Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2003:AF5083

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
27-02-2003
Datum publicatie
27-02-2003
Zaaknummer
56259 KG ZA 03-0004
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector civiel recht

afdeling handelsrecht

Korte Gedingen

Uitspraak: 27 februari 2003

Kort-geding-nummer: 56259 / KG ZA 03-0004

VONNIS

van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:

1. de besloten vennootschap

OPEN DEUR B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

2. de besloten vennootschap

HANDSFREE MUSIC B.V.,

gevestigd te Huizen,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

hierna in enkelvoud te noemen: Open Deur en Handsfree,

procureur: mr. V.M.J. Both,

advocaat: mr. ir. F.A. Dijkstra,

tegen

1. de besloten vennootschap

KIAR HOLDING B.V.,

gevestigd te Veenwouden, kantoorhoudende te Joure,

2. [J.],

wonende te [woonplaats],

3. de besloten vennootschap

PROACTS.NL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

hierna in enkelvoud te noemen: Kiar, [J.] en Proacts.NL,

procureur: mr. P.H. Redeker,

advocaat: mr. H.A.J.M. van Kaam.

PROCESGANG

Open deur en Handsfree hebben Kiar, [J.] en Proacts.NL in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 13 februari 2003. Open Deur en Handsfree, laatstgenoemde voor wat betreft de vordering onder II., hebben toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Kiar en [J.] hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan Open deur van een bedrag van

131.000,00 euro, vermeerderd met rente vanaf de dag der betaling tot aan de dag der voldoening;

II. Proacts.NL veroordeelt tot openlegging van de volledige administratie van de vennootschap, althans medewerking te verlenen aan de door Handsfree aangewezen waarderingsdeskundige inzake openlegging van de boeken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro per dag dat Proacts.NL in gebreke blijft, te rekenen vanaf de dag der betekening van het in dezen te wijzen;

III. Kiar, [J.] en Proacts.NL hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun advocaten, die beiden mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd, waarbij Kiar, [J.] en Proacts.NL in conventie hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Open Deur en Handsfree.

In reconventie hebben Kiar, [J.] en Proacts.NL gevorderd dat de rechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Handsfree beveelt tot overdracht c.q. tot het verlenen van medewerking aan overdracht van alle door Handsfree gehouden aandelen in de besloten vennootschap Kameleon Producties B.V. aan Proacts.NL;

II. Open Deur en Handsfree veroordeelt tot nakoming van de met Kiar en [J.] gesloten overeenkomst, in het bijzonder Open Deur en Handsfree te gebieden Proacts.NL in de gelegenheid te stellen exclusief de boekingsopdrachten voor optredens van de popgroep De Kast -ongeacht de samenstelling- tot en met 31 december 2005 te verzorgen, en hiertoe alle vereiste medewerking te verlenen;

III. zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 10.000,00 euro per overtreding van de onder I. en II. genoemde bevelen, dan wel naar keuze van Kiar, [J.] en Proacts.NL voor iedere dag -een gedeelte van een dag daaronder begrepen- dat Open Deur en Handsfree in strijd met die bevelen handelen;

IV. Open Deur en Handsfree hoofdelijk veroordeelt om binnen twee werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan Kiar, [J.] en Proacts.NL te betalen de buitengerechtelijke kosten ad 20.198,85 euro, althans een bedrag dat de rechter in goede justitie juist acht;

V. Open Deur en Handsfree veroordeelt in de kosten van het geding in reconventie.

Open Deur en Handsfree hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vordering in reconventie, met veroordeling van Kiar, [J.] en Proacts.NL in de kosten van het geding.

Bij faxbericht van 10 februari 2003 aan de rechter hebben Kiar, [J.] en Proacts.NL een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingediend. Dit verzoek strekt er toe dat de rechter een voorlopig getuigenverhoor beveelt om [W.] als getuige te doen horen, welk getuigenverhoor gelijktijdig zal dienen plaatsvinden met de mondelinge behandeling van het kort geding op 13 februari 2003 om 11.00 uur voor de rechter. Het verzoekschrift richt zich tegen Open Deur en Handsfree.

