Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7005

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-12-2012
Datum publicatie
20-12-2012
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 580301 \ VV EXPL 12-288
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening. Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst? Werknemer moet redelijk voorstel accepteren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 580301 \ VV EXPL 12-288

datum uitspraak: 14 december 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[X.]

te Beverwijk

eisende partij

hierna te noemen [X.]

gemachtigde mr. A.F.R. Avis

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Detailresult Logistiek Personeel B.V.

te Alphen a/d Rijn

gedaagde partij

hierna te noemen Detailresult

gemachtigde mr. R.J. Stoop

De procedure

[X.] heeft Detailresult op 21 november 2012 gedagvaard. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 december 2012, waarbij de gemachtigde van Detailresult zich heeft bediend van pleitnotities. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht.

De feiten

a. [X.], geboren op 24 april 1962, is sedert 12 juni 1996 in dienst van (de rechtsvoorganger van) Detailresult.

b. Bij brief van 28 januari 2009 heeft Detailresult aan [X.] medegedeeld dat hij met ingang van 29 december 2008 bij haar in dienst is en dat in zijn werkzaamheden en rechtspositie geen verandering komt.

c. [X.] is aangesteld als chauffeur in volledige dienst.

d. Op de arbeidsovereenkomst tussen partijen zijn van toepassing de algemeen verbindend verklaarde CAO VGL 2-11-2013 (hierna: de cao) en het Dekamarkt Bedrijfsreglement (hierna: het reglement).

e. Bij brief van 22 februari 2012 heeft Detailresult het volgende aan [X.] geschreven:

“(…)

In de brief van 7 februari 2012 staat, dat u momenteel geen werkzaamheden op zaterdag verricht (…) Doordat u momenteel op deze dag geen werkzaamheden verricht, en wij geen uitzonderingspositie kunnen bieden, willen wij u net als uw collega’s gaan inplannen op de zaterdag. Dit naar aanleiding van artikel 6, punt 9, van de VGL cao. (…)

Met de toenmalige afdeling en de arbo-dienst zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het aantal uren dat u beschikbaar bent voor arbeid en de dagen waarop deze uitgevoerd worden. U bent sinds de vaststelling van deze aandoening 32 uur per week beschikbaar voor werkzaamheden verspreid over vier dagen per week.

In overleg met de voorganger van ondergetekende had u afgesproken dat u werkzaamheden zou verrichten op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze verdeling, twee dagen werken en een dag rust, waren bewust gekozen zodat u in de tussentijdse dag zich kon herstellen van de gedane werkzaamheden.

Gezien het feit dat u al geruime tijd op geen enkele zaterdag werkzaam bent (…) willen wij u het volgende met u afspreken. Wanneer u medische beperkingen zou hebben in uw functioneren zou dit medisch aannemelijk gemaakt moeten worden door de bedrijfsarts. Uiteraard willen wij een afspraak voor u maken. Wij zullen ons ook conformeren aan de uitspraak van de bedrijfsarts. U kunt tot 1 april 2012 gebruik maken van dit aanbod. Als deze periode is verstreken, en wij geen reactie vanaf uw kant hebben ontvangen, zult u in principe eenmaal per vier weken op zaterdag ingepland worden.

(…)”

De vordering

[X.] vordert dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Detailresult zal veroordelen om de regeling neergelegd in artikel 6 van de cao na te komen,

2. Detailresult zal verbieden de overeenkomst uit 2006 eenzijdig te wijzigen,

3. Detailresult zal veroordelen de vakantieregeling na te komen zoals deze is vastgelegd in artikel 14 van de cao,

4. Detailresult zal veroordelen om [X.] binnen 24 uur na betekening van het vonnis in de gelegenheid te stellen om zijn werkzaamheden als vrachtwagenchauffeur, zonder enige beperking, te hervatten en nadien ook te blijven hervatten, teneinde ongehinderd de bedongen arbeid als vrachtwagenchauffeur te verrichten,

zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Detailresult in gebreke mocht blijven aan een der onder 1 tot en met (naar de kantonrechter begrijpt:) 4 gevorderde bevelen,

met veroordeling van Detailresult in de kosten van de procedure.

[X.] stelt daartoe het volgende.

Roosterwijziging

In 2006 hebben partijen naar aanleiding van de verslechterde gezondheidstoestand van [X.], na verkregen advies van de toenmalige bedrijfsarts, afspraken gemaakt over de inroostering van [X.]. Partijen zijn toen overeengekomen om [X.] niet op zaterdagen te laten werken. In strijd met artikel 6 van de cao wijzigt Detailresult nu die afspraken eenzijdig door [X.] ook op zaterdagen in te roosteren. Afwijking van de afspraak is echter nietig.

Vakantieverlof

Detailresult meent te mogen en kunnen bepalen dat een verzoek van [X.] om vier weken aaneengesloten vakantieverlof op te nemen niet kan worden toegewezen. Dit is in strijd met artikel 14 van de cao.

Functiewijziging

Detailresult heeft vanaf 11 oktober 2012 de functie van [X.] eenzijdig gewijzigd zonder dat daarover overeenstemming was bereikt. Deze eenzijdige wijziging is nietig.

Het verweer

Detailresult heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

1. Vooropgesteld wordt dat een voorlopige voorziening zoals gevraagd alleen kan worden toegewezen als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een soortgelijke vordering van [X.] tot een toewijzing daarvan zal leiden. De kantonrechter is voorshands, op grond van de thans voorliggende gegevens, van oordeel dat dit niet het geval is en overweegt daartoe het volgende.

