Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY1470

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-09-2012
Datum publicatie
29-10-2012
Zaaknummer
567962 AO VERZ 12-422
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsontbinding op grond van slechte economische omstandigheden. Het betrof in totaal 15 werknemers van een stichting. De activiteiten van de stichting omvatten aanvankelijk zowel de recycling van goederen als leerwerkactiviteiten en sociale activering voor personen die om enige reden de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt missen.

Met 10 werknemrs was overeenstemming bereikt. De kantonrechter heeft de verzoeken tegen de resterende 5 werknemers afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0981
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 567962 AO VERZ 12-422

datum uitspraak: 6 september 2012

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting

Stichting Andere Werkvormen/De Schalm

te Haarlem

verzoekster

hierna: De Schalm

gemachtigde: mr. M.K. van den Berge

tegen

[X.]

te [woonplaats]

verweerster

hierna: [X.]

gemachtigde: mr. G.C.L. van de Corput

De procedure

Op 3 augustus 2012 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van De Schalm. [X.] heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 24 augustus 2012. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van De Schalm heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. De activiteiten van De Schalm omvatten aanvankelijk zowel de recycling van goederen als leerwerkactiviteiten en sociale activering voor personen die om enige reden de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt missen.

b. De Schalm is zich door substantiële en structurele besparingen op subsidies meer moeten gaan richten op de exploitatie van haar kringloopwinkels en op handelsactiviteiten.

c. [X.], geboren op 1 januari 1953, is sinds 1 december 1997 bij De Schalm in dienst, laatstelijk in de functie van sorteerder tegen een salaris van € 1.936,16 bruto per maand, inclusief persoonlijke toeslag, exclusief vakantiegeld (en overige emolumenten).

d. De Schalm is over de jaren 2008 tot en met 2011 geconfronteerd met oplopende kosten, teruglopende (winkel)opbrengsten, sterk oplopende liquiditeitstekorten en uiteindelijk verdamping van haar eigen vermogen.

e. De Schalm ziet zich sedert begin 2012 geconfronteerd met rap oplopende verdere tekorten.

f. Bij brief van 16 mei 2012 heeft Spaarnelanden N.V. (hierna: Spaarnelanden) het volgende aan De Schalm geschreven:

“Via deze weg deel ik u mede dat alle mondelinge, tussen De Schalm en Spaarnelanden gemaakte afspraken, m.b.t. de inzameling van textiel en het contract m.b.t. het inzamelen van herbruikbare huisraad in de gemeente Haarlem, met ingang van 1 juli 2012 formeel worden opgezegd.”

g. Op basis van de resultaten van een onderzoek door Baker Tilly Berk N.V. (hierna: Baker Tilly), de accountant van De Schalm, heeft De Schalm besloten tot het doorvoeren van een reorganisatie uitgaande van de situatie dat de contracten met Spaarnelanden niet worden gecontinueerd.

h. De rapportage van 9 juli 2012 van Baker Tilly vermeldt onder meer het volgende:

“(…)

De directie en het bestuur hebben plannen ontwikkeld ten einde de duurzame voortzetting van de activiteiten te kunnen waarborgen. Vervolgens zijn er begrotingen gemaakt waarbij de vier verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. Te weten:

1. Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd.

2. Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd.

3. Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd.

4. Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd.

De belangrijkste elementen uit de reorganisatieplannen betreffen het ontslaan van maximaal 19 medewerkers waarbij de plaatsen deels worden vervangen door mensen die een re-integratietraject volgen. Deze kosten zijn lager dan de kosten voor de huidige medewerkers, aldus de directie. Daarnaast overweegt de directie een derde winkel te openen waarin kringloop artikelen worden verkocht tegen een gereduceerd tarief die nu moeilijk verkoopbaar zijn.

