Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9028

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-08-2012
Datum publicatie
03-10-2012
Zaaknummer
193815 - KG ZA 12-327
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Gedaagde wordt veroordeeld de website fouteadvocaten.org en de gehele inhoud daarvan van het internet te verwijderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 193815 / KG ZA 12-327

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2012

in de zaak van

1. de stichting

STICHTING WAAKZAAMHEID ONRECHTMATIGE UITLATINGEN OP HET INTERNET,

gevestigd te Haarlem,

2. [eiser sub 2],

wonende te Bloemendaal,

eisers,

advocaat mr. G.T.J. Hoff te Haarlem,

tegen

[gedaagde],

wonende te Kapellen, België,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eisers zullen hierna de Stichting en [eiser sub 2] worden genoemd. Gedaagde zal [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van eisers.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Stichting is een stichting in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (BW), die is opgericht op 4 juli 2012 en ten doel heeft het opkomen voor en het behartigen van belangen, in en buiten rechte, van degenen (natuurlijke personen en rechtspersonen) die worden geraakt door uitlatingen of openbaarmakingen op het internet die de privacy en/of eer en goede naam van betrokkenen zodanig aantasten dat de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting dit niet toelaat. [eiser sub 2] is advocaat te [plaats] en voorzitter van de Stichting.

2.2. [gedaagde] is betrokken bij een organisatie die de website www.fouteadvocaten.org (hierna: de website) beheert. Op 13 januari 2011 heeft hij de domeinnaam fouteadvocaten.org geregistreerd.

2.3. De website had in het verleden een openingspagina waarop vermeld stond “voor en door klanten van advocaten, juristen, notarissen en rechters” en “meld uw foute advocaat hier anoniem aan”. Vanaf de openingspagina kon doorgeklikt worden naar de pagina’s “Foute advocaten”, “Overzicht foute advocaten”, “Foutste advocaten”, “Foute kantoren”, “Meld uw foute advocaat”, “Waarom” en “Voor advocaten”.

2.4. De pagina “Overzicht foute advocaten” bevatte een opsomming van advocaten en andere personen, bedrijven of instanties die raakvlakken hebben met de advocatuur. Op de pagina “foutste advocaten” waren bij de namen van de advocaten de namen en adresgegevens van hun kantoren vermeld en was een link geplaatst naar de website van het kantoor. Onder “waarom is deze advocaat fout” volgde een opgave van de redenen waarom de desbetreffende advocaat, naar de mening van degene die de vermelding heeft geplaatst, een “foute” advocaat zou zijn.

2.5. Bij “waarom is deze advocaat fout” stonden vermeldingen als:

“Niet geïnteresseerd, arrogant, intimiderend, heeft een dubbele agenda, eigen belang prevaleert, is sluw, gebruikt soms leugens.”

“… is onbetrouwbaar, een leugenaar, een graaier en fantast, mijdt deze advocaat. Helaas ervaringsdeskundige.”

“Als je alles uit de kast probeert te halen om zulke pedofielen te verdedigen en getroffene daarmee in de kou probeert te zetten omdat het juridisch zou kunnen, is er iets mis met je moraal. Hij gaat waarschijnlijk voor vrijspraak! Wel of niet door procedure fouten, links of rechts maakt geen donder uit.”

2.6. Met betrekking tot [eiser sub 2] stond op de website het volgende vermeld.

Onbetrouwbaar, blaaskaak, intimiderend, kleinerend,

fantast, leugenaar, toneelspeler, geldwolf.

Veel bombarie en bergen larie!

Vindt zichzelf een ge-wel-dige advocaat, op de website van zijn kantoor associeert hij het team (dus ook zichzelf) met een havik (oplettende ogen) een beer (krachtig) en een VOS, zo sluw en onbetrouwbaar is hij inderdaad!

Mengt zich in kringen die het daglicht niet kunnen verdragen maar trekt er een rookgordijn omheen met zijn bodemloze put aan praatjes.

Partner van loyens en loeff, bekend op deze site heb ik al wel gezien, dat is geen toeval!”

2.7. Onder “Foutste advocaten” en “Foute kantoren” was te lezen omtrent welke advocaten en kantoren de meeste meldingen op de website waren gedaan.