Partijen hebben met wederzijds goedvinden producties in het geding gebracht.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

Vaststaande feiten

In dit kort geding gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand.

1.1. In 1997 is [J.] manager van de popgroep "De Kast" (hierna te noemen: De Kast) geworden. Als manager heeft [J.] onder meer de zakelijke belangen van De Kast behartigd.

1.2. Op 30 december 1997 is de beheermaatschappij Open Deur opgericht. Open Deur heeft zes aandeelhouders, te weten de vijf leden van De Kast en Kiar. Aandeelhouder en bestuurder van Kiar is [J.]. Als bestuurders van Open Deur staan [J.] en [P.] in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken voor Friesland ingeschreven.

1.3. Open Deur beheert als holding twee werkmaatschappijen, te weten de op 29 december 1999 opgerichte De Kast B.V. en de op dezelfde datum opgerichte Proacts B.V., thans genaamd Handsfree.

1.4. De Kast B.V. exploiteert de popgroep De Kast.

1.5. Handsfree heeft -onder meer- een boekings- en ticketbureau met als activiteit verkoop van merchandise geëxploiteerd. Handsfree is tevens 50% aandeelhouder in Kameleon Producties B.V. Deze is op haar beurt beherend vennoot van De Schippers van De Kameleon C.V. en produceert de film "De Kameleon".

1.6. In de maand januari 2002 heeft de zanger en bandlid van De Kast, [P.], te kennen gegeven de popgroep De Kast te willen verlaten.

1.7. Bij brief van 18 maart 2002 heeft [J.] aan de overige leden van De Kast meegedeeld dat hij zijn werkzaamheden als manager beëindigt.

1.8. In de maanden april en mei 2002 heeft [D.] van het accountantskantoor Van der Veen & Kromhout te Drachten een intentieverklaring tot beëindiging medeaandeelhouderschap opgesteld (hierna te noemen: de intentieverklaring). Deze is nadien drie maal gewijzigd en is door geen van de partijen ondertekend. De laatste versie van de intentieverklaring bevat onder meer de volgende bepalingen:

(...)

Artikel 1

Lid 1

Kiar Holding B.V. zal een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "Pro Acts.NL B.V." oprichten, welke nieuwe besloten vennootschap een zelfstandig onderdeel van de onderneming van voormelde besloten vennootschap "Pro Acts B.V." bestaande uit het recht op de handelsnaam, de huidige boekingsopdrachten, de merchandise (met uitzondering van de geluids-en beelddragers) en managementcontracten, alsmede de computers, de overige kantoorinventaris en de vijf hierna omschreven personeelsleden behorende tot de reeds bestaande besloten vennootschap " Pro Acts B.V." zullen worden overgedragen tegen een waarde van 100.000,00 euro, alsmede de badwill ter waarde van 99.999,00 euro, zodat de totale koopsom per saldo 1,00 euro bedraagt

(...).

(...)

Lid 2

Voorts zal aan de nieuw op te richten besloten vennootschap worden overgedragen alle door de huidige besloten vennootschap "Pro Acts B.V." gehouden aandelen in de "De Kameleon Producties B.V." voor een koopsom van 1,00 euro.

(...).

(...)

Artikel 2

Lid 1

Tot de door de nieuwe op te richten besloten vennootschap "Pro Acts.NL B.V." over te nemen boekingsopdrachten, behoren eveneens de boekingsopdrachten welke thans zijn gedaan voor de popgroep "De Kast" alsmede de toekomstige boekingsopdrachten die -onder nader met ondergetekende sub 1 overeen te komen voorwaarden- uiterlijk door deze popgroep in het jaar 2005 zullen worden uitgevoerd.

(...).

(...)

Partijen zijn voorts overeengekomen dat de merchandise welke betrekking heeft op voormelde popgroep "De Kast" tot 31 december 2005 zal worden uitgevoerd door de nieuw op te richten besloten vennootschap "Pro Acts.NL B.V."

(...).

(...)

