Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2009:BI3631

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
15-04-2009
Datum publicatie
12-05-2009
Zaaknummer
95262 KG ZA 09-60
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Recht op informatie van individuele aandeelhouder. Recht op informatie komt in beginsel toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders, derhalve de aandeelhouders gezamenlijk.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 217
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2009, 72
JRV 2009, 566
JOR 2009/187 met annotatie van T.S. Jansen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 95262 / KG ZA 09-60

Vonnis in kort geding van 15 april 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DZ SOFTWARE & CONSULTANCY B.V.,

gevestigd te Marum,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] BEHEER B.V.,

gevestigd te Sneek,

eiseressen,

hierna te noemen DZ Software respectievelijk [A] Beheer en tezamen te noemen DZ Software c.s.,

advocaat mr. S.A. Roodhof, kantoorhoudende te Leeuwarden,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PARS PRO TOTO B.V.,

gevestigd te Sondel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RCR BEHEER B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

3. [B],

wonende te Sondel,

4. [C],

wonende te Heerhugowaard,

gedaagden,

hierna te noemen Pars Pro Toto, RCR Beheer, [B] respectievelijk [C] en tezamen te noemen Pars Pro Toto c.s.,

advocaat mr. C.W. van der Zee, kantoorhoudende te Leeuwarden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van de zijde van DZ Software c.s.

- de pleitnota van de zijde van Pars Pro Toto c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De heer [D] (hierna: [D]) is statutair directeur van DZ Software, de heer [A] (hierna: [A]) is statutair directeur van [A] Beheer. [B] is statutair directeur van Pars Pro Toto en [C] is statutair directeur van RCR Beheer B.V.

2.2. DZ Software en [A] Beheer houden respectievelijk 10 en 30 % in het aandelenkapitaal van 4P Holding B.V. (hierna 4P Holding). Pars Pro Toto en RCR Beheer houden elk 30 % in het aandelenkapitaal van 4P Holding.

2.3. De directie van 4P Holding werd gevoerd door Pars Pro Toto, RCR Beheer en [A] Beheer. Vanwege onenigheid tussen [B] en [C] enerzijds en [A] anderzijds is [A] Beheer in 2008 uit het bestuur getreden.

2.4. Na de uittreding van [A] Beheer uit het bestuur heeft 4P Holding eind 2008/begin 2009 de aandelen in haar dochtervennootschap 4P IT Noord-Holland B.V. verkocht aan RCR Beheer en de aandelen in haar dochtervennootschappen 4P Telecom Friesland B.V. en 4P Services B.V. verkocht aan Pars Pro Toto, die deze aandelen vervolgens heeft doorverkocht aan Cenned Telecom B.V. (hierna: Cenned).

2.5. Begin 2009 is door [B], als middellijk bestuurder van 4P Holding, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen voor 30 januari 2009. Op de agenda van de vergadering was aangegeven dat de jaarrekening inzake het jaar 2007 zou worden vastgesteld.

2.6. Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering hebben DZ Software c.s. aan [B], als middellijk bestuurder van 4P Holding, gevraagd om ter gelegenheid van de aandeelhoudersvergadering onder meer informatie te verschaffen over:

- de omzet 2007 + 2008 (totaal en per fee earner);

- de financiële positie van 4P Holding

- de ontwikkelingen (per januari 2009) die van invloed zijn in verband met de continuïteit van 4P Holding

- de begroting 2009.

2.7. Namens 4P Holding is aangegeven dat de respectievelijke onderdelen niet aan de agenda van de vergadering zouden worden toegevoegd.

2.8. DZ Software c.s. zijn niet op de aandeelhoudersvergadering van 30 januari 2009 verschenen. Ter aandeelhoudersvergadering is de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld en decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid.

2.9. Bij brieven van 3 maart 2009, 4 maart 2009 respectievelijk 6 maart 2009 is door mr. Roodhof voornoemd namens DZ Software c.s. aan [B], Cenned, respectievelijk [C] gevraagd informatie te verschaffen over de verkoop van activa/activiteiten door 4P Holding aan Cenned. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de betreffende informatie is verschaft, althans niet zo gedetailleerd als door DZ Software c.s. gewenst.

2.10. Op 18 maart 2009 is RCR Beheer uit het bestuur van 4P Holding getreden.

3. Het geschil

3.1. DZ Software c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

I. Pars Pro Toto c.s. hoofdelijk, des dat de één presterende, de ander zal zijn bevrijd, zal gebieden om informatie te verstrekken, onderbouwd met justificatoire bescheiden als bedoeld in alinea’s 9 en 21 in de dagvaarding, binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, indien en voor zover Pars Pro Toto c.s. in gebreke zullen blijven om aan een of meerdere punten van het gevoerde te voldoen;