2.8. De pagina “Meld uw foute advocaat” bood de mogelijkheid een advocaat toe te voegen. Op deze pagina stond vermeld “U kunt uw foute advocaat volledig anoniem op deze site plaatsen. Er wordt uit gegaan van uw oprechtheid. U hoeft niet te bewijzen, de advocaat moet maar bewijzen dat zijn vermelding onterecht is. Uw naam, email-adres en of IP nummer worden nimmer bekend gemaakt. U dient uw foute advocaat aan te melden met zijn volledige naam en alle voorletters met vermelding van het kantoor en het adres waar hij of zij werkzaam is/was. U kunt een directe link naar het kantoor of de profiel pagina van de advocaat meesturen. Wij verzoeken u om een omschrijving van de ernst van de situatie, niet om een gedetailleerde uitleg. Ook vragen we u geen beledigende scheldwoorden te gebruiken. Achterbaks, laks, onkundig, liegt, bedriegt en dergelijke termen zijn geen bezwaar”.

2.9. Op de pagina “Waarom” was onder meer het volgende te lezen.

“U bent niet de enige die belazerd, bedonderd, bestolen, bedrogen en belogen is door één of meer advocaten (hetzelfde kan gelden voor juristen, notarissen of rechters). Het afgelopen jaar zijn er 13.000 mensen die een klacht hebben ingediend bij de orde van advocaten. Minder dan tien procent van die klachten vond gehoor. In die gevallen is een luttele berisping doorgaans het oordeel van de orde. Zelfs zo’n berisping wordt binnenskamers gehouden. U leest hier nooit iets over. De gemaakte fouten worden niet openbaar gemaakt. Juist dat is wat wij als klanten van de advocaten willen weten. Wie zijn de schoften, schurken, bandieten, boeven in de advocatuur? Als we elkaar eens informeren, daar is toch niets mis mee?”

2.10. De pagina met de titel “Voor advocaten” bevatte onder meer de tekst “Geachte advocaten, U heeft de boel verkloot als u hier vermeld wordt, zoveel moge duidelijk zijn. Deze site blijft online en u komt nooit meer van uw vermelding op deze site af”.

2.11. Bij brief van 25 juni 2012 heeft [eiser sub 2] [gedaagde] verzocht de uitlatingen over hem van de website te verwijderen.

2.12. Bij brief van 29 juni 2012 heeft [eiser sub 2] zich namens de Stichting i.o. tot [gedaagde] gewend met het verzoek om met de Stichting in overleg te treden over het verwijderen van uitlatingen en naamsvermeldingen op de website en het opheffen van de website.

2.13. Bij brief gedateerd 2 juni 2012 (de voorzieningenrechter leest 2 juli 2012) heeft [gedaagde] namens Foute advocaten.org [eiser sub 2] onder meer het volgende laten weten.

“Wij menen als Organisatie over het recht van vrije meningsuiting te beschikken. Iedere aanmelding is geheel voor rekening van de aanbrenger van de post. Wij voeren slechts censuur daar waar het buiten proportioneel is. Momenteel zijn we vertegenwoordigd in verschillende landen en zijn er besprekingen gaande met naburige landen, Europa, behoudens een uitzondering.

We hebben begrip voor uw reactie aangaande deze post en kunnen u slechts aan raden na analyse (van het geen gemelde onder uw naam), (iets wat wij ook vele malen gedaan hebben) op zoek te gaan naar de schrijver en aanmelder van de post, iets waar wij u niet mee kunnen helpen. U mag zeggen en schrijven op het internet dat die bakker slecht of oneetbaar brood bakt, zoveel is uw recht. Ons platform doet niet anders, met dien verstande dat het niet wij zijn die die post plaatsten maar het publiek. Ja, natuurlijk nemen we wel eens een opiniestuk of deel daarvan over uit andere media, dit steeds met de bronvermelding. Daarvoor is de linkpagina. Alleen als het in de krant van gisteren staat is bijna iedereen het vandaag vergeten, wij archiveren enige stukken op een voor iedereen permanent toegankelijk platform.