(…)

Uit de rapportage over mei 2012 blijkt dat de gerealiseerde omzet tot en met mei 2012 circa € 116.000 lager is dan het budget en dat het resultaat circa € 114.000 lager is dan begroot. Hierbij is over de periode januari tot en met mei 2012 een verlies geleden van circa € 108.000.

(…)

De scenario’s waarbij wordt gereorganiseerd laten enerzijds een hogere omzet zien als gevolg van de opening van een derde (outlet) winkel. De directie is voornemens deze activiteiten in het najaar van 2012 te starten waardoor de omzet kringloopwinkels in 2012 toeneemt en in de twee jaren daarna verder stijgt. Bij deze scenario’s wordt een daling van de personeelskosten geprognosticeerd waarbij een gelijke trend wordt aangehouden. Dit betekent dat in 2012 een lichte daling is geprognosticeerd waarbij deze daling in 2013 verder daalt naar het gewenste niveau. In 2014 is vervolgens weer een lichte stijging waarneembaar. Bij deze scenario’s is tevens een verhoging van de huisvestingskosten voorzien in het kader van de opening van de derde winkel.

(…)

De verwachte resultaten (afgerond op duizendtallen) die blijken uit de verschillende scenariobegrotingen zijn als volgt samen te vatten:

2012 2013 2014

Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd Verlies ad € 131.000 Verlies ad € 321.000 Verlies ad € 418.000

Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd Verlies ad € 131.000 Verlies ad € 428.000 Verlies ad € 630.000

Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd Verlies ad € 91.000 Winst ad € 305.000 Winst ad € 203.000

Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd Verlies ad € 101.000 Winst ad € 190.000 Winst ad € 16.000

(…)

Uit de liquiditeitsgrafieken valt af te leiden wanneer er sprake is van een structureel hogere financieringsbehoefte dan het beschikbare kredietfaciliteit. Voor de verschillende scenario’s is het moment waarbij hier sprake van is verschillend. Dit is weergegeven in onderstaand overzicht.

Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd Vanaf mei 2013 is er een structureel liquiditeitstekort.

Geen reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd Vanaf mei 2013 is er een structureel liquiditeitstekort.

Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) worden gecontinueerd Bij dit scenario zal de liquiditeitspositie verbeteren en er geen structureel tekort ontstaan.

Doorvoeren reorganisatie waarbij de contracten met Spaarnelanden N.V. (de gemeente) niet worden gecontinueerd Bij dit scenario zal de liquiditeitspositie verbeteren en er geen structureel tekort ontstaan.

i. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd ten aanzien van het onder g. bedoelde besluit van De Schalm met de volgende kanttekeningen bij het advies:

“Samenvattend. Als advies willen wij meegeven het volgende:

• Met spoed verhelderen, specificeren hoe de organisatorische invulling eruit zal gaan zien.

• Voorstel uitwerken hoe de synergie te vergroten tussen overgebleven werknemers na reorganisatie.

• 3e winkel. Onderzoeken wanneer het beste moment is om deze te gaan open. Hierbij afwegend de reorganisatieperiode en extra werkdruk die zal ontstaan versus de financiële voordelen. Ook raad de OR aan nogmaals de kostenkant van de 3e winkel te bestuderen. Deze lijkt ons inziens nog steeds te laag ingeschat.

• De OR vraagt om een extra inspanning voor de verkoop van huizen in bezit van SAW de Schalm of in ieder geval een onderzoek naar de financiële gevolgen die dit zou kunnen gaan opleveren.

Als advies op het voorgesteld Sociaal plan geeft de OR als aanvulling mee:

• Onderzoeken naar mogelijkheden terugkeergarantie.

• Inspanningsverplichting ontslagen werknemers onder te brengen bij gemeente of andere aan SAW de Schalm gerelateerde instanties.

• Trachten de gemeente Haarlem bewust te maken van de morele plicht die zij heeft t.a.v. de ontslagen werknemers.

