Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW9604

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-06-2012
Datum publicatie
27-06-2012
Zaaknummer
15-840081-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis. Onderzoek Ceres. Medeplegen opzettelijke invoer van cocaine en voorbereidingshandelingen daartoe via de luchthaven Schiphol. Deelneming aan criminele organisatie. Verdachte had in de organisatie een sterk leidinggevende en coördinerende rol. Verdachte had contacten met zowel de afnemers van de cocaïne als met de leveranciers en/of verzenders daarvan in het buitenland. Het feitelijk van boord halen van de cocaïne liet verdachte over aan andere leden van de organisatie die – naar hij wist – over Schipholpassen beschikten. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zeven (7) jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Schiphol

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/840081-11

Uitspraakdatum: 14 juni 2012

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 14 mei 2012, 15 mei 2012, 24 mei 2012, 25 mei 2012 en 31 mei 2012 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, locatie Het Schouw, te Amsterdam.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

Feit 1

(zaaksdossier B3)

hij op of omstreeks 07 maart 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, ongeveer 24.987 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Feit 2

(zaaksdossier B5 a t/m d)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 februari 2011 tot en met 7 juni 2011, te weten in of omstreeks de periode van

- 9 februari 2011 tot en met 24 februari 2011 (zaaksdossier 5a) en/of

- 29 maart 2011 tot en met 16 april 2011 (zaaksdossier 5b) en/of

- 5 april 2011 tot en met 12 april 2011 (zaaksdossier 5c) en/of

- 31 mei 2011 tot en met 7 juni 2011 (zaaksdossier 5d),

te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland (meermalen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, in elk geval (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, (telkens) voor te bereiden en/of te bevorderen, (telkens)

- een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachtten te verschaffen en/of

- (daartoe) voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het feit,

immers, heeft/hebben verdachte(n) en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s), (telkens)

- met elkaar en/of opdrachtgever(s) en/of anderen contacten onderhouden (telefonisch en/of via Ping-berichten en/of via internet) en/of

- afspraken gemaakt en/of

- een of meer ontmoetingen en/of besprekingen gehad en/of

- instructies en/of informatie en/of foto's (door)gegeven en/of ontvangen (o.a. met betrekking tot de verbergplaats(en) van de verdovende middelen) en/of

- een of meer perso(o)n(en) benaderd en/of geregeld om op de luchthaven Schiphol die verdovende middelen van een vliegtuig af te halen en/of van de luchthaven af te brengen en/of

- een of meer perso(o)n(en) benaderd en/of geregeld om op de luchthaven Schiphol die verdovende middelen uit een zogenaamde AKE, althans een container/voorwerp, te halen en/of

- op en/of rondom de (afgesproken) vindplaats en/of bergplaats (in een vliegtuig) gezocht naar een hoeveelheid verdovende middelen en/of zich rondom die plek en/of in de nabijheid van een afgesproken vliegtuig, of de aankomstplek daarvan, opgehouden en/of zich beschikbaar gesteld en/of gehouden voor het wegvoeren van een (onbekend gebleven) hoeveelheid verdovende middelen en/of (hiertoe) (een) transportmiddel(en) ter beschikking gehad en/of geregeld en/of

- vluchtgegevens doorgegeven en/of ontvangen.

Feit 3

(zaaksdossier B6)

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 oktober 2010 tot en met 7 juni 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of andere personen behoorden, welke organisatie het oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid en/of artikel 10a,

eerste lid van de Opiumwet, te weten

- het (telkens) tezamen en in vereniging met (een of meer bovengenoemde) andere(n), (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van (telkens) een hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I (artikel 2A OW jo 10 lid 5 OW)

en/of

- het (telkens) tezamen en in vereniging met anderen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van (telkens) een hoeveelheid cocaïne, (telkens) zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen,

* zich en/of een of meer anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

* een of meer anderen getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of daarbij behulpzaam te zijn en/of daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

* voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstig redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) (artikel 10a OW).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzittingen is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten en gevorderd dat verdachte ter zake daarvan zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven (7) jaren met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Tevens heeft de officier van justitie beslissingen omtrent nog in beslag genomen voorwerpen gevorderd.

De officier van justitie heeft voorts bij requisitoir kenbaar gemaakt voornemens te zijn een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig te maken.

4. Bewijs

4.1. Redengevende feiten en omstandigheden[1]

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.

Algemeen

Telecomgegevens

In het onderzoek Ceres zijn verschillende telefoon- en PIN-nummers naar voren gekomen. PIN-nummers zijn unieke nummers van BlackBerry smartphones, waarmee de gebruikers van deze toestellen met elkaar kunnen communiceren ('pingen'). De PIN-code kan gekoppeld worden aan de door de gebruiker opgegeven naam, hetzij de eigen naam of een nickname. Alvorens de afzonderlijke zaaksdossiers te bespreken, zal de rechtbank eerst aangeven welke nummers zij aan welke verdachte toeschrijft en op grond waarvan.

Nummers verdachte [medeverdachte A]

[telefoonnummer 1]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (hierna: [telefoonnummer 1]) is op naam gesteld van verdachte [medeverdachte A].[2] In een aantal tapgesprekken wordt de gebruiker van dit nummer aangesproken als '[voornaam medeverdachte A]' of '[medeverdachte A]'.[3] Middels stemherkenning is gebleken dat de gebruiker van dit nummer steeds een en dezelfde persoon is.[4]

[telefoonnummer 2]

Middels stemherkenning is gebleken dat de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] (hierna: [telefoonnummer 2]) verdachte [medeverdachte A] is.[5] De broer van verdachte [medeverdachte A] heeft ook aangegeven dat dit nummer, dat in zijn telefoon is opgeslagen onder de naam 'zzzoooeeefff', van verdachte [medeverdachte A] is[6] en bij de doorzoeking van de woning van verdachte [medeverdachte A] is een BlackBerry met dit nummer aangetroffen.[7]

[PIN-nummer 1]

Het PIN-nummer [PIN-nummer 1] (hierna: [PIN-nummer 1]) is in gebruik bij verdachte [medeverdachte A].[8]

Nu verdachte [medeverdachte A] niet heeft betwist dat voormelde nummers aan hem toebehoren, zal de rechtbank de nummers [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] en de daarmee gevoerde gesprekken aan hem toeschrijven. Datzelfde geldt voor het nummer [PIN-nummer 1] en de daarmee gevoerde ping-conversaties.

Nummers verdachte [medeverdachte B]

[telefoonnummer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] (hierna: [telefoonnummer 3]) is op naam gesteld van verdachte [medeverdachte B].[9] In een aantal tapgesprekken wordt de gebruiker van dit nummer aangesproken als '[verkorte voornaam medeverdachte B]', '[voornaam medeverdachte B]' of '[medeverdachte B]' of noemt de gebruiker zichzelf zo.[10] Middels stemherkenning is gebleken dat de gebruiker van dit nummer steeds een en dezelfde persoon is.[11]

[telefoonnummer 4] en [PIN-nummer 2]

Middels stemherkenning is gebleken dat de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] (hierna: [telefoonnummer 4]) verdachte [medeverdachte B] is.[12] Bij de gesprekken die met dit telefoonnummer zijn gevoerd, wordt gebruik gemaakt van Imei-nummer [Imei-nummer][13], bij welk Imei-nummer PIN-nummer [PIN-nummer 2] (hierna: [PIN-nummer 2]) hoort.[14] Het laatste cijfer van het Imei-nummer kan een 0 dan wel een 1 zijn, het is voor de identificatie van het toestel niet van belang.

Nu verdachte [medeverdachte B] niet heeft betwist dat voormelde nummers aan hem toebehoren, zal de rechtbank de nummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 4] en de daarmee gevoerde gesprekken aan hem toeschrijven. Datzelfde geldt voor het nummer [PIN-nummer 2] en de daarmee gevoerde ping-conversaties.

Nummers verdachte [medeverdachte C]

[telefoonnummer 5]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 5] (hierna: [telefoonnummer 5]) is op naam gesteld van Asito BV. Verdachte [medeverdachte C] is werkzaam bij Asito BV en heeft de beschikking over een diensttelefoon, waarvan alleen hij gebruik mag maken.[15] Raadpleging van de zogeheten Blueview gegevens (uit de politiesystemen) leerde dat in verschillende mutaties in het jaar 2010 verdachte [medeverdachte C] als de gebruiker van dit nummer werd opgegeven.[16] Het toestel met dit nummer werd bij de aanhouding van verdachte [medeverdachte C] in zijn fouillering aangetroffen.[17] Middels stemherkenning is gebleken dat de gebruiker van dit nummer steeds een en dezelfde persoon is.[18] Op 7 maart 2011 wordt verdachte [medeverdachte C] gezien als bestuurder van een Asito-voertuig op Schiphol. Terwijl hij de auto bestuurt, is hij aan het bellen. Blijkens de tap, in samenhang bezien met een observatie, belt verdachte [medeverdachte C] op dat moment met het nummer [telefoonnummer 5] naar een zekere '[voornaam]' van Schiphol Telematics.[19]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [telefoonnummer 5] en de daarmee gevoerde gesprekken aan verdachte [medeverdachte C] kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 3] en [telefoonnummer 6]

Het PIN-nummer [PIN-nummer 3] (hierna: [PIN-nummer 3]) heeft in februari 2011 een aantal keren contact met het PIN-nummer [PIN-nummer 6]. In deze ping-conversaties worden afspraken gemaakt elkaar ergens te ontmoeten. Deze afspraken zijn vervolgens geobserveerd. Daarbij wordt verdachte [medeverdachte C] herkend aan de hand van een door het tactisch team verstrekte foto van verdachte [medeverdachte C]. Verdachte [medeverdachte C] verschijnt daarbij steeds op de in de ping-conversaties afgesproken plekken omstreeks de afgesproken tijden.[20] Bij de doorzoeking van de Ford Focus met kenteken [kenteken 1], welke auto in gebruik was bij verdachte [medeverdachte C], is de BlackBerry met PIN-nummer [PIN-nummer 3] aangetroffen. Het telefoonnummer van deze BlackBerry is [telefoonnummer 6] (hierna: [telefoonnummer 6]).[21]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 3] en de daarmee gevoerde ping-conversaties en dat [telefoonnummer 6] en de daarmee gevoerde gesprekken aan verdachte [medeverdachte C] kunnen worden toegeschreven.

[telefoonnummer 7]

Op 30 mei 2011 vindt tussen 11:57 en 14:12 uur een gesprek plaats, deels telefonisch en deels per sms, tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 7] (hierna: [telefoonnummer 7]) en het telefoonnummer [telefoonnummer 8].[22] Middels stemherkenning is vastgesteld dat de gebruiker van [telefoonnummer 7] verdachte [medeverdachte C] is.[23] Voorts is het volgende van belang. Het nummer [telefoonnummer 7] straalt gedurende het genoemde tijdsbestek zendmasten op Schiphol of de directe omgeving daarvan aan.[24] Ook uit de inhoud van de tapgesprekken en sms-berichten kan worden opgemaakt dat de gebruiker van dit nummer zich op dat moment vermoedelijk op Schiphol bevindt. Verdachte [medeverdachte C] wordt gedurende voornoemd tijdsbestek als bijrijder van een voertuig van een schoonmaakbedrijf gezien. Tevens is een persoon gelijkend op verdachte [medeverdachte C] op de camerabeelden van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te zien.[25] Bij de doorzoeking van de Ford Focus met het kenteken [kenteken 1] is een Nokia telefoon met daarin een simkaart met het nummer [telefoonnummer 7] aangetroffen.[26]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [telefoonnummer 7] en de daarmee gevoerde gesprekken aan verdachte [medeverdachte C] kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 4]

Bij de aanhouding van verdachte [medeverdachte C] werd een BlackBerry in zijn fouillering aangetroffen.[27] Het PIN-nummer van deze Blackberry is [PIN-nummer 4] (hierna: [PIN-nummer 4]).[28] Op 31 mei 2011 vindt er een ping-conversatie tussen het nummer [PIN-nummer 4] en het PIN-nummer [PIN-nummer 8] plaats, waarbij de gebruiker van nummer [PIN-nummer 4] gevraagd wordt 'die stick' van hem mee te nemen. Hij antwoordt vervolgens dat hij hem bij zich heeft en dat het zijn 2e vrouw is. Bij de aanhouding van verdachte [medeverdachte C] is in zijn fouillering een usb-stick aangetroffen, waarop veel bestanden met onder meer vrachtruimtes van vliegtuigen zijn afgebeeld en video's met bijbehorend audiomateriaal waarop de stemmen van verdachte [medeverdachte C] en verdachte [medeverdachte A] zijn te horen.[29]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 4] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte [medeverdachte C] kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 5]

Bij de doorzoeking van de woning van verdachte [medeverdachte C] is een BlackBerry aangetroffen met PIN-nummer [PIN-nummer 5] (hierna: [PIN-nummer 5]).[30] Bij de doorzoeking van de woning van verdachte [verdachte] is een BlackBerry aangetroffen met PIN-nummer [PIN-nummer 9].[31] In deze Blackberry werd als Blackberry Messenger contact onder andere het PIN-nummer [PIN-nummer 5] van verdachte [medeverdachte C] aangetroffen.[32]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 5] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte [medeverdachte C] kunnen worden toegeschreven.

Nummers verdachte [verdachte]

[PIN-nummer 6]

Het PIN-nummer [PIN-nummer 6] (hierna: [PIN-nummer 6]) heeft in februari 2011 een aantal keer contact met het hiervoor reeds genoemde PIN-nummer [PIN-nummer 3]. In deze ping-conversaties worden afspraken gemaakt elkaar ergens te ontmoeten. Deze afspraken zijn vervolgens geobserveerd. Daarbij worden omstreeks de afgesproken tijden steeds verdachte [medeverdachte C] en de bestuurder van een Peugeot 206 met kenteken [kenteken 2] gezien.[33] Genoemd kenteken staat sinds 8 maart 2010 op naam van verdachte [verdachte].[34] Bij de doorzoeking van de woning van verdachte [verdachte] na diens aanhouding op 7 juni 2011 zijn de sleutels van genoemde Peugeot aangetroffen. De Peugeot zelf stond in de buurt van de woning geparkeerd.[35] Kort na de observaties is gebleken dat de bestuurder van de Peugeot 206 die bij de observaties is gezien, verdachte [verdachte] is.[36]

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 6] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 7]

Op 1 april 2011 vindt een ping-conversatie plaats tussen [PIN-nummer 3] en [PIN-nummer 6]. Het nummer [PIN-nummer 6] gebruikt daarbij de nickname 'Pffffff'. In de ping-conversatie wordt aangekondigd dat de gebruiker van [PIN-nummer 6] - naar hiervoor is overwogen: verdachte [verdachte] - een andere Ping gaat sturen. Ongeveer tien minuten later ontvangt [PIN-nummer 3] via de Ping het verzoek om [PIN-nummer 7] (hierna: [PIN-nummer 7]) met nickname 'Yo' toe te voegen aan zijn contactpersonen. De gebruiker van het nummer [PIN-nummer 3] (verdachte [medeverdachte C]) vraagt [PIN-nummer 7] vervolgens "Moet ik andere verwijdere?". Nog geen half uur later wijzigt de nickname van [PIN-nummer 7] van 'Yo' in 'Pffff'. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat de ping-conversaties tussen eerst [PIN-nummer 3] én [PIN-nummer 6] en later [PIN-nummer 3] én [PIN-nummer 7], naar inhoud, naadloos op elkaar aansluiten, is naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam komen vast te staan dat de gebruiker van [PIN-nummer 6] en de gebruiker van [PIN-nummer 7] één en dezelfde persoon is, te weten verdachte [verdachte]. Voorts is bij de doorzoeking van de woning van verdachte [verdachte] de BlackBerry met PIN-nummer [PIN-nummer 7] aangetroffen.[37]

De omstandigheid dat deze telefoon, zoals door en namens verdachte ter terechtzitting nog is aangevoerd, 'verloren zoon' als gebruikersnaam had, hetgeen in zoverre zijn bevestiging vindt in het proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de doorzoeking (dossier B5d, pagina 42), dat dit ten tijde van de doorzoeking de gebruikersnaam van de telefoon was, maakt dit oordeel niet anders. Een gebruikersnaam kan immers op enig moment door de gebruiker gewijzigd worden.

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 7] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 8]

Bij de doorzoeking van de woning van verdachte [verdachte] is een BlackBerry aangetroffen met PIN-nummer [PIN-nummer 8] (hierna: [PIN-nummer 8]).38 Ter zitting heeft verdachte [verdachte] ook niet betwist dat dit nummer aan hem toebehoort.

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 8] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

[PIN-nummer 9]

Bij de doorzoeking van de woning van verdachte [verdachte] is een BlackBerry aangetroffen met PIN-nummer [PIN-nummer 9] (hierna: [PIN-nummer 9]).[39] Ter zitting heeft verdachte [verdachte] ook niet betwist dat het PIN-nummer [PIN-nummer 9] aan hem toebehoort.

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat [PIN-nummer 9] en de daarmee gevoerde ping-conversaties aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

Verdachte heeft ter terechtzitting betoogd dat het nummer [PIN-nummer 6] nooit van hem is geweest en dat hij de BlackBerry met het nummer [PIN-nummer 7] pas eind mei/begin juni 2011 in zijn bezit heeft gekregen, nadat hij dit toestel tweedehands in een belwinkel in Amsterdam zou hebben gekocht. De raadsvrouw van verdachte heeft bij pleidooi ter onderbouwing van deze stelling nog het volgende aangevoerd.

Allereerst wijst de raadsvrouw op de ping-conversatie die op 11 februari 2011 heeft plaatsgevonden. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat [PIN-nummer 6] om 18.11 uur aan [PIN-nummer 3] pingt: "Ok ben thuis ga gelijk rijden je bent er al" en "10 min". Nu verdachte niet 10 minuten later, maar eerst om 18.30 uur is gezien, valt, gelet op deze ping-conversatie, niet uit te sluiten dat de gebruiker van het nummer [PIN-nummer 3] met iemand anders dan verdachte, namelijk de ware gebruiker van het nummer [PIN-nummer 6] had afgesproken, aldus de raadsvrouw.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Op 11 februari 2011 om 18.09 uur pingt [PIN-nummer 3] aan [PIN-nummer 6]: "Kan je komen bij die intrnet bij bos en lommer vluchtlaan". Om 18.11 uur pingt [PIN-nummer 6] aan [PIN-nummer 3]: "Ok ben thuis ga gelijk rijden je bent eral". De gebruiker van het nummer [PIN-nummer 3] antwoordt daarop: "10 min". Vervolgens antwoordt de gebruiker van het nummer [PIN-nummer 6] om 18.12 uur: "Ok". Om 18.20 uur wordt gezien dat verdachte [medeverdachte C] (zoals overwogen, de gebruiker van het nummer [PIN-nummer 3]) op de afgesproken locatie verschijnt. Gezien wordt dat hij een bel- en internetwinkel ingaat. Vervolgens wordt om 18.30 uur gezien dat een man, later geïdentificeerd als verdachte [verdachte], dezelfde winkel binnengaat en in gesprek gaat met verdachte [medeverdachte C]. Gelet hierop en nu door de leden van het observatieteam niets is gerelateerd over handelingen/contacten van verdachte [medeverdachte C] in de periode tussen 18.20 uur en 18.30 uur, is de rechtbank van oordeel dat verdachte degene is met wie [medeverdachte C] via de Ping de afspraak had gemaakt.

Verder stelt de raadsvrouw zich op het standpunt dat [PIN-nummer 6] op 11 februari 2011 om 18.47 uur een ping-bericht naar [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) stuurt, terwijl bij de observatie wordt gezien dat (naar is gebleken) verdachte en [medeverdachte C] pas om 18.53 uur afscheid van elkaar nemen. Dit bericht is dus aan [medeverdachte C] verstuurd, terwijl [medeverdachte C] en verdachte bij elkaar zijn. Om die reden kan dit bericht volgens de raadsvrouw niet van verdachte afkomstig zijn, omdat dat onlogisch is.

De rechtbank volgt de raadsvrouw niet in haar betoog. Uit het dossier blijkt dat de gebruikers van de verschillende telefoonnummers regelmatig ping-berichten die zij van anderen hebben ontvangen, doorsturen, zodat degene die het doorgestuurde bericht ontvangt dit ook in zijn bezit heeft, en op zijn beurt weer aan anderen kan doorsturen. Gelet hierop en gezien de inhoud van het door de raadsvrouw bedoelde ping-bericht, gaat de rechtbank ervan uit dat het ook hier om een doorgezonden bericht gaat. In zo'n situatie is het dan ook niet ongebruikelijk of onlogisch dit aan elkaar door te sturen, terwijl men in elkaars bijzijn verkeert.

Ten slotte wijst de raadsvrouw nog op de observatie in combinatie met de ping-conversatie die op 16 februari 2011 heeft plaatsgevonden. Een en ander is alleen in dossier B5a op pagina 380 te vinden, aldus de raadsvrouw. Zij wijst op het bericht dat die dag om 16.21 uur door [PIN-nummer 6] aan [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) wordt verstuurd met de tekst '1 min', waarop [medeverdachte C] antwoordt: 'Oki'. Uit de observatie blijkt vervolgens echter dat verdachte pas om 16.39 uur - dus 17 minuten later dan de gebruiker van het nummer [PIN-nummer 6] pingt - bij [medeverdachte C] wordt gezien. De waarnemingen zoals beschreven op pagina 380 lijken echter niet te kloppen, nu daar gesproken wordt over een observatie om 18.10 uur. Dit alles is dermate onduidelijk en onvoldoende betrouwbaar dat verdachte op basis hiervan niet als gebruiker van het nummer [PIN-nummer 6] kan worden gezien.

