Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2002:AE2643

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
01-05-2002
Datum publicatie
16-05-2002
Zaaknummer
51544 KGZA 02-89
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2003, 78
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Korte Gedingen

Uitspraak: 1 mei 2002

Kort-geding-nummer: 51544 KGZA 02-89

VONNIS

van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:

de vennootschap onder firma

KLAVER & RENEMA Het Reclamenetwerk,

gevestigd te Heerenveen,

eiseres, hierna te noemen: Klaver & Renema,

procureur: mr. V.M.J. Both,

advocaat: mr. P.E. Mazel te Groningen,

tegen

1. de besloten vennootschap

CREDO NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Sneek,

2. de rechtspersoon naar Duits recht

BLANCO GmbH + Co KG,

gevestigd te Oberderdingen (Duitsland),

gedaagden, hierna te noemen: Credo en Blanco,

procureur: mr. Th.A. Jansen.

PROCESGANG

Klaver & Renema heeft Credo en Blanco in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 17 april 2002.

Klaver & Renema heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Credo en Blanco zal verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Klaver & Renema terzake van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde huisstijl en logo, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 euro voor iedere dag dan wel iedere overtreding - zulks ter keuze van Klaver & Renema - dat zij in strijd met dit verbod handelen;

II. Credo en Blanco zal gebieden om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis alle materialen die inbreuk maken op de hiervoor sub I bedoelde auteursrechten te vernietigen en om binnen 120 uur na betekening van een door een deurwaarder of notaris op te maken proces-verbaal van die vernietiging aan de raadsman van Klaver & Renema over te leggen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro voor iedere dag dat zij in strijd met dit gebod handelen;

III. Credo en Blanco onder hoofdelijk verband zal veroordelen tot betaling aan Klaver & Renema van een bedrag van 10.000,00 euro en 890,00 euro;

IV. Credo en Blanco, eveneens onder hoofdelijk verband, zal veroordelen in de kosten van het geding.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun advocaat respectievelijk procureur, die beiden mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd. Credo en Blanco hebben daarbij geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van Klaver & Renema, met veroordeling van Klaver & Renema in de kosten van het geding.

Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd. De rechter doet heden uitspraak op basis van het griffiedossier, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

RECHTSOVERWEGINGEN

Vaststaande feiten

1. Voorshands kunnen de navolgende feiten als vaststaand worden aangenomen:

1.1. Klaver & Renema exploiteert een reclamebureau.

1.2. Credo is importeur van produkten die de Duitse vennootschap Blanco op de markt brengt onder de naam Blanco.

1.3. Aan het einde van het jaar 1999 heeft Credo aan Klaver & Renema de opdracht gegeven om haar huissstijl te vernieuwen en uniform te maken. Klaver & Renema heeft deze opdracht aanvaard en vervolgens uitgevoerd. De huisstijl heeft onder meer betrekking op briefpapier, het uiterlijk van brochures, enveloppen, visitekaartjes en de buitenkant van vrachtwagens. De huisstijl bestaat uit een min of meer gestileerde afbeelding van roestvrij staal, waarop preegletters (letters die op het papier lijken te liggen) zijn aangebracht. Voorts heeft Klaver & Renema een slagzin bedacht voor Credo, te weten "Begin Blanco" (later gevolgd door andere variaties, alle beginnende met "Begin"), welke op vele reclame-uitingen van Credo is vermeld en welk logo een meervoudige betekenis heeft.

Op het reclamemateriaal staat tevens het woord "Blanco" afgedrukt in de kleur blauw. Dit woord werd reeds voor het verstrekken van de opdracht door Credo aan Klaver & Renema gebruikt door Credo en Blanco en wel in exact dezelfde vorm qua kleur en lettertype.

1.4. De commerciële relatie tussen partijen is door Credo beëindigd omstreeks mei 2001.

Het geschil en de beoordeling daarvan

2. Klaver & Renema stelt zich op het standpunt dat Credo en Blanco inbreuk maken op het auteursrecht van Klaver & Renema ter zake van de door Klaver & Renema in opdracht van Credo ontwikkelde vernieuwde huisstijl van Credo.

3. De rechter constateert dat partijen het er over eens zijn dat Credo en Blanco reeds voordat de onderhavige opdracht aan Klaver & Renema was verstrekt, gebruik maakten van het woord "Blanco" in exact dezelfde vorm qua kleur en lettertype. Klaver & Renema heeft ter zitting ook erkend, dat zij het woord "Blanco" ongewijzigd heeft overgenomen van Credo en Blanco. In zoverre kan er dan ook geen sprake zijn van een auteursrecht van Klaver & Renema.

