreatiegebied Kalverdijkje te Leeuwarden, plaatselijk bekend als Kalverdijkje 76b te 8924 JJ Leeuwarden, sectie K nummer 1206, 1207, 1208, 1858, 1859 en 2052, hierna te noemen "het tenniscentrum".

B. De eigenaar verhuurt het tenniscentrum aan de exploitant ([A], toevoeging rb.) overeenkomstig een daartoe opgestelde huurovereenkomst van 27 november 2002.

C. De Healthclub houdt zich bezig met het opzetten en exploiteren van zogeheten "Healthclubs".

D. Partijen hebben de intentie tot een activatransactie te komen, waarbij de exploitant en de healthclub elk een deel van het tenniscentrum aankopen, bij gebleken haalbaarheid van de plannen van de Healthclub, zijnde het realiseren van een volwaardige healthclub, met o.a. zwembad, fitness, aerobicstudio's, squash en voldoende parkeerplaatsen onder handhaving van de huidige capaciteit aan binnen- en buitentennisbanen.

E. De exploitant en de healthclub zijn tot overeenstemming gekomen met betrekking tot een onderlinge verdeling, die inhoudt dat de exploitant het recht van erfpacht verkrijgt van die percelen grond, waarop de tennisfaciliteiten zijn gesitueerd en de healthclub het recht van erfpacht verkrijgt van die percelen grond, waarop de toekomstige healthclub en parkeerfaciliteiten worden gesitueerd.

F. De exploitant en de healthclub zijn op hoofdlijnen tot overeenstemming gekomen inzake het recht van overpad over elkaars percelen.

G. Indien partijen tot de hierboven beschreven activa transactie zullen overgaan, zal de prestatie van de exploitant bestaan uit het betalen van een koopsom van Euro 700.000,- (zegge zevenhonderdduizend euro) aan eigenaar voor de hierboven beschreven activa. De bijbehorende kosten van overdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en het kadastraal tarief, zijn voor rekening van de exploitant.

H. Indien partijen tot de hierboven omschreven activa transactie zullen overgaan, zal de prestatie van de healthclub ten opzichte van de eigenaar bestaan uit het betalen van een koopsom van Euro 375.000,- (zegge driehonderdenvijfenzeventigduizend euro) voor de hierboven beschreven activa. De bijbehorende kosten van overdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en het kadastraal tarief, zijn voor rekening van de healthclub.

(…)

J. Indien partijen tot de hierboven omschreven activa transactie zullen overgaan, zal de prestatie van de healthclub ten opzichte van de exploitant bestaan uit een financiële bijdrage aan de exploitant van Euro 200.000,- om een herinrichting van het terrein en de aanleg van tennisbanen voor zomer- en wintergebruik mogelijk te maken. Tevens levert de healthclub aan de exploitant zonder verdere kosten een ballonhal ter overdekking van twee tennisbanen.

K. Indien partijen tot de hierboven omschreven activa transactie zullen overgaan, zal de healthclub het eeuwigdurende recht verkrijgen om gedurende het hele jaar zondere verdere kosten gebruik te maken van 4 buitentennisbanen en 2 binnentennisbanen.

(…)

M. Indien partijen tot de hierboven omschreven activatransactie zullen overgaan, streven de exploitant en healthclub naar een gezamenlijke horecavoorziening. De exploitant heeft aangegeven de horeca te willen exploiteren, terwijl de healthclub heeft aangegeven onder voorwaarden hiermee te kunnen instemmen. Omtrent de betreffende voorwaarden en pachtsom zal in een later stadium overleg worden gevoerd tussen de exploitant en de healthclub.

2.4. In een koopakte d.d. 14 november 2007 zijn de tussen partijen gemaakte afspraken nader vastgelegd. In dit document wordt - voor zover hier van belang - gemeld:

(…)

B. Gebruik tennisbanen

In de akte van levering zal een zakelijk gebruiksrecht worden gevestigd zodanig dat koper 2 (en derhalve ook de bezoekers van de door koper 2 te realiseren healthclub) ten opzichte van koper 1, dan wel diens rechtsopvolgers, het recht heeft gebruik te maken van een aantal tennisbanen die zich bevinden op het registergoed sub 1, en wel als volgt:

- gedurende de zomermaanden (1 april tot en met 30 september) heeft koper 2 het reserveringsrecht op twee (2) buitentennisbanen. Op momenten dat op deze banen tennisles wordt gegeven, welke uitsluitend plaatsvinden tussen 16.00 en 19.00 uur, kan koper 2 geen gebruik maken van deze banen, maar heeft zij reserveringsrechten op een overeenkomstig aantal binnenbanen. In aanvulling op dit reserveringsrecht heeft koper 2 het gebruiksrecht op 2 andere buitenbanen middels het afhangsysteem. Koper 2 beschikt derhalve in de zomermaanden altijd over 4 tennisbanen, waarvan 2 banen in combinatie met andere gebruikers worden gebruikt (middels het afhangsysteem);

- gedurende de wintermaanden (1 oktober tot en met 31 maart) heeft koper 2 het recht om twee (2) binnentennisbanen en vier (4) buitentennisbanen te gebruiken. Koper 2 beschikt derhalve in de winter altijd over zes (6) tennisbanen;

- koper 2 zal minimaal 355 dagen per jaar gebruik mogen maken van de tennisbanen zoals hiervoor vermeld;

- koper 2 mag maximaal 5 dagen per jaar alle binnenbanen gebruiken. Deze dagen zullen in vooraf onderling overleg door kopers worden vastgesteld.

Voor dit gebruik zal noch koper 2, noch de klanten van de door koper 2 te realiseren healthclub, een vergoeding verschuldigd zijn aan koper 1 anders dan hierna vermeld.

Het reserveringssysteem en het afhangsysteem zoals hiervoor omschreven zijn aan partijen voldoende bekend en zullen toegepast worden op de wijze zoals deze systemen ook thans door koper 1 worden gehanteerd.

Onder binnentennisbanen worden verstaan de vier (4) huidige binnenbanen en de twee (2) buitenbanen, op momenten dat deze overdekt zijn middels een ballonhal. Koper 1 streeft ernaar de twee (2) binnenbanen welke hij overeenkomstig het bovenstaande aan koper 2 ter beschikking stelt te laten zijn de huidige binnentennisbanen 1 en 2 (dit zijn de banen die het dichtst bij de te realiseren healthclub liggen), aan partijen genoegzaam bekend. Deze banen zijn thans gedurende grote delen van de dag verhuurd aan derden. De terzake lopende contracten worden gecontinueerd. Bij beëindiging van een contract zullen er voor het betreffende baanuur geen nieuwe rechten aan derden worden verleend tot gebruik van deze banen, zodat alsdan koper 2 zijn recht tot gebruik van de tennisbanen als hiervoor beschreven (deels) kan uitoefenen op binnenbanen 1 en 2. Tevens zal koper 1 direct na overdracht van het registergoed sub 1 tennistrainingen zo maximaal mogelijk in de ballonhal programmeren.

(…)

Koper 2 zal bij ondertekening van de akte van levering een bedrag van éénhonderd duizend euro

(€ 100.000,00) (exclusief eventueel verschuldigde BTW) voldoen aan koper 1. Koper 1 dient dit bedrag te gebruiken voor de herinrichting van registergoed sub 1 en de aanleg van tennisbanen voor zomer- en wintergebruik. Betaling van dit bedrag zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 van de onderhavige overeenkomst. Voorts zal koper 2 aan koper 1 uiterlijk per 1 oktober volgend op de datum van levering van de registergoederen een ballonhal leveren ter overdekking van 2 tennisbanen. Deze ballonhal wordt eigendom van koper 1.

(…)

D. Horecavoorziening

Koper 1 en koper 2 streven naar een gezamenlijke horecavoorziening. Koper 1 heeft aangegeven de horecagelegenheid te willen exploiteren, terwijl koper 2 heeft aangegeven onder voorwaarden hiermee te kunnen instemmen. Omtrent de betreffende voorwaarden en bedingen zal in een later stadium, nadat het projectontwikkelingsplan is uitgewerkt, overleg worden gevoerd tussen kopers.

2.5. Vervolgens is Tenniscentrum begonnen met de herinrichting van het perceel, in het kader waarvan onder meer tien nieuwe all-weather buitentennisbanen zijn gerealiseerd. Deze herinrichting was vóór de zomer van 2008 gereed.