De rechtbank verwerpt dit betoog. Uit de ping-berichten die vooraf gaan aan de door de raadsvrouw genoemde berichten blijkt dat de gebruiker van het nummer [PIN-nummer 6] een andere weg heeft genomen en om 16.16 uur nog in de file staat (bericht van 16.16 uur). Eerder had deze persoon al aangekondigd er om 16.07 uur te zijn, maar dat tijdstip is blijkens de berichten (ook) niet gehaald. Gelet hierop en nu de leden van het observatieteam gedurende hun observatie op [medeverdachte C] - die om 16.15 uur begon - geen andere ontmoetingen van [medeverdachte C] hebben waargenomen, gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte de persoon is met wie [medeverdachte C] via de Ping de afspraak had gemaakt. Overigens constateert de rechtbank dat het een soort samenvattend proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot ping-berichten en observaties in februari 2011 is waarin verbalisanten gerelateerd hebben dat de ontmoeting om 18.10 uur heeft plaatsgevonden. Uitgegaan dient te worden van het proces-verbaal van observatie, waarin 16.39 uur (dossier E, pagina 392) als tijdstip wordt genoemd. Mogelijk is het tijdstip van 18.10 uur vervolgens in het dossier een eigen leven gaan leiden.

Gelet op het bovenstaande en gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen over het toeschrijven van de nummers, acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat het nummer [PIN-nummer 6] nooit van hem is geweest en dat hij de BlackBerry met het nummer [PIN-nummer 7] pas eind mei/begin juni 2011 in zijn bezit heeft gekregen, ongeloofwaardig en stelt zij deze om die reden dan ook ter zijde.

USB-sticks

Bij verdachte [medeverdachte C] en verdachte zijn in totaal drie usb-sticks aangetroffen met daarop diverse film- en fotobestanden van verbergplekken in vliegtuigen. Eén van de usb-sticks is aangetroffen bij de doorzoeking van de bij verdachte [medeverdachte C] in gebruik zijnde auto met kenteken [kenteken 1][40], een tweede usb-stick is in de fouillering van verdachte [medeverdachte C] aangetroffen[41] en een derde usb-stick is in een kast in de woning van verdachte aangetroffen.[42]

Op de bij verdachte [medeverdachte C] aangetroffen usb-sticks staan vier videofragmenten waarop de stemmen van verdachte [medeverdachte C] en verdachte [medeverdachte A] te horen zijn en in één van de fragmenten is een Rolex-horloge te zien, gelijkend op een bij verdachte [medeverdachte A] in beslag genomen Rolex horloge.[43] Tevens is verdachte [medeverdachte A] te zien in het vrachtruim van een vliegtuig, waarbij hij met zijn arm achter de zijwand van het vrachtruim gaat.[44] Daarnaast zijn er op één van de usb-sticks documenten aangetroffen, afkomstig van de Belgische justitie, die betrekking hebben op een drugstransport naar België.[45] Deze documenten zijn ook in papieren vorm aangetroffen tijdens de doorzoeking in de woning van de ouders van verdachte [medeverdachte C] aan de [a-straat] te Amsterdam.[46]

Mede gelet op het hiervoor weergegeven ping-bericht van 31 mei 2011 tussen verdachte en [medeverdachte C] met betrekking tot de stick constateert de rechtbank dat de betreffende stick kennelijk zeer belangrijk is voor [medeverdachte C] en dat ook verdachte geïnteresseerd is in de stick.

Gelet op het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, gaat de rechtbank er bij de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers van uit dat de twee usb-sticks aangetroffen in de auto van verdachte [medeverdachte C] en in diens fouillering, aan verdachte [medeverdachte C] toebehoren en dat deze ook bekend is met de op de usb-sticks opgeslagen inhoud.

Feit 1

Op 19 februari 2011 vindt er een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) en een persoon die gebruik maakt van het pinnummer [PIN-nummer 10] (hierna aan te duiden als: [betrokkene 1]). [betrokkene 1]: "Broertje die fotos aub we hadden zond gezegd toch." [medeverdachte C]: "Jazeker broer". [betrokkene 1]: "Ok laat je me ff weten als je ze er op hebt broertje." [medeverdachte C]: "Is goed broer". [betrokkene 1]: "Ok top".[47]

Op 20 februari 2011 om 13.25 uur vindt een ping-conversatie plaats waarin [verdachte] ([PIN-nummer 6]) een drietal foto's naar [medeverdachte C] stuurt. Dit betreffen foto's van laadvloeren van het vrachtruim van een Boeing 767. Op de foto's staan pijlen.[48] Nog geen vijf minuten later stuurt [medeverdachte C] één van de foto's die hij van verdcahte heeft ontvangen door naar [betrokkene 1].[49] Vanaf 14.17 uur pingt hij achtereenvolgens de volgende berichten naar [betrokkene 1]: "Yo", "Broer heb een vraagje", "Broer die mati heeft fts daar gemaakt van die plaat maar ik zie dat het in het midden open is", "Is het niet zo dat je het kan zien ofzoi" en "Inf ff als je wilt broer dus dat als je het onder die plaat zet dat het niet zichtbaar is vanaf die open vlakken ernaast". Op 21 februari 2011 pingt [betrokkene 1] aan [medeverdachte C] "broertje hij zegt beneden kunnen ze t overal doen waar t voor hun goed lijkt als ze maar een foto maken" en "wij komen in principe overal", waarna [medeverdachte C] terug pingt "ok broer ga t nu doorgeven".[50]

Op 23 februari 2011 stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een Engelstalig bericht door met de inhoud:[51] "maar ze zeggen dat dit de 767-300 serie is, Slechts de 767-200 serie komt hier" en "Voor of achter". In het daarop volgende ping-gesprek zegt [verdachte] tegen [medeverdachte C] onder meer: "Van wat jij opstuurde.. Van die kamer. Maar dat is allemaal hetzelfde toch" en "Jatoch dat maakt niks uit 200 of 300". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja is zelfde principe en t zou eigenlijk niet uitmaken welke plank ze daar gebruiken", "Als t maar goed weg gewerkt wordt" en "Dat zei brede nog gister laat".[52]

De dagen hierna vinden diverse ping-conversaties plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte C] en tussen [medeverdachte C] en [betrokkene 1]. Zo stuurt [verdachte] op 24 februari 2011 om 3.28 uur aan [medeverdachte C] een Engelstalig, in het Nederlands vertaald bericht door waarin onder andere wordt gezegd dat "vóór voor hun niet goed is als die vol staat met container(s) of lading van(uit) Punta Cana of La Romana omdat ze de container niet naar buiten kunnen verplaatsen om ruimte te maken om te werken omdat zij dat niet horen te doen. Als het voorgat nou niet vol is dan kunnen ze de containers naar voren schuiven en plaats maken maar op dit moment is het vóór altijd vol met lading".[53] Op diezelfde dag om 18.35 uur en 18.36 uur stuurt [verdachte] andere Engelstalige berichten, eveneens in het Nederlands vertaald, aan [medeverdachte C] door met de inhoud: "Als je de deze vloerplaat open maakt heeft die 4 schroeven, dan kun je [...] zakken [...] erop (erin) doen" en "Na dit kun je die met 4 schroeven weer netjes afsluiten", waarna hij om 18.37 uur aan [medeverdachte C] pingt : heb hem zelfs nog keer die foto gestuurd met die plaat en zei hem zoom erop staat ook engels".[54]

Op 26 februari 2011 stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een Engelstalig, in het Nederlands vertaald bericht door waarin onder meer wordt gezegd: "Man, mijn mensen kunnen dit werk niet doen omdat de deur verzegeld gesloten is. Kijk, ze hebben foto gemaakt. Laat jou mensen dit zien." De ander zegt in ditzelfde bericht"zijn ze nog daar laat hunne via voorwiel naar boven gaan dan komen ze ook in de ruimte?", waarna de eerste persoon antwoordt "op woensdag toen ze ernaar keken was het ok omdat het (een) pallet was maar nu met deze bus gaan de containers helemaal naar de neus. Nu halen ze er 2 uit en zijn er meer die de deur gesloten blokkeren. Daarom houden mijn mensen meer van het achtergat. Bij dat gat heb je meer ruimte om te werken".[55] [medeverdachte C] stuurt (een deel van) dit bericht met de aanvulling "de vogel die vandaag is aangekomen is niet dezelfde als die wij bekeken hebben toen je mij de foto ervan stuurde" op 27 februari 2011 door aan [betrokkene 1].[56]

Op 1 maart 2011 vindt er een ping-conversatie tussen [medeverdachte C] en [betrokkene 1] plaats. [medeverdachte C] pingt "ik heb gister die andere gekregen maar is beetje wazig. Maar is die vloer helemaal 8chter. Kan dat?", waarna [betrokkene 1] bevestigend antwoordt en later vraagt "ok, maar als die ook open is" en t plafond van daarzo kan dat niet". [medeverdachte C] antwoordt "en ik zei m als t maar verstopt is met schroeven", waarop [betrokkene 1] reageert" Ok wij kunnen overal komen".[57]

Op 1 maart 2011 stuurt [verdachte] twee foto's aan [medeverdachte C] door van de zijwand en de laadvloer van een vliegtuig.[58] [verdachte] pingt daarna aan [medeverdachte C] onder meer: "kleine stuurt me fts nu" en "Zal ik ze door geven aan je". [medeverdachte C] antwoordt: "Ok". Later zegt [medeverdachte C]: "Maar gaat vloer of wand doen" en "Ok kijk maar als het maar niet zichtbaar is" en "als maar met schroev is"[59]

Op 5 maart 2011 om 18.49 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Ze gaan doen.. Zegt me net..". [medeverdachte C] antwoordt: "Ok top!!!".[60] Op 6 maart 2011 pingt [betrokkene 1] aan [medeverdachte C]: "Brtje me gap vraagt om die fotos van t feestje vam Martin C". [medeverdachte C] antwoordt: "Ik heb ze maar was helamaal vergeten sorry" en "Ok broer komt goed mrg zeker inshaallah".[61]

In een latere ping-conversatie op 6 maart 2011 vraagt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Hoe laat zie je bolle want brede is aan het stalken die gek". [verdachte] antwoordt: "Bolle was net met die rott, en zegt kleine is onderweg hier morgen is hierzo" en later in de conversatie, "Morgen zoniet pap terug en borg klaar".[62]

De volgende dag, 7 maart 2011, stuurt [medeverdachte A] ([PIN-nummer 1]) om 13.08 uur aan [medeverdachte B] ([PIN-nummer 2]) een ping-bericht met de inhoud: "Trek nu sgoene aan". Twee minuten later pingt [medeverdachte A] naar [medeverdachte B]: "Hlt kom je ongv".[63]

[medeverdachte C] komt deze dag om 13.54 uur het beveiligde gedeelte van de luchthaven Schiphol binnen, via de personeelsingang ter hoogte van de Food Village op Schiphol Plaza.[64] Hij staat - nadat een eerdere dienst die dag om 11.30 uur was geëindigd - nog ingeroosterd van 15.30 tot 21.00 uur.[65]

Om 15.28 uur sms't [medeverdachte C] ([telefoonnummer 5]) naar [medeverdachte A] ([telefoonnummer 2]) "5uur een bakkie doen tijger?" [medeverdachte A] antwoordt: "Ja lekker".[66] Hierna, om 15.33 uur, stuurt [medeverdachte A] een ping-bericht naar [medeverdachte B] met de inhoud: "Kom".[67]

Omstreeks 16.40 uur die dag komt via de pikettelefoon van het CargoHarc-team het bericht binnen dat er vermoedelijk verdovende middelen zijn aangetroffen aan boord van een Martinair vliegtuig met registratie PH-MCI komende vanuit Havana (Cuba) en Cancun (Mexico). Eerder, op 6 maart 2011, had dit vliegtuig een vlucht gemaakt van Punta Cana (Dominicaanse Republiek) naar Nederland.[68] Om 17.05 uur arriveert het onderzoeksteam bij het vliegtuig, opgesteld op vliegtuigopstelplaats Y72. Aangekomen in het voorste vrachtruim van het vliegtuig wordt het onderzoeksteam gewezen op in totaal 25 pakketten die langs de wand van het vrachtruim waren neergelegd. Deze pakketten waren door een tweetal grondwerktuigkundigen van Martinair aangetroffen onder een vloerpaneel van de laadvloer van het vrachtruim, onder een isolatiedeken.[69] De plaats waar de pakketten zijn aangetroffen, vertoont grote gelijkenis met een positie op één van de foto's die [verdachte] op 20 februari 2011 naar [medeverdachte C] stuurde, namelijk die welke op de betreffende foto met de meest linker pijl is aangegeven.[70]

Om 17.15 uur worden de 25 pakketten door het CargoHarc-team in beslag genomen. De pakketten worden in twee vuilniszakken gedeponeerd en met behulp van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee naar een dienstvoertuig gebracht.[71] Het nettogewicht van de in de pakketten aangetroffen stof betrof 24.987 gram. Deze stof is getest met een MMC cocaïnetest. Bij alle pakketten gaf de test een positieve kleurreactie. Van de zending zijn vervolgens representatieve monsters genomen en verzonden naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).[72] Het NFI heeft vastgesteld dat alle 25 monsters cocaïne bevatten.[73]

Om 17.15 uur stuurt [medeverdachte A] een sms-bericht naar [medeverdachte C] met als inhoud: "Wa jy". [medeverdachte C] antwoordt: "Ik kom f". [medeverdachte A] reageert: "Ok".[74] Om 17.16 uur belt [medeverdachte A] naar [medeverdachte C] en zegt onder andere: "klote, klote!!!" [medeverdachte C] antwoordt: "jajaja ik weet". [medeverdachte C] vraagt [medeverdachte A] waar hij is en of hij niet "naar binnen" komt. [medeverdachte A] vraagt of [medeverdachte C] al bij "F" is. [medeverdachte C] zegt "ja". [medeverdachte A] vraagt: "Heb je gekeken of niet?" [medeverdachte C] zegt: "Ik!!! Ik heb gekeken, ik heb gekeken." [medeverdachte A] zegt: "Shit vriend!! Ik kom eraan, later."[75]

Rond ditzelfde tijdstip voert [medeverdachte C] met [verdachte] een ping-conversatie en deelt aan [verdachte] mede: "Maar denk s niet goed man pffff" en "Daarom moet die pap snel terug begrijp je". [verdachte] vraagt: "Ok. Wat gebeurt?" [medeverdachte C]: "Geval. Is vet druk manb!" en "Ja kutzooi alles loop klote man!".[76]

Om 17.19 uur lopen [medeverdachte A] en [medeverdachte B] op Schiphol Plaza. Omstreeks 17.20 uur betreden zij beiden via de personeelsingang, gelegen naast de Food Village op Schiphol Plaza, het beveiligde gebied van de luchthaven, waaronder het platform.[77] Zowel [medeverdachte A] als [medeverdachte B] had geen dienst op Schiphol.[78] De Schipholpas van [medeverdachte B] wordt om 17.22 uur weer als uitgaand geregistreerd bij dezelfde in- en uitgang.[79] Omstreeks 17.28 uur rijdt [medeverdachte B] weg in een Volkwagen Golf, die geparkeerd stond in de directe omgeving van Schiphol Plaza.[80] Dit betreft de auto van de vader van [medeverdachte A].[81]

Om 17.30 uur wordt de Schipholpas van [medeverdachte A] als uitgaand geregistreerd bij registratiepunt H60-TQ-PU (hek 60), de personeelsdoorgang bij de G-pier.[82] Gezien wordt dat [medeverdachte A] om 17.33 uur ter hoogte van deze uitgang als bijrijder in de genoemde Volkwagen Golf stapt. De Volkswagen Golf rijdt weg en staat om 17.47 uur in de buurt van de [naam loungebar] aan het [x-plein] te Amsterdam geparkeerd. Om 18.32 uur verlaten [medeverdachte A] en [medeverdachte B] aan de achterzijde de [loungebar].[83]

Omstreeks 18.00 uur rijdt [medeverdachte C] in een voertuig van schoonmaakbedrijf Asito op het platform op de luchthaven Schiphol.[84] Rond die tijd vindt een sms-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [medeverdachte A]. [medeverdachte C] vraagt: "Broer is het niet toevallig die ene vriend van je". [medeverdachte A]: "Weet niet man.. Was et een mokro?" [medeverdachte C] zegt: "Ook volgens mij man.." [medeverdachte A] antwoordt: "K vraag wel na". [medeverdachte C]: "Ok nu?" [medeverdachte A]: "Ok w8".[85]

Enige seconden na dit laatste bericht voert [medeverdachte B] ([telefoonnummer 4]) een telefoongesprek met de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 12], aan wie hij het telefoonnummer van "Murat" (fonetisch) vraagt.[86] Om 18.09 uur ontvangt [medeverdachte B] een sms-bericht met de inhoud "[telefoonnummer 13] Morad".[87] Direct daarna belt [medeverdachte B] naar dit nummer, dat in gebruik is bij [betrokkene 8], werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee als medewerker Beveiligingstaken Schiphol.[88] [medeverdachte B] vraagt aan [betrokkene 8] waar hij zit. [betrokkene 8] antwoordt dat hij thuis is. [medeverdachte B] zegt vervolgens: "Oh, je bent thuis", "Ok, nee ik dacht misschien ben je op je werk of zo." en "[....] maar je bent dus vrij".[89] Om 18.11 uur stuurt [medeverdachte A] een sms-bericht naar [medeverdachte C] met de inhoud: "Hy s thuis man.."[90]

Tussen 18.49 uur en 19.12 uur vindt een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [betrokkene 1], waarin [medeverdachte C] onder meer pingt: "Ok broer ik ga zo naar daar maar was druk net daar man ik heb film gemaakt was bij zn rust dinges en daar hoort dat niet"en "Ik denk misch. Die blijven zitter want td was bezig bij midden wielen en daar was die ene". Daarop antwoordt [betrokkene 1]: "Kut man broertje, hoe laat weet je meer" en "Maar ik denk t niet brtje die blijven zitter zit r al bijna 2mnd en t kan toch geen toeval zijn". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja ik weet t binnen een uur broer moet ik je die film ff sturen dan kan je zelf zien broer". [betrokkene 1] antwoordt: "Nee brtje hoeft niet laten we ff afw8ten".[91]

Vervolgens voert [medeverdachte C] vanaf 19.13 uur een ping-conversatie met [verdachte]. [verdachte] zegt in dit gesprek onder meer: "Wat een ongeluk allemaal man.." [medeverdachte C]: "Is gewoon toeval td man kutzooi". [verdachte] zegt: "jongen wat een ellende pfff.." en "Hopelijk vergeten ze wat".[92]

Om 19.37 uur is de Schipholpas van [medeverdachte C] als uitgaand geregistreerd bij registratiepunt H60-TQ-PU, de personeelsdoorgang ter hoogte van de G-pier.[93] Zoals hiervoor is overwogen, had [medeverdachte C] dienst tot 21.00 uur.

