Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2008:BG7887

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
92825 KG ZA 08-372
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Krakers dienen voormalige school aan de Brandemeer te Leeuwarden te ontruimen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 92825 / KG ZA 08-372

Vonnis in kort geding van 19 december 2008

in de zaak van

publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE LEEUWARDEN,

gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden,

eiseres,

advocaat mr. P.H. Redeker en mr. R.H. Hulshof,

tegen

1. [a],

wonende te Leeuwarden,

2. [b],

wonende te Leeuwarden,

3. [c],

wonende te Leeuwarden,

4. [d],

wonende te Leeuwarden,

5. [e],

wonende te Leeuwarden

advocaat mr. M.A.R. Schuckink Kool.

6. de personen die verblijven in de onroerende zaak aan de Brandemeer 31 te (8918 CT) Leeuwarden,

niet in rechte verschenen,

gedaagden.

Eiseres zal hierna de Gemeente genoemd worden. Gedaagden zullen hierna de krakers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Gemeente is sinds 22 augustus 1988 eigenares van een pand gelegen aan de Brandemeer 31 te 8918 CT Leeuwarden (hierna: het pand).

2.2. In het pand is tot 31december 2006 een school gehuisvest geweest.

2.3. In juni 2008 hebben de krakers hun intrek genomen in het pand.

2.4. Bij schrijven d.d. 28 augustus 2008 heeft de Gemeente de krakers gesommeerd het pand uiterlijk 15 september 2008 vrijwillig te verlaten. De krakers hebben hierop het pand niet verlaten.

2.5. Carex B.V. heeft in opdracht van de Gemeente met een aantal krakers gesproken over het huren van een andere woonruimte tegen een prijs van EUR 250,00 per persoon per maand.

2.6. De Gemeente heeft met de 'Stichting Rijk voor Arm' een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het pand (hierna: de huurovereenkomst). De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 november 2008. Voornoemde stichting zou het pand gebruiken als vestiging voor een goederenbank.

2.7. De Gemeente is niet in staat gebleken tijdig aan haar verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen, omdat er krakers in het pand wonen.

2.8. Op 30 oktober 2008 heeft de Gemeente de krakers nogmaals gesommeerd het pand te verlaten. De krakers hebben het pand wederom niet verlaten.

3. Het geschil

3.1. Gemeente vordert samengevat - veroordeling van de krakers om binnen drie dagen na betekening van het vonnis, het pand met al het hunne en de hunnen te (doen) verlaten en te ontruimen door afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van de Gemeente te stellen, alsmede machtiging van de Gemeente de ontruiming zonodig te bewerkstellingen met behulp van de sterke arm van politie en justitie, waarbij de krakers voor de kosten hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn. Tevens vordert de Gemeente dat de voorzieningenrechter zal bepalen dat het vonnis tot een half jaar na de dag waarop het vonnis wordt uitgesproken, ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in het pand bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet.

3.2. De krakers voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vaststaat dat de krakers het pand zonder recht of titel in gebruik hebben genomen. Dit vormt een aantasting van het eigendomsrecht van de Gemeente en is derhalve onrechtmatig, zodat de Gemeente recht heeft op ontruiming van het pand.

4.2. Voor een veroordeling in kort geding tot ontruiming van het pand is evenwel slechts plaats als de Gemeente, gelet op de belangen van partijen, een voldoende spoedeisend belang bij ontruiming heeft.

4.3. De Gemeente heeft aangevoerd dat zij met de 'Stichting Rijk voor Arm' een huurovereenkomst met betrekking tot het pand is aangegaan, ingaande per 1 november 2008. Door de aanwezigheid van de krakers in het pand is de Gemeente niet in staat te voldoen aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, zodat zij niet alleen huurpenningen misloopt, maar ook het risico loopt dat zij door de 'Stichting Rijk voor Arm' zal worden aangesproken wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en zij derhalve een schadevergoeding aan voornoemde stichting verschuldigd is.

