Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2003:AM2961

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
21-10-2003
Datum publicatie
24-10-2003
Zaaknummer
133608 /CV EXPL 03-596
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werknemer stuurt mail aan een derde waarin hij zijn werkgeefster, die de functie van werknemer wil wijzigen, hevig bekritiseert. Dit vormt voor werkgever aanleiding om de werknemer op non-actief te stellen en daarna om ontbinding van de arbeidsovereenkomst de verzoeken. De kantonrechter wijst het verzoek toe, en overweegt onder meer dat werkgever terecht het vertrouwen in werknemer heeft verloren. Mede gezien de goede staat van dienst van werknemer wordt hem toch een vergoeding toegekend, met correctiefactor c=0,5.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector Kanton

Locatie Leeuwarden

BESCHIKKING ex artikel 7: 685 BW

133608 /VZ VERZ 03-596

Uitspraak: 21 oktober 2003

in de zaak van

de besloten vennootschap ENITOR B.V.,

gevestigd te Buitenpost,

verzoekster,

hierna te noemen Enitor,

gemachtigde: mr. P.S. van Zandbergen, advocaat te Buitenpost,

tegen

[x],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

gemachtigde: mr. E.A.C. van de Wiel, advocaat te Groningen.

OVERWEGINGEN

Het procesverloop

1.1. Enitor heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 8 september 2003, verzocht om de tussen haar en [x] gesloten arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van gewichtige redenen in de zin van artikel 7:685 BW.

1.2. Het verweerschrift van [x] is binnengekomen op 24 september 2003.

1.3. De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 september 2003. Van het verhandelde heeft de griffier aantekeningen gemaakt. Vervolgens is de beschikking op heden bepaald.

De vaststaande feiten

2.1. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.2. [x], geboren op 21 januari 1959, is op 19 januari 1987 in dienst getreden bij Enitor, en was laatstelijk werkzaam in de functie van hoofd ontwikkeling tegen een bruto salaris van€ 58.238,-- bruto per jaar.

2.3. Vanuit Engeland is door Bunzl, de moedermaatschappij en eigenaresse van Enitor, aangegeven dat zij het wenselijk achtte dat er een herstructurering plaatsvindt binnen het productieapparaat van Enitor. In het verlengde hiervan heeft op 14 augustus 2003 tussen de directie van Enitor, bestaande uit de heren [a] en [b], en [x] een gesprek plaatsgevonden waarin laatstgenoemde te kennis werd gegeven dat Enitor voornemens was [x] van zijn functie hoofd ontwikkeling te halen en hem in te zetten als hoofd research & developement, zulks met behoud van salaris. Op 20 augustus 2003 heeft er een vervolgafspraak over de voorgestelde functie plaats gehad tussen [a] en [x], waarbij laatstgenoemde heeft aangegeven niet veel te voelen voor de functiewijziging. Over de exacte invulling van de functie zouden partijen nog nader overleg voeren.

2.4. Op 1 september 2003 mailde algemeen directeur [a] (hierna te noemen [a]) [x] de functieomschrijving toe zoals hij die zag met daarbij de opmerking dat [x] de beschrijving maar eens rustig moest lezen en dat beiden er in de loop van de week nog over zouden praten. In de omschrijving staat dat het een staffunctie betreft waarbij aan de algemeen directeur verantwoording wordt afgelegd.

2.5. [x] heeft op 29 augustus 2003 een vertrouwelijke mail verzonden naar managing director [c] van Filtrona, één van de moedermaatschappijen van de Bunzl-Groep, te Engeland. Het desbetreffende mailbericht is op 3 september 2003 doorgespeeld naar de directie van Enitor en bevat onder andere de navolgende tekst:

- 'Abuses are not being dealt with by the management (managing and financial director).

- Communication from the management towards the organisation is very poor.

- The financial director is destroying a lot of internal relations by blunt actions/conversations and causes a severe demotivation of good willing people in several parts of the organisation.

- The Advanced Quality Management Team, which is implemented, is not functioning. The manager of the production department is never present. He is going his own way anyhow.

- The management is manipulating people and things are +not going according "Filtrona values", it is not an open and honest organisation. Powergames are being played.