Indien u mij in rechte wil betrekken, kan ik slechts melden betrokken te zijn bij deze site en

voornamelijk administratieve functies te vervullen en dat deze zich beperken tot Belgie. Indien een rechter het mij zou verbieden deze site verder te ondersteunen kan ik mij gezien de functies die ik nu vervul hieraan per direct voldoen, mits deze werkzaamheden minutieus be-omschreven zijn. Dit weerhoudt mij er even wel niet van andere werkzaamheden in Belgie of andere landen te vervullen, voor deze organisatie. Dit wel integraal onder nog niet nadere te bepalen vormen, condities, ea. En daar waar noodzakelijk volledige anonimiteit

Verder maak ik u duidelijk dat ik (wij) daar waar nodig ons op het verschoningsrecht zullen

beroep(en) en u noch de rechter andere afdelingen van deze organisatie, contact personen,

financierder(s), structuren en associaties gelieerd met andere organisaties zullen onthullen. Na ontvangst van een dagvaarding van u dan wel enige andere vermelde collega, dan wel de orde van advocaten, Belgie of Nederland, zal dit schrijven per direct verspreidt worden tezamen met uw schrijven, aan eenieder waarvan de Organisatie meent dat deze kwestie nieuws is/kan zijn. Ook zal dit schrijven op de site (of een andere) geplaatst worden op een prominente manier. Mogelijk hebt u opgemerkt dat wij nog nauwelijks reclame hebben gemaakt dan wel de media hebben verwittigd. We kiezen voor een andere aanpak waar internet een belangrijke rol zal spelen.

Als laatste wil ik opmerken dat de tekst welke werd meegezonden met de geplaatste post onder uw naam er niet om liegt. Ik bedoel nader, dat de verzameling woorden zorgvuldig gekozen werden (wat even wel nog niet inhoud dat deze op waarheid berusten). Maar bij zoveel rook kan eenieder slechts vuur vermoeden.”

2.14. Rond 9 juli 2012 is de openingspagina van de website gewijzigd. Op de openingspagina was destijds te lezen:

“Foute Advocaten is terug!

Wegens beveiligingsproblemen zijn wij genoodzaakt geweest om onze site te vernieuwen. Op de oude website zijn gerichte aanvallen uitgevoerd door mensen die het niet zo leuk vonden dat hun duistere praktijken op het internet terug waren te vinden. Dit betekent dat een aantal secties van de oude site momenteel even niet meer bereikbaar zijn. Maar we zijn vastbesloten om onze lijst beschikbaar te stellen aan het publiek, want net als de bakker om de hoek verdienen ook advocaten de nodige kritiek op hun werk. Dus houd de site in de gaten zodat u binnenkort weer kunt zien welke personen binnen de rechterlijke macht hun vak niet goed verstaan.”

Vanaf de openingspagina kon worden doorgeklikt naar de pagina’s “Foute Advocaten”, “Foute rechters” en “Meld uw advocaat”.

2.15. Rond 12 juli 2012 is de openingspagina van de website opnieuw gewijzigd. Op de openingspagina is thans een tekst te lezen die vrijwel gelijkluidend is aan de onder 2.14 geciteerde tekst. Het is niet mogelijk door te klikken naar de lijst met namen van advocaten. Wel kan worden doorgeklikt naar een lijst met publicaties in dagbladen et cetera die betrekking hebben op advocaten. Ook is het mogelijk om onder “Meld uw foute advocaat” advocaten aan te dragen voor vermelding op de site. Op de desbetreffende pagina is vermeld:

“Wij bieden de faciliteit om uw foute advocaat op onze site op te laten nemen. Hoewel we alles plaatsen wat ons wordt toegezonden, verzoeken wij u vriendelijk uw klacht zo goed mogelijk te onderbouwen. Het liefst met bronvermelding. Op deze manier kunnen wij toekomstige cliënten zo goed mogelijk beschermen tegen wanpraktijken van de betreffende advocaat. Een vermelding op onze site wilt immers nog niet zeggen dat de advocaat zijn/haar vak in het algemeen niet goed verstaat; het betreffend persoon heeft echter in een bepaalde zaak fout gehandeld.”