4. Wat betreft het logo "Begin Blanco", alsmede de overige varianten die alle beginnen met het woord "Begin", hebben Credo en Blanco ter zitting aangevoerd dat zij dit logo niet meer hebben gebruikt na de beëindiging van de relatie tussen Credo en Klaver & Renema en dat zij dit logo ook in de toekomst niet meer zullen gebruiken. Omdat Klaver & Renema deze stelling niet heeft betwist, heeft zij in zoverre geen belang bij haar vordering.

5.1. Hetgeen resteert is de min of meer gestileerde afbeelding van roestvrij staal, waarop preegletters (letters die op het papier lijken te liggen) zijn aangebracht. Voorzover Klaver & Renema in zoverre al enig auteursrecht kan claimen - hetgeen door Credo en Blanco wordt betwist en thans door de rechter in het midden zal worden gelaten - is haar vordering desondanks niet toewijsbaar. Hiertoe wordt het navolgende overwogen.

5.2. Klaver & Renema heeft onweersproken gesteld, dat overdracht van haar auteursrecht aan Credo en Blanco door middel van een daartoe bestemde akte niet heeft plaatsgevonden. De rechter zal er dan ook van uitgaan dat er geen overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden op grond van artikel 2 Auteurswet.

5.3. Klaver & Renema heeft in opdracht van Credo de huisstijl van Credo vernieuwd. Uiteraard was het daarbij de bedoeling dat aan Credo een gebruiksrecht toekwam ter zake van deze vernieuwde huisstijl; indien zij deze niet zou mogen gebruiken, zou zij daarvan immers geen enkel nut hebben. Klaver & Renema heeft ook erkend dat zij aanvankelijk toestemming heeft gegeven tot het gebruik van de huisstijl. Gelet op het woord "Blanco" dat daarbij gebruikt werd en de verhouding tussen Credo en Blanco, moet het ook voor Klaver & Renema duidelijk zijn geweest dat de door Klaver & Renema vernieuwde huisstijl ook ten behoeve van Blanco is vervaardigd. Ook aan Blanco is derhalve impliciet een gebruiksrecht verstrekt ten aanzien van deze vernieuwde huisstijl. Het gebruiksrecht aan Credo en Blanco moet worden geduid als het verlenen van een licentie om bepaalde aan de auteursrechthebbende voorbehouden handelingen met betrekking tot de vernieuwde huisstijl te verrichten, namelijk de licentie tot het gebruik van deze vernieuwde huisstijl.

5.4. Klaver & Renema heeft aangevoerd, dat de oorspronkelijke toestemming van Klaver & Renema voor het gebruik van de vernieuwde huisstijl -de licentie- thans vervallen is. Volgens Klaver & Renema gold deze toestemming slechts zolang er tussen partijen een commerciële relatie bestond, derhalve tot 1 mei 2001, dan wel was deze toestemming aan een bepaalde oplage gebonden, aldus Klaver & Renema.

5.5. De rechter constateert dat Klaver & Renema heeft erkend, dat de overeenkomst tussen Klaver & Renema en Credo geen enkele duidelijkheid verschaft omtrent de vraag hoelang de licentie zou bestaan. De rechter kan Klaver & Renema dan ook niet volgen in haar betoog, dat de licentie is vervallen op het moment van het beëindigen van de commerciële relatie tussen partijen, dan wel dat deze licentie beperkt was tot een bepaalde oplage. Deze door Klaver & Renema voorgestane beperking volgt blijkens de eigen stelling van Klaver & Renema niet uit de overeenkomst. Omdat de min of meer gestileerde afbeelding van roestvrij staal, waarop preegletters zijn aangebracht speciaal is ontworpen voor Credo, Klaver & Renema naast drukkosten een prijs heeft bedongen voor het ontwerp zelf, voor het opstellen van een folder, voor het opstellen van een advertentie en voor de decoratie aan de zijkant van de vrachtauto, waarbij telkens het ontwerp gebruikt is, is de rechtbank van oordeel dat Credo en Blanco mochten verwachten - nu partijen niet anders zijn overeengekomen - dat zij op grond van de overeenkomst een altijd durend gebruiksrecht zouden verkrijgen op het ontwerp, waarop Klaver & Renema niet eenzijdig zou kunnen terugkomen.

Gelet op het voorgaande zal de vordering worden afgewezen.

6. Klaver & Renema zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

BESLISSING

De rechter, rechtdoende in kort geding:

1. weigert de gevraagde voorzieningen;

2. veroordeelt Klaver & Renema in de kosten van het geding, aan de zijde van Credo en Blanco begroot op 193,00 euro aan verschotten en op 703,00 euro aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.T. Vos, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 mei 2002.

fn 82