2.6. Op 3 februari 2009 hebben [C] en diens echtgenote de verkochte percelen aan Healthclub en Tenniscentrum geleverd. Bij notariële akte van 3 februari 2009 zijn tevens diverse erfdienstbaarheden en zakelijke gebruiksrechten gevestigd. Hierbij is onder meer een zakelijk gebruiksrecht voor het gebruik van de tennisbanen gevestigd, overeenkomstig hetgeen in voornoemde koopakte onder punt B. is bepaald. Ten aanzien van de ballonhal is in deze akte bepaald dat deze uiterlijk per 1 oktober 2009 door Healthclub aan Tenniscentrum zal worden geleverd. In de akte is voorts - voor zover hier van belang - bepaald:

REALISATIE GANG

Partijen zijn overeengekomen dat partij 2 voor zijn rekening en risico een gang dient te realiseren op registergoed 2 tussen het op registergoed 2 gelegen tenniscentrum en de op registergoed 1 te realiseren healthclub, overeenkomstig de daartoe verleende bouwvergunning, zodanig dat bezoekers van de healthclub en bezoekers van het tenniscentrum middels deze gang over en weer de beide faciliteiten kunnen bereiken.

Tenniscentrum wil in deze gang deels haar eigen - thans reeds bestaande - horecagelegenheid uitbreiden tot een gezamenlijke horecagelegenheid voor Tenniscentrum en Healthclub. Daarnaast dient de aan te leggen gang als doorgang voor leden van Healthclub naar de binnentennisbanen van Tenniscentrum.

2.7. Over de levering van de ballonhal heeft Healtclub de navolgende correspondentie met Tenniscentrum gevoerd:

- e-mail van Healthclub d.d. 21 mei 2009:

"Conform afspraak lever ik voor het komende winterseizoen jou de ballonhal.

Ik wil in de komende weken contact opnemen met Polyned om de specificaties en levertermijn te bespreken.

Zijn er nog bijzondere aandachtspunten of kan ik e.e.a. zo bestellen?

Ik wil voorkomen dat wij hier later misverstanden over krijgen."

- e-mail van Healthclub d.d. 8 juni 2009:

"(…) Daarnaast wilde ik even van je een reactie op onderstaande mail over de ballonhal. Ik wil die maken natuurlijk wel tijdig regelen, anders staat deze nooit voor 1 oktober en kunnen jouw tennislessen niet naar de ballon. Kortom, ik denk dat het in ons beider belang is deze zaken goed en tijdig te regelen. (…)"

- e-mail van Healthclub d.d. 7 juli 2009:

"(…) Ook moeten wij nog concrete afspraken maken over de ballonhal en het gebruik van de in- en outdoorbanen door mijn leden. Volgens de overeenkomst heb ik de verplichting om voor 1 oktober a.s. een ballonhal aan jou te leveren; daar staat o.a. tegenover dat ik gedurende het winterseizoen 2 indoorbanen kan reserveren. In het zomerseizoen zijn dit 2 vaste, door mijn leden te reserveren outdoorbanen + 2 banen op basis van medegebruik (afhangen). Jij hebt mij het voorstel gedaan om de ballonhal vooralsnog niet neer te zetten. Kan ik dan nog steeds wel de 2 indoorbanen en 4 outdoorbanen vanaf 1 oktober gebruiken of word ik dan zelf, wellicht gedeeltelijk, de dupe van het feit dat er geen ballonhal staat? Laten wij hier even duidelijke afspraken over maken, zodat wij straks niet met problemen of discussies zitten. Ik hoor graag op korte termijn van je, want - zoals je weet - zit er een redelijke levertijd op de ballonhal. (…)"

- brief van Healthclub d.d. 16 juli 2009:

"In het kader van onze overeenkomsten heb ik de verplichting om jou toe te leveren een ballonhal voor buitentennis. In de afgelopen maanden heb ik enige malen bij jou de hiervoor geldende specificaties opgevraagd. Deze heb ik niet van je mogen ontvangen. In jouw reactie per e-mail op 16 juni jl. gaf je aan geen prijs meer te stellen op een ballonhal per 1 oktober 2009. Conform onze overeenkomst ben ik verplicht jou deze ballonhal voor genoemde datum te leveren. Nu jij aangeeft op levering voor 1 oktober a.s. geen prijs te stellen en mij de gegevens nog niet hebt verstrekt ten behoeve van levering van de betreffende ballonhal vervalt het boetebeding zoals opgenomen in de overeenkomst.

Voor alle duidelijkheid wijs ik erop dat ik nog steeds de intentie heb om deze ballonhal op korte termijn te bestellen, maar dat ik hiertoe wel omgaande de specificatie nodig heb. Volgens opgave van de leverancier geldt overigens een levertermijn van 2 tot 3 maanden. Een spoedige verstrekking van de gegevens waardeer ik dan ook zeer.