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

3.1.1. [gedaagde] zal veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis de website www.fouteadvocaten.org en de gehele inhoud daarvan, althans de inhoud van alle publicaties, artikelen en uitlatingen over [eiser sub 2], waaronder in ieder geval http://www.fouteadvocaten.org/?p=209, van het internet te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per dag of dagdeel dat [gedaagde] daaraan niet of niet volledig voldoet, met een maximum van € 200.000,--, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom en de Stichting, althans [eiser sub 2], zal machtigen op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten en daarbij tevens [gedaagde], op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per dag of dagdeel dat hij daaraan niet of niet volledig voldoet met een maximum van € 100.000,--, zal veroordelen de contactgegevens van zijn hostingprovider en/of ftp-inloggegevens en of wordpress inlog-gegevens en/of andere gegevens (in het geval www.fouteadvocaten.org op een eigen server draait) binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis te verstrekken aan de Stichting of [eiser sub 2] zodat de Stichting, althans [eiser sub 2], deze handelingen zelf kan verrichten, indien [gedaagde] niet binnen 5 dagen na betekening van het vonnis aan deze veroordeling voldoet,

3.1.2. [gedaagde] zal veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis bekende zoekmachines (zoals, maar niet beperkt tot, Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing, MSN) schriftelijk te verzoeken onder overlegging van dit vonnis (en onder onmiddellijke afgifte van kopieën van het verzoek aan de Stichting, althans [eiser sub 2]) om alle zoekresultaten op het internet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, waarin melding wordt gemaakt van de website www.fouteadvocaten.org, althans de titel en/of delen van de publicaties en/of van de artikelen waarin [eiser sub 2] op www.fouteadvocaten.org wordt of werd genoemd zoals in het lichaam van de dagvaarding vermeld, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [gedaagde] niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 200.000,-- dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom en de Stichting, althans [eiser sub 2], zal machtigen op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten, indien [gedaagde] niet binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling voldoet,

3.1.3. [gedaagde] zal verbieden om in de toekomst onrechtmatige uitingen te doen en/of berichtgeving met betrekking tot [eiser sub 2] op www.fouteadvocaten.org te doen dan wel een website op te richten en/of te publiceren met hetzelfde karakter als dat van

www.fouteadvocaten.org, dan wel een andere website met een dergelijke domeinnaam dan wel een website met een soortgelijke inhoud, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per dag of dagdeel dat [gedaagde] daaraan niet of niet volledig voldoet, of € 10.000,-- per overtreding, met een maximum van € 200.000,-, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom,

3.1.4. iedere andere voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in verband met het in het lichaam van deze dagvaarding bepaalde geraden voorkomt,

3.1.5. [gedaagde] zal veroordelen tot betaling van een voorschot van € 30.000,-- aan [eiser sub 2] wegens de door [eiser sub 2] geleden immateriële schade,

3.1.6. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Eisers baseren hun vorderingen op de stelling dat de uitlatingen op de website onrechtmatig zijn jegens degenen die daarin worden genoemd. Ter onderbouwing van die stelling voeren zij aan dat de op de website gebezigde bewoordingen en kwalificaties kwetsend en onnodig grievend zijn en een ernstige aantasting vormen van de eer en goede naam van de personen die worden genoemd. Volgens eisers worden bezoekers van de website uitgenodigd om ongenuanceerd hun beklag te doen over een advocaat, want de berichten worden anoniem geplaatst, bewijs wordt niet verlangd en een gedetailleerde uitleg wordt niet gevraagd. De onrechtmatigheid wordt, aldus eisers, versterkt doordat de website geen mogelijkheid biedt om te reageren, het waarheidsgehalte van de meldingen niet kan worden gecontroleerd en de berichten niet kunnen worden bijgesteld. Ter adstructie van de gestelde onrechtmatigheid voeren eisers voorts aan dat de website zodanig is opgezet dat, wanneer men de naam van een advocaat ingeeft op Google, de vermelding van de desbetreffende advocaat op www.fouteadvocaten.org hoog op de eerste pagina met zoekresultaten verschijnt. Voorts wijzen eisers erop dat de registratiegegevens met betrekking tot fouteadvocaten.org zijn afgeschermd via de in Australië gevestigde organisatie “Privacy Protect”, waardoor het niet mogelijk is de contactgegevens van de eigenaar van de website te achterhalen. Eisers hebben de gegevens van [gedaagde] pas kunnen achterhalen nadat zij een klacht hadden ingediend bij Privacy Protect.