Tussen 21.03 en 21.30 uur pingt [medeverdachte C] wederom met [betrokkene 1]. [medeverdachte C] zegt: "We zyn aan het w8en broer we zien van ver iemand uit zn auto ernaar kijken" en "We hebben mrg ook nog de hele dag hij blijft mrg ook maar gaan vand probere". Verder zegt [medeverdachte C]: "Ik ga m probere te filmen dan kan je t ook zien broer" en "Moet ik je die andere film ook ff sture broer". [betrokkene 1] zegt dat "die td van daar zegt dat ze daar nooit komen". Verder zegt [betrokkene 1] onder meer: "Me gap zegt dat ze heel mooi zitten je kan ze nooit zien ook al doe je m open". [medeverdachte C] zegt: "Ok broer ik hoop die blijfen zitter ofzo want die is midden bij die wielen en daar waren ze vanmiddag al bezig". [betrokkene 1]: "Ja maar dan kunnen ze toch nooit bij die van ons komen, dat zegt die td" en "Al zien ze die blijven zitter". [medeverdachte C] zegt: "Ja dat bedoel ik als t die ene is is het goed begrijp je" en "Ok broer hou je op de hoogte maar denk dat ik t vandaag laat rusten er is mrg ook nog de hele dag want die gast staat er nog steeds".[94]

In een pinggesprek tussen [medeverdachte C] en [verdachte] dat tussen 21.31 uur en 23.09 uur plaatsvindt, wordt onder meer gesproken over "Buur". [verdachte] pingt: "Buur zegt was druk daarzo.. Morgen gaat ie kijken hoe of wat.". Ook vraagt [verdachte] aan [medeverdachte C] of hij "die buur om uitdraai (moet) vragen".[95]

Om 23.23 uur stuurt [betrokkene 1] aan [medeverdachte C] een ping-bericht door met de inhoud: "Bro tell your people to dont bullshit. Nothing can happen there for real bro, look if the law find it ok! everybody takes his lost but i want to see papers bro whitout papers i wont the money of there pajaro, last time we exept the story this time we dont", gevolgd door: "Dit stuurt ie me net brtje ze flippen". [medeverdachte C] zegt: "Broer moet ik je dat filmpje sturen dan kan je gelijk doorsturen" en "Gelukkig heb ik het opgenomen met tijd en alles en als t mrg er niet is dan ga ik die pap proberen te regelen". [betrokkene 1] vraagt [medeverdachte C] wat hij zelf denkt. [medeverdachte C] antwoordt: "Ik weet t niet broer die blauwe mannen waren er ook dus weet het echt niet", "[..] hij ging naar rustplek en ik reed daar steeds om t een beetje in de gaten te houden er waren td's daar bezig en toen opeens zag ik die gasten komen aanrijden naar daar" en "Eerst die blauwe en ff later kwamen groene". [betrokkene 1] vraagt of het filmpje duidelijk is. [medeverdachte C] antwoordt: "Ja broer je ziet die blauwe en groene en heel veel td's".[96]

In de fouillering van verdachte [medeverdachte C] is op 7 juni 2011 een usb-stick aangetroffen met daarop in de bestandsmap "Eigen", submap video's drie films die gemaakt zijn op 7 maart 2011 om respectievelijk 16.51 uur, 17.00 uur en 17.25 uur vanuit een rijdend voertuig. De eerste twee films zijn kennelijk gemaakt vanaf de bestuurderskant, de derde vanaf de bijrijderskant. Op de films is een Martinair vliegtuig te zien op de Y-buffer. Rechtsonder het achterste vrachtruim zijn een aantal personen zichtbaar die gele hesjes dragen. Een dienstvoertuig van de Koninklijke Marechaussee wordt langere tijd in beeld genomen. Op de derde film is een voertuig lijkende op een dienstvoertuig van de Douane zichtbaar. Ook is zichtbaar dat een aantal personen het vliegtuig uit het achterste vrachtruim verlaat.[97] Bij een van deze filmpjes is audiomateriaal aangetroffen. Op dit materiaal zijn de stemmen van [medeverdachte C] en [medeverdachte A] te horen. [medeverdachte A] zegt onder andere: "Heb je ook zien (fon)" en "Kijk precies he" en "Shit".[98]

Overweging ten aanzien van het onderzoek aan de aangetroffen pakketten

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat uit de stukken van het dossier niet onomstotelijk volgt dat de op 7 maart 2011 in beslag genomen pakketten dezelfde zijn die op 9 maart 2011 aan een nader onderzoek zijn onderworpen en waarvan het NFI later heeft vastgesteld dat deze cocaïne bevatten. De verdediging heeft hiertoe - kort samengevat - aangevoerd dat in het proces-verbaal van 9 maart 2011 geen melding wordt gemaakt van de vuilniszakken waarin de pakketten op 7 maart 2011 na de inbeslagname zijn gedeponeerd. Onbekend is waar deze vuilniszakken op 7 maart 2011 zijn gedeponeerd en of de pakketten in de tussentijd nog zijn verplaatst of her(ver)pakt. Voorts zouden de beschrijvingen van de logo's op de aangetroffen pakketten niet geheel overeenkomen met de bij het proces-verbaal van 9 maart 2011 gevoegde foto's. Ook zouden de kleuren van de pakketten gevarieerd zijn, terwijl er over de pakketten op 7 maart 2011 vermeld wordt dat ze qua kleur zowel zwart als wit zijn. Gelet op een en ander is de verdediging van mening dat de zogenoemde 'chain of custody' onvoldoende is en het rapport van het NFI niet kan bijdragen aan het bewijs dat de op 7 maart 2011 in het vrachtruim van het vliegtuig aangetroffen 25 pakketten cocaïne bevatten.

De rechtbank deelt het standpunt van de verdediging niet en overweegt daartoe als volgt. Het door verbalisanten [verbalisanten 1 en 2] op 9 maart 2011 opgemaakte proces-verbaal met mutatienummer 11-017393 houdt in dat er op 7 maart 2011 25 pakketten in het vrachtruim van een Martinair vliegtuig zijn aangetroffen. De plaatsen waar deze pakketten verborgen waren, is aan verbalisanten aangewezen door een technische medewerker van Martinair. Deze medewerker is ook als getuige gehoord en heeft verklaard waar hij de pakketten in het vliegtuig heeft aangetroffen. Om 17.15 uur zijn deze in totaal 25 pakketten door verbalisanten in beslag genomen en in twee vuilniszakken gedeponeerd. Zij hebben van de pakketten en de hen aangewezen verbergruimtes foto's gemaakt (onder meer te vinden op pagina 121 dossier B3). In het proces-verbaal van verbalisanten [verbalisanten 3 en 4] d.d. 10 maart 2011 (proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het uitpakken verdovende middelen zending, dossier E, ordner 4, pagina 74/75) is vermeld dat de verdovende middelen zending geregistreerd onder mutatienummer PL27RR/11-017393 aan een nader onderzoek is onderworpen. Dit mutatienummer komt overeen met het mutatienummer genoemd in het proces-verbaal van verbalisanten [verbalisanten 1 en 2]. Bovendien wordt in het proces-verbaal van verbalisanten [verbalisanten 3 en 4] vermeld dat het gaat om een zending die op 7 maart 2011 op Schiphol in beslag is genomen en die bestond uit 25 pakketten. In dit proces-verbaal wordt aangegeven dat de monsters naar het NFI zullen worden gestuurd met de SIN-nummers AABP2225NL t/m AABP2249NL. Vervolgens heeft het NFI onderzoek gedaan naar de onder mutatienummer PL27RR/11-017393 ingezonden zending met de SIN-nummers AABP2225NL t/m AABP2249NL en vastgesteld dat de 25 monsters cocaïne bevatten.

Hoewel de rechtbank het met de verdediging eens is dat een en ander zorgvuldiger en gedetailleerder geverbaliseerd had kunnen worden, is, gelet op het voorgaande, van het ontbreken van een schakel in de beslagketen naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. De rechtbank acht voldoende controleerbaar en traceerbaar wat er met de op 7 maart 2011 in beslag genomen pakketten is gebeurd. Naar haar oordeel is genoegzaam komen vast te staan dat het NFI-rapport op deze pakketten betrekking heeft. Voor zover nog is betoogd dat in het proces-verbaal van verbalisanten [verbalisanten 3 en 4] d.d. 10 maart 2011 een aantal beschrijvingen van de logo's niet overeenstemt met de op 7 maart 2011 gemaakte foto's, overweegt de rechtbank dat dit alleen geldt ten aanzien van het uitgepakte pakket 14. Van de pakketten zijn immers telkens foto's gemaakt na het afpellen van een (nieuwe) laag aan verpakking en vervolgens zijn beschrijvingen gegeven. Op pakket 14 is echter - anders dan in het proces-verbaal is vermeld - een logo van Mickey Mouse te zien. De rechtbank is van oordeel dat dit een kennelijke vergissing van verbalisanten betreft en dit leidt dan ook niet tot een ander oordeel. Op de bij het proces-verbaal van [verbalisanten 1 en 2] gevoegde foto (pagina 121, dossier B3 is te zien dat de pakketten wel degelijk gevarieerd qua kleur zijn, met meer kleurschakeringen dan alleen wit en zwart.

Op grond van alle bovenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachten [medeverdachte C], [verdachte], [medeverdachte A] en [medeverdachte B] zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van de invoer op 7 maart 2011 van een partij van 24.987 gram cocaïne.

Bij dit oordeel heeft de rechtbank betrokken dat verdachten [medeverdachte C] en [verdachte] geen redelijke verklaring hebben afgelegd ten aanzien van de inhoud van de door hen gevoerde telecommunicatie, welke inhoud naar het oordeel van de rechtbank - gelet op de (versluierde) teksten en de verstuurde foto's - redengevend is voor het bewijs van het ten laste gelegde.

Ten aanzien van verdachten [medeverdachte C], [medeverdachte A] en [medeverdachte B] heeft de rechtbank (bovendien) in aanmerking genomen dat zij geen concrete verklaring hebben afgelegd over hun aanwezigheid op (het beveiligde gedeelte van) de luchthaven Schiphol in de middag van 7 maart 2011. Deze aanwezigheid is - mede gelet op de (wijze van) invoer door deze verdachten van een partij cocaïne van bijna dertig kilo op 15 november 2010 (zaak B2) - redengevend voor het bewijs.

Voorts heeft de rechtbank ten aanzien van verdachten [medeverdachte C] en [medeverdachte A] in aanmerking genomen dat beiden geen enkele verklaring hebben afgelegd met betrekking tot de hiervoor weergegeven filmpjes op de usb-stick van [medeverdachte C], niet ten aanzien van het laatste filmpje waarop hun stemmen zijn herkend, maar evenmin ten aanzien van de andere twee filmpjes, waarvan bekend is dat zij vanaf de bestuurdersplaats in een auto zijn gemaakt. Daarmee is de redengevendheid voor het bewijs van deze filmpjes niet ontzenuwd.

Feit 2

Zaaksdossier B5a

Op 9 februari 2011 om 16.47 uur pingt [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) aan [verdachte] ([PIN-nummer 6]) het volgende bericht: "Je weet toch wat ik je zei over aanbieding van brede". [verdachte] antwoordt: "Ok pak fts dan". [medeverdachte C]: "Vraag eerst ff of kan". [verdachte] antwoordt: "K is goed ga nu gelijk praten..." en even later: "Zie boll zo ga gelijk kleine vragen". [medeverdachte C] zegt: "Ok is een goed begin dan" en "Dan kunnen we brede ook bewijzen". [verdachte]: "Ok zal ik zeggen max 3 dagen". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja is goed" en: "[...] zeg dat details volgen".[99]

Tussen 20.15 uur en 20.22 uur vindt opnieuw een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. [medeverdachte C] vraagt of hij "fts" moet vragen. [verdachte] antwoordt: "Jatoch en details". [medeverdachte C]: "Ok je hoort me zo". [verdachte]: "Praat wil goed met hem want is een rat ... Snap je". [medeverdachte C]: "Haha is goed". [verdachte]: "En als het vandaag nog kan .. beter.. Want dan kunnen ze morgen alvast daar kijken .. Als het ingewikkeld is.."[100]

Om 22.22 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Ja ik heb t gezegd tegen hem die marok...is nu aan het rennen voor ons zegt ie".[101] In een ping-conversatie die daarop volgt, zegt [verdachte] onder meer tegen [medeverdachte C]: "Brede gaat versteld staan die rat hahahha". [medeverdachte C] antwoordt: "Hahaha kijk als we laten zien dat het kan dan kunnen we duidelijke afspraken maken begrijp je", "Als wij zeggen elke week best veel dan moet ie wel begrijp je..." en "En vooral omdat t niet vooraf pap begrijpje ...." Verderop in dit gesprek zegt [medeverdachte C]: "Hij pingt net mrg ochtend...kan geen internet vinden nu" en vraagt hij aan [verdachte]: "Was t zat hier of zond???" [verdachte] antwoordt: "Zond hier". [medeverdachte C] zegt daarop: "Oooh ok dus als we t mrg geven zijn we nog op tyd". [verdachte] antwoordt: "Jazeker ...".[102]

Op 10 februari 2011 vindt tussen 12.09 uur en 12.31 uur een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. [medeverdachte C] zegt: "Brede zegt doe die vloer die is daar gewoon nog ok" en vraagt aan [verdachte]: "Heb je die fts?????" [verdachte]: "Die van verleden van os". [medeverdachte C] zegt: "Ja had je die nog????" [verdachte] antwoordt: "Ga zo even want waren op site van ir" en "Ze waren wil onduidelijk..." [medeverdachte C] zegt: "Ok want ik heb ze ook,anders zetten we ze er samen op" en "Ben rond half 4in de buurt", waarna [verdachte] antwoordt: "Ok is goed..."[103]

De volgende dag, 11 februari 2011, vindt tussen 15.34 uur en 15.37 uur wederom een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. Hierin wordt onder meer het volgende gezegd. [medeverdachte C]: "Haha hoop dat die brede wel doorgaat man hij vroeg het net nog..." [verdachte]: "Kijk dat zijn eens berichten... In het weekend als ze er zijn moet je erbij zetten..", "Ben zo met bolle dan ga ik pingen met hem.....kleine" en "Hij zei van alles ze hebben gekeken en zeggen ja ... Dan is het geen probleem... Aangezien dat manke alles op rood heeft gegooit maken we meer kans". [medeverdachte C]: "Ja komt wel goed...maar die kleine zei gister dat die van brede wel ok was toch????" [verdachte]: "Ja van geen probleem... Alleen die uitvoerd moet even kijken en dat is het".[104]

Op 11 februari 2011 om 18.09 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Kan je komen bij die intrnet bij bos en lommer vluchtlaan".[105 ]

Kort hierna, omstreeks 18.20 uur, wordt gezien dat [medeverdachte C] het perceel aan de Bos en Lommerweg [huisnummer] te Amsterdam binnengaat, waar een bel- en internetbedrijf met de naam "[naam bel- en internetbedrijf]" is gevestigd. Om 18.30 uur gaat ook een man later geïdentificeerd als [verdachte] daar naar binnen. Om 18.38 uur zijn ze binnen met elkaar in gesprek. Om 18.40 uur komen ze naar buiten en blijven ze op straat met elkaar staan praten.106 Om 18.47 uur stuurt [verdachte] een ping-bericht aan [medeverdachte C] met de inhoud: "Ja man ik kan het zeker doen mati maar weet niet zeker als het morgen gaan als hun gaan die situatie zien van die schroeven eerst snap je ze kan rady gaan en als het makelijk gaan ze ervoor."[107]

Op 12 februari 2011 om 15.57 uur stuurt [medeverdachte C] een ping-bericht naar [verdachte] met de inhoud: "Gaat brede nog door?" [verdachte] antwoordt: "Zei me net van ga kijken is beter..." [medeverdachte C]: "Op het net?" [verdachte]: "Die gasten zometeen" en "Beter eerst kijken". [medeverdachte C]: "ok dus vand. Niet?" [verdachte]: "Denk het niet". [medeverdachte C]: "Oooh ok faya man ik zei tegen hem hij is sterk bla bla". [verdachte]: "Ja man .. Maar zeg hem eerlijk van ze willen zelf even naar kijken. Dat we op Een lijn zitten..."[108]

Op 13 februari 2011 tussen 19.47 en 19.49 uur stuurt [medeverdachte C] verschillende ping-berichten naar [verdachte] met de inhoud: "Was net met brede die andere heeft wel gedaan", "Hij vraagt of woensd. Zeker is???", "Want hij wilt die andere stoppen maar is bang dat wij het niet kunnen" en "Hij zegt het is aantrekkelijk en dat ie veel kan doen....".[109]

Op 13 februari 2011 om 21.53 uur stuurt [medeverdachte C] twee ping-berichten naar [verdachte] met (weer) de inhoud: "Brede vraagt of woensd. Zeker is????" en "Want zn andere vriend wilt ook spelen begrijp je...dan stopt ie hem zegt ie". [verdachte] antwoordt: "Weet nog niet.". [medeverdachte C]: "Ok wanneer weet je het denk je???dan kan ik het op tyd doorgeven".[110] In een later gesprek die avond zegt [medeverdachte C] tegen [verdachte]: "Kijk weet je wat het is....als die andere woensd. Weer doet dan denkt brede misschien bla ofzo begrijp je" en "Dat hun t wel kunnen en wij niet." [verdachte] zegt: "Juist ja. Kijk straks laat ga ik hem stalken maar hij kan het zeker die kleine man." [medeverdachte C]: "Ok doe je best dit is onze kans man..."[111] Nog weer later zegt [medeverdachte C]: "Brede zei al als jullie dit kunnen dan kunnen we echt goed pompen".[112]

Op 14 februari 2011 vindt de volgende ping-conversatie tussen [verdachte] en [medeverdachte C] plaats. [verdachte]: "Heb nog niks gehoord. Erover die bolle is nu onderweg naar de buren om te praten. Hij zei me laat me even dit snel doen en dan kom terug." [medeverdachte C]: "Ok maar leg mm wel de situatie uit over die jongen die wel doet en brde gaat denken bla bla." [verdachte]: "Ja heb ik gisternacht al gedaan. Dus straks als hij komt dan is er meer duidelijk over hun onzin. Dan ga die kleine uitleggen." [medeverdachte C]: "Ok Push m een beetje, waarop [verdachte] reageert: "Jazekers"."[113]

Op 15 februari 2011 om 14.00 uur stuurt [medeverdachte C] een ping-bericht naar [verdachte] met de inhoud: "Maar woensd. Was zeker toch????" [verdachte] antwoordt: "Ja man kleine heeft me. Ja gezegd. Wil 3 keer ja". Verder pingt [verdachte]: "Vandaag uiterst morgen gaat me zeggen." [medeverdachte C]: "Ok ik ping je als ik vrij ben ..." [verdachte]: "Ok is goed tegen 7 toch. Probeer die mail van brede. Dan gaan we bij int." [medeverdachte C]: "Okidoki".[114]

Diezelfde dag, omstreeks 19.30 uur, wordt gezien dat [medeverdachte C] en een man later geïdentificeerd als [verdachte] het internetcafé "[naam internetcafé]" aan de [e-straat] te Amsterdam betreden. Om 19.31 uur wordt gezien dat ze achter een computer zitten. De gegevens op deze computer met IP-nummer [IP-nummer] zijn veiliggesteld op een cd-rom.[115] Op deze cd-rom zijn fotobestanden aangetroffen waarop vier vliegtuigcontainers te zien zijn. Uit de frames van drie van deze containers hangen pakketten.[116]

Om 21.21 uur pingt [verdachte] aan [medeverdachte C]: "Een vraagje die ft van brede loopt tot 35 toch". [medeverdachte C] antwoordt later: "Nee 33 geloof ik...." en "Ik kan t mrg zien....". [verdachte] reageert: "Ok. Op site toch". [medeverdachte C]: "ja maar jij kan t ook zien." [verdachte]: Ok dat van laatst toch. Laat je zo weten van buur."[117]

De volgende dag, 16 februari 2011, 's nachts om 0.03 en 0.04 uur pingen [verdachte] en [medeverdachte C] de volgende berichten naar elkaar. [verdachte]: "Denk je in de morgen spreek je brede erover." [medeverdachte C]: "Ja ga m vroeg vragen en zeg m anders dat wij de helft meelopen ofzo."[118]

Om 10.05 uur pingt [verdachte] aan [medeverdachte C]: "Heb de hele nAcht gepraat 50. 50. Hij gaat ervoor."[119]

Om 21.08 uur pingt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Ok ik heb die pap geregeld dan geef ik je t mrg gelijk" en "Of moet het nu??. [verdachte]: "Ok top. Je hoort me straks wel."[120]

Op 17 februari 2011 om 3.27 uur stuurt [verdachte] een ping-bericht naar [medeverdachte C] met de volgende inhoud: "Hun waren gaan kijken maar voorin was helemaal voll ze konden het niet schuiven".[121]

Later op deze dag vinden er verschillende ping-conversaties tussen [medeverdachte C] en [verdachte] plaats.