Het uiteindelijke advies n.a.v. uw aanvraag leidt, hoewel in contradictie met voorgaande op en aanmerkingen: positief.”

j. Het Sociaal Plan juli-december 2012 dat door De Schalm is opgesteld vermeldt onder meer het volgende:

“(…)

Er is gekozen voor het aanvragen van ontslag van medewerkers in de volgende functiegroepen:

• Sorteerders (7 medewerkers, 5,6 fte)

• Winkelmedewerkers (6 medewerkers, 4,1 fte)

• Chauffeurs (3 medewerkers, 2,8 fte)

• Trajectbegeleiders (2 medewerkers, 1,7 fte, waarvan 0,85 voor ontslag herplaatst)

De functies van sorteerder, winkelmedewerker en chauffeur zijn goed in te vullen met goedkoper SW personeel. De SW medewerkers zouden vanuit diverse SW bedrijven gedetacheerd worden bij De Schalm. Dit betekent beduidend lagere vaste salariskosten en een veel flexibeler personeelsbestand met minder werkgeversrisico’s.

(…)

Omdat het alle medewerkers in genoemde functiegroepen betreft en dus in totaliteit zullen verdwijnen is er geen noodzaak/verplichting tot afspiegeling binnen de functiecategorieën.

(…)

Er zal direct na de aankondiging van een ontslag ondersteuning worden geboden bij het opstellen van CV’s, sollicitatiebrieven, het voeren van sollicitatiegesprekken en het zoeken via internet naar vacatures.

(…)

De medewerker krijgt tijd ter beschikking om een nieuwe baan te verwerven. Sollicitatiegesprekken mogen onder werktijd worden gedaan met behoud van salaris en vergoeding van reiskosten (…).

(...)

De Schalm stelt een totaal budget van € 8.500 beschikbaar voor onderdelen van een Outplacementtraject (…) Degenen die voorontslag in aanmerking komen kunnen hierop naar evenredigheid een beroep doen.

De werknemer krijgt na de aanzegging van zijn ontslag (…) de (sollicitatie-)tijd om met doorbetaling van zijn salaris onder begeleiding (…) te zoeken naar een nieuwe baan, voordat langs andere wegen beëindiging van het dienstverband zal worden bewerkstelligd. Een en ander houdt in dat – afhankelijk van de individuele opzegtermijn – de maanden augustus, september, en in voorkomend geval oktober 2012, als dergelijke periode zullen gelden. Echter, zodra blijkt dat de werknemer niet kiest voor onderstaand alternatief binnen de hem daarvoor gegunde redelijke beslissingstermijn, zal de kantonrechter om ontbinding worden verzocht.

(…)

Gezien de benarde financiële positie en de slechte vooruitzichten, heeft De Schalm slechts beperkte financiële ruimte. Werknemers krijgen in plaats van het aanbod van de doorbetaalde opzegtermijn, de keuze voor een ontslagvergoeding van een bruto maandsalaris incl. vakantiebijslag per maand dat zij vóór einde opzegtermijn een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst tekenen en eerder uit dienst treden. Ter stimulering van deze vrijwillige regeling is De Schalm in toepasselijk geval bereid na einddatum dienstverband een extra maand vergoeding uit te betalen.

(…)”

k. Bij brief van 2 augustus 2012 heeft De Schalm het volgende aan [X.] geschreven:

“(…)

Omdat De Schalm echter aanloopt tegen een ‘deadline’ van 1 december 2012, als datum waarop het water in financieel opzicht tot aan (of over) de lippen zal zijn gestegen, moet zij op dit moment snel schakelen. Dat betekent dat wij diegenen die thans voor ontslag in aanmerking komen, gedurende beperkte tijd – terwijl in verband met de tijdsdruk ook al wel een ontbindingsverzoek zal worden ingediend – een minnelijke regeling aanbieden ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Als tijdig een overeenkomst wordt gesloten zal De Schalm de ontslagaanvraag bij de kantonrechter intrekken.

