Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6890

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-12-2012
Datum publicatie
20-12-2012
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 558227 / CV EXPL 12-6699
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Is sprake van een non-conform auto ex-artikel 7:17 BW ? Gelet op de omstandigheden (twaalf jaar oude benzineauto met meer dan 150.000 km op de telller, die te koop is aangeboden voor € 1.250,-- en waarvoor geen garantie is verstrekt) mochten de verwachtingen van de koper omtrent de kwaliteit van de auto niet te hoog gespannen zijn en moest hij ermee rekening houden dat zich gebreken zouden voordoen. Dat de auto apk-gekeurd was, maakt dit niet anders.

Onder de gegeven omstandigheden kon herstel van de verkoper niet gevergd worden, nu de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht van de koper (zoals ontbinding waarbij de verkoper de koopprijs tegen teruggave van de auto had moeten terugbetalen). Voor wat betreft de afgebroken uitlaat is de auto wel non-conform.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TvC 2013, afl. 3, p. 141, m.nt. prof. dr. M.B.M. Loos
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 558227 / CV EXPL 12-6699

datum uitspraak: 19 september 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[X.]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [X.]

gemachtigde mr. M. Raaijmakers

tegen

[Y.] h.o.d.n. Autobedrijf [Y.]

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [Y.]

procederend in persoon

De procedure

[X.] heeft [Y.] gedagvaard op 8 mei 2012. [Y.] heeft mondeling geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft [X.] schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [Y.] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

a. [Y.] exploiteert een bedrijf dat zich richt op de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s en op de verkoop van gebruikte auto’s.

b. [Y.] heeft via internet (AutoScout) geadverteerd met een Peugot 306 stationwagen (benzine), bouwjaar juni 1999, met 151.760 kilometer op de teller. Deze auto bood hij te koop aan voor € 1.250,-. In de advertentie is vermeld dat de auto beschikt over airconditioning.

c. [X.] heeft voormelde auto op 6 juni 2011 gekocht voor € 1.250,-. Levering heeft ook op die dag plaatsgevonden. Op de afleveringsbon is vermeld: “Auto word geleverd zonder garantie mits anders is afgesproken.” Partijen zijn geen garantie overeengekomen.

d. De auto is op de dag van aflevering aan [X.] APK goed gekeurd door [P.] uit [woonplaats].

e. Bij brief van 7 juni 2011 heeft [X.] aan [Y.] laten weten dat de uitlaat van de auto was afgebroken en dat hij voor reparatie daarvan € 312,50 moest betalen. Verder bleken er volgens de Peugot dealer die de auto in opdracht van [X.] had gekeurd, nog veel meer gebreken aan de auto aanwezig te zijn. Bovendien bleek de auto niet te beschikken over airconditioning. In de brief wordt [Y.] aansprakelijk gesteld voor de schade en de verborgen gebreken en wordt hem twee weken de tijd gegeven om het probleem op te lossen.

f. Bij brief van 3 augustus 2011 heeft de gemachtigde van [X.] [Y.] gesommeerd tot betaling van € 2.000,- aan reparatiekosten.

g. In reactie daarop heeft [Y.] bij brief van 4 augustus 2011 geschreven: “(…) Als de heer [X.] ons de gelegenheid had gegeven om eventuele reparaties te laten verrichten, wat overigens niet had gehoeven, dan waren we daar samen wel uit gekomen. De heer [X.] heeft ons meteen een aangetekende brief gestuurd dat hij gerechtelijke stappen zou gaan ondernemen terwijl wij duidelijk hadden afgesproken dat op die auto geen garantie van toepassing was zoals ook op de factuur vermeld staat. (…) U zult begrijpen dat een auto van twaalf jaar oud met een kilometerstand van 151802 km gebreken kan vertonen of op kunnen treden. (…)”

h. Bij brief van 20 oktober 2011 heeft de gemachtigde van [X.] [Y.] nogmaals gesommeerd een bedrag van € 2.000,- te betalen.

i. Bij brief van 5 januari 2012 heeft de toenmalige gemachtigde van [Y.] aan de gemachtigde van [X.] laten weten dat [Y.] bereid zou zijn een financieel voorstel ter afwikkeling te doen, nadat hij zelf heeft kunnen constateren of de aandrijfas, de koppakking en de remkrachtverdeler vervangen moeten worden.

De vordering

[X.] vordert (samengevat) na vermeerdering van eis:

- primair ontbinding van de koopovereenkomst tussen partijen en veroordeling van [Y.] tot betaling van € 7.077,43 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 7 juni 2011;

- subsidiair: veroordeling van [Y.] tot betaling van € 7.077,43 aan schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 juni 2011

- met veroordeling van [Y.] in de proceskosten.

