Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:5970

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
12-09-2012
Datum publicatie
14-05-2018
Zaaknummer
500362/CV EXPL 11-2602,524671/CV EXPL 11-11086
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verhuurder en beheerder van kantoorruimte aansprakelijk voor door inbraak en diefstal ontstane schade. Tekortkoming nakoming huurovereenkomst. Ernstige nalatigheid. Onrechtmatige daad. Vordering in vrijwaringszaak afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RVR 2013/20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton Locatie Haarlem

Zaak-/rolnrs.: 500362/CV EXPL 11-2602 en 524671/CV EXPL 11-11086

datum uitspraak: 12 september 2012

VONNIS IN HOOFDZAAK EN VRIJWARING VAN DE KANTONRECHTER

inzake

1 SEAFOX CONTRACTORS B.V.,

statutair gevestigd te Hoofddorp,

2. WORKFOX B.V.,

statutair gevestigd te Beverwijk, eisers in de hoofdzaak,

hierna te noemen Seafox en Workfox, gemachtigde mr. V.R. Pool,

tegen

1 BEDRIJVEN CENTRUM FLORA I B.V.,

2. DE RAAD VASTGOED B.V., beide statutair gevestigd te Katwijk, gedaagden in de hoofdzaak,

hierna te noemen Flora en De Raad, gemachtigde mr. R. Gruben,

en inzake

1 BEDRIJVEN CENTRUM FLORA I B.V.,

2. DE RAAD VASTGOED B.V., beide statutair gevestigd teKatwijk, eisers in de vrijwaringszaak,

hierna te noemen Flora en De Raad, gemachtigde mr. R. Gruben,

tegen

1 NACHTVEILIGHEIDSDIENST HAARLEM B.V.,

statutair gevestigd te Haarlem, gedaagde in de vrijwaringszaak, hierna te noemen NVD, gemachtigde mr. C.G.C. Kievits,

2 TEL EN TEL B.V.,

statutair gevestigd te Boxtel, gedaagde in de vrijwaringszaak, hierna te noemen Tel & Tel, gemachtigde mr. S.I. Soekarman .

De procedure in de hoofdzaak

Seafox en Workfox hebben Flora en De Raad gedagvaard op 28 januari 2011. Flora en De

Raad hebben op 24 augustus 2011 schriftelijk geantwoord. Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, hebben Seafox en Workfox op 25 januari 2012 schriftelijk op het antwoord van Flora en De Raad gereageerd, waarna Flora en De Raad op 18 april 2012 nog een schriftelijke reactie hebben gegeven.

in de vrijwaringszaak

Op 20 april 2011 hebben Flora en De Raad incidenteel geconcludeerd tot oproeping in vrijwaring van NVD en Tel & Tel. Seafox en Workfox hebben zich bij akte van 18 mei 2011 gerefereerd aan het oordeel van de kantonrechter. Bij vonnis van 27 april 2011 heeft de kantonrechter Flora en De Raad toegestaan NVD en Tel & Tel in vrijwaring op te roepen.

Flora en De Raad hebben Tel & Tel en NVD op, respectievelijk, 15 en 16 augustus 2011 in vrijwaring gedagvaard. Tel & Tel heeft op 21 september 2011 schriftelijk geantwoord, NVD heeft dit op 19 oktober 2011 gedaan.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, hebben Flora en De Raad op 25 januari 2012 schriftelijk gereageerd op de antwoorden van NVD en Tel & Tel, waarna NVD op 21 maart 2012 nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

1. Sinds 1 oktober 2008 huurt Seafox van Flora kantoorruimte op de derde verdieping van het Crown Business Center Schiphol (verder te noemen: Crown Business Center) in Hoofddorp. Seafox verhuurt de kantoorruimte onder aan Workfox. In artikel 24 van de huurovereenkomst is in dit verband bepaald: "(. ..) Het is huurder toegestaan om onder te verhuren aan groeps gerelateerde bedrijven, zoals Workfox B.V.".

2. De Raad is de beheerder van het Crown Business Center.

3. In artikel 5 van de huurovereenkomst is te lezen:

Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:

(... )

X onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s).

(...)

X idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s).

(...)

X nachtveiligheidsdienst , bewaking (indien aanwezig).

(...)

De met een X gemarkeerde punten worden door verhuurder verz orgd en worden doorbelast aan huurder tegen kostprijs met een opslag van 10% administratie kosten.