Voorts wijs ik je erop dat jij voor de ballonhal een bouwvergunning nodig hebt. Indien jij deze nog niet hebt aangevraagd, adviseer ik je dit alsnog omgaan te doen.

Volgens onze overeenkomst heb ik recht op mede gebruik van binnen- en buitenbanen. Ik heb de intentie om van dit mede gebruik per 1 oktober a.s. gebruik te maken. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenbanen. In het kader van een alles omvattende regeling ben ik bereid dit mede gebruik pas per 1 januari 2010 te laten ingaan. Ik ga er dan vanuit dat per 1 januari 2010 daadwerkelijk beschikbaar staan 2 stuks binnenbanen en 4 stuks buitenbanen. Graag jouw bevestiging."

2.8. De fundering van de ballonhal is thans gedeeltelijk gerealiseerd, op kosten van Tenniscentrum. De ballonhal zelf is nog niet geleverd en geplaatst. De voor plaatsing van de ballonhal benodigde vergunning is nog niet aangevraagd. Tussen partijen bestaat verschil van mening wie van hen de kosten van de aanleg van de fundering uiteindelijk dient te dragen.

2.9. Bij brief van 6 oktober 2009 heeft de rechtsbijstandverzekeraar van Tenniscentrum aan Healthclub medegedeeld dat laatstgenoemde haar verplichtingen jegens Tenniscentrum niet nakomt op een drietal punten:

a) Healthclub zou voornemens zijn om zelf horecavoorzieningen te treffen in de healthclub;

b) Healthclub heeft de gang afgesloten, zodat bezoekers van zowel de healthclub als van het tenniscentrum daarvan geen gebruik kunnen maken;

c) Healthclub is in gebreke gebleven om uiterlijk per 1 oktober 2009 een ballonhal aan Tenniscentrum te leveren.

2.10. Bij brief aan (de rechtsbijstandverzekeraar van) Tenniscentrum van 26 oktober 2009 heeft Healthclub de gestelde tekortkomingen betwist. In deze brief meldt Healthclub onder meer:

"(…)

Volgens de koopovereenkomst dient de Healthclub per 1 oktober 2009 toe te leveren een ballonhal. Wij hebben [A] diverse malen verzicht de hiertoe benodigde gegevens te verstrekken. In een reactie op 27 augustus jl. gaf [A] aan hieraan geen medewerking te verlenen met het oog op de door [A], overigens zonder enig overleg, reeds gemaakte kosten voor de fundering van de hal. (…)

Het feit dat [A] ervoor kiest om van dit voorstel geen gebruik te maken doet niets af aan onze verplichting om een ballonhal ter beschikking te stellen en ook niet van de verplichting van [A] om uiterlijk per 1 januari 2010 2 binnenbanen en 4 buitenbanen aan de Healthclub ter beschikking te stellen."

2.11. In reactie hierop heeft de rechtsbijstandsverzekeraar van Tenniscentrum bij brief van 10 november 2009 aan Healthclub onder meer het volgende medegedeeld:

" (…) Ter beschikking stellen tennisbanen

Het is cliënten gebleken dat u uw leden voor een bedrag van ongeveer € 30,- per maand fitness en gebruik van de naastgelegen tennisbanen aanbiedt. Dit is zonder enig overleg met cliënten gedaan en volstrekt onaanvaardbaar. Naast het feit dat u cliënten op voorhand hebt misleid door te spreken van een 'high quality' abonnement voor onder andere fitness, squash en sauna voor een bedrag van minimaal € 65,- per maand, leidt het voorgaande tot rechtstreekse concurrentie met de tennisvereniging en (dus) het tenniscentrum van cliënten. U handelt derhalve in strijd met het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding. Namens cliënten houd ik u volledig aansprakelijk voor alle schade, die hieruit voor hen voortvloeit.

(…)

Gezien de huidige situatie zien cliënten vooralsnog geen aanleiding inhoudelijk in te gaan op uw voorstel tot verdeling, van de tennisbanen, evenals de voorgestelde reclame-uiting. (…)"

2.12. Gelet op de opening van Healthclub Leeuwarden per 1 januari 2010 heeft de raadsman van Healthclub Tenniscentrum bij brief van 4 december 2009 gesommeerd om

- onder meer - onvoorwaardelijk te bevestigen dat de leden van Healthclub zullen worden toegelaten tot het terrein en de tennisbanen van Tenniscentrum.

