Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3019

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-01-2012
Datum publicatie
07-02-2012
Zaaknummer
541904 VV EXPL 12-2
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Vordering in kort geding van De Toverhoed om STOPOZ te verbieden andere kinderopvang vanuit Julianaschool te laten verzorgen wordt afgewezen. Uit tekst van convenant kan niet worden geconcludeerd dat exclusieve samenwerking is overeengekomen. Redelijke uitleg van contractsbepaling houdt in dat partijen bedoeld hebben de verantwoordelijkheid – in de zin van aansprakelijkheid- bij De Toverhoed te leggen. Het is STOPOZ niet verboden om andere ruimten van Julianaschool aan een andere aanbieder van naschoolse opvang te verhuren. Het ongestoorde huurgenot van De Toverhoed wordt daardoor niet geschonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 541904 VV EXPL 12-2

datum uitspraak: 26 januari 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

Stichting DE TOVERHOED

te Bloemendaal

eiseres

hierna te noemen De Toverhoed

gemachtigde mr A.A.T. Werner

tegen

STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

te Bloemendaal

gedaagde

hierna te noemen STOPOZ

gemachtigde mr D.W. van Putten-de Waard

De procedure

De Toverhoed heeft STOPOZ gedagvaard op 9 januari 2012. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2012. De gemachtigden van beide partijen hebben pleitnotities overgelegd. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

De Julianaschool te Overveen wordt in stand gehouden door STOPOZ en door het bestuur van STOPOZ vertegenwoordigd.

Op 10 september 2007 hebben de Julianaschool en De Toverhoed een convenant gesloten dat onder meer als volgt luidt:

Artikel 2: dienstverlening

Lid 1

Partijen komen overeen dat BSO De Toverhoed en de Julianaschool samenwerken bij de organisatie van een aanbod van buitenschoolse opvang vanaf 1 augustus 2007, waarbij de opvang onder de verantwoordelijkheid valt van BSO De Toverhoed.(…)

Lid 3

Het aanbod en de uitvoering van de buitenschoolse opvang valt geheel onder de verantwoordelijkheid van BSO De Toverhoed.

Artikel 3: duur van de overeenkomst

Lid 1

Opzegging van deze overeenkomst kan steeds 6 maanden voor het einde van de lopende termijn. Zonder verdere communicatie wordt dit contract steeds verlengd met 1 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden.

STOPOZ en De Toverhoed hebben op 22 maart 2010 een huurovereenkomst gesloten, die onder meer als volgt luidt:

STOPOZ geeft aan de huurder een gedeelte van het schoolgebouw in verhuur van de obs Julianaschool te Overveen.

(…)

De in verhuur gegeven ruimte zal door de huurder slechts gebruikt worden voor de volgende doeleinden: buitenschoolseopvang (TSO/NSO).

(…)

De huurder betaalt aan STOPOZ een huur voor het gebruik van de ruimte van in totaal

€ 10.000,-- per jaar.

(…)

Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van 5 jaar, ingaande op 1 maart 2010, en zal stilzwijgend telkens met een jaar worden verlengd.

STOPOZ heeft de samenwerking met De Toverhoed voor wat betreft de tussenschoolse opvang (TSO) bij brief van 10 juni 2011 opgezegd tegen 1 januari 2012.

Bij brief van 20 december 2011 heeft de Julianaschool aan de ouders bericht dat -en op welke wijze- de TSO vanaf 1 januari 2012 door “Op Stoom” zal worden verzorgd. De inhoud van deze brief luidt verder, voor zover van belang, als volgt:

Naast de TSO zal Op Stoom vanaf 5 maart 2012 ook, naast De Toverhoed, de NSO op school gaan aanbieden.

In januari 2012 zal Op Stoom een ouderinformatie-avond op school verzorgen. (…)

De vordering

De Toverhoed vordert bij wijze van voorlopige voorziening om STOPOZ met onmiddellijke ingang te verbieden:

• Op Stoom dan wel enige andere kinderopvangorganisatie, in de gelegenheid te stellen de NSO vanuit de Julianaschool te gaan verzorgen;

• Op Stoom dan wel enige andere kinderopvangorganisatie in de gelegenheid te stellen een ouderinformatie-avond te verzorgen op de Julianaschool;

• ouders/verzorgers (actief) te informeren over andere NSO-mogelijkheden binnen de Julianaschool dan het aanbod van De Toverhoed;

• zich negatief uit te laten over de dienstverlening van De Toverhoed;

De Toverhoed vordert verder, bij wijze van voorlopige voorziening, om STOPOZ te gebieden:

• binnen een week na dit vonnis actief de ouders/verzorgers enerzijds en Op Stoom anderzijds te informeren dat uitsluitend De Toverhoed de NSO op de Julianaschool zal blijven verzorgen;

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 25.000,-- per overtreding per dag.