II. Pars Pro Toto c.s. hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Zij leggen het volgende aan deze vordering ten grondslag. DZ Software c.s. hebben er als aandeelhouders van 4P Holding BV recht op geïnformeerd te worden over de toestand waarin 4P Holding zich thans bevindt. Zij hebben gevraagd, overeenkomstig artikel 2 lid 2 sub d van de statuten van 4P Holding, om in dat verband een aantal punten op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te zetten. Op onjuiste dan wel onredelijke gronden is hier niet op ingegaan. Omdat van tevoren werd aangegeven dat de door hen gewenste informatie op de aandeelhoudersvergadering niet zou worden gegeven, zijn DZ Software c.s. niet op de aandeelhoudersvergadering verschenen en leek het hen evenmin zinvol om een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Zij zijn van mening dat hun vordering kan worden gebaseerd op een aantal statutaire bepalingen dan wel wetsartikelen. Onder meer kan de vordering worden beoordeeld op grond van de artikelen 2:18 en 2:217 BW. De verkoop van de dochtervennootschappen ten laste van 4P Holding is naar valt aan te nemen opgenomen in de administratie van 4P Holding. Gelet hierop kan het gevorderde ook worden toegewezen op grond van artikel 3:15j onder c BW. DZ Software c.s. hebben ook een belang bij afgifte van de gevraagde stukken, zodat ook op grond van artikel 843a Rv. opdracht zou kunnen worden gegeven aan Pars Pro Toto c.s. om de gevraagde gegevens te geven. Volgens DZ Software c.s. kunnen ook aanknopingspunten voor toewijzing van hun vordering worden gevonden in artikel 2:107a BW en eventueel in artikel 162 Rv. Voor zover nodig wordt door DZ. Software c.s. nog verwezen naar de artikelen 6:2 en 6:248 BW juncto 25 Rv. de gevraagde informatie is ook nodig in verband met het beoordelen van een eventueel aanhangig te maken procedure jegens Pars Pro Toto c.s. op grond van artikel 6:162 BW, althans op grond van artikel 2:344 e.v. BW. DZ Software c.s. hebben het bestuur van 4P Holding meermaals om de betreffende informatie verzocht, doch deze niet verkregen.

3.3. Pars Pro Toto c.s. voeren gemotiveerd verweer. Zij concluderen primair tot niet ontvankelijk verklaring van DZ Software c.s. in hun vorderingen en subsidiair tot afwijzing van de vorderingen, een en ander met hoofdelijke veroordeling van DZ Software c.s. in de proceskosten. Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor zover Pars Pro Toto c.s. hebben willen betogen dat DZ Software c.s. niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen, omdat Pars Pro Toto c.s. niet in hun hoedanigheid van bestuurders van 4P Holding zijn gedagvaard, volgt de voorzieningenrechter hen hierin niet.

Uit het lichaam van de dagvaarding en het verweer van Pars Pro Toto c.s. volgt dat hun aanstonds duidelijk was dat zij in hoedanigheid van (in)direct bestuurders van 4P Holding in rechte werden betrokken. Waar DZ Software c.s. aan hun vordering mede een onrechtmatige daad ten grondslag hebben gelegd, welke gepleegd zou zijn voordat RCR Beheer als bestuurder (en daarmee [C] als middellijk bestuurder) uit 4P Holding trad, kunnen zij in hun vorderingen worden ontvangen.

4.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat DZ Software c.s. diverse rechtsgronden hebben aangevoerd voor de informatieplicht van Pars Pro Toto c.s. Zij miskennen echter dat het recht op informatie in beginsel niet aan de individuele aandeelhouder toekomt, maar aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de AVA), derhalve aan de (stemgerechtigde) aandeelhouders gezamenlijk. Desgevraagd hebben DZ Software c.s. expliciet aangegeven niet naar de laatste algemene aandeelhoudersvergadering te zijn gegaan en daar dus hun vragen niet te hebben gesteld. Voorts is komen vast te staan dat DZ Software c.s., hoewel daartoe bevoegd, geen bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen hebben doen roepen teneinde hun vragen beantwoord te krijgen.

4.3. DZ Software c.s. stellen in dit verband dat de gang naar de aandeelhoudersvergadering dan wel het doen bijeenroepen van een bijzondere aandeelhoudersvergadering een nodeloze exercitie zou zijn geweest, nu hun was meegedeeld dat zij de gevraagde informatie niet zouden krijgen. Volgens DZ Software c.s. verkeerden Pars Pro Toto c.s. door deze mededeling reeds in verzuim.

4.4. Nog daargelaten of een dergelijk verzuim op de zijdens DZ Software c.s. aangegeven wijze in dit verband kan intreden, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Pars Pro Toto c.s. de in geding zijnde informatie niet hebben willen verstrekken. Immers, voorafgaand aan de mondelinge behandeling is door laatstgenoemden informatie verstrekt en ook bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is door Pars Pro Toto c.s. op diverse punten informatie gegeven. Kennelijk bestaat er tussen partijen een verschil van inzicht over de mate van gedetailleerdheid waarin de inlichtingen moeten worden verstrekt. Pars Pro Toto c.s. hebben aangevoerd dat verdergaande informatie concurrentiegevoelig is en dermate met de bedrijfsvoering verweven, dat zij het niet aangewezen vinden die informatie te verstrekken. Of dat laatste juist is, laat zich in kort geding niet eenvoudig beantwoorden. Dit hangt zozeer samen met het door de onderneming gevoerde beleid dat daarvoor de meer geëigende weg van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam aangewezen is. Het wegblijven van de aandeelhoudersvergadering wordt dan ook terecht aan DZ Software c.s. tegengeworpen. Daarnaast hebben DZ Software c.s. niet kunnen aangeven waarom laatstgenoemde weg niet wordt gevolgd.

4.5. Onder bijzondere omstandigheden kan de individuele aandeelhouder buiten de AVA om verzoeken doen en vragen stellen. Waar DZ Software c.s. echter hebben nagelaten aan te geven welke bijzondere omstandigheden dat in dit geval zijn, naast de hiervoor verworpene, kunnen zij niet buiten de AVA om dergelijke verzoeken doen en vragen stellen.

4.6. Op grond van het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat, nog daargelaten de vraag of DZ Software c.s. hun spoedeisend belang bij toewijzing van hun vorderingen voldoende aannemelijk hebben gemaakt, hun vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.7. DZ Software c.s. zullen als de in het ongelijk te stellen partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Pars Pro Toto c.s. worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt DZ Software c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Pars Pro Toto c.s. tot op heden begroot op EUR 1.078,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. W. van Seijen op 15 april 2009.?

fn: 445