2.13. De rechtsbijstandverzekeraar van Tenniscentrum heeft de raadsman van Healthclub bij brief van 8 december 2009 onder meer medegedeeld:

"Allereerst ziet cliënt geen aanleiding onvoorwaardelijk te bevestigen dat hij de leden van uw cliënte

zal toelaten tot zijn terrein en de tennisbanen. De afspraken tussen partijen omtrent het gebruik van de onderhavige tennisbanen zijn immers onder meer onlosmakelijk verbonden met de afspraak dat op beide verkochte registergoederen één gezamenlijke horecavoorziening wordt gevestigd. De komst van deze horecavoorziening zal voor cliënt, zoals uw cliënte bekend is, de enige verdienste uit de onderhavige overeenkomst zijn. Nu uw cliënte laatstgenoemde afspraak volledig in de wind slaat, is de voorwaarde voor het gebruik van de tennisbanen door de leden van uw cliënte komen te vervallen."

in conventie

3. Het standpunt van Healthclub

3.1. Healthclub legt aan haar vordering ten grondslag dat zij met ingang van 1 januari 2010 lidmaatschappen met haar leden heeft afgesloten waarvan de toegang tot de tennisbanen van Tenniscentrum een onlosmakelijk onderdeel vormt. Tenniscentrum weigert evenwel - in strijd met de bepalingen van de koopakte en de notariële akte van 3 februari 2009 - om de leden van Healthclub toegang te verlenen tot haar tennisbanen. De gebruiksovereenkomst terzake de binnentennisbanen dient volgens Healthclub aldus te worden uitgelegd, dat Tenniscentrum onvoorwaardelijk gehouden is om twee binnentennisbanen aan Healthclub ter beschikking te stellen, waarbij een voorkeursrecht op de banen 1 en 2 geldt. Gelet op de lopende huurcontracten voor de banen 1 en 2, dient Tenniscentrum op tijdstippen dat de banen 1 en 2 verhuurd zijn de banen 3 en 4 aan Healthclub ter beschikking te stellen.

3.2. Tenniscentrum kan volgens Healthclub haar contractuele verplichting om aan de leden van Healthclub toegang te verlenen tot de tennisbanen niet opschorten. Van enige tekortkoming aan de zijde van Healthclub is volgens haar geen sprake. Daartoe stelt Healthclub het volgende. Ondanks herhaalde verzoeken van Healthclub is Tenniscentrum in gebreke gebleven om de technische specificaties voor de ballonhal aan te leveren. Daarnaast heeft Tenniscentrum nagelaten om de benodigde vergunning voor het oprichten van de ballonhal aan te vragen. Wat betreft de ballonhal is er dan ook sprake van schuldeisersverzuim van Tenniscentrum en kan het niet aan Healthclub worden verweten dat de ballonhal nog niet is geleverd en geplaatst. Voorts is Healthclub, anders dan Tenniscentrum meent, niet gehouden om de kosten voor de fundering van de ballonhal voor haar rekening te nemen. Ten aanzien van de horecavoorziening wijst Healthclub erop dat dienaangaande geen definitieve afspraken tussen partijen zijn gemaakt. Partijen zouden de mogelijkheid van een gezamenlijke horecavoorziening onderzoeken, maar ieder een eigen horecavoorziening was ook een mogelijkheid. Hierin kan dus geen reden voor Tenniscentrum zijn gelegen om de afspraken over de terbeschikkingstelling van tennisbanen niet na te komen, aldus Healthclub.

4. Het standpunt van Tenniscentrum

4.1. Tenniscentrum stelt dat Healthclub geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering terzake het gebruik van de tennisbanen door haar leden in de zomermaanden, nu dit gebruik op dit moment niet actueel is. Het kort geding dient zich wat Tenniscentrum betreft te beperken tot het gebruik van de tennisbanen in de wintermaanden.

4.2. Healthclub kan volgens Tenniscentrum op dit moment geen terbeschikkingsstelling van twee binnentennisbanen afdwingen, nu krachtens de gebruiksovereenkomst het recht op het gebruik van twee binnentennisbanen pas ontstaat op het moment dat er 6 binnentennisbanen beschikbaar zijn, vier in de tennishal en twee in de ballonhal. Nu de ballonhal thans nog niet is geleverd en geplaatst, heeft Healthclub nu (nog) geen aanspraak op het gebruik van de binnentennisbanen, aldus Tenniscentrum.