De Toverhoed legt aan haar vordering ten grondslag dat STOPOZ door de samenwerking met Op Stoom aan te gaan, in strijd handelt met de in het convenant overeengekomen exclusieve samenwerking. Daarnaast handelt STOPOZ -door met Op Stoom in zee te gaan in de organisatie van de NSO- in strijd met de verplichting uit het huurcontract om aan De Toverhoed het ongestoorde genot van het gehuurde te verschaffen. Door Op Stoom toe te laten in de Julianaschool heeft De Toverhoed niet het genot dat zij daarvan mocht verwachten, zodat sprake is van een gebrek aan het gehuurde.

Twee naast elkaar op de Julianaschool werkende NSO-aanbieders levert bovendien een onveilige c.q. onwerkbare situatie op. Het overzicht zal ontbreken doordat kinderen van beide NSO’s door elkaar lopen.

Met de wijze waarop STOPOZ de ouders in de brief van 20 december 2011 heeft geïnformeerd over het besluit om Op Stoom naast De Toverhoed opvang te laten verzorgen heeft STOPOZ bovendien De Toverhoed in diskrediet gebracht en daarmee onrechtmatig gehandeld.

Het verweer

STOPOZ betwist de vordering. De inhoud van haar verweer zal hieronder, voor zover van belang voor de te nemen beslissing, worden besproken.

De beoordeling

1. De gevorderde voorlopige voorzieningen zijn slechts toewijsbaar als aan de hand van de feiten en omstandigheden in dit geding de verwachting gewettigd is dat in een tussen partijen nog te voeren bodemprocedure soortgelijke vorderingen zullen worden toegewezen.

2. In de kern zijn partijen verdeeld over de toelaatbaarheid van de beslissing van STOPOZ om Op Stoom de gelegenheid te bieden om -naast De Toverhoed- NSO te verzorgen op de Julianaschool.

3. De Toverhoed beroept zich ter onderbouwing van het gevorderde verbod om Op Stoom als NSO-aanbieder op de Julianaschool toe te laten, in de eerste plaats op schending van de in het convenant overeengekomen exclusieve samenwerking tussen STOPOZ en De Toverhoed.

4. Volgens de toelichting van De Toverhoed moet de exclusieve samenwerking worden gelezen in artikel 2 lid 1 en lid 3 van het convenant. Daarin hebben partijen de afspraak vastgelegd om bij de organisatie van een aanbod aan buitenschoolse opvang samen te werken. Daarnaast blijkt de exclusiviteit van De Toverhoed als NSO-aanbieder uit het feit dat aanbod en uitvoering van de buitenschoolse opvang onder haar verantwoordelijkheid valt, aldus de stellingname van De Toverhoed.

5. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter kan uit de tekst van het convenant van 10 september 2007 niet worden geconcludeerd dat STOPOZ aan De Toverhoed exclusiviteit in de organisatie van de NSO vanuit de Julianaschool heeft verleend. De door De Toverhoed gestelde omstandigheid dat zij met STOPOZ zou samenwerken in de organisatie van de buitenschoolse opvang laat immers onverlet dat STOPOZ daarnaast ook met een andere partij in zee zou gaan om (een deel van) die opvang te realiseren. De stelling van De Toverhoed dat de exclusiviteit van de samenwerking daarnaast blijkt uit het feit dat de NSO wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van De Toverhoed, kan niet worden gevolgd. Een redelijke uitleg van deze contractsbepaling houdt in dat partijen bedoeld moeten hebben de verantwoordelijkheid –in de zin van aansprakelijkheid- in de uitvoering van de opvang van kinderen buiten schooltijden, bij De Toverhoed te leggen en niet bij STOPOZ c.q. de Julianaschool. De Toverhoed heeft overigens geen feiten of omstandigheden gesteld die grond kunnen zijn voor een andere uitleg van het convenant.

6. Uit het voorgaande volgt dat niet aannemelijk is gemaakt dat STOPOZ door de in het convenant vastgelegde afspraken beperkt is geworden in haar vrijheid om met een derde (ook) een NSO-contract te sluiten. In het kader van de nakoming van het convenant kan van STOPOZ dan ook niet anders worden verlangd dan dat zij De Toverhoed de afgesproken faciliteiten ter instandhouding van de NSO op de Julianaschool blijft bieden. Er is geen aanwijzing dat STOPOZ deze verplichting niet langer nakomt.