Bij de regeling is voor u uitgangspunt dat

- per 1 december 2012 sprake zal zijn van einde dienstverband, en dat aansluitend een extra maand salaris en een sociale zekerheidsuitkering wordt verstrekt (mits u aan alle administratieve vereisten voldoet);

- degenen die positief ingaan op dit voorstel korte tijd na ondertekening van een beëindigingsovereenkomst in overleg worden vrijgesteld van werk onder doorbetaling van loon, terwijl bovendien

- na einde dienstverband een normale eindafrekening wordt uitbetaald ter zake van pro rata vakantiebijslag. De vakantiedagen die u nog heeft wordt u geacht merendeels op te nemen in de laatste twee maanden, terwijl een eventueel saldo bij de eindafrekening zal worden uitbetaald.

(…)”

Het verzoek

De Schalm verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden per de eerst mogelijke datum, zulks zonder toekenning van een vergoeding dan wel met een zeer beperkte vergoeding, bestaande uit een aanvulling op sociale uitkeringen of lager inkomen elders gedurende enkele maanden van maximaal 25% van het laatstgenoten/gemiddeld bruto maandsalaris.

Ter toelichting stelt De Schalm -samengevat- het volgende.

De huidige situatie houdt in dat De Schalm bij ongewijzigd beleid per mei 2013, maar vermoedelijk al eerder, niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

De Schalm is gedwongen haar personeelsbestand ingrijpend verder in te krimpen.

Het probleem is niet dat er geen werk meer is, maar dat de personeelskosten binnen de organisatie te hoog zijn om het voortbestaan van de onderneming te garanderen.

Om toch aan de vraag naar arbeidskrachten te kunnen blijven voldoen zal De Schalm, louter indien nodig, meer goedkope SW-krachten inschakelen. De Schalm werkt hiertoe samen met drie SW-bedrijven, die de werkzaamheden door gesubsidieerde SW-medewerkers op flexibele wijze en tegen zeer lage uurtarieven binnen De Schalm kunnen laten verrichten.

Het bestuur van De Schalm heeft na positief advies van de Ondernemingsraad op 30 juli 2012 het besluit genomen om een reorganisatie door te voeren met als uitgangspunt kostenreductie op basis van het niet voortzetten van de contracten met de gemeente Haarlem. Daaruit vloeit voort enerzijds de aanzegging van ontslag aan een aantal medewerkers en anderzijds het voorlopig openen van een 3e winkel om de inkomstenbronnen met spoed te vergroten. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

De medewerkers is een beëindigingsvoorstel gedaan. Bij aanvaarding van het aanbod zouden zij gedurende de toepasselijke opzegtermijn de tijd hebben om ander passend werk te vinden en vervolgens bij gebreke van succes aansluitend een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, in het merendeel van de gevallen gesuppleerd met de uit te betalen vakantiedagen en een extra maand vergoeding, waardoor de meeste werknemers gedurende een half jaar op gelijk bruto inkomensniveau zullen blijven.

Omdat er drie hele functiecategorieën verdwijnen en/of door goedkopere SW-medewerkers worden ingevuld, is er binnen die functiecategorieën niet afgespiegeld.

Gelet op de financiële situatie binnen De Schalm en de noodzaak tot aanwending van de huidige inkomsten ter voldoening van de salarissen van de resterende (14) werknemers, is er geen ruimte voor een aan [X.] toe te kennen vergoeding.

Herplaatsing van de betrokken werknemers is in het kader van de noodzakelijke kostenbesparingen geen optie. De Schalm is bereid, indien haar bedrijfsvoering in de toekomst voldoende financiële zekerheid biedt en zij mogelijk weer zou kunnen uitbreiden, om de thans voor ontslag voorgedragen werknemers desgewenst (al dan niet tijdelijk) op vergelijkbare voorwaarden nieuw werk aan te bieden.