Open Deur

Artikel 3

Lid 1

De ondergetekende sub 2 (lees: [J.]) is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kiar Holding B.V." welke besloten vennootschap houder is van 964 aandelen serie B in het kapitaal van voormelde besloten vennootschap "Open Deur B.V.".

In het kader van de beëindiging van het medeaandeelhouderschap zijn ondergetekenden sub 1 en sub 2 met elkaar overeengekomen dat gemelde 964 aandelen serie B zullen worden ingekocht door Open Deur B.V. tegen een voorlopige koopsom van 226.890,00 euro, waarvan reeds aan ondergetekende sub 2 dan wel Kiar Holding B.V. een bedrag van 136.134,00 euro is uitgekeerd en waarvoor door de ondergetekende sub 2 handelend als gemeld kwijtschelding wordt verleend.

Het resterende bedrag van de voorlopige koopsom, zijnde een bedrag van

90.756,00 euro zal worden voldaan op het moment dat gemelde aandelen serie B zal worden geleverd aan de besloten vennootschap "Open Deur B.V.".

De definitieve koopsom zal nader worden bepaald op het moment dat de balans per 1 mei 2002 is opgemaakt, welke balans uiterlijk op 1 oktober dient te zijn vastgesteld.

(...).

(...)

Publiciteit

Artikel 5

Voor zover mogelijk zullen de ondergetekenden de publiciteit rondom de door de huidige besloten vennootschap Pro Acts B.V. over te dragen activiteiten en door deze besloten vennootschap behouden activiteiten, en de inkoop van de hiervoor omschreven aandelen in Open Deur B.V., alsmede de eventuele gevolgen hiervan voor popgroep "De Kast" gezamenlijk dan wel in onderling overleg verzorgen.

Indien door omstandigheden overleg niet mogelijk is, zullen partijen de publiciteit zodanig naar buiten brengen dat er sprake is van een splitsing van activiteiten, waarbij de huidige besloten vennootschap "Pro Acts B.V." de plaat-en uitgavenrechten behoudt en de nieuw op te richten besloten vennootschap "Pro Acts.NL B.V." de boekingsopdrachten voor haar rekening neemt. Voorts verklaren de ondergetekenden dat zij zich zullen weerhouden van negatieve publiciteit hieromtrent voor popgroep "De Kast" respectievelijk voor de nieuwe op te richten besloten vennootschap "Pro Acts.NL B.V."

(...).

(...)

Non-Concurrentiebeding

Artikel 6

Zoals omschreven in artikel 5 van de onderhavige overeenkomst is er sprake van een splitsing van activiteiten, waarbij de reeds bestaande vennootschap "Pro Acts B.V." zich zal blijven bezighouden met activiteiten op het gebied van plaat- en uitgavenrechten, alsmede het management van voormelde popgroep "De Kast" en haar afzonderlijke bandleden. De door Kiar Holding B.V. nieuw op te richten besloten vennootschap (dan wel een nader door ondergetekende sub 2 aan te wijzen rechtspersoon) zal een boekings-, management-, merchandise-, ticket- en evenementenbureau voor artiesten gaan exploiteren.

Mitsdien zijn partijen overeengekomen dat de ondergetekenden sub 1 en 3 tot 31 december 2005 geen enkele activiteit zullen ontplooien dan wel enig direct of indirect (financieel) belang zullen hebben bij een boekingsbureau voor artiesten en dat ondergetekende sub 2 tot 31 december geen enkele activiteit zal ontplooien dan wel enig direct of indirect (financieel) belang zal hebben op het gebied van fysieke plaat- en uitgaven rechten alsmede de distributie hiervan, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de ondergetekende sub 2 respectievelijk door ondergetekenden sub 1 en 3.

(...).

1.9. Bij brief van 24 mei 2002 heeft Open Deur aan de Rabobank Noordoost Friesland opdracht verstrekt om een bedrag van 131.569,00 euro onder de vermelding van "voorschot inkoop aandelen Open Deur B.V." aan Kiar over te maken. Deze opdracht is door alle aandeelhouders van Open Deur ondertekend.