4.2. Eisers houden [gedaagde] als degene op wiens naam de domeinnaam “fouteadvocaten” geregistreerd staat, verantwoordelijk voor de uitlatingen op de website. Zij stellen zich op het standpunt dat de website en de gehele inhoud ervan van het internet dienen te verdwijnen om een eind te maken aan het onrechtmatig handelen van [gedaagde]. Eisers zijn van mening dat het recht op bescherming van de eer en goede naam van degenen die op de website worden genoemd zwaarder dient te wegen dat het recht van vrije meningsuiting van gedaagde.

4.3. De omstandigheid dat de website sinds begin juli 2012 is aangepast betekent volgens eisers niet dat er geen grond meer is voor de gevraagde voorzieningen. De website draagt nog steeds de naam “fouteadvocaten”. De vordering onder 3.1.2 strekt ertoe dat na verwijdering van de website er geen zoekresultaten van “fouteadvocaten.org” meer kunnen verschijnen.

4.4. [eiser sub 2] stelt voorts dat hij ten gevolge van de uitlatingen op de website over zijn persoon schade heeft geleden. Hij stelt dat cliënten en relaties hem hebben aangesproken over hetgeen op website over hem is vermeld. Hij vordert een voorschot op vergoeding van immateriële schade van € 30.000,00.

4.5. [gedaagde] heeft zich in algemene zin verzet tegen de wijze waarop [eiser sub 2] in zijn pleitnota de feiten heeft toegelicht. Hij heeft ontkend dat hij de eigenaar is van de website en stelt niet te weten wie de eigenaar is. Hij voert aan dat hij slechts in een administratieve functie betrokken is bij de organisatie die achter de website zit. [gedaagde] stelt zich op het standpunt dat hij niet verantwoordelijk is voor de uitlatingen op de website. Hij geeft aan dat hij slechts een podium biedt aan mensen die door een advocaat zijn benadeeld en bedrogen en dat willen melden. Hij wijst erop dat van degenen die berichten plaatsen oprechtheid wordt gevraagd. Hij voert aan dat hij de aangeboden teksten wel controleert op onrechtmatige uitlatingen. Grove en beledigende taal wordt niet geplaatst. De teksten die zijn geplaatst vindt hij toelaatbaar.

4.6. De organisatie achter de website opereert volgens [gedaagde] vanuit verschillende landen. De server staat in Armenië. De openingspagina is begin juli 2012 niet door de organisatie aangepast, maar is gehackt, aldus [gedaagde]. Hij heeft niet weersproken dat thans op de site wordt aangekondigd dat de lijst met “foute” advocaten te zijner tijd weer zal worden gepubliceerd.

4.7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Ingevolge artikel 3:305a lid 1 BW kan een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt. De Stichting is opgericht op 4 juli 2012. [eiser sub 2] heeft ter zitting verklaard dat de Stichting niet uitsluitend is opgericht met het oog op dit kort geding, maar in de toekomst ook andere activiteiten zal ontplooien die onder haar doelomschrijving vallen. Tegen die achtergrond is de Stichting naar het oordeel van de voorzieningenrechter bevoegd de onderhavige collectieve actie in te stellen. Ingevolge lid 2 van artikel 3:305a BW zou de Stichting niet ontvankelijk zijn indien zij onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Stichting voldoende ondernomen om buiten rechte tot een oplossing van dit geschil te komen. Artikel 3:305a lid 2 BW staat dan ook niet aan de ontvankelijkheid van de Stichting in dit geding in de weg.

