Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2002:AD8409

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
23-01-2002
Datum publicatie
24-01-2002
Zaaknummer
44246 HAZA 01-021
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 23 januari 2002

Rolnummer: H 01/021

Zaaknummer: 44246

VONNIS IN VERSNELD REGIME

van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, enkelvoudige handelskamer,

in de zaak van:

1. [eiser sub 1] en

2. [eiser sub 2],

eisers, hierna in enkelvoud te noemen: [eisers],

beiden wonende te [woonplaats eisers],

Procureur: mr. R.A. Schütz

tegen

1. [gedaagde sub 1] en

2. [gedaagde sub 2]

gedaagden, hierna in enkelvoud te noemen: [gedaagden],

beiden wonende te [woonplaats gedaagden],

Procureur: mr. W.J.T. Bustin.

.

De rechtbank verwijst naar hetgeen is overwogen in het tussenvonnis van 1 augustus 2001 en overweegt voorts als volgt:

PROCESGANG

Ten gevolge op het tussenvonnis van 1 augustus 2001 is bij rolbeschikking van 29 augustus 2001 een deskundige benoemd en heeft op 11 oktober 2001 in aanwezigheid van de benoemde deskundige een gerechtelijke plaatsopneming plaats gevonden. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt. Bij brieven van respectievelijk 16 en 21 november 2001 hebben de raadslieden van partijen op de inhoud van dit proces-verbaal gerageerd.

Vervolgens hebben beide partijen wederom vonnis gevraagd. De inhoud van de proces- stukken, zoals vervat in het griffierdossier, wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.

RECHTSOVERWEGINGEN

Verdere beoordeling van het geschil

1. De rechtbank stelt het volgende voorop:

2. Op de koper van een onroerend goed berust een onderzoeksplicht naar de staat waarin het te kopen onroerend goed zich bevindt. Van deze onderzoeksplicht wordt de koper alleen ontslagen wanneer op de verkoper een duidelijke mededelingsplicht rust. Art. 5.1. van het koopcontract bepaalt, dat de verkoper niet instaat voor zichtbare gebreken. Dienaangaande rust dus op hem in principe geen mededelingsplicht, tenzij op grond van redelijkheid en billijkheid anders moet worden geoordeeld. Gebreken, die zichtbaar zijn, kunnen immers door de koper worden opgemerkt.

Met betrekking tot de lekkage bij de nokpannen aan de voorzijde van de gevel:

3. Naar het oordeel van de deskundige moet deze lekkage bij bezichtiging van de woning (wanneer tenminste de moeite wordt genomen de zolder en daarmede de binnengevels en de binnenzijde van het dak te bekijken) zichtbaar zijn geweest. [eisers] had dus niet kunnen verwachten dat hier geen lekkage zou optreden. Op [gedaagden] rustte geen mededelingsplicht. Overigens is de lekkage door een eenvoudige ingreep reeds verholpen.

4. Blijkens het commentaar van de raadsman van [eisers] op het proces-verbaal van de descente zouden de opmerkingen van [eiser sub 2] en de deskundige De Jong betrekking hebben gehad op de achtergevel. De rechter en griffier hebben echter bij de descente op de zolder alleen - in aanwezigheid van deskundige en partijen - de binnenkant van de voorgevel bezichtigd. De rechtbank betrekt de opmerkingen van de deskundige dus op deze voorgevel onder de nok van het dak.

Met betrekking tot de lekkages aan de voorgevel (bij slaapkamerraam en keukenramen):

5. Blijkens de uitlatingen van de deskundige vinden deze lekkages hun oorzaak in de omstandigheid dat de voorgevel bestaat uit een één-steens muur en de omstandigheid, dat de voegen van deze voorgevel gebreken vertonen. De deskundige heeft gewezen op scheurtjes in de voegen, op sommige plaatsen het ontbreken van voegen, voegen die naar voren zijn gedrukt en dergelijke. In tijden van regen kan dus gemakkelijk water achter de voegen lopen. In het geval van een langdurige regentijd, gecombineerd met een ongunstige windrichting, raakt de één-steens muur verzadigd en slaat de muur door. Dit veroorzaakt dan vochtproblemen aan de binnenzijde van de muur. Ten gevolge van perioden van droogte (na regentijd) kan de muur weer opdrogen, ook kan het zijn dat gedurende langere perioden het doorslaan zich niet voordoet, omdat de muur niet verzadigd raakt.