1.10. Op 9 juli 2002 heeft Kiar Proacts.NL opgericht.

1.11. Proacts.NL heeft aan GAK Nederland B.V. gemeld dat vijf personeelsleden van Handsfree (Proacts B.V.) met ingang van 1 mei 2002 in dienst van Proacts.NL zijn getreden. Proacts.NL heeft feitelijk de exploitatie van het boekings- en ticketsbureau van Handsfree (Proacts. B.V.) overgenomen.

1.12. Drie van de vijf leden van De Kast zetten de popgroep De Kast voort met twee nieuwe bandleden.

1.13. Kiar, [J.] en Proacts.NL hebben bij dagvaarding van 12 februari 2003 Open Deur, Handsfree, De Kast B.V., [P.], [B.], [B.], [P.] [O.] en [T. de R.] Producties B.V. in de bodemprocedure gedagvaard. In die bodemprocedure vorderen Kiar, [J.] en Proacts.NL -kort gezegd- nakoming van het gestelde in de intentieverklaring.

Het geschil en de beoordeling daarvan

In conventie

2.1. Open Deur stelt dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen, zoals vermeld in de intentieverklaring. Zij hebben het bedrag van 131.000,00 euro onverschuldigd aan Kiar en [J.] betaald. Volgens Open Deur is er geen overeenkomst tot stand gekomen, nu de intentieverklaring niet is ondertekend. Er is geen overeenstemming tussen partijen bereikt. Aan de betaling van 131.000,00 euro ligt geen aandeelhoudersbesluit ten grondslag, hetgeen volgens haar wel is vereist, aangezien de betaling aan Kiar, zijnde een aandeelhouder van Open Deur, feitelijk een inkoop van eigen aandelen is. Open Deur stelt dat zij de betaling heeft verricht als voorschot op de scheiding en deling die naar aanleiding van het vertrek van [J.] als manager zou moeten plaatsvinden.

2.2. Nu er volgens Open Deur en Handsfree geen vereenkomst tot stand is gekomen, is bovendien de vervreemding van het winstgevende gedeelte van de onderneming Handsfree, te weten het boekings-en ticketsbureau, aan Proacts.NL eveneens zonder recht of titel geschied, zodat Handsfree belang heeft bij het openleggen van boeken van Proacts.NL om te kunnen bezien welke winsten er dit jaar zijn gemaakt, zodat partijen vervolgens alsnog hun financiële verhouding correct kunnen afwikkelen.

2.3. Subsidiair (voor het geval komt vast te staan dat er wel een overeenkomst is gesloten, zoals gesteld door Kiar en [J.]) beroept Open Deur zich op dwaling en misbruik van omstandigheden, nu de vermogenspositie van de ondernemingen een geheel andere is dan waarvan ten tijde van het opstellen van de intentieverklaring is uitgegaan.

2.4. Open Deur en Handsfree stellen dat zij een spoedeisend belang bij hun vorderingen hebben, nu zij als gevolg van aan [J.] toe te rekenen onregelmatigheden in een dusdanig slechte financiële positie zijn komen te verkeren, dat zij niet over voldoende middelen beschikken om hun schuldeisers te voldoen. Open Deur heeft weliswaar onbezwaard onroerend goed in haar bezit, maar beschikt niet of nauwelijks over liquiditeiten.

3.1. Kiar, [J.] en Proacts.NL stellen dat de zaak feitelijk te omvangrijk is om in kort geding te kunnen worden behandeld. [J.] is bovendien van mening dat hij ten onrechte is gedagvaard, nu de betaling niet aan hem is gedaan, maar aan Kiar.

3.2. Kiar en [J.] zijn van mening dat het bedrag van 131.000,00 euro verschuldigd is betaald, nu die verplichting rechtstreeks voortvloeit uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De accountant K. de Weerd kan als getuige verklaren dat er tussen partijen overeenstemming is bereikt over het concept van de intentieverklaring. Daarenboven zijn Kiar en [J.] van mening dat Open Deur en Handsfree door uitvoering te geven aan de intentieverklaring bij hen het vertrouwen hebben gewekt dat de intentieverklaring tot stand is gekomen.