Om 13.52 uur vraagt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Wat zegt ie allemaal?" en "Denk je dat ze wel geprobeerd hebben?" [verdachte] antwoordt: "Ja ik ging praat met hem plakken dan." [medeverdachte C]: "En nu wat zegt ie". [verdachte]: "Zaterdag zeker want heb ze die optie gegeven als het vol is moeten ze parkeren op die aparaat." [medeverdachte C]: "Oooh ok ik hoop het." Vervolgens stuurt [verdachte] drie Engelstalige berichten naar [medeverdachte C] door. De eerste twee berichten luiden, in het Nederlands vertaald, als volgt: "Wanneer het voor-in volle lading is. Zeg tegen de werker dat hij 2 palletten, ik denk op een high loader, kan parkeren. En heeft hij daarna ruimte. Zo(dat) kunnen wij werken." en "Alsjeblieft mijn vriend, praat goed met de werkers dan kunnen wij voor zaterdag werken. Zeker weten is dit verhaal goed voor ons allemaal."[122]

Om 14.32 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Weet je wat het is als t niet kan of wil moeten ze gewoon zeggen" en "[...] want heb geen zin om brede weer te beloven begrijp je....". [verdachte]: "Ja ik begrijp het. Heb die bolle ook gezegd zaterdag moeten ze gewoon en excuus meer" en "Geen". [medeverdachte C]: "Ja precies anders gewoon oprotten want heeft geen zin om er onnodig tyd in te steken." [verdachte]: "Juist ik ga die kleine alvast zeggen geef me fts van die dingen" en "Waar je die dingen zag en alles." [medeverdachte C]: "Ok beter dan laat ik vast zien."[123]

Op 18 februari 2011 om 13.17 uur stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een Engelstalig bericht door met als inhoud, in het Nederlands vertaald: "My heft mij verteld dat ze zaterdag weer moeten kijken omdat de bus gisteren vol was met lading. Nu, wanneer de bus hier komt dan (hebben ze) niet voor-in want slechts lading voor-in als die uit Punta komt. Wat ze doen is, ze doen vóór open en controleren zij of er niets is uit Montego Bay. Nu kunnen wij hier voor 100% het werk doen maar als de voorkant vol met lading is dan zullen wij een probleem hebben want dan zullen ze de vóór containerlading naar voren moeten schuiven en kunnen zij dat niet doen. Nu, als het voorgat niet vol is dan is er 1 lege ruimte, dan kunnen ze het doen. Ze vertellen mij dat ze zaterdag nog één keer willen kijken en weer kijken of ze dit systeem goed kunnen doen. Maak je geen zorgen, je weet dat ik hier sterk ben, geef mij tijd." Na dit bericht pingt [verdachte] het volgende naar [medeverdachte C]: "Dit had ie me gestuurd..."[124] [medeverdachte C] stuurt het Engelstalige bericht vervolgens om 14.42 uur door naar de gebruiker van het pinnummer [PIN-nummer 10] ([betrokkene 1]), voorafgegaan door het bericht: "Broer heb die rasta gezegd dat ie nog 1kans heeft en dit stuurde hij terug". [betrokkene 1] zegt na ontvangst: "Ok broertje komt goed dan toch". [medeverdachte C]: "Jazeker broer ik ken m al lang en is echt een werker."[125]

Op 19 februari 2011 om 23.20 uur hebben [medeverdachte C] en [verdachte] een ping-conversatie. In deze ping-conversatie vraagt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Gaan nog proberen zo of niet?". [verdachte] antwoordt: "Ze hebben gekeken. Woensdag 100 proc doen." Even later pingt [verdachte]: "Ga heel even die foto of video kijken nu",, "Gewoon fotos gemaakt en open gemaakt" en "Heeft gezegd zeker vol of niet vol. Ze gaan doen." [medeverdachte C]: "Ok top man hoop dat t balletje begint met rollen".[126]

Om 23.33 uur hebben [medeverdachte C] en [verdachte] wederom een ping-conversatie. [verdachte]: "Hij zegt als ie 15 uur doet woensdag" en "Wij gewoon 5 uurtje toch". [medeverdachte C]: "Jazeker mischie als we die rest voor woensd doen dan meer". [verdachte]: "Ok is goed ...tot morgen".[127]

Op 20 februari 2011 om 6.10 uur betreedt [medeverdachte C] het beveiligde luchthaventerrein via personeelsdoorgang H60-L-S1-I. Hij verlaat het terrein vervolgens om 7.49 uur.[128] [medeverdachte C] had die ochtend geen dienst, zijn dienst liep van 17.00 uur tot 21.00 uur.[129]

Om 13.25 uur stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een tweetal foto's van een vrachtruim van een vliegtuig. Op de foto's zijn pijlen te zien die wijzen naar de vloer van het vrachtruim. Ook verstuurt [verdachte] een foto waarop een zogenaamde kruiskopschroef te zien is.[130]

Op 24 februari 2011 om 3.28 uur stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een Engelstalig bericht door met als inhoud, in het Nederlands vertaald: "Ok onthoud dat ik je eerder heb gezegd dat vóór voor hun niet goed is als die vol staat met container(s)of lading van(uit) Punta Cana of La Romana omdat ze de container niet naar buiten kunnen verplaatsen om ruimte te maken om te werken omdat zij dat niet horen te doen. Als het voorgat nou niet vol is dan kunnen ze de containers naar voren schuiven en plaats maken maar op dit moment is het vóór altijd vol met lading. Indien het het cargo systeem is,dan kunnen we één van de containers openen en het eten in één van de dozen doen. Maar maak je geen zorgen om je nieuw systeem, wij zullen eraan werken", gevolgd door de berichten: "Die mogolen hebben gewoon eerst gekeken ernaar.." en "Zaterdag gaan ze doen..".[131]

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachten [medeverdachte C] en [verdachte] zich in de periode van 9 februari 2011 tot en met 24 februari 2011 hebben schuldig gemaakt aan (kort gezegd) voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne in Nederland via de luchthaven Schiphol. Hierbij heeft de rechtbank betrokken dat geen van beide verdachten een aannemelijke verklaring heeft afgelegd over de inhoud van de hiervoor weergegeven ping-conversaties, welke inhoud - mede bezien in het licht van de overige zaaksdossiers - redengevend is voor het bewijs van het ten laste gelegde. Daarmee is die redengevendheid niet ontzenuwd.

De rechtbank ziet geen enkele reden te veronderstellen dat de voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn op de invoer van cocaïne in Nederland, maar in een ander land, zoals bijvoorbeeld België. Hetgeen namens beide verdachten is aangevoerd, is daartoe zonder meer onvoldoende. Hierbij betrekt de rechtbank dat verdachten in Nederland woonachtig zijn en - zoals blijkt uit de vele ping-conversaties - ook in Nederland hun voorbereidingshandelingen, waaronder ook afspraken met 'klanten', ontplooien. Voorts beschikt verdachte [medeverdachte C] over een Schipholpas. Ten slotte is in de zaaksdossiers B2 en B3 telkens sprake geweest van een voltooide invoer van cocaïne in Nederland via de luchthaven Schiphol en blijkt uit de nog te bespreken zaaksdossiers B5b en B5c ook duidelijk dat het in die zaken ging om de voorbereide (verlengde) invoer van cocaïne via Schiphol. Gelet op het voorgaande is dan ook geenszins aannemelijk geworden dat het door verdachten in voornoemde periode voorbereide transport van cocaïne niet voor Nederland zou zijn bestemd. Het enkele gegeven dat in een ping-conversatie tussen beiden een keer het woord 'buren' valt, maakt dat niet anders. Datzelfde geldt voor een mogelijke overlap van gesprekken en ping-berichten in deze zaak met zaaksdossier B3, blijkbaar is men de ene keer blijven steken in voorbereidingshandelingen en heeft men het stadium van voltooiing niet bereikt, terwijl de invoer een andere keer wel gelukt is.

Zaaksdossier B5b

Op 29 maart 2011 vanaf 0.08 uur vindt een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) en [verdachte] ([PIN-nummer 6]). [verdachte] pingt: "Ja, kijk dan bolle was met mali, toen wil graag dek.. En car,, en bolle is die goeii man dus als je wil doe het..". [medeverdachte C] zegt: "Wat s dek". [verdachte] antwoordt: "Deke 11".[132]

Om 0.24 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Maar deke heb je dat ook al.." [medeverdachte C] zegt: "Nee maar kan snel make" en vervolgens: "Ja dat is beter man snel snel", "Kan alleen niet veel maar wel vaak" en "En lekker vroeg haha". [verdachte] zegt: "Bolle zeg doe het aub want heb niks". [medeverdachte C] zegt dat hij er "mrg" gelijk achteraan gaat.[133] Kort hierna zegt [verdachte]: "Dus ga nu hun lokken car en deke man,, en deke voor donder hahaha" en "Dan zitten ze vast aan ons blabla". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja beter tog... Die dek is top."[134]

Op 30 maart 2011 pingt [verdachte] om 23.42 uur naar [medeverdachte C]: "Zei me van kan gelijk, maar wil het liefst dat wij een foto geven, en dagen." [medeverdachte C] antwoordt: "Ok dat is geen punt,, maar kan hij ook dan een fotto geven?" en "Voor controlle...." [verdachte]: "Ja is goed.."[135]

Op 31 maart 2011 pingt [verdachte] om 23.43 uur naar [medeverdachte C]: "Ja zeker, die mali vroeg nog van foto blabla deke... Zei wacht", waarna [medeverdachte C] antwoordt: "Al is het 1 keer per maand man....Beter als dit"[136] Op 4 april 2011 pingt [medeverdachte C] naar [verdachte] (inmiddels gebruikmakend van [PIN-nummer 7]): "Had je nog nieuws?" [verdachte] antwoordt: "Nee rustig....wat zal ik die malic zeggen gewoon kwa deke..". [medeverdachte C] zegt: "Ik geef m 1 deze dagen die plaatjes."[137]

Op 6 april 2011 pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Mrg heb ik deke als goed is".[138]

Op 7 april 2011 vindt vanaf 14.14 uur een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en de gebruiker van het pinnummer [PIN-nummer 4] (hierna: [betrokkene 2]). [medeverdachte C] vraagt: "Was t nog gelukt met deke". [betrokkene 2] antwoordt: "Jaa is gelukt", "K moet ze ff op papier hbbe" en "Dan breng k ze!". [medeverdachte C]: "Ok top kerel... Ping me als je tyd hebt".[139] Daarop pingt [medeverdachte C] om 14.21 uur naar [verdachte]: "Krijg die deke trouwens zo" en "Heeft gemaakt". [verdachte] antwoordt: "Ok is mooie man...". [medeverdachte C] zegt: "Ja breng t vanavond."[140] Om 17.02 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Heb die deke gehad trouwens".[141] Om 18.40 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "En kleine net gevraagd kwa deke zegt is goed peet doet het zeker en ze hebben eerder gedaan maar die tussen man is er niet meer.." [medeverdachte C] zegt: "Ok heb ze bij me.".[142] Twee minuten later pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Als deke goed is klaar man". [verdachte] antwoordt: "Hij zegt is zeker goed man, en hebben eerder gedaan.." [medeverdachte C] zegt: "Ok geef m straks en klaar".[143]

Vanaf 23.37 uur vindt er wederom een ping-conversatie plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte C]. [verdachte]: "Bolle zegt kleine gaat ping van die man aan me geven misschien", "Deke", "Dus moest ik wachten aan malic te geven die ft" en "En zei me van heb je op bb die ft..". [medeverdachte C]: "Ja toch... Kan m zo krijgen op bb". [verdachte]: "Ok dat ie niet weg haalt even bewaren snap je."[144]

Op 8 april 2011 om 16.08 uur vraagt [verdachte] wederom in een ping-bericht aan [medeverdachte C]: "Die foto heb je op bb toch..". [medeverdachte C] vraagt: "Van deke?" [verdachte] antwoordt: "Deke". Daarop antwoordt [medeverdachte C]: "Nee kan m wel hale". [verdachte] zegt: "Ok s goed ,, dan geef ik later aan bolle.."[145] Om 18.20 uur stuurt [medeverdachte C] een ping-bericht naar [betrokkene 2] met de inhoud: "Dat ding wat je me gister heb gegeven heb je dat nog op je bb?" [betrokkene 2] antwoordt: " Nee niet op bb maar op lappie". [medeverdachte C] zegt: "Oooh ok goed,, nog niet wissen aub moet het opsturen vandaar". [betrokkene 2] vraagt vervolgens: "Zal k t op stikkie doen!?" en "Dan geef je t morge?" [medeverdachte C] zegt: "Ja zou top zijn! Thnx".[146]

Op 10 april 2011 om 14.26 uur betreedt [medeverdachte C] het beveiligde gebied van de luchthaven Schiphol via personeelsdoorgang H58-L-S2-I. Om 20.53 uur verlaat hij dit gebied via personeelsdoorgang H60-TQ-PU.[147] In de tussentijd, om 16.39 uur, pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Heb vid deke voor je".[148] Om 19.19 uur vraagt [medeverdachte C] via een ping-bericht aan [verdachte]: "Had je deke nog wat gehoord? Heb mooie plaatjes gemaakt". [verdachte] antwoordt: "Nee nog niet, alleen bolle van of wat pap hebben blabla,,,, maar heeft niks gehoord kwa deke...".[149]

Op 11 april 2011 pingt [betrokkene 2] naar [medeverdachte C]: "Hb die stikkie voor je bij me!". [medeverdachte C] antwoordt: "Oooh sorry hoeft niet meer heb gister ook gemaakt".[150]

Op 15 april 2011 om 16.58 uur verstuurt [medeverdachte C] via ping-berichten een drietal foto's naar [verdachte]. De foto's zijn van de binnenzijde van een passagierstoestel van de KLM. Het type vliegtuig wordt door verbalisant herkend als een MD 11. De foto's tonen de locatie waar de niet gebruikte (schone) dekens worden geborgen.[151]

Tussen 20.16 en 20.43 uur op diezelfde dag vindt een ping-conversatie plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte C]. [verdachte] pingt onder meer: "In die 11 gaat deke vieze blk". Vervolgens stuurt hij, naar het lijkt, een bericht door: "maar wat we normal deden was die ene vuille dekens die in de bulk gaan". [medeverdachte C] antwoordt daarop: "Nee man wie zegt dat" en "Nooit gehoord man...". Even later vraagt [verdachte]: "In 11 gaat altijd daarin tog...", "Bedoelt hij 74...Mischien achter dat blk gaat" en "Gaat er vuile deke uberhaupt blk in 11...". [medeverdachte C] antwoordt: "Nee nooit gezien en lijkt me ook sterk!" en "Maar kan t contr", "Voor de zekerheid". [verdachte] zegt: "Dus onmogelijk,, want zitten nieuwe erin om daar terug te doen,,, en dan die oude in die kast" en "Zoiets". [medeverdachte C]: "Ja daarom nieuwe eruit dan ouwe erin."[152]

Op 16 april 2011 om 23.23 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Nog wat van deke gehoord". [verdachte] antwoordt: "Nee nog niet was bij de brug, en bolle mali was weggaan" en "Ga zo bolle vragen als alleen is". [medeverdachte C] antwoordt: "Oooh ok hoop dat ze snel gaan regelen man", waarna [verdachte] zegt: "Hou je op de hoogte..".[153]

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachten [medeverdachte C] en [verdachte] zich in de periode van 29 maart 2011 tot en met 16 april 2011 hebben schuldig gemaakt aan (kort gezegd) voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne in Nederland via de luchthaven Schiphol. Hierbij heeft de rechtbank betrokken dat geen van beide verdachten een aannemelijke verklaring heeft afgelegd over de inhoud van de hiervoor weergegeven ping-conversaties, welke inhoud - mede bezien in het licht van de overige zaaksdossiers - redengevend is voor het bewijs van het ten laste gelegde. Daarmee is die redengevendheid niet ontzenuwd.

De rechtbank ziet ook bij dit zaaksdossier geen enkele reden te veronderstellen dat de voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn op de invoer van cocaïne in Nederland. Naast hetgeen hiervoor ten aanzien van het zaaksdossier B5a is overwogen en ook voor deze zaak geldt, wijst de rechtbank erop dat uit de ping-conversaties blijkt, dat verdachte [medeverdachte C] op de luchthaven Schiphol (foto-/video-)opnamen heeft gemaakt van een locatie in een vliegtuig waar (schone) dekens worden bewaard, welke locatie, naar uit de bewijsmiddelen volgt, als verstopplek voor cocaïne zou dienen. Voorst wijst de rechtbank erop dat ten aanzien van verdachte [medeverdachte C] bewezen zal worden verklaard dat hij op 30 mei 2011 via een dergelijke locatie ook daadwerkelijk cocaïne via de luchthaven Schiphol Nederland heeft ingevoerd. Voor een mogelijke overlap met andere zaaksdossiers, in dit geval met zaaksdossier B4 verwijst de rechtbank naar hetgeen reeds onder B5a is overwogen. Kennelijk heeft men eerder geprobeerd cocaïne in Nederland in te voeren via de 'dekenmethode' maar is dat aanvankelijk niet tot voltooiing gekomen, op 30 mei 2011 is het verdachte [medeverdachte C], naar het oordeel van de rechtbank, echter wel gelukt.

Zaaksdossier B5c

Op 2 april 2011 is een zogenoemde AKE, een vliegtuig-bagagecontainer, voorzien van het nummer AKE92628KL, vanuit Guayaquil en Quito (Ecuador) vertrokken richting de luchthaven Schiphol.[154] Deze is op zondag 3 april 2011 daar aangekomen.[155]

Op 5 april 2011 om 23.44 uur stuurt [medeverdachte C] ([PIN-nummer 3]) ping-berichten naar [verdachte] ([PIN-nummer 7]) met onder meer de volgende inhoud: "Had je niemand voor die ak?" en "Die bolle vriens had gespeelt,, maar niemand kan doen zegt". [verdachte] reageert: "Maar heeft echt gedaan of niet", waarop [medeverdachte C] antwoordt: "Hij zegt wel maar weet nooit, heb nr gehad". [verdachte]: "Zomaar doen kan tog niet". [medeverdachte C]: "Die jonges hier zou doen zogenaamd en nu komt met flutverhaal".[156]

Op 6 april 2011 om 18.10 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "En je raadt nooit wat manke zei 90 box van eq afgelopen zondag blabla", waarop [medeverdachte C] antwoordt: "Ok maar hadde hun ook fts?" [verdachte]: "Hij kent toch die gasten direct hier die dat doen.." [medeverdachte C]: "Gelukt?". [verdachte]: "Jatoch". Dan pingt [medeverdachte C]: "Vraag of ie voor ons kan kijke?" en even later: "Kan ie ons helpe misch?" [verdachte]: "Maar wat denk jezelf, dat bolle echt heeft gedaan.." en "Maar trans box". [medeverdachte C]: "Hij s er zeker van en heb alle mail gezien". [verdachte]: "Maar heb je niet gezegd waarom zomaar cowboy actie blabla". [medeverdachte C]: "Van die jonge kan niet meer ofzo bla bla". [verdachte] vraagt vervolgens: "Maar gister was hierzo gekomen toch..". [medeverdachte C]: "[...] ja denk t". [verdachte]: "Ok , ga vragen aan hem.." en "Maar zeg desnoods bolle 40 pr of meer snap je". Vijf minuten later pingt [verdachte]: "[...] en wat zei hij". [medeverdachte C]: "S goed want kan niet anders,, dede eerst moeilijk". Daarop zegt [verdachte]: "Ok ga je zo zeggen..." en dertien minuten later: "Gaat er nu achter aan..". [medeverdachte C] zegt: "Ok bolle gata fts halen". Vervolgens pingt [verdachte] aan [medeverdachte C]: "[...] hij kent die werker toch hier zondag hebben ze 9 gedaan ook van eq" en later: "En ze zoeken mensen om te helpen blabla". [medeverdachte C] antwoordt: "Ok dus klopt wel". [verdachte]: "Ja, denk wel , en ze gap brengt helemaal naar buiten dacht ik...". [medeverdachte C]: "Ok dat is mooie man".[157]

Om 18.40 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Ik ga nu naar hem en samen naar die vriend gaan ofzo.,..". [medeverdachte C] antwoordt: "Ok ik haal zo die fts dan,, eigenlijk hoeft alleen te traceren ik kan t daar ook regelen". [verdachte] vraagt daarop wat [medeverdachte C] daarmee bedoelt en [medeverdachte C] antwoordt: "Heb iemand die ope kan make daar maar niet tracere". [verdachte]: "Ok, dus als deze gast niet wil op zijn minst alleen trace...". [medeverdachte C]: "Jep". Ruim een half uur later, om 19.25 uur, pingt [verdachte] naar [medeverdachte C] dat "die man" wil weten of "vandaag gekomen of gister ochtend". [medeverdachte C] antwoordt dan: "Maan volgens mij". Weer een half uur later pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Die gast zegt als je nummer geeft dus info kan ze best doen". [medeverdachte C] antwoordt: "Heb nr al maar krijg zo fts,, is wel te vertrouwen?" en "Kom je naar pomp aker als je kan?". [verdachte]: "Als we nummer geven kan weten binnen of buiten blabla". [medeverdachte C]: "Ok heb nr hier bij me". [verdachte]: "Ok kom eraan".[158]

Om 22.33 uur stuurt [medeverdachte C] de volgende ping-berichten naar de gebruiker van het pinnummer [PIN-nummer 13] (hierna: [betrokkene 3]): "Baba heb je die jonge van AK nog?????? Is spoed!!!!", "Kan je aub vrage of wat kan doen voor me,, dat ding is hier al", "Wil graag met die mense prate dan" en "Ga je nu vrage?". [betrokkene 3], die het heeft over "die van groninge", zegt: "Ja" en pingt zes minuten later: "Baba hy geeft geen antwoord". [medeverdachte C]: "Ok blijf m vragen aub". [betrokkene 3]: "Ja ik 2 dagen geleden met hem gesproken hy heeft die mensen en ze kunnen ook buiten nemen". [medeverdachte C]: "Ok dan wil ik mrg die mense zien aub,, is goed voor ons allemaal".[159]

Vanaf 23.26 uur vindt een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. [verdachte] stuurt [medeverdachte C] twee ping-berichten door met de volgende inhoud: "ja man , zg hem 55 prcnt anders hft ht niet man" en "Mijn gap staat pan klr om ht te doen , hij wacht alleen op nr". [verdachte] pingt hierna: "Van manke net gekregen..". [medeverdachte C] reageert: "Gaat niet man!! Was net met bolle zegt zijn gek!!" en vervolgens: "Heb fts gehad" en "Ga ff belle met kfr". [verdachte] antwoordt: "Jatoch.. Als die kunnen is helemaal beter." Om 0.01 uur pingt [medeverdachte C]: "Ja die kfr zeg als goed is kan wel..." en "Hoor mrg want moet iemand bij betrekke".[160]

Op 7 april 2011 om 11.58 uur laat [betrokkene 3] aan [medeverdachte C] weten dat "die groning" niet reageert.[161]

Om 11.59 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Manke zei nog" en "45 % dan ziet hij erin blabla." Na enige berichten over en weer, waarin kennelijk gesproken wordt over verschillende opties pingt [medeverdachte C]: "Wat denk je zelf?? Gewoon doen?". [verdachte]: "Ja toch.. Want veel mensen weten er van af,, en die gast zei al is bij strepen blabla". [medeverdachte C]: "Ok is goed geef m die nr dan gewoon", "Beter man" en "Heb die fts ook moet ik die ook geven nu". [medeverdachte C] vraagt vervolgens of hij "nr" nu aan [verdachte] moet doorgeven. [verdachte] zegt: "Ja s goed", waarna [medeverdachte C] een bericht stuurt met de inhoud: "92628".[162] Deze cijfers komen overeen met het nummer van de AKE.