- No cooperation and division in the management team.

- In stead of the managing director getting people to work together he created a sort of divide and rule style of management.'

2.6. Als gevolg van de inhoud van het mailbericht heeft Enitor [x] op non-actief gesteld wegens gebrek aan vertrouwen.

Het standpunt van Enitor

3. Enitor heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen, zijnde veranderingen in de omstandigheden van dien aard dat het dienstverband op korte termijn behoort te eindigen. Enitor heeft daartoe aangevoerd dat de inhoud van het door [x] opgestelde mailbericht ronduit vernietigend is voor de vertrouwensrelatie, die noodzakelijkerwijs dient te bestaan tussen werkgever en werknemer. Enitor stelt niet alleen onthutst te zijn door de inhoud van het bericht, maar ook geschokt en gegriefd. Enitor meent dan ook dat een vergoeding in het kader van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet op zijn plaats is.

Het standpunt van [x]

4.1. [x] heeft zich verzet tegen het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. [x] erkent dat de inhoud van het mailbericht ongelukkig gekozen en geformuleerd is. Echter, hij voelde zich door het aanbod van de lagere niveau functie hoofd research & developement in een hoek geduwd. [a] had immers te kennen gegeven dat overplaatsing hoe dan ook zou doorgaan. Voorts stelt [x] dat hij begaan is met het wel en wee van Enitor. Middels de bewuste mail wilde hij zo zijn zorgen uiten. [x] betwist dat hij in het mailbericht het vertrouwen in Enitor had opgezegd.

4.2. Subsidiair verzoekt [x] hem bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding onder toepassing van de kantonrechtersformule met een correctiefactor 2 toe te kennen en Enitor te veroordelen mee te werken aan de uitoefening van de optierechten door [x].

De beoordeling

5. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod.

6. De kantonrechter is van oordeel dat Enitor voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een wijziging in de omstandigheden die rechtvaardigt dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn eindigt. Immers, [x] heeft het vertrouwen bij Enitor geschonden door haar - kort weergegeven - te verwijten dat het management niet functioneert, dat de managementstijl van [a] er één is van "verdeel en heers" en dat het management de werknemers van Enitor manipuleert.

De kantonrechter is met Enitor van oordeel dat indien een werknemer zich in dergelijke bewoordingen uitlaat over haar werkgever jegens een derde, het niet reëel is om te denken dat continuering van een arbeidsovereenkomst tot de mogelijkheden hoort, te meer niet nu [x] tot op heden heeft gesteld wel achter de inhoud van het mailbericht te staan. De verzochte ontbinding zal derhalve worden toegewezen.

7. Nu er ontbonden gaat worden op grond van een wijziging in de omstandigheden, dient er vervolgens te worden beoordeeld of aan [x] in het kader van de ontbinding een vergoeding dient te worden toegekend en zo ja wat daarvan de hoogte dient te zijn.

8. Uitgangspunt is daarbij de zogeheten kantonrechtersformule met als correctiefactor 1. Beoordeeld moet worden of er gronden zijn om die factor hoger of lager te stellen. [x] heeft in zijn verweerschrift argumenten aangevoerd, die naar zijn mening zouden dienen te leiden tot de hantering van factor 2. De kantonrechter komt tot het oordeel, dat geen van de door hem aangevoerde argumenten kunnen leiden tot de hantering van een correctiefactor hoger dan 1 en overweegt daartoe het navolgende.

8.1. [x] heeft onbetwist gesteld dat hij altijd naar behoren heeft gefunctioneerd. Dit vormt evenwel geen reden om een hogere correctiefactor dan 1 toe te kennen.

Voorts heeft [x] gesteld dat Enitor zich ronduit als een slecht werkgever heeft opgesteld door thans om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken zonder [x] ooit de kans te hebben gegeven zijn gedrag te verklaren. De kantonrechter overweegt evenwel dat Enitor daartoe niet gehouden was. De kantonrechter acht het begrijpelijk dat Enitor haar vertrouwen in [x] door de bewuste mail heeft verloren. Waar [x] Enitor in zo'n kwaad daglicht heeft gesteld, is het niet aan Enitor om vervolgens om tekst en uitleg te vragen. Het had op de weg van [x] als goed werknemer gelegen om zijn zorgen met de directie van Enitor te delen in plaats van de moedermaatschappij te benaderen.