4.8. Het gevorderde vormt een beperking van het aan een ieder toekomend recht op vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Dat recht kan ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 10 EVRM slechts worden beperkt indien de beperking bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen op de website onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet die situatie zich hier voor. De uitlatingen op de website moeten, gelet op de gebezigde kwalificaties als “intimiderend, sluw, eigenbelang prevaleert, onbetrouwbaar, leugenaar, graaier, fantast” zonder meer als zeer negatief en diffamerend worden aangemerkt. Daar komt bij dat, gelet op de domeinnaam “fouteadvocaten”, aannemelijk is dat de website uitsluitend is bedoeld om negatieve kritiek op advocaten te publiceren. Van die kritiek wordt geen enkele feitelijke onderbouwing gegeven en daar wordt van de kant van de website ook niet om gevraagd. Lezers worden min of meer aangemoedigd om termen als “achterbaks, laks, onkundig, liegt, bedriegt” en dergelijke te gebruiken. De uitlatingen worden geplaatst zonder dat wederhoor wordt toegepast. Degenen op wie de uitlatingen betrekking hebben hebben ook achteraf niet de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken. Voor zover met de website wordt beoogd een maatschappelijk belang te dienen - bijvoorbeeld om misstanden in de advocatuur aan de kaak te stellen en het publiek daarover te informeren- valt niet in te zien dat dat belang met deze werkwijze gediend kan zijn. Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de uitlatingen op de website als onrechtmatig moeten worden aangemerkt.

4.10. [gedaagde] heeft ter zitting gezegd niet te weten wie de eigenaar is van de website. Vast staat dat hij de domeinnaam heeft geregistreerd. Ook staat vast dat hij de website beheert in die zin dat hij - eventueel in overleg met anderen - bepaalt of ter publicatie aangeboden teksten al dan niet worden geplaatst. Daarom kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter [gedaagde] verantwoordelijk worden gehouden voor de gewraakte onrechtmatige uitlatingen.

4.11. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat in casu het recht van de (rechts)personen wier belangen de Stichting behartigt en van [eiser sub 2] op bescherming van eer en goede naam dient te prevaleren boven het recht op vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] en de anonieme personen die hij met de website faciliteert.

4.12. De zeer kwetsende aard van de uitlatingen rechtvaardigen een veroordeling van [gedaagde] om de gehele website en de inhoud ervan van het internet te doen verwijderen, evenals een machtiging om dat zelf te bewerkstelligen indien [gedaagde] daarmee in gebreke blijft. Nu de Stichting uitsluitend opkomt voor het gezamenlijke belang van degenen die worden getroffen door de uitlatingen op de website en nu [eiser sub 2] naast de Stichting als eiser optreedt, zullen behoeve van de Stichting en ten behoeve van [eiser sub 2] afzonderlijke voorzieningen worden gegeven.

4.13. De aard van de uitlatingen rechtvaardigt ook dat [gedaagde] wordt veroordeeld om te bewerkstelligen dat alle zoekresultaten van het internet worden verwijderd waarin melding wordt gemaakt van de website, alsmede van uitlatingen waarin [eiser sub 2] op de website werd of wordt genoemd. Gelet op het standpunt van [gedaagde] met betrekking tot de ongeoorloofdheid van zijn handelen is de vrees voor herhaling reëel. Dit is aanleiding om [gedaagde] te verbieden een website op te richten of te publiceren met een soortgelijke domeinnaam of met een soortgelijke inhoud, als die van www.fouteadvocaten.org,

4.14. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt. Aan [gedaagde] zal een iets ruimere termijn worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen. De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het treffen van een andere voorziening als onder 3.1.4 gevorderd.

4.15. Onder 3.1.5 vordert [eiser sub 2] een voorschot op schadevergoeding van € 30.000,00. Dat [eiser sub 2] (reputatie)schade heeft geleden als gevolg van de publicaties op de website is voorshands aannemelijk. De hoogte van die schade is door [eiser sub 2] echter onvoldoende onderbouwd. De voorzieningenrechter zal een voorschot van € 5.000,- toewijzen nu aannemelijk is dat [eiser sub 2] tenminste dat bedrag aan schade heeft geleden.

