Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AT5856

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
10-05-2005
Datum publicatie
19-05-2005
Zaaknummer
04/757 & 04/758 & 04/759
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Functiewaardering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 04/757, 04/758 & 04/759 AW

Inzake de gedingen tussen

[A], wonende te [B],

[C], wonende te [D], en

[E], wonende te [F],

eiseressen,

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslân, verweerder,

gemachtigde: mr. R. van der Tempel, juridisch adviseur P&O bij de provincie Fryslân.

Procesverloop

Bij brieven van 6 april 2004 heeft verweerder eiseressen mededeling gedaan van zijn besluiten op bezwaar betreffende functiewaardering.

Tegen deze besluiten hebben eiseressen beroep ingesteld.

De zaken zijn gevoegd behandeld ter zitting van de rechtbank, enkelvoudige kamer, gehouden op 18 april 2005. Eiseressen zijn in persoon verschenen. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Namens verweerder is tevens verschenen D. Oosterhaven.

Motivering

Eiseressen zijn werkzaam in de functie van secretaresse gedeputeerde staten (hierna: secretaresse GS) bij de provincie Fryslân. Bij besluiten van 21 oktober 2003 zijn eiseressen in kennis gesteld van de uitkomst van de waardering van hun functie met behulp van het "Functiewaarderingssysteem Fryslân" en de vaststelling van het niveau van de functie op D8 (schaal 8). De door eiseressen tegen deze besluiten ingediende bezwaren zijn bij het bestreden besluit, overeenkomstig een advies van de Externe hoor- en adviescommissie, ongegrond verklaard.

De rechtbank overweegt het volgende.

In geding is de vraag of verweerders besluiten op bezwaar, voor zover daarbij de door eiseressen aangevochten onderdelen van de waardering van hun functie zijn gehandhaafd, in rechte stand kunnen houden. In dit verband merkt de rechtbank op dat de rechterlijke toetsing in dit soort gevallen terughoudend dient te zijn, in die zin dat de rechter zich, naast de overigens in aanmerking komende toetsing aan regels van geschreven en ongeschreven recht, moet beperken tot de vraag, of de in geding zijnde waardering op onvoldoende gronden berust. Dit betekent dat eerst tot vernietiging van de omstreden waardering kan worden overgegaan indien deze als onhoudbaar moet worden aangemerkt. Daarvoor is ontoereikend de enkele omstandigheid dat een andere, hogere waardering op zichzelf verdedigbaar is.

Het functiewaarderingssysteem Fryslân gaat uit van een beredenerende benaderingswijze van functies. Het systeem omvat negen zogenaamde functiecategorieën (A tot en met I). Bij elke functiecategorie behoort een algemene typering die een globale omschrijving geeft van het soort functies dat tot elke afzonderlijke categorie moet worden gerekend en tevens wordt daarbij een indicatie gegeven van het bij die functiecategorie behorende werk- en denkniveau. Elke functiecategorie heeft vervolgens een differentiatie in functietyperingen, die zijn aangegeven met de provinciale salarisschalen waarmee zij corresponderen.

In beroep is gebleken dat eiseressen in kunnen stemmen met de indeling van hun functie in functiecategorie D. Volgens eiseressen is echter functietypering 9, met hieraan gekoppeld een indeling in salarisschaal 9, de typering die op hun functie van toepassing is.

Functietypering 8 bevat de volgende kenmerken:

"Het meervoudige takenpakket heeft betrekking op een aantal vaste taken of afzonderlijke opdrachten De functie is verantwoordelijk voor de realisering van een afgerond eindproduct. Aard en intensiteit van zowel interne als externe werkcontacten zijn dermate divers en van zodanig gewicht dat communicatieve vaardigheid -naast de materiedeskundigheid- een belangrijke functie-eis is. De vereiste deskundigheid en/of kennis bepaalt in belangrijke mate de te maken keuzes met betrekking tot werkaanpak en probleemoplossing. Het takenpakket vereist eigen initiatief, alsmede eigen vormgeving van werkmethoden, werktechnieken en procedures teneinde het (variërende) doel of onderwerp te kunnen realiseren."