4.3. Aangaande de wintermaanden stelt Tenniscentrum dat Healthclub niet kan afdwingen dat Tenniscentrum de banen in de vaste hal ter beschikking stelt, omdat Tenniscentrum gerechtigd is om de lopende contracten voor deze banen te respecteren. Daarnaast worden er in de tennishal tennislessen gegeven. Voorts is Tenniscentrum gerechtigd om haar verplichting tot het ter beschikking stellen van tennisbanen aan de leden van Healthclub op te schorten, totdat Healthclub haar eigen verplichting tot het aanleggen van een ballonhal is nagekomen. Een tweede reden voor opschorting is gelegen in de omstandigheid dat Healthclub haar fitnesscentrum zo dient in te richten, dat gebruikers van het tenniscentrum op fatsoenlijke wijze via de hoofdingang van de Healthclub het tenniscentrum kunnen bereiken, zonder dat zij tussen allerlei fitnesstoestellen dienen door te lopen. Tevens weigert Healthclub mee te werken aan de realisatie van de overeengekomen gezamenlijke horecavoorziening. Ten slotte dient Healthclub de kosten voor de fundering van de ballonhal voor haar rekening te nemen.

4.4. De gevorderde dwangsom is volgens Tenniscentrum exorbitant hoog en staat in geen verhouding met de tussen partijen overeengekomen boeteregeling. Niet valt in te zien waarom de dwangsom hoger moet zijn dan de overeengekomen boete, aldus Tenniscentrum.

5. De beoordeling van het geschil

5.1. Het spoedeisend belang bij de vordering van Healthclub met betrekking tot het gebruik van de tennisbanen van Tenniscentrum gedurende de wintermaanden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aanwezig, nu Healthclub per 1 januari 2010 haar deuren heeft geopend en leden van de Healthclub - krachtens de tussen Healthclub en Tenniscentrum gesloten gebruiksovereenkomst - onder bepaalde voorwaarden gebruik mogen maken van de tennisbanen van Tenniscentrum. De voorzieningenrechter acht thans ook voldoende spoedeisend belang aanwezig bij de vordering van Healthclub met betrekking tot het gebruik van de tennisbanen van Tenniscentrum gedurende de zomermaanden, nu dit gebruik reeds over twee maanden - per 1 april a.s. - actueel wordt.

Gebruik tennisbanen tijdens de wintermaanden

5.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat Healthclub in de wintermaanden over vier buitenbanen kan beschikken, nu Tenniscentrum ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard zich daartegen niet te verzetten. In zoverre is de vordering van Healthclub toewijsbaar. Gevorderd is terbeschikkingstelling van de buitenbanen per 1 januari 2010. Na de aanhouding van de zaak tot medio januari 2010 is de vordering echter niet aangepast. De voorzieningenrechter zal daarom de termijn voor terbeschikkingstelling van de buitenbanen in goede justitie bepalen op zeven dagen na betekening van dit vonnis.

5.3. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Healthclub thans ook een gebruiksrecht heeft op twee binnenbanen. Daartoe is van belang hoe het terzake overeengekomen gebruiksrecht dient te worden uitgelegd. Deze uitleg kan niet alleen worden gegeven op grond van een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst, maar het komt daarbij tevens aan op de zin die partijen over en weer in de gegeven omstandigheden aan de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, Haviltex). Voorts volgt uit het arrest van de HR van 20 februari 2004 (NJ 2005, 493, DSM/Fox) dat bij de uitleg van een geschrift telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alsmede dat in praktisch opzicht vaak van belang is de taalkundige betekenis van de bewoordingen van het geschrift, gelezen in de context ervan als geheel, die deze in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken zou hebben. Verder zijn bij de uitleg van belang de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van de contractsbevestiging, de wijze van totstandkoming daarvan - waarbij van belang is of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden - en de overige bepalingen ervan (zie HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575, Meyer Europe/Pont Meyer en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576, Derksen/Homburg).

5.4. Tegen deze achtergrond overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

In de koopakte en de notariële akte van 3 februari 2009 is terzake het gebruik van de tennisbanen bepaald dat gedurende de wintermaanden Healthclub het recht heeft om twee binnentennisbanen en vier buitentennisbanen te gebruiken, zodat Healthclub in de winter altijd over zes tennisbanen beschikt. Dit gebruiksrecht dient echter in samenhang te worden gelezen met de daarna volgende bepaling dat onder binnentennisbanen wordt verstaan:

"de vier (4) huidige binnenbanen en de twee buitenbanen, op momenten dat deze zijn overdekt middels een ballonhal."