4.16. [gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eisers worden begroot op:

- dagvaarding € 225,64

- griffierecht 1.789,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 2.830,64

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [gedaagde] om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de website www.fouteadvocaten.org en de gehele inhoud daarvan van het internet te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden,

5.2. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat hij niet of niet volledig aan de veroordeling onder 5.1 voldoet, tot een maximum van € 50.000,00,

5.3. machtigt de Stichting om, indien [gedaagde] niet binnen 10 dagen na betekening van het vonnis aan de veroordeling onder 5.1 heeft voldaan, de onder 5.1 bedoelde handelingen zelf te verrichten,

5.4. veroordeelt [gedaagde] om, indien de Stichting gebruik maakt van de onder 5.3 gegeven machtiging, de contactgegevens van zijn hostingprovider en/of ftp-inloggegevens en of wordpress inlog-gegevens en/of andere voor verwijdering relevante gegevens (in het geval www.fouteadvocaten.org op een eigen server draait) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken aan de Stichting,

5.5. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 per dag of dagdeel dat hij niet of niet volledig aan de veroordeling onder 5.4 voldoet tot een maximum van € 50.000,00,

5.6. veroordeelt [gedaagde] om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de inhoud van alle thans en/of voorheen op de website fouteadvocaten.org geplaatste publicaties, artikelen en uitlatingen over [eiser sub 2], waaronder in ieder geval http://www.fouteadvocaten.org/?p=209, van het internet te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden,

5.7. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat hij niet of niet volledig aan de veroordeling onder 5.6 voldoet, tot een maximum van € 50.000,00,

5.8. machtigt [eiser sub 2] om, indien [gedaagde] niet binnen 10 dagen na betekening van het vonnis aan de veroordeling onder 5.6 voldoet, de onder 5.6 bedoelde handelingen zelf te verrichten,

5.9. veroordeelt [gedaagde] om, indien [eiser sub 2] gebruik maakt van de onder 5.8 gegeven machtiging, de contactgegevens van zijn hostingprovider en/of ftp-inloggegevens en of wordpress inlog-gegevens en/of andere voor verwijdering relevante gegevens (in het geval www.fouteadvocaten.org op een eigen server draait) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken aan [eiser sub 2],

5.10. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 per dag of dagdeel dat hij niet of niet volledig aan de veroordeling onder 5.9 voldoet tot een maximum van € 50.000,00,

5.11. veroordeelt [gedaagde] om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis bekende zoekmachines (zoals - maar niet beperkt tot - Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing, MSN) schriftelijk te verzoeken onder overlegging van dit vonnis (en onder onmiddellijke afgifte van kopieën van het verzoek aan de Stichting) om alle zoekresultaten van het internet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, waarin melding wordt gemaakt van de website www.fouteadvocaten.org, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan eisers,

5.12. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de veroordeling onder 5.11 voldoet, tot een maximum van € 50.000,00,

5.13. machtigt de Stichting om de onder 5.11 bedoelde handelingen zelf te verrichten, indien [gedaagde] niet binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling voldoet,

5.14. veroordeelt [gedaagde] om binnen 10 dagen na betekening van het te wijzen vonnis bekende zoekmachines (zoals - maar niet beperkt tot - Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing, MSN) schriftelijk te verzoeken onder overlegging van dit vonnis (en onder onmiddellijke afgifte van kopieën van het verzoek aan [eiser sub 2]) om alle zoekresultaten van het internet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, waarin melding wordt gemaakt van de titel en/of delen van de publicaties en/of van de artikelen waarin [eiser sub 2] op www.fouteadvocaten.org wordt of werd genoemd zoals in het lichaam van de dagvaarding vermeld,

5.15. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de veroordeling onder 5.14 voldoet, tot een maximum van € 50.000,

5.16. machtigt [eiser sub 2] om de onder 5.14 bedoelde handelingen zelf te verrichten, indien [gedaagde] niet binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling voldoet,

5.17. verbiedt [gedaagde] om een website op te richten of te publiceren met een soortgelijke domeinnaam of met een soortgelijke inhoud, als die van www.fouteadvocaten.org,

5.18. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 2.000,00 voor iedere overtreding van het onder 5.17 vermelde verbod en € 2.000,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat die overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,00,

5.19. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op € 2.830,64,

5.20. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.21. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.T. van der Meer en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 2 augustus 2012.?