3.3. Aangezien er volgens Proacts.NL een overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen aanleiding voor het openleggen van haar boeken, noch voor waardering van de in de transactie tussen partijen betrokken aandelen. Immers, de onderneming is aan Proacts.NL overgedragen op grond van de intentieverklaring. Bovendien is de waarderingsdeskundige die Handsfree heeft voorgesteld niet onafhankelijk.

3.4. Van dwaling en misbruik van omstandigheden is geen sprake, zo stellen Kiar, [J.] en Proacts.NL, nu partijen zijn overeengekomen dat de definitieve koopsom voor de Open Deur aandelen wordt vastgesteld aan de hand van een (later op te stellen) eindbalans.

3.5. Kiar, [J.] en Proacts.NL zijn voorts van mening dat Open Deur en Handsfree geen spoedeisend belang hebben, nu Open Deur eerst zeven maanden na de verrichte betaling het bedrag terugvordert, terwijl de financiële positie van Open Deur niet zo slecht is als zij doet voorkomen. Zij heeft namelijk nog panden in haar bezit die zij kan verkopen of kan bezwaren met een recht van hypotheek. Mocht de vordering desondanks worden toegewezen dan vorderen Kiar, [J.] en Proacts.NL een zekerheidstelling.

4. In beginsel bestaat in kort geding de mogelijkheid tot het doen horen van getuigen in het kader van een voorlopig getuigenverhoor. Zoals de rechter ter terechtzitting heeft toegelicht, acht hij het houden van een voorlopig getuigenverhoor in kort geding echter geen geschikt instrument, omdat de behandeling van een voorlopig getuigenverhoor in kort geding niet kan worden afgewacht. Immers, het mogelijk aantal te horen getuigen zou de behandeling van het kort geding te zeer vertragen, hetgeen niet in overeenstemming is met het spoedeisende karakter van het kort geding. De rechter zal het door Kiar, [J.] en Proacts.NL ingediende verzoekschrift echter doorleiden naar de rechtbank.

5. De procespartijen zijn allen, op [J.] na, besloten vennootschappen. Voor de duidelijkheid zal de rechter het geschil, zoals dat in dit geding voorligt, nader omschrijven als een conflict tussen enerzijds de vijf leden van De Kast en anderzijds hun ex-manager [J.]. Dit zijn immers de materiële belanghebbenden in dit kort geding.

6.1. Na het beëindigen door [J.] van zijn werkzaamheden als manager hadden partijen kennelijk de intentie om de tot de holding Open Deur behorende rechten, ondernemingen en vennootschappen tussen de materiële belanghebbenden te scheiden en te delen. Partijen twisten over de vraag of tussen de vijf leden van De Kast en [J.] over zo'n scheiding en deling wilsovereenstemming is bereikt. Dit kan naar het voorlopig oordeel van de rechter niet als vaststaand worden aangenomen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

6.2. Er is geen ondertekende versie van de intentieverklaring, en er zijn verschillende versies van de intentieverklaring opgesteld. Daarom ligt het niet voor de hand om hierin een contract te zien.

6.3. Partijen hadden de intentie om de activiteiten en de belangen te scheiden en te delen. De laatste versie van de intentieverklaring vermeldt dat [J.] via de nieuw op te richten vennootschap Proacts.NL het boekings- en ticketsbureau, inclusief de merchandise van de nieuwe De Kast voor de periode tot en met 31 december 2005 voor een koopprijs van 1,00 euro toebedeeld zou krijgen, alsmede zou [J.] voor de koopprijs van 1,00 euro de aandelen in de "De Kameleon Producties B.V. toebedeeld krijgen. Bovendien zou [J.] een vergoeding voor zijn aandelen in Kiar van 226.890,00 euro ontvangen en een voorschot daarop van

136.134,00 euro. De leden van De Kast zouden Open Deur en Handsfree toebedeeld krijgen. Uit de inhoud van de intentieverklaring kan echter geenszins worden afgeleid wat de (globale) waarde van de belangen van de diverse ondernemingen is. Bovendien vermeldt de intentieverklaring niet volgens welke zakelijke en financiële uitgangspunten de verdeling van een eindsaldo zou moeten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een verdeling in zes gelijke delen tussen ieder bandlid en [J.]. Ook het ontbreken van deze elementen wijst er op, dat partijen (nog) geen overeenkomst hebben gesloten.