[X.] legt aan de vordering ten grondslag dat [Y.] hem een ondeugdelijke auto heeft verkocht en dat de gebreken van dien aard zijn dat ontbinding met schadevergoeding gerechtvaardigd is. Nu het gaat om een consumentenkoop en nu de gebreken zich binnen zes maanden na aflevering hebben voorgedaan, is [Y.] als verkoper hoe dan ook aansprakelijk.

Het verweer

[Y.] betwist de vordering. Hij voert aan dat de auto op het moment van verkoop en aflevering goed reed en apk-gekeurd was. Hoewel [X.] geen garantie had, heeft [Y.] wel aangeboden de gebreken te verhelpen nadat hij deze zelf had kunnen constateren. [X.] heeft hem die gelegenheid echter nooit gegeven. Het gevorderde bedrag is gelet op de leeftijd en kilometerstand van de auto volstrekt onredelijk.

De beoordeling

1. Er van uitgaande dat de door [X.] gestelde gebreken daadwerkelijk aanwezig zijn, hetgeen [Y.] betwist omdat hij niet in gelegenheid is geweest deze te constateren, dan is voor de vraag of sprake is van een non-conform auto ex artikel 7:17 BW van belang of de auto, kort gezegd, voldeed aan hetgeen [X.] als koper mocht verwachten. Het gaat hierbij om een (ten tijde van de koop) twaalf jaar oude benzineauto met meer dan 150.000 km op de teller die te koop is aangeboden voor € 1.250,- en waarvoor geen garantie is verleend. Gelet op deze omstandigheden konden en mochten de verwachtingen van [X.] omtrent de kwaliteit van de auto niet hoog gespannen zijn en moest hij ermee rekening houden dat zich gebreken zouden voordoen. Dat de auto apk-gekeurd was, maakt het voorgaande niet anders: die keuring is immers vooral een veiligheidskeuring en laat onverlet dat de auto daarnaast nog andere gebreken vertoont.

2. Voor zover al sprake was van zodanige gebreken dat de auto daardoor als non-conform kan worden aangemerkt, geldt dat onder de gegeven omstandigheden herstel van [Y.] niet gevergd kon worden (zie artikel 7:21 lid 5), nu de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht van [X.] (zoals ontbinding waarbij [Y.] de koopprijs tegen teruggave van de auto had moeten terugbetalen) en de waarde van de auto indien deze aan de overeenkomst zou beantwoorden (nu gesteld noch gebleken is dat de huidige dagwaarde van de auto na reparaties meer dan € 7.000,- is). Het voorgaande geldt met name (maar niet uitsluitend) voor de inbouw van een nieuwe airconditioning, nu de kosten daarvan aanzienlijk hoger zijn dan de aankoopprijs en naar aangenomen mag worden, ook hoger dan de dagwaarde van de auto. Bij het voorgaande is nog van belang, zoals [Y.] heeft gesteld en door [X.] onvoldoende is weersproken, dat [Y.] niet de gelegenheid heeft gehad de gebreken zelf te herstellen maar dat [X.] de reparaties door derden heeft laten uitvoeren.

3. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering zal worden afgewezen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de vervanging van de afgebroken uitlaat. Hoewel [X.] gelet op hetgeen onder 1 is overwogen weinig verwachtingen van de auto mocht hebben, mocht hij naar het oordeel van de kantonrechter wel verwachten dat hij op de dag van aankoop zonder afgebroken uitlaat thuis zou komen. In die zin is de auto dus wel degelijk non-conform. De kosten van herstel van de uitlaat ad

€ 312,50 zijn gelet op het onder 2 overwogene ook niet zodanig hoog dat deze niet van [Y.] gevergd konden worden. Nu sprake was van een acuut defect, kon van [X.] ook niet worden verlangd dat hij [Y.] nog in de gelegenheid zou stellen zelf het defect te doen herstellen. Dit bedrag zal derhalve worden toegewezen.

4. De vordering tot ontbinding zal worden afgewezen nu [X.] gelet op het voorgaande geacht moet worden daarbij geen belang te hebben. Ontbinding leidt immers tot ongedaanmakingsverplichtingen, hetgeen impliceert dat [X.] gehouden is de auto terug te geven en dat [Y.] de koopprijs moet terugbetalen, althans de door de reparaties mogelijk verhoogde dagwaarde waarvan gesteld noch gebleken is dat deze hoger is dan de kosten van de reparaties. Daardoor zou [X.] dus slechter af zijn dan hij thans is.

5. De gevorderde incassokosten zullen, nu deze niet zijn betwist, worden toegewezen conform het tarief van Voorwerk II, zijnde € 75,-. De gevorderde wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen op na te melden wijze. De kantonrechter ziet in de uitkomst van deze procedure aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [Y.] tot betaling aan [X.] van € 387,50 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 7 juni 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.