Het verweer

[X.] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [X.] om de arbeidsovereenkomst per mei 2013 te ontbinden onder toekenning van een ontbindingsvergoeding van € 52.276,32, alsmede een vergoeding ter zake van kosten voor outplacement, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

Ter toelichting voert [X.] -samengevat- het volgende aan:

[X.] is sedert enige tijd arbeidsongeschikt.

Op 19 april 2011 en op 5 augustus 2011 heeft De Schalm ontslagaanvragen ingediend bij UWV. In beide gevallen heeft UWV de toestemming om de arbeidsverhouding met [X.] op Ue zeggen onthouden.

Onduidelijk is op welke datum de uit de overeenkomsten met de gemeente Haarlem voortvloeiende activiteiten nu eindigen.

De Schalm meent dat de situatie opgelost dient te worden door het vervangen van de bestaande werknemers door goedkope (SW)krachten.

[X.] is van mening dat een dergelijke handelwijze ontoelaatbaar is en in strijd met goed werkgeverschap. Vaststaat dat er voldoende werk is en er derhalve geen functies c.q. arbeidsplaatsen vervallen. Zo er om bedrijfseconomische redenen toch aanleiding bestaat ook op personeelskosten te besparen, dient dit beperkt te blijven tot enige werknemers.

Indien de activiteiten van De Schalm niet rendabel zijn, dient zij haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te beëindigen in plaats van haar voortbestaan te trachten uit te stellen door middel van het inruilen van haar personeel voor goedkope krachten.

Als de kantonrechter toch een grond ziet voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst brengt de zorgplicht van De Schalm met zich dat zij ervoor zorg draagt dat de werknemers die plaats moeten maken een redelijke vergoeding ontvangen en/of begeleid worden naar ander werk. De inhoud van het Sociaal Plan en de vaststellingsovereenkomst doen aan die plicht in het geheel geen recht.

Voor een beëindiging per eerst mogelijke datum bestaat geen aanleiding. Gesteld wordt dat er een deadline bestaat van 1 december 2012, maar waar die datum op gebaseerd is, is voor [X.] onduidelijk. Gewezen wordt op het rapport van de account waar melding wordt gemaakt van mei 2013.

Het kan wel zo zijn dat De Schalm zeer weinig financiële middelen heeft, maar niet overtuigend is dat zij helemaal niets meer heeft, zeker niet nu al tien medewerkers een beëindigingsovereenkomst hebben getekend.

Op onverklaarbare reden komt de OR tot een positief advies. De kanttekeningen van de OR laten evenwel aan duidelijkheid niets te wensen over. Vast staat ook dat De Schalm met de kanttekeningen van de OR in het geheel niets heeft gedaan.

Door De Schalm is in het geheel niets gedaan om [X.] aan ander werk te helpen. Ook in het Sociaal Plan ziet De Schalm daar nauwelijks een rol voor zich weggelegd.

De functie van sorteerder verdwijnt niet. Zo er al ontslagen noodzakelijk zouden zijn, is [X.] van mening dat niet alle sorteerders ontslagen behoeven te worden. Om te bepalen van welke werknemers dan wel de arbeidsovereenkomst dient te eindigen, zal afgespiegeld dienen te worden. [X.] is van mening dan zij dan niet voor ontslag in aanmerking komt.

Naar de mening van [X.] dient dit ertoe te leiden dat [X.] bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding krijgt toegewezen op grond van de kantonrechtersformule op basis van C=1.

De beoordeling van het verzoek

1. Uit de financiële gegevens die De Schalm heeft verstrekt blijkt zij dat reeds een aantal jaren wordt geconfronteerd met oplopende verliezen. Gelet daarop acht de kantonrechter een besluit van De Schalm tot het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen in beginsel voor de hand liggend. Daarbij komt dat De Schalm naast de verlieslijdende bedrijfsvoering bovendien is geconfronteerd met de beslissing van Spaarnelanden (de gemeente Haarlem) om de met De Schalm gesloten overeenkomsten te beëindigen.