6.4. Voorts liepen de belangen van De Kast en [J.] vanaf het moment dat [J.] zijn werkzaamheden als manager van De Kast beëindigde niet meer parallel. Het had in die situatie voor de hand gelegen dat zowel de leden van De Kast als ook [J.] zich ieder van eigen financieel advies hadden voorzien. Nu het accountantskantoor Van der Veen & Kromhout echter niet uitsluitend de belangen van De Kast heeft behartigd, maar evenzeer de belangen van [J.], is niet zeker of de leden van De Kast in voldoende mate de financiële gevolgen van de intentieverklaring hebben kunnen overzien en doorzien. Ook gezien deze omstandigheid lijkt wilsovereenstemming niet aannemelijk.

7. De omstandigheid, dat enkele in de intentieverklaring genoemde zaken inmiddels zijn uitgevoerd, leidt niet tot een andere conclusie. Immers, aannemelijk is dat enkele uitvoeringshandelingen door [J.] zelf zijn verricht, zoals de melding aan het GAK van de overgang van het personeel van Handsfree (Proacts B.V.) naar Proacts.NL. Uit het enkele feit dat aan [J.] een betaling is gedaan, blijkt nog niet dat de leden van De Kast daarmee (de laatste versie van) de intentieverklaring hebben aanvaard, temeer nu de (laatste versie van) intentieverklaring een ander voorschotbedrag vermeldt, namelijk 136.134,00 euro, dan het bedrag dat in feite is betaald.

8. De rechter is gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat er tussen partijen geen wilsovereenstemming met betrekking tot (de laatste versie van) de intentieverklaring is bereikt. Of tussen partijen de door [J.] gestelde overeenkomst tot stand is gekomen, ligt derhalve ter beoordeling aan de bodemrechter voor in de inmiddels door [J.] aanhangig gemaakte bodemprocedure.

9.1. Voor terugbetaling van het door Open Deur betaalde voorschot ziet de rechter voorshands echter geen aanleiding, nu deze betaling is verricht op grond van de toen kennelijk bestaande gemeenschappelijke overtuiging van partijen dat [J.] wel aanspraak kon maken op een voorschotbedrag, vooruitlopend op de definitieve scheiding en deling tussen partijen. Nu de definitieve scheiding en deling nog niet is gerealiseerd, is er nog geen rechtsgrond aanwezig voor het terugvorderen van het voorschot.

9.2. Hoewel op de betalingsopdracht aan de Rabobank Noordoost Friesland staat vermeld: "inkoop aandelen Open Deur B.V.", is ter zitting aannemelijk geworden dat het betaalde voorschot is betaald als voorschot en niet als inkoop van aandelen. Immers, De Kast stelt zelf dat het voorschot is betaald met het oog op een definitieve scheiding en deling. Bovendien is de opdracht tot betaling door alle aandeelhouders van Open Deur ondertekend. De rechter passeert deze stelling van De Kast dan ook, en zal de vordering tot terugbetaling afwijzen.

10.1. De vordering tot (kort samengevat) openlegging van de administratie van Proacts.NL is echter wel voor toewijzing vatbaar. Tussen partijen staat vast dat Proacts.NL het boekings- en ticketsbureau van Handsfree heeft overgenomen. [J.] stelt dat dit is geschied op grond van een overeenkomst, maar zoals hiervoor is overwogen, is de rechter voorlopig van oordeel dat er geen overeenkomst is aangetoond. Open Deur heeft in het kader van de nog te realiseren definitieve scheiding en deling een gerechtvaardigd belang bij haar vordering tot het openleggen van de boeken van Proacts.NL. Immers, nu de financiële afwikkeling en vaststelling van de waarde van de aandelen in de diverse ondernemingen nog niet vaststaat en bij de definitieve scheiding en deling eveneens het boekings- en ticketsbureau zal moeten worden betrokken, dienen de leden van De Kast behoorlijk in de gelegenheid te worden gesteld de waarde daarvan te (laten) bepalen.

