Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2002:AE4453

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
20-06-2002
Datum publicatie
20-06-2002
Zaaknummer
02/663 GEMWT
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 02/663 GEMWT

Inzake het geding tussen

de vereniging Vrienden van de Stad Franeker, gevestigd te Franeker, verzoekster,

gemachtigde: J. Niemeijer, voorzitter,

en

het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, verweerder.

Motivering

Verzoekster heeft zich bij fax van 18 juni 2002 tot de voorzieningenrechter gericht met het verzoek om ingevolge het bepaalde in art. 8:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voorlopige voorziening te treffen.

Uit het verzoekschrift blijkt, dat door verzoekster is geconstateerd dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente Franekeradeel de brug bij het Leeuwardereind en de Zilverstraat te Franeker is gesloopt en dat is aangevangen met de plaatsing van een nieuwe brug. Volgens verzoekster vinden deze werkzaamheden plaats zonder dat hiervoor een sloop- en bouwvergunning zijn afgegeven. Volgens verzoekster maakt de karakteristieke gebogen brug onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht, voor de bescherming waarvan verzoekster zich in het bijzonder inzet. Door verzoekster is verder aangegeven, dat de gemeente heeft aangegeven dat de bouwvergunning nog moet worden aangevraagd, doch dat de werkzaamheden worden voortgezet.

Verzoekster heeft vervolgens verweerder op 17 juni 2002 schriftelijk verzocht over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang en de onderhavige brug in de oude toestand te herstellen, althans onmiddellijk over te gaan tot stopzetting van de illegale werkzaamheden. De raadsvrouwe van verzoekster, mr. M.R. Rauwerda (advocaat te Leeuwarden), heeft op 18 juni 2002, nadat gebleken is dat burgemeester en wethouders niet bereid zijn een besluit te nemen tot toepassing van bestuursdwang en dat de gemeente de werkzaamheden aan de brug zal voortzetten en onder geen enkele voorwaarde bereid is de werkzaamheden te staken, een bezwaarschrift ingediend tegen de fictieve weigering te beslissen op het verzoek van 17 juni 2002. Hangende dit bezwaarschrift is het verzoek om een voorlopige voorziening ingediend.

Naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening heeft de griffier van de rechtbank onderzocht of verweerder bereid is de gevraagde voorlopige maatregelen te nemen, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. Namens verweerder is aangegeven dat de werkzaamheden zijn gestart als groot onderhoud, doch dat daarbij is gebleken dat ingrijpender maatregelen moesten worden genomen op grond waarvan een sloop- en bouwvergunning nodig zijn. Uit de telefonisch ingewonnen informatie blijkt verder, dat voor de onderhavige werkzaamheden wellicht ook een vergunning op grond van de Monumentenwet is vereist, maar dat daarvoor nog nader onderzoek nodig is.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

Ingevolge art. 125 Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot toepassing van bestuursdwang. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders, indien de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur uitvoert.

Op grond van de informatie die thans voorhanden is, moet er van worden uitgegaan dat de werkzaamheden aan de brug zonder de vereiste vergunningen, en derhalve in strijd met de wet, plaatsvinden. Verweerder moet daarom bevoegd geacht worden tot toepassing van bestuursdwang. Gegeven verweerders weigering om hiertoe over te gaan, mede in aanmerking genomen de evidente onrechtmatigheid van de zonder de vereiste vergunningen uitgevoerde werkzaamheden, zal de voorzieningenrechter doen wat verweerder had behoren te doen.

De voorzieningenrechter zal daarom, bij wijze van ordemaatregel, aan de gemeente Franekeradeel een bouwstop opleggen. Deze voorlopige voorziening geldt totdat door de voorzieningenrechter uitspraak zal zijn gedaan op het door verzoekster op 18 juni 2002 ingediende verzoekschrift.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- treft de voorlopige voorziening dat de gemeente Franekeradeel wordt gelast om met onmiddellijke ingang alle sloop- en bouwwerkzaamheden aan de brug bij het Leeuwardereind en de Zilverstraat te Franeker te (doen) staken en gestaakt te houden tot het tijdstip waarop de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening van de vereniging Vrienden van de Stad Franeker.

Aldus gegeven door mr. C.H. de Groot, voorzieningenrechter, in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2002, in tegenwoordigheid van F.P. Dillingh als griffier.

w.g. F.P. Dillingh

w.g. C.H. de Groot

Tegen deze uitspraak kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

Verzonden per fax op: 20 juni 2002