De beschrijving van de door eiseressen voorgestane functietypering 9 luidt:

"Het takenpakket is gericht op afzonderlijke complexe opdrachten. Bij het tot stand brengen van werkresultaten en producten moeten ook factoren die buiten het eigen vakgebied liggen, in overweging worden genomen. Realisering van werkresultaten vindt in het algemeen plaats binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Communicatieve vaardigheid, met name het flexibel kunnen reageren op zich voordoende omstandigheden, is een belangrijke functie-eis. Voorwaarden en condities waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht, verschillen sterk per situatie of opdracht."

De rechtbank stelt voorop dat als basis voor de onderhavige functiewaardering geldt de voor eiseressen vastgestelde beschrijving van hun functie in het functie-informatie formulier (fif). De hoofdtaken van de secretaresse GS bestaan blijkens deze fif uit het zijn van eerste aanspreekpunt voor en ten behoeve van de gedeputeerde, het verlenen van secretariële ondersteuning en het verrichten van overige werkzaamheden. Uit de functiebeschrijving en uit hetgeen in de stukken en ter zitting naar voren is gebracht blijkt naar het oordeel van de rechtbank voldoende dat de functie van secretaresse GS voor een groot gedeelte bestaat uit vaste secretariële taken, waaronder het zelfstandig plannen en regelen van afspraken en vergaderingen voor de gedeputeerde. Namens verweerder is voldoende duidelijk gemaakt dat het vakgebied van de secretaresse GS het uitvoerende en het beheersmatige secretaressewerk omvat, ongeacht het werkveld van de gedeputeerde waarvoor de secretaresse werkt. Mede gezien de overige kenmerken voor functietypering 8, waaruit naar voren komt dat veel gewicht wordt toegekend aan deskundigheid, communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid, is de rechtbank van oordeel dat onderhavige indeling passend genoemd kan worden.

Een indeling in functietypering 9 is naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde, omdat de functiebeschrijving niet in overwegende mate voldoet aan de daarin beschreven kenmerken. Verweerder heeft afdoende gemotiveerd dat het bij functietypering 9 gaat om werkzaamheden op een meer beleidsinhoudelijk niveau. Eiseressen hebben de rechtbank er niet van kunnen overtuigen dat zij zich in hun functie bezighouden met afzonderlijke complexe opdrachten op beleidsinhoudelijk niveau. Het gestelde dat eiseressen hun functie als een verantwoordelijke functie ervaren, waarin onder grote tijdsdruk gewerkt moet worden, doet hieraan niet af. Voorts leidt de rechtbank uit de beschikbare gegevens af dat eiseressen weliswaar op diverse niveaus contacten leggen en onderhouden met personen buiten het eigen vakgebied, maar dan met name om zaken af te stemmen en te regelen. Van het onderhouden van inhoudelijke contacten buiten het eigen vakgebied is niet gebleken. Verder ziet de rechtbank niet in dat er in de functie van secretaresse GS sprake is van het realiseren van werkresultaten binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Er is sprake van een vast samenwerkingsverband met de eigen gedeputeerde. Eiseressen hebben nog aangevoerd dat de secretaresses GS elkaar onderling vervangen en dus ook kennis moeten hebben van andere werkterreinen van dat van de eigen gedeputeerde, maar dit rechtvaardigt op zichzelf niet een indeling in typering 9. Het soort werkzaamheden dat verricht moet worden verandert hierdoor immers niet.

De rechtbank komt op grond van het vorenstaande tot de conclusie dat de onderhavige waardering in stand kan blijven, zodat de beroepen ongegrond verklaard moeten worden

De rechtbank acht geen termen aanwezig voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart de beroepen ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.M. Telman, rechter, en door haar in het openbaar uitgesproken op

10 mei 2005, in tegenwoordigheid van mr. P.R.M. Poiesz als griffier.

w.g. P.R.M. Poiesz

w.g. C.M. Telman

Tegen deze uitspraak staat voor partijen het rechtsmiddel hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Centrale Raad van Beroep

Postbus 16002

3500 DA Utrecht

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.

Afschrift verzonden op: 11 mei 2005