10.2. De vraag of de door De Kast in te schakelen waarderingsdeskundige onpartijdig is, kan in het midden blijven, nu De Kast inschakeling van deze deskundige wenst teneinde zich een zelfstandig oordeel te kunnen vormen ten behoeve van de definitieve scheiding en deling. Onpartijdigheid is daarvoor geen vereiste.

11. Om nakoming van de veroordeling tot openleggen van de boeken door Proacts.NL te kunnen afdwingen, zal de rechter aan die veroordeling een dwangsom verbinden, zoals door Handsfree gevorderd. Wel zal de rechter een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van 100.000,00 euro verbinden. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staan in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen.

12. Gelet op het hiervoor overwogene behoeven de overige stellingen van partijen geen verdere bespreking meer.

13. Nu beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zullen worden gesteld, ziet de rechter aanleiding om de proceskosten te compenseren, in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt.

In reconventie

14. Kiar, [J.] en Proacts.NL zijn van mening dat de verplichting tot levering van de aandelen in Open Deur en de verplichting tot levering van de aandelen in De Kameleon Producties B.V. rechtstreeks voortvloeien uit de gesloten overeenkomst. Zij stellen voorts dat de in reconventie gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn gespecificeerd en betrekking hebben op deze zaak.

15. De leden van De Kast bestrijden deze vordering op grond dat, nu er geen overeenkomst tot stand is gekomen, de vordering tot levering van de aandelen in Open Deur en de vordering tot levering van de aandelen in De Kameleon Producties B.V. niet aan de orde is. Volgens Open Deur is voor toewijzing van buitengerechtelijke kosten geen plaats, nu deze kosten moeten worden geacht te zijn begrepen in de proceskostenveroordeling.

16. Uit het in conventie overwogene volgt echter dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat er tussen de partijen in dit kort geding een overeenkomst tot stand is gekomen, zodat nu geen nakoming kan worden afgedwongen. Nu alle vorderingen in reconventie op die overeenkomst zijn gebaseerd, moeten deze alle worden afgewezen.

17. Met betrekking tot de gevorderde buitengerechtelijke kosten is de rechter bovendien van oordeel dat, hoewel wel valt aan te nemen dat partijen in het kader van dit geding buitengerechtelijke kosten hebben moeten maken, er nu geen rechtsgrond voor toewijzing van die kosten is, omdat nog niet aannemelijk is geworden of zulke kosten in de bodemprocedure zullen worden toegewezen, en zo ja, tot welk bedrag en ten laste van welke partij.

18. Gezien het bovenstaande dienen Kiar, [J.] en Proacts.NL als de in het ongelijk te stellen partijen in de in het beperkte kader van dit kort geding gemaakte proceskosten van Open Deur en Handsfree te worden verwezen, zoals hieronder nader zal worden aangegeven.

BESLISSING

De rechter, rechtdoende in kort geding:

In conventie

1. verwijst het verzoekschrift tot het houden van een voorlopige getuigenverhoor ex artikel 186 lid 2 Rv naar deze rechtbank, sector civiel recht, afdeling handelsrecht;

2. veroordeelt Proacts.NL tot openlegging van de volledige administratie van de vennootschap, althans medewerking te verlenen aan de door Handsfree aangewezen waarderingsdeskundige inzake openlegging van de boeken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro per dag dat Proacts.NL in gebreke blijft, te rekenen vanaf de dag der betekening van dit vonnis, met een maximum van 100.000,00 euro aan de te verbeuren dwangsommen;

3. verklaart dit vonnis, voor wat betreft de veroordeling onder 2., uitvoerbaar bij voorraad;

4. compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5. wijst af het anders of meer gevorderde;

In reconventie

6. wijst de vorderingen af;

7. veroordeelt Kiar, [J.] en Proacts.NL hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Open Deur en Handsfree begroot op 352,50 euro aan salaris procureur;

8. verklaart dit vonnis, voor wat betreft de veroordeling onder 7., uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 februari 2003.