Tot slot heeft [x] aangevoerd dat hem niet valt te verwijten dat hij in paniek is geraakt toen hij uit zijn functie gezet dreigde te worden en merkte dat iedere discussie over de op handen zijnde functiewijziging werd beschouwd als een gepasseerd station en in díe paniek zich vervolgens tot de divisiedirecteur heeft gewend. Dat de functiewijziging een gepasseerd station betrof is de kantonrechter niet aannemelijk geworden. Ook uit de mail van 1 september 2003 van [a] aan [x] blijkt zulks niet. De kantonrechter overweegt dat [x] redelijkerwijze gehouden was om het door Enitor gedane voorstel serieus in overweging te nemen en zonodig onder voorbehoud deze werkzaamheden aan te vangen. Hij had dan immers de mogelijkheid daarop later terug te komen indien zou blijken dat het aangeboden takenpakket feitelijk een onwerkbare situatie opleverde.

8.2. Waar de kantonrechter enerzijds overweegt dat [x] niet juist heeft gehandeld met het versturen van het mailbericht, overweegt hij anderzijds dat [x] hiervan gelet op zijn emotionele gesteldheid geen verwijt kan worden gemaakt, dat rechtvaardigt dat de correctiefactor op 0 gesteld dienst te worden, zoals door Enitor bepleit. Daarbij houdt de kantonrechter rekening met de relatief lange staat van dienst waarin [x] naar behoren heeft gefunctioneerd. Maar nu de kantonrechter van oordeel is dat [x] in overwegende mate een verwijt valt te maken ter zake de verstoorde arbeidsrelatie, zal een correctiefactor lager dan 1 worden toegepast.

De kantonrechter acht een vergoeding als hierna te bepalen naar alle omstandigheden van het geval billijk.

9. De kantonrechter zal gelet op het bovenstaande de C factor op 0,5 bepalen. Het salaris zal op € 4.853,17, inclusief 8% vakantietoeslag, worden vastgesteld. Het aantal dienstjaren zal de kantonrechter op 19 jaren bepalen. De vergoeding zal derhalve op €46.105,12 bepaald worden.

10. Met betrekking tot de optieregeling overweegt de kantonrechter het navolgende. In de hoogte van de vergoeding die de rechter op de voet van artikel 7:685 BW naar billijkheid aan een der partijen ten laste van de andere partij toekent, dient het resultaat van de rechterlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid

en billijkheid in beginsel ten volle tot uitdrukking te komen zodat het gewenst is dat de rechter bij het vaststellen van de vergoeding alle voor zijn billijkheidsoordeel relevante factoren meeweegt, waaronder ook de aanspraak gegrond op het verlies van de voordelen voortvloeiende uit de aandelenoptie. De kantonrechter ziet geen gronden om het verzoek in te willigen en wel om de navolgende redenen. Ten eerste is niet komen vast te staan dat de regeling deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Evenmin is komen vast te staan dat het een salariscomponent behelst. Tot slot gaat [x] er aan voorbij dat een verplichting tot deelname aan de optieregeling niet bestaat.

11. Nu aan [x] in het kader van deze procedure een ontbindingsvergoeding zal worden toegekend, zal aan Enitor een termijn worden gegund om het verzoek in te trekken.

12. De kantonrechter acht termen aanwezig om, zowel bij intrekking als bij handhaving van het verzoek, de proceskosten tussen partijen te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst per 1 november 2003, tenzij het ontbindingsverzoek voor na te noemen datum wordt ingetrokken;

kent aan [x] ten laste van Enitor ter gelegenheid van voornoemde ontbinding een vergoeding toe ten bedrage van bruto € 46.105,12 (zegge: zesenveertigduizend honderdenvijf euro en twaalf eurocent);

bepaalt dat Enitor tot uiterlijk 31 oktober 2003 het ontbindingsverzoek kan intrekken;

compenseert de proceskosten zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2003 door mr. J.C.G. Leijten, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

C 151.