Om 12.34 uur heeft [betrokkene 3] weer ping-contact met [medeverdachte C]. Het gaat over "die ding" die hier is en dat "die groning probeer die mensen te regelen nu".[163]

Intussen heeft [medeverdachte C] ook een ping-conversatie met [verdachte] en vraagt hij hem om 12.34 uur: "Heb je manke al nr gegeven?" [verdachte]: "Nog niet , probeert hem te pingen..". [medeverdachte C]: "Ok w8 ff groning heeft ook gereageerd w8 ff half uur ong aub". Even later pingt [medeverdachte C] echter: "Anders geven we allebei" en "De eerste is de beste haha". [verdachte]: "Juist wou je net zeggen man..", "Dan lijkt het beter snap" en "Twee gasten erop". [medeverdachte C]: "Ja is goed doen dat dan gewoon".[164]

Om 13.55 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Heeft die gek al gereageerd?". [verdachte]: "Nee nog niet.." en "En bij jouw nieuws?". [medeverdachte C]: "Nee ook niet,, zioe die jonge van kf zo". [verdachte]: "Ja man is ook goed,, gewoon iedereen eropaf sturen..." en "De eerst die komt is goed toch..". Twee minuten later pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Manke stuurt me net, van heeft gereageerd, gaat ze groepje vragen of ze willen, en dan kunnen we pas geven.."[165] Om 15.55 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Die gast vraagd 7 eur borg nu... En dan gaat hij het aanpakken...". [medeverdachte C]: "Nee man dan hoeft niet.... Is gewoon manke actie man".[166]

Om 16.32 uur pingt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "En heb fts ook man".[167] Om 17.09 uur stuurt [verdachte] aan [medeverdachte C] een ping-conversatie door tussen ene "Totto" en "Apachi". Hierin wordt onder meer gezegd: "Bro omdat dit werk extern is vragen hun standaard borg" en "Als ze zien DAT het Nummer bestaat is er geen probleem" en "Maar als het een onzin Nummer is die nooit is aangekomen zon,ma of dins Dan gaan hun me die 7 terug geven". Meteen hierop pingt [verdachte] aan [medeverdachte C]: "Die nummer klopt toch je heb ook op foto toch snap je..". Vervolgens stuurt [verdachte] nog een stukje van de conversatie tussen "Totto" en "Apachi" door: "Maar moet we'll Snel want we moeten geen Tyd verliezen" en "Want doos kan Weer onderweg terug zijn". [medeverdachte C]: "Ja daarom... Nr staat ook op fts". [verdachte]: "Jatoch dus dan verliest zijn brg niet..".[168]

Om 17.12 uur vraagt [betrokkene 3] aan [medeverdachte C] hem op te halen omdat hij een afspraak heeft met "die jongens van ak". Later vraagt [betrokkene 3]: "Is van sint", waarop [medeverdachte C] antwoordt: "Nee ecu". Vervolgens vraagt [medeverdachte C] aan [betrokkene 3] of hij naar "[naam snackbar]" in Osdorp kan komen.[169] In Amsterdam Osdorp is aan de [b-straat] een snackbar gevestigd met de naam [naam snackbar].[170]

Vanaf 17.12 uur vindt ook een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. [verdachte] vraagt hierin aan [medeverdachte C]: "En je hebt gescheckt nm en foto toch...". [medeverdachte C]: "Jazeker... Maar hij zegt als nr is goed en zit niks wilt alsnog borg". [verdachte]: "Ok.." en "Maar wat denk jezelf is die bolle ermee druk bezig of blabla". [medeverdachte C]: "Rest heeft gereageerd en zegt haal me op heb die jongens van ak afgesproken". [verdachte]: "Pfff wat een salade man..." en "Maar wat moet ik zeggen nu,, gewoon tijd rekken tot je zeker bij jouw hebt ..". [medeverdachte C]: "Ja beter".[171]

In een ping-bericht van 19.54 uur laat [medeverdachte C] aan [verdachte] weten dat hij met "kfr jonge" is en dat hij "ff snel met m mee wat kijke" gaat. Een klein uur later pingt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Pfff gaat best doen niet met garantie", waarna [verdachte] reageert: "Schiet tog niet op alleen traceren". Later pingt [medeverdachte C] dat hij op "bolle" aan het wachten is. Ook pingt hij: "Ik ga nu bolle zegge borg"[172].

Vanaf 20.53 uur vindt een sms-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] ([telefoonnummer 7]) en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 9] (hierna: [betrokkene 4]). [medeverdachte C] vraagt aan [betrokkene 4] of hij naar [naam snackbar] in Osdorp kan komen. Om 21.20 uur smst [betrokkene 4] dat hij er is. Om 21.56 uur vraagt [betrokkene 4] aan [medeverdachte C]: "Moet je het straks nog hebben of morgen". [medeverdachte C] antwoordt: "Mrg is beter". [betrokkene 4] vraagt daarop "hoe laat" en [medeverdachte C] antwoordt: "In de vroege middag".[173]

Tijdens laatstgenoemde sms-conversatie pingt [medeverdachte C] om 22.08 uur naar [verdachte]: "Bolle zegt me net is ok".[174]

Op 8 april 2011 vindt vanaf 13.13 uur een ping-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [verdachte]. In dit gesprek zegt [verdachte] om 13.21 uur: "Het gaat alleen puur om die nm traceren toch..". [medeverdachte C] antwoordt daarop: "Ja toch...". [verdachte]: "Vraag even buur, heeft ook een koellie daar zitten die kf doet... en "Of hij die nm kan kijken ..". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja man als alleen tracere kunnen kan veilig alles nemen als je begrijpt wat ik bedoel". Ook zegt [medeverdachte C]: "Zie die kfr jongens zo weer". Even later pingt [verdachte]: "Ok die buur zegt die gast van hem kan het traceren" en "Hij is er, wacht op jouw gasten nu rest en die kf eerst en dan gaan we op hem..".[175]

Om 15.45 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Heb je nog nieuws" en om 15.47 uur "Die zegt ja kunnen morgen avond ..". Een minuut later pingt hij: "Ze kunnen trace zeker... Maar morgen avond werken ze".[176]

Om 16.23 uur stuurt [verdachte] het volgende bericht van 'manke' door aan [medeverdachte C]: "Yo wt k wel voor je kan doen , schrijf jij of je gap een mooi vrhl dat iemands kop gaat rollen van jouw kant enz enz en k ping ht door aan me hoere gap , alleen als je 100000 procent wt dat je die brg in je handen hebt en nr en info , dus als ie jah zegt dat ie binnen 30min alles in handen hebt". Om 17.02 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Ok ik ga zo naar die bolle toe dat ding pakke". [verdachte]: "Zullen we manke laten doen dan..", "Ga ik gewoon droevig iets schrijven blabla" en "En dan gaat plakken aan hem..." [medeverdachte C]: "Ja denk dat dat het snelst is". [verdachte]: "10 min ben ik met manke.." [medeverdachte C] zegt: "Maar brengt hele ding buite tog???". [verdachte] zegt: Jatoch... Ja helemaal..". [medeverdachte C] zegt: "(...) zeg m dat ik zo die pap ga halen". [verdachte]: "Ok...".[177]

In een ping-conversatie die plaatsvindt vanaf 17.36 uur tussen [medeverdachte C] en [betrokkene 3] vraagt [medeverdachte C] aan [betrokkene 3] of hij kan komen bij "Bp van galen".[178] Uit een latere ping-conversatie tussen [medeverdachte C] en [verdachte] blijkt dat ook [verdachte] "die kant op" komt.[179]

Om 20.17 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "En wat zegt ie". [medeverdachte C] antwoordt: "Had die brg bij m,, zei m hou het en op het moment dat dat ding buite is neem je het mee". [verdachte] zegt dat hij "bij koellie" is. [medeverdachte C] zegt later in het gesprek: "Die gast kon dat ding trouwens niet trac." en "Van kfr" en vraagt [verdachte] hem te laten weten "wat vriend van manke zegt".[180]

Om 22.45 uur pingt [verdachte] naar [medeverdachte C]: "Ok, manke zegt als we info en borg geven dan gaat ie zeker niet weigeren blabla". [medeverdachte C] antwoordt: "Ja is goed". [verdachte] zegt: "Ok kom zo jouw kant op,, heb je foto op kaart bb". [medeverdachte C] vraagt: "Moet ik je sture gewoon?" en "Of mrg ochtend met brg en alles". [verdachte] zegt: "Manke zegt als je alles hebt kom mijn kant op dan ga pas png ,, dan gaat ie wel doen en dan kunnen gelijk zijn kant op gaan...". [medeverdachte C]: "Dan mrg ochtend dan haal ik gelijk brg".[181]

De volgende ochtend, 9 april 2011, verstuurt [medeverdachte C] om 11.13 uur twee foto's van een AKE met het nummer AKE92628KL naar [verdachte].[182] In een latere ping-conversatie zegt [medeverdachte C] tegen [verdachte]: "Kijk ik geef je nu de fts geef vast aan manke en dan haal ik zo die brg."[183]

Tussen 19.42 uur en 20.36 uur vindt een sms-conversatie plaats tussen [medeverdachte C] en [betrokkene 4]. [medeverdachte C] zegt: "Nog niet willen niet eraan beginnen tot ze brg hebben maar kunnen 100% en zijn snel". [betrokkene 4] zegt: "Ok ik heb het bij me dus bel je zo zie ik je bij Lucas" en "Ik ben daar met 10 min". [medeverdachte C] vindt het "ok".[184]

In de tussentijd pingt [medeverdachte C] ook met [verdachte]. Op de vraag van [verdachte] of hij "nog nieuws van bolle" heeft, antwoordt [medeverdachte C] om 19.49 uur: "Ja komt zo mij kant op met pap".[185]

Om 22.18 uur vraagt [medeverdachte C] aan [verdachte]: "Mankepoot nog gezien". [verdachte] antwoordt: "Jep", "Is nog brde" en "Maar heeft gestuurd". Vervolgens stuurt [verdachte] een conversatie door tussen "Totto" en "Apachi", waarin wordt gesproken over "die ds", en een bericht van iemand die meldt dat hij "de hele tijd en dagen bezig (is) om toto over te om je te bereiken kwa die box..". Ook wordt in laatstgenoemd bericht gezegd: "Heb foto waar je nm duidelijk ziet, en 5 brg,,, die shit is gewoon goed.. Het is geen onzin..."[186]

Op 10 april 2011 om 12:53 uur pingt [verdachte] aan [medeverdachte C] dat hij zo naar 'manke' gaat en dat hij nog niks gehoord heeft van "die gast". [medeverdachte C] antwoordt dat hij denkt dat "ie niet gaat doen". [medeverdachte C] zegt vervolgens: "Ik ben daar zo weer ga dan weer ff rondsnuffelen". [verdachte] pingt: "Ja s goed" en "We hebben die back up nog..". [medeverdachte C]: "Hou me op de hoogte,, ja zou mooi zijn".[187]

Diezelfde dag, om 14.26 uur, betreedt [medeverdachte C] het beveiligde terrein van de luchthaven Schiphol via personeelsdoorgang H58-L-S2-I. Om 20.53 uur verlaat hij dit terrein via personeelsdoorgang H60-TQ-PU. Tussendoor heeft hij het beveiligde gebied gedurende ongeveer een half uur verlaten.[188] [medeverdachte C] heeft volgens het rooster gewerkt van 15.00 uur tot 20.00 uur.[189]

Om 16.39 uur laat [medeverdachte C] aan [verdachte] desgevraagd weten dat hij niks gezien heeft en dat hij nog aan het werk is. [verdachte] zegt in deze conversatie op de vraag van [medeverdachte C] of er nog nieuws is: "Nee man..", "Die gast reageert niet op manke, morgen gaat hem pas vragen, want moet pap aan manke geven dus.." en "Die gast traceren dinsdag is pas daarzo...". [medeverdachte C] antwoordt: "Oooh ok maar gaat dus wel door". [verdachte]: "Traceren sowieso..." [medeverdachte C] vervolgens: "Ja maar dan hoef je die pap tog niet te geven want nr klopt tog...."[190]

Twee dagen later, op 12 april 2011, pingt [medeverdachte C] om 17.55 uur naar [verdachte]: "Heb net bolle gesproken, zei m ik geef je je brg terug en klaar man die gast is lastig man...".[191] Later die dag, om 21.29 uur, pingt [verdachte] aan [medeverdachte C] dat het dus niet door gaat. [medeverdachte C] reageert: "Pfff rare gasten man... Had er al weinig vertrouwen in". Later vraagt [medeverdachte C]: "Maar hoeveel moete jullie manke nu geven?", waarop [verdachte] antwoordt "Onkosten".[192]

Op 21 april 2011 is de AKE met het nummer 92628 door het onderzoeksteam op Schiphol aangetroffen, in beslag genomen en aan een onderzoek onderworpen. Ten aanzien van hun bevindingen hebben verbalisanten het volgende gerelateerd:[193]

"Nadat de AKE naar de uitpakloods was gehaald hebben wij verbalisanten de dozen uit de AKE gehaald. Wij verbalisanten zagen dat de bovenzijde van de AKE aan de buitenkant was bedekt met een soort canvas zeil. Wij zagen op het zeil een viertal incisies op elke hoek. Vervolgens haalden wij een flap omhoog van het zeil. Wij zagen toen een loze ruimte tussen het canvas zeil en een aluminiumplaat. In deze loze ruimte zagen wij een groenkleurige vette substantie. Uit onze kennis en ervaring is bekend dat deze substantie ook wordt gesmeerd op pakketten met cocaïne. Tevens is het ons bekend dat deze loze ruimte niet regulier is. Ook is het ons bekend dat gelijksoortige ruimten in het verleden gebruik werden als verbergplaats voor de smokkel van verdovende middelen.

Aan de binnenzijde van de AKE was een aluminiumplaat aan de bovenkant bevestigd. Uit kennis en ervaring is ons bekend dat ook deze plaat voor dit type AKE niet regulier is."

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachten [medeverdachte C] en verdachte zich in de periode van 5 april 2011 tot en met 12 april 2011 hebben schuldig gemaakt aan (kort gezegd) voorbereidingshandelingen gericht op de verlengde invoer van cocaïne in Nederland, zoals geduid in artikel 1, vierde lid, van de Opiumwet. Zij hebben voorbereidingshandelingen getroffen om een partij cocaïne welke op zondag 3 april 2011 in een vliegtuig-bagagecontainer vanuit Ecuador op Schiphol is aangekomen, uit deze container te halen en (verder) Nederland in te voeren.

Bij dit oordeel heeft de rechtbank betrokken dat geen van beide verdachten een aannemelijke verklaring heeft afgelegd over de inhoud van de hiervoor weergegeven ping-conversaties, welke inhoud - mede bezien in het licht van de overige zaaksdossiers - redengevend is voor het bewijs van het ten laste gelegde. Daarmee is die redengevendheid niet ontzenuwd.

Zaaksdossier B5d

Op 31 mei 2011 om 13.17 uur vraagt [medeverdachte C] ([PIN-nummer 4]) aan [verdachte] ([PIN-nummer 8]): "Hoe staan de zaken". [verdachte] antwoordt: "gister voor die kleine etterbak uitgeligd op net..". [medeverdachte C]: "Oooh ok heeft ie nu weer interesse".[194]

Om 15.15 uur pingt [verdachte] naar de gebruiker van het pinnummer [PIN-nummer 11] (hierna: NNBolle) het bericht: "Kan alvast vragen kleine of hij heeft gekeken?" NNBolle antwoordt: "Ik voor je vragen". [verdachte] zegt vervolgens: "Als je wil want als ie leest dan kunnen ze morgen alvast kijken hoe het moet en zaterdag spelen snap je."[195]

Om 20.24 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Kom je lekker koffie 10min". [verdachte] zegt "Ok ga rijden.." en vervolgens: "Trouwens die stick van je mee nemen...". [medeverdachte C]: "Ja heb m bij me" en "Is mn tweede vrouw".[196]

Op 1 juni 2011 om 1.00 uur 's nachts vraagt [verdachte] in een ping-bericht aan NNBolle: "Heb je kln nog gesproken?" NNBolle: "Nee man nog niet", "Ik ga hem nu proberen te bereiken weer" en "Maar hij zij dat we zaterdag gaan doen". [verdachte] zegt: "Ok, maar belangrijk is wat we bedoelen dan kan hij morgen zelf die mensen zeggen hoe en wat we bedoelen snap je?"[197] Een minuut later stuurt [verdachte] deze hele ping-conversatie door naar de gebruiker van het pinnummer [PIN-nummer 14] (hierna: NNManke), gevolgd door de opmerking: "Dus hopelijke komt goed.." NNManke reageert met: "Laten we het hopen".[198]

Om 16.45 uur pingt [verdachte] naar NNBolle: "Wanneer heeft ie jouw gezegd van zeker spelen zaterdag?" NNBolle antwoordt: "Van af maandag". [verdachte]: "Ok. Dan wachten we even af.."[199]

Om 17.33 uur pingt [verdachte] naar NNManke: "Ok bolle zegt zaterdag zeker". NNManke: "Dzje toch?" [verdachte]: "Jatoch er is niks anders gek" en "En heeft gelezen op net zag..". NNManke: "Okey man top".[200]

Om 17.43 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "En klne is in bob nu toch".[201]

Op 2 juni 2011 om 2.26 uur 's nachts pingt NNBolle naar [verdachte]: "Kleine is in bob". [verdachte] reageert: "Hij heeft mail gelezen zag ik.. Wat heeft hij jouw gezegd dat zaterdag zeker gaat doen toch".[202]

Om 2.28 uur pingt [verdachte] naar NNManke: "En als jij hem belt dan neemt niet op.." en "Trouwens kleine is in bob".[203]

Om 2.44 uur pingt NNBolle naar [verdachte]: "Hij gaat zaterdag doen". [verdachte] antwoordt: "Maar weten ze het hoe het moet snap je?" NNBolle: "Ja toch", "Je heb uit leg hoe of wat toch" en "Dan hij weet".[204]

Om 3.06 uur pingt [verdachte] naar NNManke: "Reageert niet was met mlc , en kln is bob en gaat zeker zaterdag doen want heeft mail gelezen" en "Op die mail had niks gezegd dus mischien gaat ie veel doen snap je." NNManke antwoordt: "Ok man". [verdachte]: "Wat een zieke dag man, hopelijke kunnen we na het weekend lachen..".[205]

Om 15.54 uur pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Kleine lijkt wel president van carib." Even later pingt hij: "Kan ie t op korte termijn doen?" en weer even later: "Maar gaat zat. Wel door?". [verdachte] antwoordt: "Ja man". [medeverdachte C]: "Ach ja, maar wilt ie ar.. Doen mischien?" [verdachte] zegt vervolgens: "Heel even ben met manke".[206]

Op 3 juni 2011 om 0.00 uur 's nachts pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Hebben goed gegeten die tijd". [verdachte] antwoordt: "Pff zo mooie zijn man..." en "En als we manke deze zater en week erop doen hebben we adem..".[207]

Om 0.07 uur pingt [verdachte] naar NNBolle: "Laten we even kijken kwa manke zaterdag en week

erop...". NNBolle antwoordt: "Ok man".[208]

In een ping-bericht van 19.25 uur die dag laat [verdachte] aan [medeverdachte C] weten dat hij met 'manke' en 'bolle' is. In het vervolg van het gesprek zegt hij: "Nee man rustig alles gaat via Bolle nu" en "Ga gelijk van hier jouw op zoeken..". [verdachte] denkt om 19.33 uur dat dit over een klein uurtje zal zijn want "praten met kleine andere kant voor mrg..". Om 20.41 uur pingt [verdachte] dat hij "15 min" denkt "kom van pana". Om 21.02 uur pingt [medeverdachte C] dat hij [verdachte] al ziet.[209]

Op 4 juni 2011, wederom 's nachts, om 0.43 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "Heb je nieuws", waarop [verdachte] antwoordt: "Nee man niks toch..". NNManke zegt dan: "Gaat ie niks doen". [verdachte]: "Nee man heb niks gehoord?" en "Moesten we vandaag wat horen dan... Is toch al goed..". Om 0.51 uur pingt [verdachte] naar NNManke: "Ok... Zal ik bolle vragen?"[210]

Direct daarop stuurt [verdachte] een bericht naar NNBolle met de inhoud: "Manke vraagt hoeveel stn gaat kleine doen.. Want zou antw. Voor 12 geven?" NNBolle: "Ok ik ga vragen".[211]

Om 1.20 uur pingt NNBolle naar [verdachte]: "nog niks gezegt" en even later "Maar als ik wat weet laat ik je gelijk weten".[212]

Om 1.22 uur pingt [verdachte] vervolgens naar NManke: "Zegt van weet nog niet precies...", "Als ie dan horen we het gelijk, er is nog tijd." en "Als we zelf pap hadden man konden we zelf aanvullen". NNManke zegt hierop: "Ok maar klne gt wel spln toch?" [verdachte]: "Jatoch. Daarom is ie daar toch."[213]

Om 2.03 uur pingt NNBolle naar [verdachte]: "Hij zegt 5. Ze willen niet meer doen ander moeten we tot volgende week wachten tot dat hij zelf inleg kan betalen". [verdachte]: "Ok" en "Geef door".[214] Direct hierna, om 2.07 uur, stuurt [verdachte] dit bericht door naar NNManke.[215] Rond datzelfde tijdstip vraagt NNBolle aan [verdachte] hem gelijk te laten weten "wat gaat gebeuren".[216]

Hierna vinden verschillende ping-conversaties plaats tussen enerzijds NNManke en [verdachte] en anderzijds NNBolle en [verdachte].

