Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AU0552

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
29-07-2005
Datum publicatie
05-08-2005
Zaaknummer
167985 /CV EXPL 05-1619
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtspersonenrecht. Aansprakelijkheid (voormalige) vennoten van een vennootschap onder firma. Crediteur heeft naast vorderingsrecht tegen gezamenlijke vennoten, dat verhaalbaar is op vennootschappelijk vermogen, ook vorderingsrecht tegen de vennoten persoonlijk. Voorts is het in deze zaak niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat twee voormalige vennoten in persoon aansprakelijk worden gehouden door de crediteur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 184
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector Kanton

Locatie Leeuwarden

VONNIS

167.985 /CV EXPL 05-1619

Uitspraak: 29 juli 2005

in de zaak van

de maatschap naar burgerlijk recht ACERA ACCOUNTANTS & RAADGEVERS,

hierna te noemen: Acera,

gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

gemachtigde: Oordijk & Partners,

tegen

1) [x]

2) [y],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

hierna (in enkelvoud) te noemen: [x],

gemachtigde: mr. A.H. Lanting

OVERWEGINGEN

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft Acera gevorderd om [x] te veroordelen tot betaling van € 2.905,57 met rente en kosten.

2. [x] heeft bij antwoord de vordering betwist.

3. Na repliek en dupliek is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

De beoordeling van het geschil

4. In 2003 heeft Acera in opdracht en voor rekening van de vennootschap onder firma V.O.F. Vakantieboerderij [[naam]] werkzaamheden verricht. Naar aanleiding van deze werkzaamheden heeft Acera aan deze vennootschap omstreeks 30 juni 2003 een nota gezonden ter grootte van € 2.389,97. Van dit laatste bedrag heeft een bedrag van € 56,52 betrekking op [voornaam] [x] in persoon. Op het resterende bedrag van € 2.333,35 heeft de vennootschap niets in mindering betaald.

5. De vennootschap is op 2 juli 2004 ontbonden. Vennoten waren gedaagden [x], [a] en [b].

Tot zover de als erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, vaststaande feiten.

standpunt Acera

6. Acera vordert van [x] betaling van € 2.333,35. Tevens maakt Acera aanspraak op betaling van buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Gedaagden [x] waren vennoten en zijn derhalve hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

7. De wet verzet zich er niet tegen om niet de voormalige vennootschap onder firma tezamen met de vennoten aan te spreken, maar één of meerdere van de voormalige vennoten zelf.

standpunt [x]

8. Acera had niet willekeurig alleen [x] moeten dagvaarden maar de v.o.f. in liquidatie, aan wie ook de nota was gericht.

9. [x] erkent de vordering van Acera op de vennootschap onder firma.

De kantonrechter oordeelt over dit geschil als volgt.

10. Volgens bestendige jurisprudentie (HR 9 mei 1969, NJ 1969, 307) hebben crediteuren van een vennootschap onder firma tegen alle vennoten twee samenlopende vorderingsrechten: een vorderingsrecht tegen de gezamenlijke vennoten, dat verhaalbaar is op het vennootschappelijk vermogen en een vorderingsrecht tegen de vennoot persoonlijk. De crediteur - in dit geval Acera - heeft derhalve de vrijheid één van deze vorderingen in te stellen dan wel de beide tegelijkertijd; het feit dat de vennootschap onder firma thans in liquidatie verkeert maakt dit niet anders. Acera heeft er voor gekozen niet de vennootschap onder firma aan te spreken maar de vennoten en van die vennoten slechts twee van hen.

11. De kantonrechter vat het verweer van [x] zodanig op, dat de eisen van redelijkheid en billijkheid overeenkomstig welke schuldenaar en schuldeiser zich jegens elkaar hebben te gedragen (artikel 6: 2 BW) met zich meebrengen dat Acera in dit geval de vennootschap onder firma had moeten dagvaarden en niet [x]. In dit verband heeft Acera onbetwist gesteld dat de andere twee in rechte niet aangesproken vennoten eerdere nota's van Acera, gericht aan de vennootschap, uit eigen middelen hebben betaald alsmede dat [x] de in geding zijnde nota kan verrekenen met de andere twee vennoten. De kantonrechter is van oordeel dat [x] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in dit geval Acera in strijd zou hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 6:2 BW door op willekeurige wijze gebruik te maken van haar recht alleen [x] als vennoten te dagvaarden. Het verweer van [x] dient derhalve te worden gepasseerd.

12. Nu de vordering van Acera tegen [x] (in hun hoedanigheid van vennoten) overigens onbestreden is gebleven, komt zij voor toewijzing in aanmerking.

13. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten (zijnde krachtens het rapport Voorwerk II een bedrag van € 406,--) en de wettelijke rente komen eveneens voor toewijzing in aanmerking aangezien hiertegen geen zelfstandige weren zijn gevoerd.

14. Gezien het bovenstaande dient [x] als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Acera te worden veroordeeld, zoals hieronder zal worden aangegeven.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [x] tot betaling aan Acera van een bedrag groot € 2.903,57 (zegge: tweeduizend negenhonderd drie Euro en 57 cent), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.333,35 vanaf 15 maart 2005, zijnde de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [x] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Acera begroot op € 350,-- wegens salaris en op € 262,40 wegens verschotten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen overigens of anders is gevorderd.

Aldus gewezen door mr. T.K. Hoogslag, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 133