2. Ondanks deze slechte omstandigheden en vooruitzichten is de kantonrechter er echter niet van overtuigd dat de door De Schalm thans voorgestelde weg voor de bezuinigingen (te weten: ontslag van een aantal werknemers en het in hun plaats inhuren van goedkopere SW-medewerkers) de aangewezen weg is.

3. Vaststaat dat de werkzaamheden van de voor ontslag voorgedragen werknemers niet komen te vervallen. De Schalm heeft betoogd dat zij haar overlevingskansen vergroot wanneer zij deze werkzaamheden door goedkopere SW-medewerkers laat verrichten. In feite houdt de strategie van De Schalm in dat arbeidsovereenkomsten met vaste krachten moeten worden beëindigd omdat De Schalm voor het werk dat deze werknemers verrichten minder geld over heeft dan zij daaraan thans uitgeeft en dat SW-medewerkers die werkzaamheden voor een lager loon kunnen verrichten. In dat verband rijst de vraag of die SW-medewerkers in staat zullen zijn de werkzaamheden van de vaste krachten over te nemen. Daarover is onvoldoende duidelijkheid verschaft.

4. De Schalm heeft, nog afgezien van de vraag of de ontbindingsprocedure de geëigende weg is om het doel van De Schalm om dezelfde werkzaamheden tegen lagere kosten te laten verrichten te bereiken, de kantonrechter er niet van kunnen overtuigen dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met de vaste krachten noodzakelijk is om te overleven. Ook de Ondernemingsraad heeft, alhoewel hij een positief advies heeft uitgebracht, kanttekeningen geplaatst bij het onderhavige besluit van De Schalm. Op welke wijze De Schalm met die kanttekeningen rekening heeft gehouden is de kantonrechter onvoldoende duidelijk gemaakt/geworden.

5. De Schalm heeft onvoldoende inzicht verschaft in de financiële consequenties van haar voornemen en de financiële consequenties van een aantal andere factoren. Zo is De Schalm van plan een derde kringloopwinkel te openen. Dat brengt een uitbreiding van de werkzaamheden met zich, waarvoor arbeidskrachten noodzakelijk zijn en welke activiteit naar verwachting inkomsten gaat genereren. Die inkomsten kunnen wellicht worden aangewend om de vaste krachten in dienst te houden. De Schalm heeft hierin onvoldoende inzicht gegeven.

6. Voorts is onzeker op welke wijze het einde van de overeenkomsten met Spaarnelanden de inkomsten van De Schalm (zullen) beïnvloeden. De Schalm is nog in onderhandeling met Spaarnelanden, zodat op dit moment niet zeker is dat er sprake zal zijn van het volledig wegvallen van de inkomsten die met die overeenkomsten worden gegenereerd.

7. Gebleken is dat van de 15 medewerkers die volgens De Schalm voor ontslag in aanmerking komen, 10 medewerkers hebben ingestemd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In verband met die beëindigingen rijst de vraag of met het ontslag van die 10 medewerkers niet al voldoende bezuinigingen worden bereikt. Daarop heeft De Schalm geen afdoende antwoord gegeven. Zij heeft weliswaar een vergelijkend overzicht in het geding gebracht, maar daaruit blijkt slechts wat de salariskosten van [X.] zijn in vergelijking met de salariskosten van een SW-medewerker. Dit overzicht geeft echter geen beeld van de bezuinigingen ten gevolge van het ontslag van 10 medewerkers in vergelijking met het ontslag van alle 15 medewerkers.

8. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat onvoldoende aanleiding bestaat om de arbeidsovereenkomst met [X.] te beëindigen, zodat het verzoek zal worden afgewezen.

9. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

Wijst het verzoek af.

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde uitspraakdatum.

Coll.