Om 3.08 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "Zeg hem is ok , fuck me gap , hij moet het doen , kan het niet perimenteren dat het niet doorgaat" en "Zeg klne ok". [217] Direct hierna pingt [verdachte] naar NNBolle: "Ok zegt manke".[218]

Om 3.09 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "5 van hem en 1 van me gap , en me gap doet het of hij hft problm klaar man".[219]

Om 3.10 uur pingt [verdachte] naar NNManke: "Dus 5 kln 1 gab van je dus 6 totaal". NNManke: "Jah". [verdachte]: "Ok".[220]

Om 3.11 uur pingt [verdachte] naar NNBolle: "5 kleine en 1 deurtje manke dus 6 totaal.." NNBolle: "Ok".[221]

Kort hierna vindt wederom een ping-conversatie plaats tussen NNManke en [verdachte]. NNManke zegt tegen [verdachte]: "Laten we het hopen die hond reageert niet, heb hem hele vrhl geschrvn als ie wakker wordt pingt ie me terug" en "Wt niet zeker, hij zei me lt alles zitten , nu reageert ie niet". [verdachte] reageert: "Komt goed man laat hem slapen of er 11 of 6 ... 1 van hem is erin".[222]

Om 3.27 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "k zit nu alleen te hopen dat me gap de hond de klus uberhaud wel wilt doen want wij hebben klne nu ja gezgd , zodra hij reageert rij k persoonlijk naar hem toe man" en "Hun zijn gewend aan zware aantlln man". [verdachte] later: "Daarom gewoon even gas geven en door drukken ,, want kln ken het wil snap je". NNManke: "Jah maar dat weet me gap niet".[223]

Om 19.53 uur stuurt NNBolle twee Engelstalig berichten door naar [verdachte]. Het eerste bericht luidt als volgt: "15am to say its too late to go in and also because at 10 pm last night when they call me I told them that I didn't get the food yet he go to sleep". NNBolle voegt daaraan toe: "Geef door aan manke" en "Het gaat niet door". [verdachte] antwoordt: "Ok is goed".[224] Op zijn beurt stuurt [verdachte] vervolgens om 19.56 uur de twee Engelstalige berichten aan NNManke, kort daarna gevolgd door de mededeling: "Het gaat niet door". NNManke: "Nee toch", waarop [verdachte] zegt: "Ja man, net net gekregen". Vervolgens zegt NNManke: "Tering he". [verdachte] vraagt aan NNManke: "Was je al bij hem?" NNManke: "Ben in brda , me gap is net net vertrokken , met halen en trekken heb k hem overgehaald".[225]

Wat volgt is een uitgebreide ping-conversatie tussen [verdachte] en NNManke waarin (kort gezegd) de gevolgen van het niet doorgaan worden besproken, alsmede dat hij 'klne' gaat pingen en de 'brg' gaat vragen en wat ze aan 'bolle' gaan zeggen. In deze ping-conversatie zegt [verdachte] op een bepaald moment onder andere: "Heb op internet gekeken, en zie dat die bus naar pc gaat ... En helemaal niet bij bob" en "Wat ik zie dat ie pc komt en niet uitgaat... En helemaal niet bob in of uit.. Kijk op site air...". Later zegt [verdachte] tegen NNManke: "[...] site buren...", "Google airport bob" en "Je weet die naam toch", "Mon.....". NNManke antwoordt: "Jaja" en "[...]- kijk ook op luchthvn van buren".[226]

Om 21.03 uur pingt [verdachte] het volgende bericht naar NNBolle: "manke had ze best gedaan om toch die 6 te doen ... Maar dernet is afgezegd en zijn teleurgesteld en gaat klne zelf pingen om brg om die gasten rustig te houden voor volgende week zaterdag.."[227]

Om 21.14 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "Hij gaat me een borg geven en een fto". [verdachte] pingt vervolgens: "Deed niet mnoeilijke" en "Mischien is het ook beter dat ie zelf kijkt wat we bedoelen snap je... Je weet nooit voor wat goed is snap je".[228]

[verdachte] laat vervolgens om 21.22 uur aan NNBolle weten: "Manke zei me net van dat klne brg gaat geven en fot straks.... Dan blijven die mensen manke rustig.."[229]

Om 21.47 uur stuurt NNManke aan [verdachte] een ping-conversatie door, waarin onder andere het volgende is gezegd: "Slechts nieuws dus, slecht nieuws man , wedstrijd gaat niet door vanwege een misverstand van overkant . ze dachten dat we niet akkoord gingen met 5 , omdat k ze pas laat in de nacht groen licht gaf toen sliep die wrkr al , tyfus zooi , mrg krijg ik een borg om aan je te geven , sory man" en "Wat we vndg niet gespld hebben halen we vlgnd wk in."[230]

Later die avond zegt [verdachte] in een ping-conversatie tegen NNManke: "Trouwens mrg heb ik die ft". NNManke: "Ok , van pisplk toch". [verdachte]: "Jatoch, in princep is precies als die vide van buren maar zonder die mask.... Snap je."[231]

Op 5 juni 2011 om 13.25 uur pingt NNManke aan [verdachte]: "Ping aub die bolle vr me , zg hem of klne hem al hft gezgd hoe lt hij die pap mt ophln , want had 1300 afgesprkn met dr man". [verdachte]: "Ok."[232]

Om 15.10 uur pingt [verdachte] aan NNBolle: "Manke strest hem vraagt of je van klne heb gehoord hoe laat je brg gaat krijgen.." NNBolle zegt: "Ik ga kln zo pingen". Ongeveer twee uur later pingt NNBolle dat "kln" niet reageert."[233]

Om 19.19 uur pingt [verdachte] aan NNBolle: "Ben met klne hierzo" en "Vraagt of klne heeft gereageert?" NNBolle zegt van nog niet. [verdachte]: "Had afspraak om te brengen 1300 brg , maar is niet gegaan."[234]

Om 21.32 uur pingt [verdachte] aan NNManke: "Ik ga op tv zetten" en "Je weet toch nog bolle". NNManke zegt: "Ok is goed". [verdachte]: "Ok nu nu" en "Is erop".[235] Later die avond pingt [verdachte] aan NNManke: "Jeb je gezien". NNManke: "2 fts maar toch" . [verdachte]: "Ja man". NNManke: "Heb gezien , maar je ziet alleen buitenkant man". [verdachte]: "Laat ze deze week kijken en zelf vide of ft maken en vrijdag beuken".[236]

Op 6 juni 2011 om 13.59 uur pingt NNManke naar [verdachte]: "Yo die brg van die klne hoer gt niks wrdn , kan jij aub 1500 missen aub , regel k de rest". [verdachte] antwoordt: "Kan 750 missen... Wacht ga van elvis pakken die hoer snap je". NNManke: "Jah man kijk wat je kan doen aub , en lt me zsm wtn".[237]

Om 16.58 uur pingt [verdachte] ([PIN-nummer 9]) naar [medeverdachte C] ([PIN-nummer 5]): "Maar bolle had hem door zegt is voor hem zelf hahha" en "Jatoch als beneden kan hij doen toch..". [medeverdachte C]: "Ok hij is er echt blij mee man! Gaan met zn allen komen, willen echt knallen!" en "Zoeken dit al heel lang". [verdachte]: "Maar moeten details geven snap je,". [medeverdachte C]: "Ja daarom...". [verdachte]: "Je brada al hier dan..". [medeverdachte C]: "Manke wilt echt voor zichzelf houden die rat" en "Overmrg". [verdachte]: "Bolle zei ook klne was blij ermee..". [medeverdachte C]: "Dat is mooie dan..". Ruim een uur later later pingt [medeverdachte C] naar [verdachte]: "Is manke boos die gek?". [verdachte]: "Hahah hij zegt dat ie zelf aan het kijken is voor brg" en "Heb zelf niks klne beetje leef en tank klaar,, dat klne beetje van laatst heb ver weg gedaan ..". Verderop in dit gesprek zegt [medeverdachte C]: "Hoop echt dat ie die dek. Kan doen man" en "En brede ook dan schaakmat". [verdachte]: "Jatoch kan zeker en helemaal beneden.." en "Alleen had gekeken, op terug altijd via..Is geen probleem toch". [medeverdachte C]: "Dek. Weet niet man. blijft toch altijd tot einde erin". [verdachte]: "Jatoch.. Beter als je brada zegt of ze ft ervan hebben want zijn ook 2 verschillende snap je". [medeverdachte C]: "Ja maar als komen kom jij ook en alles vragen". [verdachte]: "Ok 2 dagen toch... En hopelijke nemen ze inf en detai mee?" [medeverdachte C]: "Kijk moeten eerst alles goed bespreken etc. Dan pas akkoord. Niet weer te hard van stapel lopen".[238]

NNManke pingt om 19.59 uur aan [verdachte]: "Had je ng voor me gekeken betrft 1500 als klne brg gt gvn kan je. Het gelijk er van terug pakken". [verdachte] antwoordt: "Heb 750 .. Ben aan het kijken voor de rest.. en "Iedereen crissis en armoede man."[239]

Om 22.53 uur vraagt [medeverdachte C] aan [verdachte] of 'Kleine' al gereageerd heeft. [verdachte] antwoordt: "Is aan het zonnen man, denkt bij zich zelf genoeg brg hahah". [medeverdachte C]: "Haha gelijk heeft ie" en "Heeft ie wel gereageerd dan?" [verdachte]: "Denk midden of eind week gaat reageren. Nee nog niet leest niet..." en "Manke wil iedereen dat ie kan vinden laten doen zaterdag pc overal". [medeverdachte C]: "Hij gaat zwaar op zn bek, dat wat bolle laatst bij m heeft gedaan is nog niks" en "Zal ik hoofddorp weer vragen?" [verdachte]: "Heheheeheh speelt hoge spel die flikker.." en "Het is niet zeker nog of ie kan en mag want met brg geven snap je..". [medeverdachte C]: "Ach ja laat m zn gang gaan", "Komt zichzelf wel tegen" en "Buur nog gehoord?" [verdachte]: "Buur niet echt is trouw feest , vrijdag is ie daar weer... En mrg ga hem horen want er moest iemand weg tog?" [medeverdachte C]: "Ja daarom als het te lang duurt is die gast misschien weg". [verdachte]: "Ja ik weet heb hem gezegd erover..". [medeverdachte C]: "Ach ja die gast praat ook meer dan dat ie doet". [verdachte]: "Ik hoop het kunnen we klap geven ahhaha". [medeverdachte C]: "Ja daarom dan gelijk die pop. Doen". Het gesprek komt vervolgens weer op 'manke'. [medeverdachte C] pingt: "Ach ja laat zitten man.. ff kijke hoe die par. Is dan gelijk starten". [verdachte]: "Jatoch..Als we beetje geluk hebben. Dan is het best." [medeverdachte C]: "Ja daarom... Veel ongeluk gehad kan er alleen maar op voorruit gaan" en "Zie je mrg beter". [verdachte]: "Ok is goed. Wie weet kunnen we snel starten". [medeverdachte C]: "Jawel heb er vertrouwen in". [verdachte]: "Oks goed" en "Gewoon omgekeerde salade man, komt goed inshaallah"[240]

De volgende dag, 7 juni 2011, zijn [medeverdachte C] en [verdachte] aangehouden.

Uit onderzoek is gebleken dat met de Blackberry (met pinnummer [PIN-nummer 8]) in gebruik bij [verdachte] in de periode van 31 mei 2011 tot en met 7 juni 2011 in totaal 2910 berichten verzonden en ontvangen zijn, waaronder 347 maal van en naar pinnummer [PIN-nummer 4], in gebruik bij [medeverdachte C].[241]

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte C] zich in de periode van 31 mei 2011 tot en met 7 juni 2011 schuldig hebben gemaakt aan (kort gezegd) voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne in Nederland. Hierbij heeft de rechtbank betrokken dat geen van beide verdachten een aannemelijke verklaring heeft afgelegd over de hoeveelheid van de onderlinge ping-berichten en de inhoud van de hiervoor weergegeven ping-conversaties, welke inhoud - mede bezien in het licht van de overige zaaksdossiers - redengevend is voor het bewijs van het ten laste gelegde. Daarmee is die redengevendheid niet ontzenuwd.

De rechtbank ziet ook bij dit zaaksdossier geen enkele reden te veronderstellen dat de voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn op de invoer van cocaïne in Nederland. Naast hetgeen hiervoor reeds in zaaksdossier B5a is overwogen en ook in de onderhavige zaak van toepassing is, acht de rechtbank ten deze nog van belang dat uit de ping-conversaties blijkt, dat zowel verdachten als de personen die bij de voorbereiding worden betrokken (NNManke en NNBolle) in Nederland zijn. Zo treffen NNManke en NNBolle elkaar op 3 juni 2011 in aanwezigheid van verdachte, die vervolgens naar [medeverdachte C] gaat. Slechts NNKleine, degene die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de verzending van de cocaïne, zit in het buitenland, vermoedelijk Jamaica.

Voorts overweegt de rechtbank dat het, ook indien de te verzenden partij cocaïne zich aan boord van een vliegtuig met als eindbestemming de luchthaven Zaventem te Brussel (België) zou bevinden - waarvan het onderzoeksteam lijkt uit te gaan en voor welke omstandigheid de verdediging nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd -, gelet op het vorenstaande, redelijkerwijs niet anders kan dan dat de handelingen van verdachten er (mede) op waren gericht die cocaïne vervolgens van België naar Nederland te brengen, en aldus die cocaïne Nederland in te voeren. De inhoud van sommige ping-conversaties, waarin wordt gesproken over 'site buren' (waarmee kennelijk een internetsite van een luchthaven van België wordt bedoeld), 'luchthaven buren' en (kort samengevat) 'de gap van Manke uit Breda die net vertrokken is' ondersteunt dit. Wat daarvan ook zij, in ieder geval is geenszins aannemelijk geworden dat het door verdachten in voornoemde periode voorbereide transport van cocaïne (uiteindelijk) voor een ander land dan Nederland zou zijn bestemd.

Feit 3

De rechtbank bezigt de hiervoor ten aanzien van de overige feiten weergegeven redengevende feiten en omstandigheden ook ten aanzien van de ten laste gelegde criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 11a van de Opiumwet.

Uit deze feiten en omstandigheden blijkt dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan de voltooide invoer van cocaïne in Nederland. Daarnaast hebben medeverdachte [medeverdachte C] en verdachte zich schuldig gemaakt aan concrete voorbereidingshandelingen, telkens gericht op de invoer van cocaïne in Nederland.

De cocaïne werd met gebruikmaking van verbergplekken in met name het vrachtruim van vliegtuigen naar Nederland vervoerd, waar de verdovende middelen uit de vliegtuigen werden gehaald, terwijl die vliegtuigen op het beveiligde terrein van de luchthaven Schiphol stonden. Verdachten [medeverdachte C], [medeverdachte B] en [medeverdachte A] maakten hiertoe gebruik van aan hen (in het kader van hun reguliere werkzaamheden) verstrekte Schipholpassen. Met deze passen konden zij het beveiligde terrein van de luchthaven betreden, ook op dagen dat zij niet waren ingeroosterd.

Verdachten gebruikten bij hun illegale activiteiten meerdere mobiele telefoons en wisselden regelmatig van telefoonnummer en -toestel. Tijdens de doorzoekingen op de diverse woonadressen van verdachten zijn een groot aantal van deze telefoontoestellen alsmede verschillende sim-kaarten aangetroffen. In de telefoongesprekken die verdachten onderling voerden, waartoe de rechtbank ook de ping-conversaties rekent, werd veelvuldig gebruik gemaakt van versluierde taal, kennelijk met als doel te (kunnen) communiceren over verdovende middelen zonder dat dit voor anderen kenbaar zou zijn.

Verder is uit onderzoek gebleken dat ook gebruik werd gemaakt van een hotmail-account, te weten '[e-mailadres]' met het wachtwoord '40405050'. Uit analyse van de door Microsoft - via de Verenigde Staten van Amerika - verstrekte informatie is gebleken dat in de mappen op dit account verschillende foto's en teksten waren opgeslagen. Deze bestanden zijn soortgelijk aan de bestanden aangetroffen op de usb-sticks, te weten: foto's van vrachtruimtes van vliegtuigen, met uitleg over mogelijke verbergplaatsen alsmede foto's en uitleg van mogelijke verbergplaatsen in gekoelde vrachtcontainers.[242]

Daarnaast zijn, zoals hiervoor reeds is overwogen, bij verdachte [medeverdachte C] en verdachte in totaal drie usb-sticks aangetroffen met daarop diverse film- en fotobestanden van verbergplaatsen in vliegtuigen. Deze bestanden werden door de organisatie gebruikt en een aantal van deze bestanden werd door verdachten zelf gemaakt. Tevens zijn op deze usb-sticks teksten aangetroffen waarin is aangegeven op welke landen dan wel plaatsen gevlogen wordt en hoe op bepaalde plekken in een vliegtuig iets verborgen kan worden.[243]

Verdachte [verdachte] heeft zich op het standpunt gesteld dat de bestanden op de onder hem in beslaggenomen usb-stick waarop verbergplekken te zien zijn, hem niet bekend zijn en dat hij deze niet zelf heeft opgeslagen. Hij stelt dat hij de usb-stick tweedehands bij een belwinkel heeft gekocht en dat de betreffende bestanden daarop als gewiste (gedelete) bestanden zijn aangetroffen. Hij heeft deze bestanden nog nooit gezien.

De rechtbank acht bovengenoemde verklaring van verdachte ongeloofwaardig en stelt deze terzijde. Zij overweegt daartoe als volgt.

De bestanden op de onder verdachte [verdachte] aangetroffen usb-stick hebben een vergelijkbare inhoud als de bestanden die op de usb-sticks zijn aangetroffen die onder verdachte [medeverdachte C] in beslag genomen zijn. Uit de hiervoor onder zaaksdossier B5d opgenomen ping-conversatie tussen verdachte [verdachte] ([PIN-nummer 8]) en verdachte [medeverdachte C] ([PIN-nummer 4]) op 31 mei 2011 met betrekking tot 'de stick', kan worden afgeleid dat verdachte in ieder geval op de hoogte is van het bestaan van die, voor verdachten kennelijk zeer belangrijke, stick.

Daarnaast geldt dat de hiervoor reeds gememoreerde foto's van laadvloeren in een vliegtuig die verdachte op 20 februari 2011 aan verdachte [medeverdachte C] heeft verzonden alsmede de files van onder meer laadruimtes in een vliegtuig die verdachte (met [PIN-nummer 6]) aan [medeverdachte C] (met [PIN-nummer 3]) tussen 20 februari 2011 en 1 maart 2011 heeft verzonden[244] vergelijkbaar zijn met de inhoud van de bestanden die op de usb-stick van veerdachte zijn aangetroffen. Weliswaar waren de bestanden op de usb-stick die onder verdachte zijn aangetroffen, gedelete bestanden, maar daaruit is vanzelfsprekend niet af te leiden wie deze bestanden gedelete heeft. Bezien in het licht van het voorgaande acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat hij niets afwist van de bestanden op zijn usb-stick, niet aannemelijk en ongeloofwaardig.

Verder is tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte [medeverdachte C] aan de [d-straat] te Amsterdam onder meer een sleutelbos met daaraan een koperkleurige Boeing sleutel aangetroffen, alsmede een losse soortgelijke sleutel. Boeing sleutels geven toegang tot het vrachtgedeelte van een vliegtuig en worden uitgegeven aan mensen van de technische dienst en andere aangewezen personen van een vliegtuigmaatschappij.[245] Bij verdachte [medeverdachte A] is eveneens een sleutel voor Boeing vliegtuigen aangetroffen.[246] [medeverdachte C] en [medeverdachte A] behoren gelet op hun functie in beginsel niet de beschikking te hebben over dergelijke sleutels, geen van beiden heeft hiervoor echter een verklaring gegeven.

Tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte [medeverdachte B] is een zwart tasje met daarin twee rollen witte tape en schroeven aangetroffen.247 Volgens de getuige [getuige 7], werkzaam als security manager bij de KLM, aan wie het tasje met voormelde inhoud is getoond, worden deze tape en dit soort schroeven bij de KLM door de technische dienst gebruikt. Met de tape worden onder andere panelen afgeplakt in vrachtruimen van vliegtuigen ten behoeve van de brandwerendheid. De schroeven worden gebruikt om schuine panelen in vrachtruimen vast te zetten. Volgens [getuige 7] mogen dit soort bedrijfsmiddelen niet mee naar huis worden genomen en is het niet gebruikelijk dat een schoonmaker van vliegtuigen, niet zijnde een medewerker van de technische dienst, over deze materialen beschikt.[248]

Naar het oordeel van de rechtbank komt uit het vorenstaande, logischerwijs, genoegzaam naar voren dat tussen verdachten sprake is geweest van een georganiseerd en gestructureerd samenwerkingsverband gericht op de invoer van cocaïne in Nederland alsmede de voorbereidingen daartoe. Daarbij geldt dat voor een bewezenverklaring van artikel 11a van de Opiumwet niet is vereist dat alle leden van die organisatie elkaar kennen en steeds contact met elkaar onderhouden. Uit de redengevende feiten en omstandigheden zoals hiervoor onder de diverse zaaksdossiers weergegeven kan worden geconcludeerd dat verdachte in ieder geval verdachte [medeverdachte C] kent, en laatstgenoemde contacten onderhoudt met verdachten [medeverdachte B] en [medeverdachte A], die elkaar onderling ook weer kennen en contacten onderhouden. Daarbij vervullen verdachte en [medeverdachte C] meer een leidinggevende en coördinerende rol, [medeverdachte A] en [medeverdachte B] meer een uitvoerende rol.

