Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AT9748

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
19-07-2005
Datum publicatie
20-07-2005
Zaaknummer
04/1083
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Belanghebbende-begrip. Statutaire doelstelling te algemeen geformuleerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Proces-verbaal mondelinge uitspraak ex artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 04/1083

Inzake het geding tussen

de Stichting Mobilisatie Heerenveen en omstreken, gevestigd te Heerenveen, eiseres,

gemachtigde: C.L. Lammerts van Bueren, voorzitter,

en

het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, verweerder,

gemachtigde: G. Haanstra, ambtenaar in dienst van verweerders gemeente.

1. Aanduiding van het besluit waarop het beroep betrekking heeft

Het besluit van verweerder van 7 september 2004, verzonden op 10 september 2004, waarbij het bezwaarschrift van eiseres van 26 mei 2004 tegen verweerders beschikkingen van 15 april 2004, 27 april 2004 en 26 mei 2004, betreffende de verlening van vrijstellingen en bouwvergunningen ten behoeve van het realiseren van “Sportstad Heerenveen”, niet-ontvankelijk is verklaard.

2. Datum van de zitting

Het geding is behandeld ter zitting van de rechtbank, enkelvoudige kamer, op 19 juli 2005, waar partijen zich hebben laten vertegenwoordigen door hun bovengenoemde gemachtigden.

3. De rechtbank sluit de behandeling en doet onmiddellijk mondeling uitspraak

a. De beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep ongegrond.

b. De gronden van de beslissing

In navolging van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 november 2004, overweegt de rechtbank als volgt.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ingevolge het derde lid van dat artikel worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Blijkens haar statuten stelt eiseres zich tot doel:

- het bevorderen en het in stand houden van de leefbaarheid van Heerenveen en omgeving, ten behoeve van haar inwoners,

- het ondersteunen van de belangen van de inwoners van Heerenveen en omgeving met betrekking tot aspekten van milieu, landschapsinrichting, voorzieningen-niveau, bestuurlijk klimaat, ruimtelijke ordening, natuur, de vertegenwoordiging bij gerechtelijke en buiten gerechtelijke procedures en voorts al hetgeen met betrekking tot het vorenstaande verband houdt of daartoe direkt of indirekt bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze doelstelling is zodanig algemeen gesteld, dat niet staande kan worden gehouden dat sprake is van in het bijzonder behartigde belangen als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb. Verweerder heeft derhalve terecht geoordeeld dat eiseres niet geacht kan worden rechtstreeks in haar belang te zijn getroffen, als bedoeld in het eerste lid van dat artikel. Het bezwaarschrift van eiseres is dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard bij het bestreden besluit. Het betoog van eiseres dat haar bestuursleden wel een rechtstreeks bij de onderhavige beschikkingen betrokken belang hebben, kan hier niet aan afdoen. Bovendien heeft eiseres uitsluitend op haar eigen naam bezwaar gemaakt en niet (mede) namens deze bestuursleden.

De rechtbank acht geen termen aanwezig om met toepassing van artikel 8:75 van de Awb een partij te veroordelen in de proceskosten.

De rechter deelt mee dat partijen en andere belanghebbenden tegen deze uitspraak hoger beroep kunnen instellen, behoudens het bepaalde in artikel 6:13 juncto 6:24 van de Awb. Degene die van dit rechtsmiddel gebruik wil maken, dient binnen zes weken na de dag van verzending van dit proces-verbaal een beroepschrift te zenden aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De zitting wordt gesloten.

Waarvan proces-verbaal.

mr. T.I. Schippers-Jetten, griffier

mr. E. de Witt, rechter

Afschrift verzonden op: 20 juli 2005