Hieruit volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruiksrecht van Healthclub op twee binnenbanen in de wintermaanden (pas) ontstaat indien er in totaal zes binnenbanen zijn, waarvan vier in de tennishal en twee in de ballonhal. Een dergelijke uitleg van het gebruiksrecht ligt ook voor de hand, gezien het feit dat twee van de banen in de tennishal grotendeels aan derden verhuurd zijn, waarbij overeengekomen is dat lopende huurcontracten worden gerespecteerd, en de overige twee banen mede voor het geven van tennislessen in gebruik zijn. Indien Healthclub bij de aanwezigheid van slechts vier binnentennisbanen - dus zonder die in de ballonhal - ook recht zou hebben op het gebruik van twee binnentennisbanen (in de tennishal) zou dat zich niet verdragen met de omstandigheid dat de vier binnentennisbanen in de tennishal al grotendeels zijn "volgeboekt".

5.5. Indien, zoals overeengekomen, de ballonhal uiterlijk op 1 oktober 2009 zou zijn geleverd en geplaatst, waren er thans zes binnenbanen geweest, waarvan Healthclub vanaf de opening van haar bedrijf een tweetal zou hebben mogen gebruiken. Het door Healthclub aan Tenniscentrum gemaakte verwijt dat zij in gebreke is gebleven met het aanleveren van de specificaties voor de ballonhal, waardoor het in de risicosfeer van Tenniscentrum zou liggen dat de ballonhal niet tijdig is gerealiseerd en er thans te weinig binnentennisbanen beschikbaar zijn, gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op. Ter zitting is genoegzaam gebleken dat Tenniscentrum niet over deze specificaties beschikte. Voorshands kan daarom niet worden ingezien waarom Healthclub de ballonhal niet op eigen initiatief bij leverancier Polyned had kunnen bestellen en bij Tenniscentrum had kunnen afleveren.

Te dien aanzien is er dan ook sprake van schuldeisersverzuim aan de kant van Healthclub. Zolang Healthclub in schuldeisersverzuim is, kan Tenniscentrum - krachtens artikel 6:61 lid 2 BW - niet in verzuim raken. Indien de ballonhal wél tijdig was besteld en geleverd door Healthclub en vervolgens niet had kunnen worden geplaatst door een aan Tenniscentrum toe te rekenen omstandigheid, zoals het ontbreken van de bouwvergunning, had Healthclub met recht aan Tenniscentrum kunnen verwijten dat de ballonhal niet tijdig is gerealiseerd.

5.6. Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruiksrecht van Healthclub op twee binnentennisbanen in de wintermaanden op dit moment (nog) niet kan worden uitgeoefend. De daartoe strekkende vordering van Healthclub dient dan ook te worden afgewezen.

Gebruik tennisbanen tijdens de zomermaanden

5.7. De voorzieningenrechter begrijpt uit de correspondentie van de voormalige gemachtigde van Tenniscentrum en hetgeen ter zitting door Tenniscentrum is aangevoerd, dat Tenniscentrum haar verplichting tot terbeschikkingstelling van tennisbanen wenst op te schorten, omdat Healthclub op een aantal punten toerekenbaar tekortgeschoten zou zijn in de nakoming van de door partijen gemaakte afspraken. Daaromtrent oordeelt de voorzieningenrechter als volgt.

5.8. Het niet tijdig leveren van de ballonhal levert geen grond op voor opschorting van de terbeschikkingstelling van tennisbanen tijdens de zomermaanden, nu de ballonhal verbonden is aan het gebruik van (binnen)tennisbanen tijdens de wintermaanden.

5.9. Tussen partijen bestaat verschil van mening wie van hen de kosten voor de aanleg van de fundering van de ballonhal dient te dragen. Naar voorlopig oordeel dient Tenniscentrum deze kosten te dragen, nu zij eigenaar is van de grond waarop de fundering is aangebracht en aangaande de kosten van aanleg van de fundering geen (daarvan afwijkende) contractuele regeling tussen partijen is gesloten. De overeengekomen levering en plaatsing van de ballonhal door Healthclub omvat naar het oordeel van de voorzieningenrechter dus niet ook de aanleg van fundering. De te leveren ballonhal dient door Healthclub slechts op de fundering geplaatst te worden. In het dispuut omtrent de kosten van aanleg van de fundering kan voor Tenniscentrum dus ook geen grond voor opschorting van de terbeschikkingstelling van tennisbanen worden gevonden.