2. [X.] heeft in de dagvaarding ook omstandigheden uiteengezet die betrekking hebben op zijn lidmaatschap van de OR van Detailresult. Nu [X.] daaraan wat de gevraagde voorlopige voorzieningen betreft geen consequenties heeft verbonden, gaat de kantonrechter niet op die omstandigheden in.

Roosterwijziging

3. De afspraak waar [X.] zich op beroept, staat volgens hem correct weergegeven in de brief van Detailresult van 22 februari 2012. Die afspraak hield dus kennelijk in dat [X.] vier dagen per week zou werken en dat telkens na twee dagen werken één vrije dag zou worden ingeroosterd. Partijen zijn het over die afspraak eens, zodat de kantonrechter daar ook van uit moet gaan. Het enkele feit dat toen is afgesproken dat [X.] op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zou werken, brengt evenwel niet zonder meer met zich dat toen dus ook is afgesproken dat [X.] niet op zaterdag zou werken. De andersluidende stelling van [X.] kan daarom geen stand houden.

4. De kern van de met [X.] gemaakte afspraak is naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter hierin gelegen dat [X.] telkens niet meer dan twee dagen achtereen zou werken op grond van zijn lichamelijke gesteldheid.

5. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is gebleken dat Detailresult die afspraak in zoverre nog steeds wenst na te komen dat [X.] niet meer dan twee dagen achtereen zal worden ingeroosterd.

6. Uit artikel 6 van de cao volgt dat Detailresult bevoegd is een voorstel tot een roosterwijziging te doen. Detailresult heeft toegelicht dat zij in verband met de verruimde openingstijden van de winkels chauffeurs ook meer op zaterdagen moet inroosteren. Dit is door [X.] niet weersproken en vormt een gerechtvaardigde reden om aan [X.] een voorstel te doen om ook op een aantal zaterdagen te werken.

7. Van [X.] mag in redelijkheid worden verwacht dat hij dit redelijke voorstel accepteert. Hij heeft geen te eerbiedigen belang aan zijn kant gesteld, dat bij afweging van de wederzijdse belangen de doorslag zou moeten krijgen. Hij heeft immers slechts gesteld dat hij wel bereid is op zaterdagen te werken maar daar niet toe wil overgaan omdat hij de daarmee te verdienen extra inkomsten niet nodig heeft.

Vakantieverlof

8. Daargelaten de vraag of [X.] een voldoende spoedeisend belang heeft bij deze voorziening (de volgende vakantie valt immers pas weer in de zomer van 2013), is de kantonrechter van oordeel dat ook deze voorziening moet worden geweigerd op grond van het volgende.

9. Op grond van artikel 14 van de cao heeft [X.] in een vakantiejaar recht op een aaneengesloten vakantie van tenminste drie weken. Dat brengt met zich dat hij geen onaantastbaar recht heeft op een aaneengesloten tijdvak van vier weken. Dat hij dit in het verleden wel (steeds) heeft gekregen, betekent niet dat daarin geen wijziging kan worden aangebracht.

10. Het is de bevoegdheid van Detailresult als werkgever om te beoordelen of een aaneengesloten tijdvak van vier weken tot de mogelijkheden behoort. Detailresult heeft aangevoerd dat vier aaneengesloten weken in de schoolvakantie niet langer mogelijk zijn.

11. Op grond van lid 2 onder b van artikel 14 van de cao stelt Detailresult als werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Die gewichtige reden is volgens Detailresult dat er anders een tekort aan medewerkers in de vakantieperiode dreigt en de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Zij heeft dit standpunt onderbouwd met een verklaring van haar transportmanager [P.], welke verklaring door [X.] onvoldoende gemotiveerd is weersproken. Uit die verklaring blijkt dat de afwezigheid van eigen chauffeurs in de zes weken van de schoolvakantie nadelige gevolgen had voor de productiviteit, het schadevrij rijden met de vrachtwagens en de aanlevering van de filialen. Volgens die verklaring heeft de indeling van de schoolvakanties in twee periodes van drie weken een reductie tot gevolg gehad van inhuurkrachten, schadegevallen en een 100% naleving van het rittenschema in de zomer. Eén en ander rechtvaardigt naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter een voldoende gewichtige reden om niet langer een aaneengesloten periode van vier weken vakantie in de zomer toe te staan.

12. [X.] heeft tegenover dit belang van Detailresult slechts gesteld dat hij vier weken wenst te behouden omdat die periode hem in staat stelt met zijn zeiljacht te varen. De kantonrechter is van oordeel dat deze wens van [X.], bij afweging van de wederzijdse belangen, onvoldoende gewicht in de schaal legt om het gerechtvaardigde bedrijfsbelang van Detailresult daarvoor te laten wijken.

Functiewijziging

13. Detailresult heeft bij gelegenheid van de mondelinge behandeling onweersproken gesteld dat het werken op een fustpendel op grond van de functiebeschrijving ook valt onder gebruikelijke werkzaamheden van [X.] als vrachtwagenchauffeur.

14. Nu het rijden op een fustpendel ook tot de gebruikelijke werkzaamheden van [X.] als chauffeur behoort, kan niet gezegd worden dat sprake is van een eenzijdige functiewijziging.

15. Voorts heeft Detailresult bij gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard bereid te zijn om [X.] in te roosteren voor werkzaamheden op een reguliere vrachtwagen.

Slotsom

16. Op grond van het vorenstaande zullen de gevraagde voorlopige voorzieningen worden geweigerd.

17. [X.] zal als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

Weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen.

Veroordeelt [X.] in de proceskosten van deze procedure, aan de zijde van Detailresult tot op heden begroot op € 200,00 wegens salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde uitspraakdatum.

Coll.