Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2002:AD9858

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
06-03-2002
Datum publicatie
07-03-2002
Zaaknummer
50648 KG ZA 02-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Korte Gedingen

Uitspraak: 6 maart 2002

Kort-geding-nummer: 50648 / KG ZA 02-27

VONNIS

van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:

1. de naamloze vennootschap

CO-OR GROUP N.V.,

gevestigd te Schoten, België,

2. de besloten vennootschap

CO-OR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

3. de besloten vennootschap

INKASSO-UNIE B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

4. de besloten vennootschap

KREBES INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eisers,

procureur: mr. G. Machiels,

advocaat: mr. E.J.M. Vannisselroy te Veldhoven,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats],

in persoon verschenen,

2. de besloten vennootschap

DE OLDEHOVE B.V.,

gevestigd te Drachten,

verschenen bij haar directeur [gedaagde sub 1],

gedaagden.

PROCESGANG

Eisers hebben gedaagden in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 20 februari 2002. Eisers heben toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Gedaagden - en derden namens hen - verbiedt (primair):

a. om brieven, poststukken of andere zendingen aan het in de dagvaarding bedoelde antwoordnummer van eisers te zenden, om e-mailberichten te verzenden aan eisers danwel op enige andere wijze contact te hebben en/of contact op te nemen c.q. te zoeken met eisers (waaronder begrepen moet worden aan eisers gelieerde zuster- en dochtervennootschappen inclusief personeelsleden en overige medewerkers van eisers en genoemde vennootschappen), één en ander in de ruimste betekenis, anders dan door tussenkomst van de eigen advocaat van gedaagden, alsmede

b. nog meer en/of nog langer dreigementen te uiten aan eisers (waaronder begrepen de aan eisers gelieerde zuster- en dochtervennootschappen inclusief personeelsleden en overige medewerkers van eisers en genoemde vennootschappen), één en ander in de ruimste betekenis, voorts

c. om zich te begeven in of rond de directe omgeving van de percelen en kantoorgebouwen van eisers, onder meer gevestigd aan de Bogert 31 te Eindhoven, alsmede van personeelsleden of andere medewerkers van eisers en de daarmee gelieerde genoemde vennootschappen;

althans (geheel subsidiair):

d. Gedaagden (en derden namens hen) verboden en/of geboden oplegt die de rechter passend voorkomen en die het doel en de strekking hebben om onrechtmatige handelingen, zoals bedoeld in de dagvaarding, van gedaagden jegens eisers en de daarmee gelieerde genoemde vennootschappen tegen te gaan;

Eén en ander vanaf betekening van het ten deze te wijzen vonnis op straffe van een door gedaagden hoofdelijk aan eisers te verbeuren dwangsom van € 500,- euro per overtreding;

2. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader toegelicht, eisers bij monde van mr. Vannisselroy, die mede aan de hand van een pleitnota het woord voerde, en [gedaagde sub 1] heeft namens gedaagden het woord gevoerd, waarbij hij concludeerde tot afwijzing van de vordering.

Eisers hebben met goedvinden van gedaagden producties in het geding gebracht. Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd. De rechter doet heden uitspraak op basis van het griffiedossier, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

RECHTSOVERWEGINGEN

1. vaststaande feiten

1.1 Inkasso-Unie B.V. en Krebes International B.V. zijn de vaste incassogemachtigden van de naamloze vennootschap Nuon N.V., gevestigd te Arnhem (hierna: Nuon). Co-or Group N.V. is de moedermaatschappij van Co-or International B.V, Inkasso-Unie B.V. en Krebes International B.V..

1.2 Gedaagden betrekken energie van Nuon, en wel op drie locaties: [adressen]

1.3 Gedaagden hebben de energierekeningen van Nuon altijd contant betaald, laatstelijk door middel van storting op de acceptgiro's op het postkantoor. Deze betaalwijze veroorzaakt problemen bij Nuon, in die zin dat de betalingen later binnenkomen dan indien ze giraal of door middel van automatische incasso zouden geschieden, met als gevolg dat betalingstermijnen vaak overschreden worden. Gedaagden hebben verklaard niet bereid te zijn de energierekeningen op andere wijze dan door middel van contante betaling te voldoen.

1.4 Nuon schakelt ingeval van betalingsachterstanden standaard Inkasso-Unie B.V. en Krebes International B.V. in als incassogemachtigden, die vervolgens sommatiebrieven verzenden naar de debiteuren van Nuon, waarin wordt verzocht betalingsbewijzen op te sturen naar het antwoordnummer. Bij gebruikmaking van een antwoordnummer komen de portokosten voor rekening van de ontvanger in plaats van de afzender. Gedaagden hebben sinds ongeveer 1998 een geschil met Nuon met betrekking tot het feit dat zij vaak, volgens hen onterecht, sommatiebrieven ontvangen. Gedaagden hebben in antwoord op die brieven het antwoordnummer van Nuon bestookt met kleine en grote poststukken. Bij vele van deze poststukken werden telefoonboeken en ander reclamemateriaal gevoegd. Medio 2000 zijn gedaagden gestopt met het zenden van dergelijke poststukken naar Nuon.