5.10. De belangrijkste reden voor opschorting van de terbeschikkingstelling van de tennisbanen aan Healthclub is voor Tenniscentrum - naar de voorzieningenrechter begrijpt - gelegen in de omstandigheid dat er geen gezamenlijke horecavoorziening door partijen is gerealiseerd. Kort gezegd komt het standpunt van Tenniscentrum erop neer dat zonder gezamenlijke horecavoorziening - waarmee Tenniscentrum inkomsten kan genereren - de samenwerking tussen partijen voor haar geen nut heeft. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan in de afwezigheid van een gezamenlijke horecavoorziening echter geen reden worden gevonden om de terbeschikkingstelling van de tennisbanen op te schorten. In de koopakte is door partijen slechts overeengekomen dat er gestreefd wordt naar een gezamenlijke horecavoorziening en dat de betreffende voorwaarden en bedingen in een later stadium zullen worden uitgewerkt, in nader overleg. Er bestaat derhalve geen definitieve overeenstemming tussen partijen dát er een gezamenlijke horecavoorziening wordt gerealiseerd en zo ja, onder welke voorwaarden. Tegen die achtergrond ligt het geheel in de risicosfeer van Tenniscentrum dat zij heeft ingestemd met terbeschikkingstelling van tennisbanen, vóórdat partijen concrete en definitieve afspraken hadden gemaakt over de realisering van de nagestreefde gezamenlijke horecavoorziening.

5.11. Het door Tenniscentrum ingeroepen opschortingsrecht kan dus niet slagen. De vordering strekkende tot terbeschikkingstelling van tennisbanen tijdens de zomermaanden is dan ook toewijsbaar.

Dwangsom

5.12. Aan het jegens Tenniscentrum uit te spreken gebod zal na te melden dwangsom worden verbonden voor het geval Tenniscentrum dit gebod niet nakomt. Het totaal der te verbeuren dwangsommen zal worden gemaximeerd.

Proceskosten

5.13. Tenniscentrum zal als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Healthclub als volgt vastgesteld:

- dagvaardingskosten € 83,25

- vast recht € 262,00

- salaris van de advocaat € 816,00

-----------

Totaal € 1.161,25

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1. gelast Tenniscentrum om Healthclub alsmede haar leden met ingang van zeven dagen na betekening van dit vonnis toe te laten tot haar terrein en gebruik te laten maken van de binnen- en buitentennisbanen, conform de volgende voorwaarden:

- gedurende de zomermaanden (1 april tot en met 30 september) heeft Healthclub het reserveringsrecht op twee buitentennisbanen. Op momenten dat op deze banen tennisles wordt gegeven, welke uitsluitend plaatsvinden tussen 16.00 uur en 19.00 uur, kan Healthclub geen gebruik maken van deze banen, maar heeft zij reserveringsrechten op een overeenkomstig aantal binnenbanen. In aanvulling op dit reserveringsrecht heeft Healthclub het gebruiksrecht op 2 andere buitenbanen middels het afhangsysteem. Healthclub beschikt derhalve in de zomermaanden altijd over vier tennisbanen, waarvan twee banen in combinatie met andere gebruikers worden gebruikt (middels het afhangsysteem);

- gedurende de wintermaanden (1 oktober tot en met 31 maart) heeft Healthclub het recht om vier buitentennisbanen te gebruiken (zolang er geen ballonhal is geleverd en geplaatst bestaat er geen recht op gebruik van binnentennisbanen);

- Healthclub zal minimaal 355 dagen per jaar gebruik mogen maken van de tennisbanen;

- Healthclub zal maximaal 5 dagen per jaar alle binnenbanen gebruiken;

6.2. bepaalt dat Tenniscentrum een dwangsom van € 2.000,- zal verbeuren voor iedere dag dat zij voormeld gebod niet nakomt;

6.3. verbindt aan de in totaal te verbeuren dwangsommen een maximum van € 50.000,-;

6.4. veroordeelt Tenniscentrum in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Healthclub vastgesteld op € 1.161,25;

6.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Postma op 3 februari 2010.?

fn 343