Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2004:AO4868

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
18-02-2004
Datum publicatie
09-03-2004
Zaaknummer
61300
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Achternaam van beide ouders voor adoptiefkind bij internationale adoptie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE LEEUWARDEN

Uitspraak 18 februari 2004

Rekestnummer 1776/03

Zaaknummer 61300

ADOPTIE

BESCHIKKING

van de rechtbank te Leeuwarden, enkelvoudige familiekamer, op het verzoek van:

[verzoeker 1]

en

[verzoeker 2], beiden wonende te [woonplaats],

verzoekers,

procureur mr. R.A. Sch├╝tz,

advocaat mr. M. Koomen te Alkmaar.

PROCESGANG

Op 21 november 2003 is bij deze rechtbank onder overlegging van bijlagen welke als hier herhaald en ingelast moeten worden beschouwd een verzoekschrift ingediend, strekkende tot adoptie van de minderjarige

[naam] geboren op [geboortedatum en plaats], als dochter van [ouders]

Tevens verzoeken verzoekers de voornamen van de minderjarige, [naam], te wijzigen in de voornamen [voornaam] [naam].

Het verzoek is pro forma behandeld ter terechtzitting van 12 februari 2004.

RECHTSOVERWEGINGEN

Gelet op de inhoud van de aanwezige bescheiden overweegt de rechtbank het volgende.

Gebleken is dat verzoekers tenminste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben samengeleefd.

De adoptie moet in het kennelijk belang van de minderjarige worden geacht, terwijl aan de voorwaarden, gesteld in artikel 1:228 BW is voldaan.

Op grond van het bovenstaande zal het adoptieverzoek worden toegewezen.

Het verzoek tot voornaamswijziging zal, nu dit steunt op de wet en voldoende is toegelicht, eveneens worden toegewezen.

Bij de stukken bevindt zich een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte van voornoemde minderjarige, welke echter niet de juiste geboortegegevens bevat, zodat de rechtbank deze afzonderlijk zal vaststellen.

Verzoekers hebben gezamenlijk verklaard dat de minderjarige de geslachtsnamen van de man en de vrouw zal hebben, te weten [X en Y]. Een dergelijke geslachtsnaamskeuze past in beginsel niet in het systeem van geslachtsnaamverkrijging zoals het Nederlands recht dat kent; men dient te kiezen tussen de geslachtsnamen van de vader en de moeder. Hier staat tegenover dat het Nederlandse systeem van geslachtsnaamverkrijging ook inhoudt dat kinderen van dezelfde ouders dezelfde geslachtsnaam dienen te dragen en dat bij de bepaling van die naam de geslachtsnaam van het eerste kind van de ouders bepalend is voor de overige kinderen.

In het onderhavige geval luidt de geslachtsnaam van het eerder door verzoekers geadopteerde kind [X en Y]. Deze naam volgt uit een in [plaats en land], op 4 oktober 1999 opgemaakte geboorteakte en is overgenomen in de adoptiebeslissing van de Familierechtbank aldaar van 30 september 1999. Beide documenten zijn door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage ingevolge de daartoe strekkende verdragen en wetten erkend en op 14 november 2001 in de registers ingeschreven. Verzoekers hebben geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid die zij op grond van artikel 5b onder c van de Wet Conflictenrecht Namen hebben om aanpassing van deze geslachtsnaam te verzoeken, zodat deze geslachtsnaam ook naar Nederlands recht vaststaat.

De rechtbank dient thans te kiezen welke van de hierboven genoemde beginselen uit het Nederlandse systeem van geslachtsnamen voorrang dient te hebben. Nu de dubbele geslachtsnaam als gevolg van de erkenning van de Colombiaanse naamgeving reeds in het gezin van verzoekers realiteit is is de rechtbank van oordeel dat aan dit gegeven in dit geval doorslaggevend gewicht moet worden gehecht, zodat de rechtbank omtrent de geslachtsnaam van de minderjarige overeenkomstig de wens van verzoekers zal beslissen.

BESLISSING

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van de minderjarige

[naam] geboren op [geboortedatum en plaats], van het vrouwelijk geslacht,

door [verzoeker 1] en [verzoeker 2], beiden wonende te woonplaats;

verstaat dat de minderjarige met ingang van de datum waarop de adoptie van kracht wordt de achternaam [X en Y] zal hebben;

gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige, [naam], in de voornamen [naam].

Deze beschikking is gegeven door mr. J.D.S.L. Bosch, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 februari 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.

(cc:84)

Van deze beschikking kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden. Indien u in deze procedure bent verschenen start deze termijn op de dag van de uitspraak. Als u niet in de procedure bent verschenen kan de termijn op een latere datum beginnen. Volgens de wet bent u verplicht om voor het instellen van hoger beroep een advocaat in te schakelen. In verband met de beperkte termijn dient u zo spoedig mogelijk contact met uw/een advocaat op te nemen!

De griffier.