1.5 Aangezien gedaagden na medio 2000 op dezelfde wijze hun energierekeningen bleven voldoen, bleven ook de incassowerkzaamheden aanhouden. Tot en met augustus 2001 hebben gedaagden sommatiebrieven ontvangen van eisers, in opdracht van Nuon. Daarna hebben eisers, in overleg met Nuon, het zenden van sommatiebrieven vrijwel geheel gestaakt.

1.6 Gedaagden zijn in 2001 begonnen met het in grote getale sturen van poststukken in de vorm van brieven, pakketten en e-mails, naar de antwoordnummers van eisers. In totaal hebben gedaagden tot aan de dag waarop dit kort geding diende 365 poststukken verstuurd, bestaande uit 152 kleine (0-250 g) en 125 grote (250-500 g) enveloppen en 34 kleine (0-1 kg) en 54 grote (zwaarder dan 1 kg) pakketten. Bij elke zending werden eisers gesommeerd het sturen van betalingsherinneringen te staken en werden nota's meegezonden van door gedaagden gemaakte kosten, zoals administratiekosten. Gedaagden hebben eveneens bij elke zending verzocht om ontvangstbevestigingen en een excuusbrief, aangezien zij volgens hen altijd onterecht gesommeerd zijn tot betaling. De poststukken bevatten behalve de betalingsbewijzen en de nota's vooral papierafval.

1.7 Eisers hebben gedaagden bij schrijven van 19 september 2001 gesommeerd het sturen van dergelijke poststukken te staken.

1.8 Gedaagden hebben in hun brieven aan eisers een steeds grimmiger wordende toon gebruikt en bij schrijven van 22 september 2001 onder meer de volgende dreigementen geuit:

"Wees toch blij dat wij u op deze ludieke wijze tot antwoorden proberen te bewegen, het kost u bijna niets, wees toch blij dat wij geen moslim zijn, uw kantoor was dan intussen immers allang opgeblazen, wees blij dat Eindhoven zover van Drachten af is, zodat wij niet makkelijk langs kunnen komen voor verbouwingen."

1.9 Gedaagden hebben vervolgens vanaf 17 oktober 2001 vrijwel dagelijks e-mails verzonden naar eisers, waarin onder meer de volgende dreigementen:

"In opdracht van Nuon stuurt U constant rekeningen die wij al lang betaald hebben. Ondanks dat wij U dagelijks de betaalwijzen per post naar uw antwoordnummer toesturen blijft U bijzonder eigenwijs en gaat U maar door. Schijnbaar hebt U een niet voor te stellen plaat voor Uw kop. Aangezien U niet reageert op onze betaalbewijzen die wij U per post toezenden zullen wij vanaf komende week deze betaalbewijzen ook per e-mail (geheel automatisch) een aantal keren per dag aan U toe gaan sturen. (...)

Dringend verzoeken wij U dan ook het openstaande bedrag welke U ons verschuldigd bent wegens administratiekosten welke wij door uw onterecht handelen hebben moeten maken ONMIDDELIJK op onze rekening te storten en te stoppen met het versturen van onterechte incasso's. Ook de excuus-brief dient U niet te vergeten.

Mocht uw mail-server niet de capaciteit hebben om een aantal e-mails met bijlage (bijlage is circa 250 K) te verwerken dan raden wij U alvast aan om een zwaardere mail-server in te zetten en eventueel extra personeel in te schakelen om deze e-mails te verwerken."

"Dit is een ludieke actie ... als we echt kwaad willen (wie weet wat de toekomst nog kan brengen) veranderen we toch uw home-page wel!! (ondertekend met: Hacking Group Drachten)"

"Het niet reageren op deze e-mail kan leiden tot het versturen van deze e-mail in grotere getale. Versturen naar e-mail adressen die u NIET welgevallig zijn, sluiten wij daarbij NIET uit!!"

1.10 Eisers hebben op 19 oktober 2001 aangifte gedaan bij de politie terzake van bedreiging en van misbruik van het antwoordnummer door gedaagden.

1.11 Op 30 oktober 2001 hebben twee buitendienstmedewerkers van eisers een bezoek gebracht aan gedaagden om een minnelijke regeling te bespreken. Namens eisers is toen aangeboden om de zaak met gesloten beurzen af te doen. Gedaagden hebben dit aanbod niet geaccepteerd.

1.12 Bij schrijven van 6 december 2001 heeft de advocaat van eisers gedaagden gesommeerd het sturen van post en e-mails en het uiten van dreigementen te staken. Gedaagden hebben hierop gereageerd met een brief terug aan de advocaat van 15 december 2001, waarin zij mededeelden dat zij niet voornemens waren te stoppen, doch dat hun acties een ludieke wijze van protesteren waren waartoe zij gerechtigd zouden zijn. In deze brief stonden wederom dreigementen:

"(...) dat die bewijzen steeds groter en zwaarder worden en dus meer porto kosten is een nare bijkomstigheid maar uw klant kan ze direct stoppen door mij de aankomst van de documenten te melden."