Het deelnemen aan de organisatie heeft hen geen windeieren gelegd, bij verdachten zijn tijdens de doorzoekingen in de woningen vermogensbestanddelen dan wel bescheiden met betrekking tot vermogen in geld of onroerend goed in Marokko aangetroffen, die niet verklaard kunnen worden uit de legale inkomsten van de verdachten. Voor zover zij daarover een verklaring hebben afgelegd, acht de rechtbank die niet aannemelijk dan wel ongeloofwaardig.

Dat er van een zekere bestendigheid sprake is geweest, blijkt uit de periode gedurende welke er cocaïne in Nederland is ingevoerd en uit de ongewijzigde samenstelling van de groep. Na de voltooide invoer op 7 maart 2011 zijn verdachte [medeverdachte C] en verdachte verder gegaan met hun activiteiten, de hiervoor reeds genoemde voorbereidingshandelingen. [medeverdachte A] en [medeverdachte B] hebben hierbij ogenschijnlijk geen rol gespeeld, maar niet valt uit te sluiten dat dit te wijten is aan het gegeven dat er na 7 maart 2011, met uitzondering van de onder zaaksdossier B4 bewezen verklaarde invoer van ongeveer 2 kilogram cocaïne op 30 mei 2011 door verdachte [medeverdachte C], welke partij reeds in het vliegtuig tijdens de vlucht is gevonden, geen voltooide invoer in Nederland meer heeft plaatsgevonden, waarvoor meer 'uitvoerend personeel' nodig was.

De raadsvrouw van verdachte heeft aangevoerd dat voor verdachte in ieder geval niet bewezen kan worden verklaard dat hij in de periode van 31 oktober 2010 tot en met 8 februari 2011 heeft deelgenomen aan de criminele organisatie, aangezien de bewijsmiddelen ten aanzien van hem in die periode in het dossier ontbreken.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Gelet op de betrokkenheid van verdachte bij de invoer van cocaïne waarop zaaksdossier B3 ziet en de betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen van verdachte waarop zaaksdossiers B5a tot en met B5d zien, staat, naar het oordeel van de rechtbank, vast dat verdachte deel uitmaakt van de criminele organisatie die ook al in de periode tot en met 8 februari 2011 actief was. Gelet op zijn leidinggevende en coördinerende rol kan het niet anders dan dat verdachte ook toen al bij de organisatie betrokken was. Daaraan doet niet af dat hij niet expliciet bij twee andere transporten in beeld is gekomen.

Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat alle verdachten in de periode van 31 oktober 2010 mei tot en met 7 juni 2011 (kort gezegd) hebben deelgenomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had om cocaïne in Nederland in te voeren.

4.2. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat:

Feit 1

(zaaksdossier B3)

hij op 7 maart 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 24.987 gram van een materiaal bevattende cocaïne.

Feit 2

(zaaksdossier B5 a t/m d)

hij in de periode van

- 9 februari 2011 tot en met 24 februari 2011 (zaaksdossier 5a) en

- 29 maart 2011 tot en met 16 april 2011 (zaaksdossier 5b) en

- 5 april 2011 tot en met 12 april 2011 (zaaksdossier 5c) en

- 31 mei 2011 tot en met 7 juni 2011 (zaaksdossier 5d),

te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en te Amsterdam en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, telkens om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- anderen heeft getracht te bewegen om daarbij behulpzaam te zijn en/of

- zich en een ander inlichtingen tot het plegen van die feiten heeft verschaft,

immers hebben verdachte en/of zijn mededaders,

- met elkaar en anderen contacten onderhouden (telefonisch en/of via Ping-berichten en/of via internet) en

- afspraken gemaakt en

- ontmoetingen en besprekingen gehad en

- informatie en/of foto's doorgegeven en/of ontvangen, onder andere met betrekking tot de verbergplaatsen van de verdovende middelen, en

- (ten aanzien van zaaksdossier 5c) personen benaderd om op de luchthaven Schiphol die verdovende middelen uit een zogenaamde AKE te halen en

- vluchtgegevens doorgegeven en/of ontvangen.

Feit 3

(zaaksdossier B6)

hij in de periode van 31 oktober 2010 tot en met 7 juni 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en Amsterdam heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte, en zijn mededaders behoorden, welke organisatie het oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vijfde lid en artikel 10a, eerste lid van de Opiumwet, te weten

- het tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid cocaïne,

en

- het tezamen en in vereniging met anderen voorbereiden en/of bevorderen van een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid cocaïne.

Hetgeen aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.

Feit 2

Medeplegen van voorbereidingshandelingen om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden en/of te bevorderen door,

- anderen trachten te bewegen daarbij behulpzaam te zijn en/of

- zich en een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit te verschaffen,

meermalen gepleegd.

Feit 3

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vijfde lid en artikel 10a, eerste lid van de Opiumwet.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7. Motivering van de sancties

7.1. Hoofdstraf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals daarvan uit het onderzoek ter terechtzittingen is gebleken. Daarbij heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van (grote hoeveelheden) cocaïne in Nederland alsmede de voorbereidingen daartoe. Cocaïne is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof. De verspreiding van en handel in cocaïne gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun behoefte aan deze stof.

De invoer van cocaïne vond plaats via de luchthaven Schiphol en ook het merendeel van de door de organisatie verrichte voorbereidingshandelingen zag op de invoer van cocaïne via deze luchthaven. Een aantal leden van de organisatie was als schoonmaker werkzaam op Schiphol en om die reden in het bezit van een zogeheten Schipholpas, waarmee zij zich toegang konden verschaffen tot 'airside' (het beveiligde gebied van Schiphol, waartoe ook het platform behoort) en vliegtuigen. Vast is komen te staan dat veelvuldig onrechtmatig gebruik is gemaakt van deze Schipholpassen, onder andere om te proberen de ingevoerde cocaïne van boord van vliegtuigen te halen en foto's en filmpjes van geschikte 'verstopplekken van cocaïne' in vliegtuigen te maken, zowel in de cabine als in het vrachtruim. Aldus heeft de organisatie ernstig misbruik gemaakt van specifieke, aan Schiphol gerelateerde bevoegdheden en daarmee het vertrouwen en aanzien van Schiphol geschaad. De rechtbank rekent dit de organisatie zwaar aan.

Binnen de organisatie werd gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen. De leidinggevenden communiceerden met name via zogenoemde ping-berichten (via BlackBerry's) en met gebruikmaking van de map concepten van een hotmail-account. Naar en tussen de meer uitvoerende leden van de organisatie werd vaker via telefoongesprek en sms gecommuniceerd, waarbij gebruik werd gemaakt van versluierde taal. Tijdens de doorzoekingen bij de diverse verdachten zijn vele telefoons aangetroffen. Voorts zijn in totaal drie usb-sticks aangetroffen met daarop foto's, filmpjes en instructies ten behoeve van het verstoppen van cocaïne in vliegtuigen. Hieruit blijkt van de professionaliteit van de organisatie.

Het kan niet anders dan dat de afzonderlijke deelnemers aan de hierboven beschreven drugsorganisatie uit puur financieel gewin hebben gehandeld. Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat bij verschillende verdachten grote hoeveelheden contant geld zijn aangetroffen alsmede documenten die wijzen op het bezit van een aanzienlijk vermogen in Marokko (in de vorm van (een) appartement(en) en/of (een) bankrekening(en)).

Gelet op het bovenstaande komt op grond van de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur als passende straf in aanmerking.

Bij het bepalen van de duur van de aan verdachte op te leggen straf heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Ten aanzien van verdachte is bewezen verklaard dat hij actief betrokken is geweest bij één voltooide invoer van cocaïne van bijna 25 kilo. Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan meerdere concrete voorbereidingshandelingen.

Verdachte heeft in de organisatie een sterk leidinggevende en coördinerende rol gehad. Verdachte had contacten met zowel de afnemers van de cocaïne als met de leveranciers en/of verzenders daarvan in het buitenland. Verdachte stuurde van laatstgenoemden ontvangen informatie omtrent de stand van zaken van een beoogd transport en foto's, regelmatig door aan medeverdachte [medeverdachte C], die op zijn beurt overigens ook foto's van verstopplekken van cocaïne naar verdachte stuurde, zodat verdachte de verzenders van de cocaïne daarover kon informeren. Het feitelijk van boord halen van de cocaïne liet verdachte over aan andere leden van de organisatie die - naar hij wist - over Schipholpassen beschikten. Zelf bleef verdachte alsdan meer 'achter de schermen', waardoor hij minder risico liep.

Voorts heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte - die eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en in 2005 tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur is veroordeeld - geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen, hetgeen onder meer blijkt uit de eerst ter terechtzitting afgelegde en bovendien ongeloofwaardige verklaringen over de verkrijging van een BlackBerry en één van de vermelde usb-sticks.

Gelet op de grote rol van verdachte binnen de organisatie en kijkend naar de straffen die in min of meer vergelijkbare zaken plegen te worden opgelegd, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een gevangenisstraf van na te noemen duur moet worden opgelegd.

7.2. Verbeurdverklaring

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen zoals vermeld onder de nummers 1, 2 en 3 op de beslaglijst - te weten drie BlackBerry's - dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzittingen is gebleken dat het bewezenverklaarde met behulp van deze voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, is begaan of voorbereid.

7.3. Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is voorts met de officier van justitie van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp zoals vermeld onder nummer 8 op de beslaglijst - te weten een usb-stick - dient te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek op de terechtzittingen is gebleken dat het bewezenverklaarde met behulp van dit voorwerp is begaan of voorbereid en het ongecontroleerde bezit van deze usb-stick, waarop zich foto's, filmpjes en instructies ten behoeve van het verstoppen van cocaïne in vliegtuigen bevinden, is in strijd met het algemeen belang.

8. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen voorwerpen

De officier van justitie heeft ten aanzien van de voorwerpen vermeld onder de nummers 26 en 28 op de beslaglijst - te weten twee geldbedragen van in totaal € 5.800,-- - de teruggave aan de broer van verdachte gevorderd. De verdediging heeft zich hierbij aangesloten.

De rechtbank zal de officier van justitie en de verdediging echter niet in hun standpunt volgen, nu zij heeft geconstateerd dat op de onderhavige geldbedragen (tevens) conservatoir beslag ex artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering rust. Gelet daarop is de rechtbank niet bevoegd een beslissing over deze voorwerpen te nemen.

Ten aanzien van de overige voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst zal de rechtbank beslissen overeenkomstig de vordering van de officier van justitie, nu die beslissingen haar geraden voorkomen en ter zake ook geen verweer is gevoerd.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

33, 33a, 36b, 36c, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

2, 10, 10a en 11a van de Opiumwet.

10. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.2. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde feiten opleveren.

Verklaart deze feiten strafbaar.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZEVEN (7) JAREN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd:

- een zwart GSM-toestel BlackBerry Curve (nr. 1);

- een zwart GSM-toestel BlackBerry Curve (nr. 2);

- een zwart GSM-toestel BlackBerry Curve (nr. 3).

Onttrekt aan het verkeer:

- een blauwe USB-stick (nr. 8).

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- een USB-stick AH (nr. 5);

- een rode USB-stick Imation (nr. 7);

- een geheugenkaart Sandisk Adapter (nr. 9);

- een GSM-toestel Nokia (nr. 20);

- een GSM-toestel Sony Ericsson Cyber-Shot (nr. 21);

- een SIM-kaart Ortel Mobile (nr. 22);

- een GSM-toestel Nokia (nr. 24);

- een GSM-toestel Nokia (nr. 25).

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. Ph. Burgers, voorzitter,

mr. S. Jongeling en mr. J.A.M. Jansen, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. H. van de Vijver,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 juni 2012.

Voetnoten:

[1] De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

[2] Een schriftelijk stuk, te weten een uitdraai Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) d.d. 26 oktober 2010 (dossier E, pagina 18), als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 november 2010

[3] Proces-verbaal van bevindingen (gebruik [telefoonnummer 1]) d.d. 15 november 2010 (dossier E, pagina 34-48)

[4] Proces-verbaal van bevindingen (stemherkenning gebruiker van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 1]) d.d. 10 november 2010 (dossier E, pagina 70-78)

[5] Proces-verbaal van bevindingen (stemherkenning [medeverdachte A]) d.d. 9 februari 2011 (dossier E, pagina 171-176)

[6] Proces-verbaal van bevindingen (GSM) d.d. 10 juni 2011 (dossier E, pagina 467-468)

[7] Proces-verbaal van bevindingen (BlackBerry +simkaart) d.d. 28 juli 2011 (dossier B3, pagina 426)

[8] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011 (dossier B3, pagina 34)

[9] Een schriftelijk stuk, te weten een CIOT-uitdraai d.d. 4 november 2010 (dossier E, pagina 19), als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 november 2010

[10] Proces-verbaal van bevindingen (verdenking [medeverdachte B]) d.d. 24 november 2010 (dossier E, pagina 49-69)

[11] Proces-verbaal van bevindingen (stemherkenning gebruiker van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 3]) d.d. 10 januari 2011 (dossier E, pagina 128-134)

[12] Proces-verbaal van bevindingen (stemherkenning [medeverdachte B]) d.d. 21 februari 2011 (dossier E, pagina 210-211)

[13] Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie (tap) d.d. 4 maart 2011 (dossier D2, pagina 660)

[14] KVI 29 (dossier G2, pagina 37)

[15] Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] d.d. 22 juni 2011 (dossier F, pagina 28-30)

[16] Proces-verbaal van bevindingen (identificatie en verdachtmaking [medeverdachte C]) d.d. 27 december 2010 (dossier C3, pagina 808)

[17] Proces-verbaal van bevindingen (Nokia 2330+simkaart) d.d. 11 juli 2011 (dossier B3, pagina 411)

[18] Proces-verbaal van bevindingen (stemherkenning gebruiker van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 5]) d.d. 31 januari 2011 (dossier E, pagina 138-146)

[19] Proces-verbaal van relaas d.d. 18 augustus 2011 (dossier B3, pagina 42) en proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2011 (aantreffen [medeverdachte C] in Asito auto, dossier B3, pagina 128-131)

[20] Proces-verbaal van bevindingen (ontsleutelde opgenomen BlackBerry data nummer [nummer], in gebruik bij [medeverdachte C]) d.d. 9 mei 2011 (dossier E, pagina 360-364), proces-verbaal van observatie 11 februari 2011 d.d. 16 februari 2011 (dossier E, pagina 373), proces-verbaal van observatie 15 februari 2011 d.d. 15 februari 2011 (dossier E, pagina 385) en proces-verbaal van observatie 16 februari 2011 d.d. 18 februari 2011 (dossier E, ordner 5, pagina 96)

[21] Proces-verbaal van bevindingen (BlackBerry 8520+simkaart) d.d. 12 juli 2011 (dossier B3, pagina 410)

[22] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 november 2011 (dossier B4, pagina 8-11) en schriftelijke stukken, inhoudende de betreffende tapverslagen d.d. 30 mei 2011 (dossier B4, pagina 29-41)

[23] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 november 2011 (kopje "Stemherkenningen",dossier B4, pagina 2-3 e.v. met betrekking tot gesprekken met nummer [telefoonnummer 7]) en schriftelijke stukken, inhoudende de betreffende tapverslagen d.d. 30 mei 2011 (dossier B4, pagina 29-41)

[24] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 november 2011 (dossier B4, pagina 11)

[25] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 juli 2011 (dossier B4, pagina 56) en proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 juli 2011 (dossier B4, pagina 90-91)

[26] Proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 16 juni 2011 (dossier B4, pagina 101-105) en proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 19 oktober 2011 (nr. 41) (dossier G3, pagina 12)

[27] Proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 19 oktober 2011 (nr. 2) (dossier G3, pagina 6)

[28] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 november 2011 (dossier I, pagina 92-96)

[29] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 juni 2011, dossier E, pagina 460, proces-verbaal van bevindingen (aangetroffen USB-stick [medeverdachte C]) d.d. 17 augustus 2011 (dossier B3, pagina 143-144) en proces-verbaal van bevindingen (onderzoek Schipholpasgegevens, roosters en aangetroffen USB sticks) d.d.16 augustus 2011 (dossier B3, pagina 395-403)

[30] Proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 13 juli 2011 (dossier E, pagina 553-564)

[31] Proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 8 juni 2011 (dossier B5d, pagina 51-52)

[32] Proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 8 juni 2011 (dossier B5d, pagina 51-52)

[33] Proces-verbaal van bevindingen (ontsleutelde opgenomen BlackBerry data nummer 355284046587510 in gebruik bij Ismail [medeverdachte C]) d.d. 9 mei 2011 (dossier E, pagina 360-364), proces-verbaal van observatie 11 februari 2011 d.d. 16 februari 2011 (dossier E, pagina 373), proces-verbaal van observatie 15 februari 2011 d.d. 15 februari 2011 (dossier E, pagina 385) en proces-verbaal van observatie 16 februari 2011 d.d. 18 februari 2011 (dossier E, ordner 5, pagina 96)

[34] Proces-verbaal van bevindingen (ontsleutelde opgenomen BlackBerry data nummer [nummer] in gebruik bij [medeverdachte C]) d.d. 9 mei 2011 (dossier E, pagina 363)

[35] Proces-verbaal m.b.t. doorzoeking auto met kenteken [kenteken 2] d.d. 8 juni 2011 (dossier C4, pagina 28-29)

[36] Proces-verbaal van observatie 16 februari 2011 d.d. 18 februari 2011 (met fotobijlage, dossier E, pagina 391-392), proces-verbaal van observatie 16 februari 2011 d.d. 15 februari 2011 (met fotobijlage) (dossier E, pagina 96), proces-verbaal van observatie 15 februari 2011 d.d. 15 februari 2011 (met fotobijlage, dossier E, pagina 385) en proces-verbaal aanvulling observatie 081-2010-63-016 d.d. 10 mei 2012 (los opgenomen)

[37] Proces-verbaal van bevindingen (aantreffen blackberry bij [medeverdachte C] en [verdachte]) d.d. 7 juli 2011 (dossier B5d, pagina 42)

[38] Proces-verbaal van bevindingen (aantreffen blackberry bij [medeverdachte C] en [verdachte]) d.d. 7 juli 2011 (dossier B5d, pagina 42) en proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 8 juni 2011 (dossier B5d, pagina 47-48)

[39]Proces-verbaal van bevindingen (aantreffen blackberry bij [medeverdachte C] en [verdachte]) d.d. 7 juli 2011 (dossier B5d, pagina 42) en proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 8 juni 2011 (dossier B5d, pagina 51-52)

[40] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [medeverdachte C] (dossier B2, pagina 338-486)

[41] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [medeverdachte C] (dossier B2, pagina 487-731)

[42] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [verdachte] (dossier B3, pagina 450-494)

[43] Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 september 2011 (dossier I, pagina 15-18) en proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [medeverdachte C] (dossier B2, pagina 492, 496 en 497)

[44] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [medeverdachte C] (dossier B2, pagina 496)

[45] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick [medeverdachte C] (dossier B2, pagina 491 en pagina 564-582)

[46] Lijst van in beslaggenomen goederen van het CargoHarc-team, behorend bij het proces-verbaal van doorzoeking van de rechter-commissaris op 7 juni 2011, [a-straat] te Amsterdam (dossier C3, pagina 54-56) en KVI (dossier G3, pagina 61)

[47] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 19 februari 2011, 20.19-20.24 uur (dossier B3, pagina 7)

[48] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 20 februari 2011, 13.25-13.26 uur (dossier B3, pagina 7-8)

[49] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 20 februari 2011, 13.30 uur (dossier B3, pagina 8)

[50] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 20 februari 2011, 14.17-14.34 uur en 21 februari 2011, 22.08 uur-22.48 uur (dossier B3, pagina 8 en 10)

[51] Voor zover de Engelstalige berichten die in dit vonnis worden opgenomen, door een tolk in het Nederlands zijn vertaald, zal steeds de Nederlandse vertaling van die berichten worden weergegeven.

