Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2008:BC8617

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
19-03-2008
Datum publicatie
04-04-2008
Zaaknummer
AWB07/2431
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanslag forensenbelasting vernietigd. Erfgenamen vormen met elkaar geen gezin.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2008/640
FutD 2008-0753
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

Procedurenummer: AWB07/2431

Uitspraakdatum: 19 maart 2008

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[eisers], domicilie kiezende te [plaats], eisers,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Terschelling, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eisers voor het jaar 2007 een aanslag (aanslagnummer [nummer]) forensenbelasting opgelegd ten bedrage van € 432,--.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 27 augustus 2007 de aanslag gehandhaafd.

Eisers hebben daartegen bij brief van 2 oktober 2007, ontvangen bij de rechtbank op 3 oktober 2007, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Eisers hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2008 te Leeuwarden.

Eisers zijn daar vertegenwoordigd door [X] en [Y]. Namens verweerder zijn verschenen A.J. Spanjer-Rodenburg en I.M.S. Te Pas.

Motivering

Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

1.1 Eisers zijn als erfgenamen van mevrouw [Z] eigenaar van de tot de nog onverdeelde boedel behorende recreatiewoning gelegen aan de [adres]. Eisers vormen met elkaar geen gezin; zij hebben ieder hun eigen gezin.

1.2 De onderhavige aanslag is ten name gesteld van eisers ([Z] Erfgenamen) en heeft betrekking op de zojuist bedoelde recreatiewoning.

Geschil

2.1 In geschil is de rechtsgeldigheid van de onderhavige aanslag.

2.2 Eisers hebben bepleit dat de aanslag moet worden vernietigd, terwijl verweerder heeft verdedigd dat de aanslag moet worden gehandhaafd.

2.3 Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken.

Beoordeling van het geschil

3.1 Ingevolge artikel 2 van de op artikel 223 van de Gemeentewet berustende Verordening forensenbelasting 2007 van de gemeente Terschelling wordt onder de naam "forensenbelasting" een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

3.2 Naar het oordeel van de rechtbank kunnen eisers tezamen niet als één belastingplichtige worden aangemerkt, omdat zij met elkaar geen gezin vormen. Eisers, die ieder hun eigen gezin hebben, kunnen slechts ieder apart - indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan - voor de forensenbelasting worden aangeslagen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de onderhavige aanslag ten onrechte aan eisers (gezamenlijk) is opgelegd, zodat deze moet worden vernietigd. Verweerders stelling dat één van de eisers, [X], als belastingplichtige is beschouwd en de aanslag is bedoeld te zijn gericht aan hem, snijdt naar het oordeel van de rechtbank geen hout. De aanslag is, gezien de tenaamstelling hiervan, immers onmiskenbaar opgelegd aan eisers; deze kan niet worden omgezet in een aanslag gericht aan [X].

3.3 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het beroep van eisers doel treft. De rechtbank zal de bestreden uitspraak alsmede de aanslag vernietigen.

Proceskosten

De rechtbank vindt aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eisers in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs hebben moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht bepaald op een bedrag van 56,-- ter zake van de door de vertegenwoordigers van eisers gemaakte reiskosten (gerelateerd aan de reiskosten per openbaar vervoer) voor het bijwonen van de zitting.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de aanslag forensenbelasting;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers ten bedrage van € 56,--, en wijst de gemeente Terschelling aan dit bedrag aan eisers te voldoen;

- gelast dat de gemeente Terschelling het door eisers betaalde griffierecht van € 39,-- vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 19 maart 2008 door mr. E.M. Visser, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M. Hiemstra, griffier.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.