6. Naar het oordeel van de rechtbank had [eisers] als koper - bij een redelijk onderzoek die van een koper mag worden verwacht - dit gebrek aan de voorgevel kunnen opmerken. Dat had [eisers] in ieder geval kunnen doen, wanneer zij een bouwkundige het perceel had laten beoordelen, alvorens tot koop te besluiten. De omstandigheid dat zij geen bouwkundige heeft geraadpleegd is voor risico van [eisers] als koper. Dit zou alleen anders zijn indien op [gedaagden] een mededelingsplicht had gerust. Het is echter niet komen vast te staan, dat [gedaagden] - in de periode van twee jaar dat hij het huis heeft bewoond - op zodanige wijze last van lekkage aan de voorgevel heeft gehad, dat hij daarvan melding had moeten maken. Het beroep van [eisers] op non conformiteit gaat dus in dezen niet op.

Met betrekking tot de lekkage bij de douche:

7. De oorzaak van de opgetreden lekkage is te vinden in een gebrekkige kitvoeg tussen de opstaande tegelwand en de douchebak, gecombineerd met de omstandigheid dat de tegelwand is geplaatst op de uiterste rand van de douchebak. Ook een betrekkelijke leek kan het bij bezichtiging van de badkamer opvallen, dat hier sprake is geweest van doe-het-zelf werk. Naar het oordeel van de rechtbank had een leek ook kunnen zien, dat de kitvoeg niet optimaal was. Blijkens de uiteenzetting van de deskundige had dit gebrek aan [eisers] als koper in ieder geval opgevallen kunnen zijn, wanneer zij een deskundige had gevraagd de woning voor aankoop op te nemen. Het betreft hier dus geen onzichtbaar gebrek, maar een gebrek dat opgemerkt had kunnen worden.

8. De vraag, of hier een mededelingsplicht op [gedaagden] heeft gerust, beantwoordt de rechtbank ontkennend. Weliswaar heeft de deskundige op een vraag van de advocaat van [eisers] geantwoord, dat hij het aannemelijk acht dat [gedaagden] wist van lekkage van de douchebak, de rechtbank is er echter niet van overtuigd dat dit ook werkelijk het geval is geweest. [gedaagden] heeft verklaard, dat hij en zijn vrouw - die reeds op leeftijd zijn - slechts kort douchten. Het is van algemene bekendheid, dat klachten als de onderhavige met name optreden bij enigszins langdurig en vaak douchen.

9. Het is dus niet komen vast te staan, dat [gedaagden] kennis heeft gedragen van de (mogelijkheid tot) lekkage, zodat op hem geen mededelingsplicht rustte. Ook met betrekking tot de douchebak komt derhalve geen non-conformiteit vast te staan.

Met betrekking tot de lekkage aan de achtergevel

10. Bij de descente is gebleken dat het hier voornamelijk gaat om lekkage via een uitzetraampje in gevallen van flinke regen en ongunstige windrichting. De oorzaak daarvan blijkt het ontbreken van een zogenaamde waterhol in het raampje. Dit euvel kan door een kleine ingreep worden verholpen. Nog afgezien van de vraag, of [eisers] dit euvel zelf bij bezichtiging had kunnen ontdekken en of hier een mededelingsplicht op verkoper rustte, acht de rechtbank dit gebrek niet zodanig dat het een actie uit hoofde van art. 5.3 koopovereenkomst c.q. op grond van art. 7:17 BW rechtvaardigt.

Slotsom

11. Op grond van hetgeen hierboven is overwogen dient de vordering te worden ontzegd. [eisers] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De rechtbank:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan zijde van [gedaagden] gevallen, tot op heden begroot op €240,50 euro aan verschotten en 1.170,75 euro aan procureurssalaris;

verklaart dit vonnis met betrekking tot de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. A.T. Vos en door de rolrechter op

woensdag 23 januari 2002 in het openbaar uitgesproken.