[52] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 23 februari 2011, 13.00-13.06 uur (dossier B3, pagina 11)

[53] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 24 februari 2011, 3.28 uur (dossier B3, pagina 13)

[54] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende twee ping-berichten d.d. 24 februari 2011, 18.35 uur, 18.36 uur en 18.37 uur (dossier B3, pagina 15)

[55] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 26 februari 2011, 22.17 uur (dossier B3, pagina 19)

[56] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 27 februari 2011, 5.57 uur (dossier B3, pagina 21)

[57] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 1 maart 2011. 11.33 uur-11.37 uur (dossier B3, pagina 25)

[58] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 maart 2011, 22.00 uur (dossier B3, pagina 27-28)

[59] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 maart 2011, 22.55-23.05-23.08 uur (dossier B3, pagina 28)

[60] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 maart 2011, 18.49-18.50 uur (dossier B3, pagina 29)

[61] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 maart 2011, 14.56-15.14 uur (dossier B3, pagina 30)

[62] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 maart 2011, 21.29-23.53 uur (dossier B3, pagina 31-32)

[63] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende twee ping-berichten d.d. 7 maart 2011, 13.08 uur en 13.10 uur (dossier B3, pagina 34-35)

[64] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek personeelsdoorgangen op 7 maart 2011 d.d. 28 juni 2011 (dossier B3, pagina 102)

[65] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek dienst/werkroosters op 7 maart 2011 [medeverdachte C], [medeverdachte A] en [medeverdachte B] d.d. 29 juni 2011 (dossier B3, pagina 105)

[66] Schriftelijke stukken, inhoudende tapverslagen d.d. 7 maart 2011, 15.28 uur en 15.29 uur (dossier B3, pagina 74 en 75)

[67] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 7 maart 2011, 15.33 uur (dossier B3, pagina 37)

[68] Proces-verbaal van bevindingen (incident maandag 7 maart 2011) d.d. 9 maart 2011 (dossier B3, pagina 117) en proces-verbaal van bevindingen (vliegbewegingen PH-MCI) d.d. 25 juli 2011 (dossier B3, pagina 125)

[69] Proces-verbaal van bevindingen (incident maandag 7 maart 2011) d.d. 9 maart 2011 (dossier B3, pagina 117-118), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] d.d. 8 maart 2011 (dossier B3, pagina 636-637) en proces-verbaal van verhoor getuige A.G. de Nobel d.d. 8 maart 2011 (dossier B3, pagina 642)

[70] Proces-verbaal van bevindingen vergelijken foto van vindplaats 7 maart 2011 en pingfoto van [verdachte] naar [medeverdachte C] d.d. 29 juni 2011 (dossier B3, pagina 119)

[71] Proces-verbaal van bevindingen incident maandag 7 maart 2011 d.d. 9 maart 2011, mutatienummer 11-017393 (dossier B3, pagina 118)

[72] Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 10 maart 2011 (dossier E, ordner 4 (E2), pagina 74-77)

[73] Deskundigenrapport van het NFI d.d. 31 maart 2011 (dossier E, ordner 4 (E2), pagina 108-110)

[74] Schriftelijke stukken, inhoudende tapverslagen d.d. 7 maart 2011, 17:14 uur, 17:15 uur en 17:15 uur (dossier B3, pagina's 77-79)

[75] Een schriftelijk stuk, inhoudende een tapverslag d.d. 7 maart 2011, 17.16 uur (dossier B3, pagina 80)

[76] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 17.15-17.18 uur (dossier B3, pagina 40)

[77] Proces-verbaal van stelselmatige observatie d.d. 7 maart 2011 (dossier B3, pagina 113) en proces-verbaal van bevindingen (ontvangst en onderzoek personeelsdoorgangen op 7 maart 2011) d.d. 28 juni 2011 (dossier B3, pagina 102-103)

[78] Proces-verbaal van bevindingen (ontvangst en onderzoek dienst/werkroosters op 7 maart 2011 [medeverdachte C], [medeverdachte A] en [medeverdachte B]) d.d. 29 juni 2011 (dossier B3, pagina 105)

[79] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek personeelsdoorgangen op 7 maart 2011 d.d. 28 juni 2011 (dossier B3, pagina 102-103)

[80] Proces-verbaal van stelselmatige observatie d.d. 7 maart 2011 (dossier B3, pagina 113)

[81] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011 (dossier B3, pagina 40)

[82] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek personeelsdoorgangen op 7 maart 2011 d.d. 28 juni 2011 (dossier B3, pagina 102)

[83] Proces-verbaal van observatie d.d. 7 maart 2011 (dossier B3, pagina 113) en proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011 (dossier B3, pagina 41)

[84] Proces-verbaal van bevindingen (aantreffen [medeverdachte C] in Asito auto) d.d. 14 maart 2011 (dossier B3, pagina 128)

[85] Schriftelijke stukken, inhoudende tapverslagen d.d. 7 maart 2011, 17:54-18:07 uur (dossier B3, pagina's 81-86)

[86] Een schriftelijk stuk, inhoudende een tapverslag d.d. 7 maart 2011, 18.07 uur (dossier B3, pagina 88)

[87] Een schriftelijk stuk, inhoudende een tapverslag d.d. 7 maart 2011, 18.09 uur (dossier B3, pagina 89)

[88] Proces-verbaal van bevindingen (M. [betrokkene 8]) d.d. 13 september 2011 (dossier B3, pagina 132-133)

[89] Een schriftelijk stuk, inhoudende een tapverslag d.d. 7 maart 2011, 18.09 uur (dossier B3, pagina 90)

[90] Een schriftelijk stuk, inhoudende een tapverslag d.d. 7 maart 2011, 18.11 uur (dossier B3, pagina 91)

[91] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 18.51-19.12 uur (dossier B3, pagina 44)

[92] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 19.34-19.39 uur (dossier B3, pagina 45-46)

[93] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek personeelsdoorgangen op 7 maart 2011 d.d. 28 juni 2011 (dossier B3, pagina 102-103)

[94] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 21.03-21.29 uur (dossier B3, pagina 46-47)

[95] Proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 21.31-23.07 uur (dossier B3, pagina 48-49)

[96] Een proces-verbaal van relaas zaak B3 d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 7 maart 2011, 23.23-23.41 uur (dossier B3, pagina 50).

[97] Proces-verbaal van bevindingen (aangetroffen USB-stick [medeverdachte C]) d.d. 17 augustus 2011 (dossier B3, pagina 143-144) en proces-verbaal van bevindingen (onderzoek Schipholpasgegevens, roosters en aangetroffen USB sticks) d.d.16 augustus 2011 (dossier B3, pagina 402)

[98] Proces-verbaal van bevindingen aangetroffen USB Stick + stemherkenning d.d. 26 september 2011 (dossier B6, pagina 721)

[99] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 februari 2011, 16.47-17.10 uur (dossier B5a, pagina 4-5)

[100] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 februari 2011, 20.15-20.22 uur (dossier B5a, pagina 5)

[101] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 9 februari 2011, 22.22 uur (dossier B5a, pagina 6)

[102] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 februari 2011, 22.31-22.43 uur (dossier B5a, pagina 6-7)

[103] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 10 februari 2011, 12.09-12.31 uur (dossier B5a, pagina 7)

[104] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 11 februari 2011, 15.34-15.37 uur (dossier B5a, pagina 8)

[105] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 11 februari 2011, 18.09 uur (dossier B5a, pagina 8)

[106] Proces-verbaal van observatie 11 februari 2011 d.d. 16 februari 2011 (dossier B5a, pagina 27-28 en proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, pagina 8)

[107] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 11 februari 2011, 18.47 uur (dossier B5a, pagina 9)

[108] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 12 februari 2011, 15.57-16.03 uur (dossier B5a, pagina 9)

[109] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 13 februari 2011, 19.47-19.49 uur (dossier B5a, pagina 10)

[110] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 13 februari 2011, 21.53-21.55 uur (dossier B5a, pagina 11)

[111] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 13 februari 2011, 22.02-22.03 uur (dossier B5a, pagina 11)

[112] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 13 februari 2011, 22.07 uur (dossier B5a, pagina 11)

[113] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 14 februari 2011, 13.40-13.49 uur (dossier B5a, pagina 12)

[114] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 15 februari 2011, 14.00-14.34 uur (dossier B5a, pagina 12-13)

[115] Proces-verbaal observeren d.d. 15 februari 2011 d.d. 15 februari 2011 (dossier B5a, pagina 51-52)

[116] Proces-verbaal van bevindingen (cd rom Inca data IP [IP-nummer]) d.d. 7 maart 2011 (dossier E, pagina 273-281)

[117] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 15 februari 2011, 21.21-21.24 uur (dossier B5a, pagina 13)

[118] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 16 februari 2011, 0.03-0.04 uur (dossier B5a, pagina 14)

[119] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 16 februari 2011, 10.05 uur (dossier B5a, pagina 14)

[120] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 16 februari 2011, 21.08-21.09 uur (dossier B5a, pagina 15)

[121] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 17 februari 2011, 3.27 uur (dossier B5a, pagina 15)

[122] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 17 februari 2011, 13.52-14.13 uur (dossier B5a, pagina 15-16)

[123] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 17 februari 2011, 14.32-14.48 uur (dossier B5a, pagina 17)

[124] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 18 februari 2011, 13.17 uur (dossier B5a, pagina 18-19)

[125] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 18 februari 2011, 14.42-14.45 uur (dossier B5a, pagina 19-20)

[126] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 19 februari 2011, 23.20-23.30 uur (dossier B5a, pagina 20-21)

[127] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 19 februari 2011, 23.33-23.35 uur (dossier B5a, pagina 21)

[128] Proces-verbaal van bevindingen (ontvangst en onderzoek Schipholpas bewegingen [medeverdachte C] in de periode 9 februari 2011 t/m 24 februari 2011) d.d. 29 juni 2011 (dossier B5a, pagina 38)

[129] Proces-verbaal van bevindingen (ontvangst en onderzoek werkroosters [medeverdachte C], [medeverdachte A] en [medeverdachte B]) d.d. 30 juni 2011 (dossier B5a, pagina 43-44)

[130] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 20 februari 2011, 13.25-13.26 uur (dossier B5a, pagina 21-22)

[131] Proces-verbaal van relaas zaak B5a d.d. 15 september 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 24 februari 2011, 3.28-3.30 uur (dossier B5a, pagina 22)

[132] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een pingconversatie d.d. 29 maart 2011, 00.08-00.18 uur (dossier B5b, pagina 4)

[133] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 29 maart 2011, 00.24-00.33 uur (dossier B5b, pagina 4-5)

[134] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 29 maart 2011, 00.42-00.43 uur (dossier B5b, pagina 5)

[135] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 30 maart 2011, 23.42-23.52 uur (dossier B5b, pagina 5-6)

[136] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.df. 31 maart 2011, 23.43 uur (dossier B5b, pagina 6)

[137] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 april 2011, 14.22-14.32 uur (zaak B5b, pagina 7)

[138] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 6 april 2011, 16.40 uur (dossier B5b, pagina 7)

[139] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 14.15-14.20 uur (dossier B5b, pagina 8)

[140] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 14.21-14.22 uur (dossier B5b, pagina 8)

[141] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 7 april 2011, 17.02 uur (dossier B5b, pagina 9)

[142] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 18.40-18.41 uur (dossier B5b, pagina 10)

[143] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 18.43-18.44 uur (dossier B5b, pagina 10)

[144] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 23.37-23.41 uur (dossier B5b, pagina 10)

[145] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 16.08-16.09 uur (dossier B5b, pagina 11)

[146] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 18.20-18.23 uur (dossier B5b, pagina 11)

[147] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek Schipholpas bewegingen [medeverdachte C] in op zondag 10 april 2011 d.d. 13 juli 2011 (dossier B5b, pagina 20)

[148] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 10 april 2011, 16.39 uur (dossier B5b, pagina 12)

[149] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 10 april 2011, 19.19-19.20 uur (dossier B5b, pagina 12)

[150] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 11 april 2011, 10.18-10.19 uur (dossier B5b, pagina 12-13)

[151] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 15 april 2011, 16.58-17.00 uur (dossier B5b, pagina 13-15)

[152] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 15 april 2011, 20.16-20.25 uur (dossier B5b, pagina 15)

[153] Proces-verbaal van relaas zaak B5b d.d. 15 september 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 16 april 2011, 23.23-23.26 uur (dossier B5b, pagina 16)

[154] Proces-verbaal van bevindingen (vliegbewegingen AKE9628KL) d.d. 18 juli 2011 (dossier B5c, pagina 82)

[155] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011 (dossier B5c, pagina 8)

[156] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 april 2011, 23.44-23.51 uur (dossier B5c, pagina 5-6)

[157] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 april 2011, 18.10-18.40 uur (dossier B5c, pagina 6-7)

[158] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 april 2011, 18.40-20.00 uur (dossier B5c, pagina 8)

[159] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 april 2011, 22.33-22.44 uur (dossier B5c, pagina 8)

[160] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 april 2011, 23.26 - 7 april 2011, 0.02 uur (dossier B5c, pagina 10)

[161] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 11.58 uur (dossier B5c, pagina 11)

[162] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 11.59-12.25 uur (dossier B5c, pagina 11-12)

[163] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 12.36 uur (dossier B5c, pagina 12)

[164] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 12.34-12.39 uur (dossier B5c, pagina 13)

[165] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 13.55-14.09 uur (dossier B5c, pagina 13)

[166] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 15.55-16.29 uur (dossier B5c, pagina 14)

[167] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011. 16.32 uur (dossier B5c, pagina 14)

[168] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 17.09-17.12 uur (dossier B5c, pagina 16)

[169] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 17.13-18.25 uur (dossier B5c, pagina 16-17)

[170] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011 (dossier B5c, pagina 17)

[171] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 17.12-17.19 uur (dossier B5c, pagina 17-18)

[172] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 7 april 2011, 19.54-21.05 uur (dossier B5c, pagina 18-19)

[173] Schriftelijke stukken, inhoudende tapverslagen d.d. 7 april 2011, 20.53-22.39 uur (dossier B5c, pagina 49-65)

[174] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 7 april 2011, 22.08 uur (dossier B5c, pagina 20)

[175] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 13.13-13.42 uur (dossier B5c, pagina 22-23)

[176] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 15.45-15.48 uur (dossier B5c, pagina 23)

[177] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 16.23-17.07 uur (dossier B5c, pagina 245)

[178] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 17.36-18.05 uur (dossier B5c, pagina 25)

[179] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 18.07-18.37 uur (dossier B5c, pagina 25)

[180] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 20.17-22.14 uur (dossier B5c, pagina 26)

[181] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 8 april 2011, 22.45-22.55 uur (dossier B5c, pagina 27)

[182] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 april 2011, 11.13 uur (dossier B5c, pagina 27-28)

[183] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 9 april 2011, 13.11 uur (dossier B5c, pagina 28)

[184] Schriftelijke stukken, inhoudende tapverslagen d.d. 9 april 2011, 19.42-20.36 uur (dossier B5c, pagina 74-80)

[185] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 april 2011, 19.49 uur (dossier B5c, pagina 29)

[186] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 9 april 2011, 22.18-22.20 uur (dossier B5c, pagina 29-30)

[187] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 10 april 2011, 12.53-13.01 uur (dossier B5c, pagina 31)

[188] Proces-verbaal van ontvangst en onderzoek Schipholpas bewegingen [medeverdachte C] in op zondag 10 april 2011 d.d. 13 juli 2011 (dossier E, pagina 613-614)

[189] Proces-verbaal van bevindingen (ontvangst en onderzoek werkroosters [medeverdachte C], [medeverdachte A] en [medeverdachte B] zaakgericht B1 en B5) d.d. 30 juni 2011 (dossier E, pagina 509-510)

[190] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 10 april 2011, 16.29-19.15 uur (dossier B5c, pagina 31)

[191] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 12 april 2011, 17.55 uur (dossier B5c, pagina 32)

[192] Proces-verbaal van relaas zaak B5c d.d. 18 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 12 april 2011, 21.29-22.42 uur (dossier B5c, pagina 32-33)

[193] Proces-verbaal van bevindingen (AKE 92628) d.d. 4 mei 2011 (dossier B5c, pagina 86-87) met bijbehorende scanbeelden (dossier B5c, pagina 88-98).

[194] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 31 mei 2011, 13.17-13.46 uur (dossier B5d, pagina 5)

[195] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 31 mei 2011, 15.15-16.08 uur (dossier B5d, pagina 5)

[196] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 31 mei 2011, 20.24-20.25 uur (dossier B5d, pagina 5)

[197] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 juni 2011, 1.00-1.03 uur (dossier B5d, pagina 6)

[198] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 juni 2011, 1.04-1.08 uur (dossier B5d, pagina 6)

[199] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 juni 2011, 16.45-16.57 uur (dossier B5d, pagina 7)

[200] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 juni 2011, 17.33-17.36 uur (dossier B5d, pagina 7)

[201] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 1 juni 2011, 17.43 uur (dossier B5d, pagina 7)

[202] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 2 juni 2011, 2.26-2.28 uur (dossier B5d, pagina 7)

[203] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 2 juni 2011, 2.28-2.29 uur (dossier B5d, pagina 7-8)

[204] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 2 juni 2011, 2.44-2.46 uur (dossier B5d, pagina 8)

[205] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 2 juni 2011, 3.06-3.31 uur (dossier B5d, pagina 8)

[206] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 2 juni 2011, 15.54-16.39 uur (dossier B5d, pagina 8-9)

[207] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 3 juni 2011, 0.00-0.01 uur (dossier B5d, pagina 9)

[208] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 3 juni 2011, 0.07-0.08 uur (dossier B5d, pagina 9)

[209] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 3 juni 2011, 19.25-21.02 uur (dossier B5d, pagina 9-10)

[210] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 0.43-0.51 uur (dossier B5d, pagina 11)

[211] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 0.51-0.53 uur (dossier B5d, pagina 11)

[212] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 1.20-1.21 uur (dossier B5d, pagina 11)

[213] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 1.22-1.23 uur (dossier B5d, pagina 11)

[214] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 2.03-2.07 uur (dossier B5d, pagina 12)

[215] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 2.07 uur (dossier B5d, pagina 12)

[216] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 2.07 uur (dossier B5d, pagina 12)

[217] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 3.08 uur (dossier B5d, pagina 13)

[218] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 3.08 uur (dossier B5d, pagina 13)

[219] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 3.09 uur (dossier B5d, pagina 14)

[220] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 3.10 uur (dossier B5d, pagina 14)

[221] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 3.11 uur (dossier B5d, pagina 14)

[222] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 3.13-3.16 uur (dossier B5d, pagina 14)

[223] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 3.27-3.38 uur (dossier B5d, pagina 15)

[224] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 19.53-19.55 uur (dossier B5d, pagina 16)

[225] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 19.56-19.57 uur (dossier B5d, pagina 16-17)

[226] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 19.57-21.03 uur (dossier B5d, pagina 17-18)

[227] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 21.12 uur (dossier B5d, pagina 18)

[228] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 21.14-21.17 uur (dossier B5d, pagina 19)

[229] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 21.22 uur (dossier B5d, pagina 19)

[230] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-bericht d.d. 4 juni 2011, 21.47 uur (dossier B5d, pagina 19)

[231] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 4 juni 2011, 23.40-23-42 uur (dossier B5d, pagina 21)

[232] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 juni 2011, 13.25-13.26 uur (dossier B5d, pagina 22)

[233] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 juni 2011, 15.10-17.22 uu (dossier B5d, pagina 23-24)

[234] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 juni 2011, 19.19-19.24 uur (dossier B5d, pagina 25)

[235] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 juni 2011, 21.32-21.39 uur (dossier B5d, pagina 25-26)

[236] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 5 juni 2011, 23.20-23.32 uur (dossier B5d, pagina 26)

[237] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 juni 2011, 13.59-14.04 uur (dossier B5d, pagina 29)

[238] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 juni 2011, 16.58-18.40 uur (dossier B5d, pagina 29-30)

[239] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 juni 2011, 19.59-20.00 uur (dossier B5d, pagina 31)

[240] Proces-verbaal van relaas zaak B5d d.d. 19 augustus 2011, inhoudende een ping-conversatie d.d. 6 juni 2011, 22.41-23.25 uur (dossier B5d, pagina 32-33)

[241] Proces-verbaal van bevindingen (bij [medeverdachte C] en [verdachte] aangetroffen Blackberry telefoontoestellen) d.d. 9 juni 2011 (dossier B5d, pagina 496)

[242] Proces-verbaal zaak B6d.d. 3 november 2011, inhoudende een ping-conversatie tussen 23 maart 2011 om 14.24 uur en 11 april 2011 22.46 uur (zaaksdossier B6, pagina 87-88) en proces-verbaal van bevindingen (ontvangst gegevens Hotmail-account) d.d. 10 april 2012 (dossier I2, pagina 65 e.v.)

[243] Proces-verbaal van bevindingen met bijlagen (aangetroffen USB Stick [medeverdachte C]) d.d. 25 augustus 2011 (zaaksdossier B6, ordner 2, pagina 566 (map Curaçao), 638/639 (map Rohito), 644 (map Oud), 650 (map Peru)

[244] Proces-verbaal van bevindingen ontsleutelde opgenomen BlackBerry data nummer [nuumer] in gebruik bij [medeverdachte C] d.d. 9 mei 2011 (dossier B5a, pagina 380-388), proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 september 2011 (dossier B5a, pagina 21-22) en proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 augustus 2011 (dossier B3, pagina 27-28)

[245] Proces-verbaal van bevindingen (onderzoek inbeslagname) d.d. 18 augustus 2011 (nummers 46 en 53) (dossier E, pagina 764-765)

[246] Proces-verbaal d.d. 7 juni 2011 (dossier C1, pagina 36) en KVI 30 (dossier G1, pagina 8 )

[247] Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming [c-straat] te Amsterdam d.d. 8 juni 2011 (met Beslaglijst [c-straat] Amsterdam), opgemaakt door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Haarlem en de griffier (de zogeheten RC-stukken) (dossier G2, pagina 25 (nummer 53))

[248] Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 7] d.d. 27 september 2011 (met bijlagen) (dossier F, pagina 64-71)