7. De Toverhoed baseert haar vordering om Op Stoom te verbieden NSO vanuit de Julianaschool te gaan verzorgen en in dat verband een ouderinformatie-avond op school te verzorgen, in de tweede plaats op de stelling dat STOPOZ met de komst van Op Stoom geen ongestoord genot van het gehuurde meer heeft, waar zij als exclusieve samenwerkingspartner wel recht op heeft.

8. Deze grondslag kan de vordering evenmin dragen. Voorop staat, zoals hiervoor is beslist, dat De Toverhoed geen exclusief recht heeft op het verzorgen van NSO op de Julianaschool. Dit werkt in zoverre door in de uitleg van de verplichtingen van STOPOZ uit de huurovereenkomst, dat het STOPOZ niet verboden is om andere ruimten van de Julianaschool aan een andere NSO-aanbieder te verhuren. Het is in dit verband van belang dat vast staat dat Op Stoom haar NSO in een ander deel van de Julianaschool zal vestigen, en dat de kinderen van beide NSO’s gescheiden ingangen, voorzieningen en speelpleinen tot hun beschikking zullen hebben. Met de toelating van Op Stoom als tweede NSO-aanbieder op de Julianaschool heeft STOPOZ het ongestoorde genot van het gehuurde door De Toverhoed dan ook niet geschonden. Evenmin valt in te zien dat het gebruik van een (geheel ander) gedeelte van de Julianaschool door Op Stoom, een gebrek oplevert aan de door De Toverhoed gehuurde ruimte.

9. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorziening, voor zover die strekt om STOPOZ te verbieden Op Stoom naschoolse opvang op de Julianaschool te laten aanbieden, als ongegrond moet worden afgewezen. In het verlengde hiervan bestaat geen grond om STOPOZ te verbieden een ouderinformatie-avond te verzorgen dan wel de ouders informatie te verstrekken over andere NSO-mogelijkheden op de Julianaschool.

10. De Toverhoed vordert verder bij wijze van voorziening om STOPOZ te verbieden zich negatief uit te laten over de dienstverlening van De Toverhoed en haar te gebieden de ouders en Op Stoom actief te informeren dat uitsluitend De Toverhoed de NSO op de Julianaschool zal blijven verzorgen.

11. De Toverhoed beroept zich ter onderbouwing van deze vorderingen op onrechtmatig handelen van STOPOZ. Dit zou volgen uit de wijze waarop de Julianaschool communiceert met de ouders, in het bijzonder de brief aan de ouders van 20 december 2011. Daarin schrijft de Julianaschool: Alle betrokkenen bij dit moeilijke proces vertrouwen erop dat de TSO weer veilig en leuk wordt. Aldus wordt de goede naam van De Toverhoed aangetast, en wordt zij in diskrediet gebracht, waardoor zij schade kan leiden, aldus De Toverhoed.

12. De kantonrechter is van oordeel dat De Toverhoed met de hierboven aangehaalde zinsnede uit de brief van de directeur van de Julianaschool niet aannemelijk heeft gemaakt dat de goede naam van De Toverhoed daardoor is aangetast. Dit geldt eens te meer nu vaststaat dat de bedoelde brief vooral is geschreven om de ouders te informeren over de -gewijzigde- organisatie van de TSO per 1 januari 2012. De Toverhoed wist dat STOPOZ niet tevreden was over de wijze waarop zij de TSO in de Julianaschool uitvoerde. Dat heeft er immers toe geleid dat de samenwerking met De Toverhoed ten aanzien van de TSO per 1 januari 2012 is beëindigd. Dat STOPOZ de goede naam van De Toverhoed met de genoemde brief aan de ouders heeft aangetast, is ook overigens niet onderbouwd. Nu aldus niet is komen vast te staan dat STOPOZ zich negatief over de dienstverlening van De Toverhoed heeft uitgelaten, is er ook geen aanleiding om hen een verbod daartoe op te leggen. Ditzelfde geldt voor het gevraagde gebod om de ouders te informeren dat De Toverhoed als enige de NSO op de Julianaschool zal blijven verzorgen. De vordering is in zoverre dan ook niet toewijsbaar.

13. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd.

14. De proceskosten komen voor rekening van De Toverhoed omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- weigert de voorlopige voorziening;

- veroordeelt De Toverhoed tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van STOPOZ tot en met vandaag worden begroot op € 200,-- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.