Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2001:AB1987

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
11-05-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
01/383 BESLU
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN

Sector Bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.:01/383 BESLU

Inzake

de vereniging 'Plaatselijk Belang Warga', gevestigd te Wergea, verzoekster,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, verweerder.

Procesverloop

Op 21 maart 2001 heeft verweerder een besluit op grond van de Wegenverkeerswet genomen, waartegen verzoekster een bezwaarschrift gedateerd 24 april 2001 heeft ingediend. Tevens heeft verzoekster zich bij brief van 24 april 2001 tot de president van de rechtbank gewend met het verzoek om ingevolge het bepaalde in art. 8:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voorlopige voorziening te treffen in die zin dat het bestreden besluit wordt geschorst.

Verweerder heeft de op het verzoek betrekking hebbende stukken ingezonden.

Behandeling van het verzoek op een zitting is gelet op het bepaalde in art. 8:83 lid 3 Awb achterwege gebleven.

Motivering

Art. 8:81 Awb bepaalt, dat de president van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Aan een verzoek als het onderhavige kan in beginsel worden voldaan, indien het voorlopig oordeel van de president in de hoofdzaak luidt dat het bezwaarschrift tegen het aangevallen besluit gegrond verklaard zal moeten worden.

De president overweegt als volgt.

Bij het besluit waarvan schorsing wordt verzocht heeft verweerder besloten door plaatsing van borden aangeduid als C12 in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 de Wergeasterdyk te Goutum in noordelijke richting, op het punt direct ten noorden van de afslag naar het crematorium, van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 09.00 uur, af te sluiten voor alle motorvoertuigen, dit met uitzondering van lijnbussen.

Op grond van art. 1:2 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Art. 1:2 lid 3 Awb bepaalt dat ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede worden beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Blijkens art. 2 lid 1 van haar statuten heeft verzoekster ten doel de leefbaarheid van het dorp Wergea te bevorderen. Naar het oordeel van de president biedt deze doelstelling onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het belang van verzoekster rechtstreeks bij het verkeersbesluit is betrokken. De doelstelling is daarvoor onvoldoende concreet en staat in een te ver verwijderd verband met de rechtsgevolgen waarop het verkeersbesluit ziet.

Het voorgaande leidt de president tot het voorlopig oordeel dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard zal moeten worden. Het verzoek is derhalve kennelijk ongegrond.

De president ziet geen aanleiding om een proceskostenveroordeling uit te spreken.

Beslissing

De president van de rechtbank:

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Aldus gegeven door mr. D.J. Keur, fungerend president, en door hem in het openbaar uitgesproken op 9 mei 2001, in tegenwoordigheid van mr. G.J. Bouma als griffier.

w.g. G.J. Bouma

w.g. D.J. Keur

Tegen deze uitspraak kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

Schriftelijke uitspraak verzonden op: 11 mei 2001