4.4. De krakers hebben aangevoerd dat de Gemeente voornoemde huurovereenkomst is aangegaan om een spoedeisend belang te creƫren, nu het pand volgens de krakers, om verschillende door hen aangevoerde redenen, ongeschikt is om dienst te doen als goederenbank. Tevens hebben de krakers aangevoerd dat zij het pand in gebruik hebben genomen omdat voor hen geen geschikte en betaalbare woonruimte beschikbaar is in Leeuwarden. Verder zijn de krakers van oordeel dat bij de belangenafweging dient te worden meegewogen dat zij het pand op een nette manier bewonen en zij bereid zijn aan de Gemeente huur te betalen.

4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het spoedeisend belang zoals door de Gemeente gesteld en aannemelijk gemaakt, voldoende is om een toewijzing van de haar vordering tot ontruiming te rechtvaardigen. Hierbij overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

De Gemeente heeft een, door de betreffende partijen, ondertekende huurovereenkomst overgelegd, waaruit blijkt dat zij per 1 november 2008 het pand aan de 'Stichting Rijk voor Arm' verhuurt. Dit wordt ondersteund door een schriftelijke verklaring d.d. 24 november 2008 van de voorzitter van de 'Stichting Rijk voor Arm'. Hiermee is voldoende aannemelijk geworden dat het pand door de Gemeente verhuurd is, terwijl de voorzieningenrechter geen reden ziet om aan te nemen dat de betreffende overeenkomst een schijnhandeling is. Het feit dat de krakers van oordeel zijn dat het pand ongeschikt is voor het doel waarmee het gehuurd wordt, doet hieraan niet af. Het is immers aan de huurder om te bepalen of het pand geschikt is voor zijn gebruiksdoeleinden. De Gemeente heeft als verhuurder een spoedeisend belang bij haar vordering, omdat zij door de aanwezigheid van de krakers niet kan voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst.

Met betrekking tot het hier tegenoverstaande belang van de krakers is de voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat voor de krakers geen andere mogelijkheid bestaat om aan woonruimte te komen. Hierbij stelt de voorzieningenrechter voorop dat voor huurgenot in het algemeen een vergoeding verschuldigd is. Er bestaat geen algemeen recht op gratis wonen. Uit de door de Gemeente overgelegde producties blijkt dat in Leeuwarden kamers beschikbaar zijn die ook voor mensen met een minimuminkomen betaalbaar zijn. Voorts is niet gebleken dat de krakers al het nodige hebben gedaan om op reguliere wijze aan woonruimte te komen. De voorzieningenrechter vindt het opvallend dat de krakers ter zitting hebben verklaard dat zij wel bereid zijn het pand van de Gemeente te huren tegen dezelfde prijs als de 'Stichting Rijk voor Arm', maar zij desondanks niet in staat zouden zijn om gezamenlijk met dit bedrag andere woonruimte te huren.

Dat de krakers hebben aangeboden het pand van de Gemeente te huren, maakt de belangenafweging van de voorzieningenrechter niet anders, nu het de Gemeente, op grond van de contractsvrijheid, vrijstaat een dergelijk aanbod niet te aanvaarden.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het niet noodzakelijk is om inlichtingen als bedoeld in artikel 557a lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in te winnen, nu de benodigde informatie reeds door de Gemeente is verschaft in de dagvaarding en de daarbij overgelegde producties.

4.7. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen, omdat zij ingevolge art. 556 lid 1 en art. 557 Rv overbodig is.

4.8. De krakers zullen als de in het ongelijk gestelde partij, hoofdelijk, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gemeente worden begroot op:

- dagvaarding EUR 120,44

- vast recht 254,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.190,44

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de krakers om binnen drie weken na de betekening van dit vonnis met al het hunne en al de hunnen het pand aan de Brandemeer 31 te 8918 CT Leeuwarden te ontruimen en ontruimd te houden,

5.2. bepaalt dat deze veroordeling ingevolge artikel 557a lid 3 Rv gedurende een termijn van zes maanden ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet,

5.3. veroordeelt de krakers hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op EUR 1.190,44,

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het anders of meer gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B. Veelders op 19 december 2008.?