"Ik stuur grote lichte zendingen, als ik haar op kosten zou willen jagen stuurde ik haar dure zware zendingen, kisten met stenen of zo of poederbrieven."

"Wat moet ik anders, hoe moet ik haar terreur stoppen, moet ik dan met een spandoek voor haar deur gaan staan of moet ik een kiepkar stront voor haar deur deponeren (...)."

"Maar betaald is betaald, uw klant krijgt mij nooit zo gek om dubbel te betalen, dan maar oorlog, (...)."

"Ik zie uw klant dus als de terroristen van Bin Laden = Nuon, zij voeren uit en zijn dus voor mij het haasje."

De advocaat van eisers heeft vervolgens bij brief van 18 januari 2002 de ontvangst bevestigd van alle door gedaagden gezonden brieven en poststukken. Gedaagden bleven desondanks brieven en pakketten sturen naar het antwoordnummer.

1.13 Op of omstreeks 14 januari 2002 zijn gedaagden naar Noord-Brabant en België gereisd om brieven achter te laten bij de directieleden van eisers thuis.

2. Het geschil

2.1 Het staat een ieder vrij zich op zakelijke wijze te verzetten tegen sommatiebrieven die men onterecht acht, bijvoorbeeld door een brief terug te sturen waarin de bezwaren worden vermeld. Uit de producties en ter terechtzitting is echter gebleken dat gedaagden in hun verzet buitenproportioneel gereageerd hebben, en de rechter is dan ook met eisers van oordeel dat gedaagden te ver zijn doorgeslagen in hun protest. De door gedaagden naar eisers verzonden poststukken zijn alleen al gezien hun hoeveelheid, omvang en gewicht dermate buitenproportioneel, dat hun wijze van protesteren niet meer als zakelijk en zelfs niet meer als ludiek te bestempelen is. Het willens en wetens verzwaren van de poststukken met papierafval zodat de geadresseerde meer porto zal moeten betalen, acht de rechtbank onrechtmatig.

2.2 Nu eisers al sinds augustus 2001 vrijwel geen sommatiebrieven meer naar gedaagden hebben gezonden en nu ter terechtzitting door eisers is bevestigd dat zij terzake van gedaagden geen incasso-opdrachten van Nuon meer hebben te verwerken, ziet de rechter geen reden waarom gedaagden nog brieven, pakketten en e-mails met betalingsbewijzen of andere inhoud naar eisers zouden sturen. De rechter is dan ook van oordeel dat het blijven sturen van dergelijke post door gedaagden naar het antwoordnummer van eisers in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en derhalve onrechtmatig. De rechter zal gedaagden derhalve verbieden op een andere wijze dan zakelijk te reageren op berichten van eisers.

2.3 Het uiten van dreigementen als geciteerd in rechtsoverwegingen 1.8, 1.9 en 1.12 is naar het oordeel van de rechtbank een inbreuk op een recht als in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en vormt derhalve een onrechtmatige daad, zodat de vordering van eisers op dit punt toegewezen dient te worden en gedaagden verboden zal worden verdere dreigementen jegens eisers te uiten.

2.4 De rechtbank acht het aannemelijk geworden dat eisers en hun medewerkers in Eindhoven en België, bij wie gedaagden in persoon een brief hebben achtergelaten, zich bedreigd hebben gevoeld, mede gelet op de door gedaagden eerder schriftelijk en per e-mail geuite dreigementen. Gedaagden zal derhalve worden verboden zich nogmaals te begeven in de omgeving van de kantoren van eisers en de woonhuizen van haar medewerkers, mede aangezien gedaagden ter terechtzitting hebben verklaard in die contreien voor het overige niets te zoeken te hebben.

2.5 Gedaagden zulllen als de in het ongelijk te stellen partij hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van het geding.

BESLISSING

De rechter, rechtdoende in kort geding:

1. verbiedt gedaagden poststukken aan de antwoordnummers van eisers te sturen en e-mailberichten aan eisers te zenden, anders dan als een zakelijke reactie op een bericht van eisers;

2. verbiedt gedaagden dreigementen te uiten aan eisers en haar medewerkers;

3. verbiedt gedaagden zich te begeven in of rond de directe omgeving van de percelen en kantoorgebouwen van eisers en haar medewerkers;

4. bepaalt dat gedaagden een dwangsom van 500,- euro (vijfhonderd euro) aan eisers verbeuren voor elke keer dat gedaagden de verboden sub 1., 2. en 3. overtreden;

5. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van 10.000,- euro (tienduizend euro);

6. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op 270,56 euro aan verschotten en 703,- euro aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. U. van Houten, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2002.

fn 344