Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2000:AB1478

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
17-05-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
H 99/49 (VR)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 17 mei 2000

rolnummer: H 99/49 (VR)

VONNIS

van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, enkelvoudige handelskamer, in de zaak

van:

[EISER],

wonende te [woonplaats],

eiser, hierna te noemen [eiser],

procureur: mr. Y.B. Kuiper,

tegen

het waterschap

WETTERSKIP BOARN EN KLIF

zetelend te Joure,

gedaagde, hierna te noemen het waterschap,

procureur: mr. J. de Goede.

PROCESGANG

Bij tussenvonnis van 18 augustus 1999 - hierna: het tussenvonnis - heeft de rechtbank beslist dat een deskundigenonderzoek moet komen en de zaak verwezen naar de rol voor akte aan de zijde van [eiser] houdende uitlating over de persoon van de te benoemen deskundige(n) en de aan de deskundige(n) te stellen vragen. [Eiser] heeft een akte na tussenvonnis genomen, gevolgd door een akte na tussenvonnis van de zijde van het waterschap.

Ten slotte is door partijen wederom vonnis gevraagd. De rechtbank wijst heden vonnis op basis van het griffiedossier, waarvan de inhoud als hier herhaald moet gelden.

RECHTSOVERWEGINGEN

Nadere beoordeling van het geschil

1. De rechtbank handhaaft hetgeen zij in het tussenvonnis heeft overwogen en beslist.

2. Naar aanleiding van de genomen akten, alsmede het met na te noemen deskundige gevoerde overleg, komt de rechtbank tot de in het dictum te melden beslissing.

[Eiser] zal als de eisende partij worden belast met het voorschot van de deskundige.

3. Gelet op het versneld regime karakter van de onderhavige zaak, kan hoger beroep van dit vonnis niet dan gelijktijdig met dat tegen het eindvonnis worden ingesteld.

4. Voor het overige wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

BESLISSING

De rechtbank

1. beveelt dat een deskundigenbericht zal worden uitgebracht waarin de volgende vragen dienen te worden beantwoord:

a. staan de houten funderingspalen van de woning van [eiser] boven water, dan wel dreigen deze boven water te komen staan?

b. (naar aanleiding van de akte van [eiser]:) staan de koppen van de houten funderingspalen onder de woning van [eiser] hoger dan het waterpeil in de hoogwatersloot, gelegen langs deze woning en aan de zuidzijde van de [straat] dreigen deze koppen boven het waterpeil te komen, uitgaande van een waterpeil in de sloot van NAP 2.10 (conform peilenkaart Wetterskip Boarn en Klif)?

Voor zover vraag a en/of vraag b bevestigend wordt beantwoord:

c. welke maatregelen dienen te worden getroffen om de houten funderingspalen weer onder water te zetten/te houden?

d. hoe heeft het waterschap in het verleden met betrekking tot de woning van [eiser] gehandeld?

e. wat is de oorzaak/oorzaken van het boven water (dreigen te) komen te staan van de houten funderingspalen van de woning van [eiser]?

f. is de handelwijze van het waterschap (mede) een oorzaak van het boven water komen te staan van de funderingspalen van de woning van [eiser] en zo ja, in welke mate?

g. is voor het waterschap een taak weggelegd voor de te nemen maatregelen als bedoeld onder vraag c?

h. is de handelwijze van het waterschap met betrekking tot de woning van [eiser], zoals bedoeld in vraag d zorgvuldig geweest?

i. geeft hetgeen [eiser] en het waterschap hebben aangevoerd in de procedure - zoals beschreven sub 3.1 tot en met 4.12 van het vonnis van 18 augustus 1999 - u nog aanleiding om tot een andere beoordeling van de hiervoor genoemde vragen te komen?

j. heeft u overigens nog op- of aanmerkingen die voor een beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?

2. benoemt tot deskundige:

Prof. dr.ir. C. van den Akker, verbonden aan de TU te Delft,

Kerkewijk 254,

3904 JL Veenendaal,

tel: 06- 502 675 26;

3. bepaalt dat de deskundige voor de beantwoording van met name de vragen g,h,i en j de diensten van Prof. mr. A. van Hall kan inroepen;

4. begroot het voorschot terzake van de kosten van de deskundige op ( 20.000,-- incl. btw;

5. bepaalt dat [eiser] het voorschot binnen 3 weken na deze uitspraak moeten storten op postrekening 80 74 73 ten name van het Gerecht 541 Arrondissement Leeuwarden onder vermelding van "deskundige rolnummer H 99/49 (VR);

6. draagt de deskundige op om tot het onderzoek over te gaan na bericht van de griffier dat het voorschot is betaald en om binnen 2 maanden na ontvangst van dit bericht een schriftelijk rapport in te leveren ter griffie van deze rechtbank;

7. bepaalt dat de procureur van [eiser] de processtukken in kopie aan de deskundige doet toekomen;

8. bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis niet dan gelijktijdig met dat tegen het eindvonnis kan worden ingesteld;

9. verwijst de zaak naar de rol van 16 augustus voor vonniswijzing, tenzij partijen binnen één week na ontvangst van het deskundigenbericht gemotiveerd aangeven dat zij belang hebben bij conclusiewisseling na deskundigenbericht; alsdan kan worden beslist dat partijen tot deze conclusiewisseling worden toegelaten;

10. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. R. Giltay en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter op 17 mei 2000.

fn 82.