4. Flora heeft NVD ingeschakeld als nachtveiligheidsdienst in de zin van voornoemd artikel.

5. Ingevolge artikel 2 van de huurovereenkomst maken de 'Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW' uit 2003 (verder te noemen: ROZ-voorwaarden) deel uit van de huurovereenkomst tussen Seafox en Flora.

6. In de avond/nacht van 24 op 25 november 2009 is in het kantoorpand ingebroken. De daders hebben zich via het gemeenschappelijke restaurant toegang verschaft tot het pand en zijn via het noodtrappenhuis op de derde verdieping terechtgekomen. Daar hebben zij de kantoorruimte van Seafox en Workfox kunnen bereiken en geld en bankpassen van Workfox uit een kluis van Seafox gestolen.

7. De dieven hebben nog diezelfde avond/nacht met de buitgemaakte passen betalingsopdrachten gegeven voor een totaalbedrag van ruim € 1.400.000,-.

8. NVD heeft de inbraak tussen 01:00 en 02:00 uur op 25 november 2009 ontdekt bij een surveillance. De beveiligingsmedewerker heeft vervolgens Tel & Tel, de door De Raad ingehuurde telefonische antwoordservice, en de politie gebeld.

9. Seafox heeft de volgende ochtend, bij ontdekking van de diefstal, contact opgenomen met de bank, die diverse grotere transacties nog heeft kunnen blokkeren.

Het geschil

in de hoofdzaak

10. Seafox en Workfox vorderen - verkort weergegeven - dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat Flora en De Raad hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan door de inbraak en diefstal van

24/25 november 2009.

Daarnaast vorderen Seafox en Workfox dat de kantonrechter Flora en De Raad hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 november 2009. Eén en ander met veroordeling van Flora en De Raad in de proceskosten.

11. Seafox en Workfox hebben aan hun vorderingen op Flora - samengevat - ten grondslag gelegd dat Flora is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Volgens Seafox en Workfox is namelijk sprake van een gebrek aan de gehuurde kantoorruimte, doordat elementaire beveiligingsvoorzieningen ontbraken of niet in orde waren. Flora kende dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst of had dit gebrek behoren te kennen in de zin van artikel 7:208 van het Burgerlijk Wetboek (verder te noemen: BW), aldus Seafox en Workfox.

Zij hebben voorts aan hun vorderingen op Flora ten grondslag gelegd dat zij ernstig nalatig heeft gehandeld door, ondanks eerdere inbraken in het pand, niet over te gaan tot herstel en aanpassing van de beveiligingsvoorzieningen.

Ten slotte achten Seafox en Workfox Flora op grond van artikel 6:76 BW aansprakelijk voor ernstig nalatig handelen van NVD.

12. Seafox en Workfox hebben aan hun vorderingen op De Raad - samengevat - ten grondslag gelegd dat De Raad jegens hen aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. Volgens Seafox en Workfox heeft De Raad als beheerder van het kantoorpand onzorgvuldig gehandeld doordat elementaire beveiligingsvoorzieningen ontbraken en zij niet naar aanleiding van eerdere inbraken is overgegaan tot herstel en aanpassing van de bestaande beveiligingsvoorzieningen.

13. Flora en De Raad voeren verweer.

14. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de vrijwaringszaak

15. Flora en De Raad vorderen - samengevat - dat NVD en Tel & Tel worden veroordeeld om aan hen te betalen al hetgeen waartoe zij in de hoofdzaak mochten worden veroordeeld, met veroordeling van NVD en Tel & Tel in de kosten van de vrijwaringsprocedure.

16. NVD en Tel & Tel voeren verweer.

17. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in de hoofdzaak

18. Tussen partijen is in de kern in geschil de vraag of Flora en De Raad jegens Seafox en Workfox hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Workfox heeft geleden als gevolg van de inbraak en diefstal op 24/25 november 2009. Seafox en Workfox hebben de aansprakelijkheid van Flora gebaseerd op tekortkomingen in haar verplichtingen als verhuurder en die van De Raad op onrechtmatige daad.

Wanprestatie van Flora

19. Niet gesteld of gebleken is dat ook Seafox, naast Workfox, schade heeft geleden als gevolg van de inbraak op 24/25 november 2009. Aan de kantonrechter ligt dan ook ter beoordeling voor de vraag of Flora jegens (enkel) Workfox aansprakelijk is en tot schadevergoeding verplicht kan worden.

20. Flora heeft zich op het standpunt gesteld dat het weliswaar contractueel aan Seafox was toegestaan om onder te verhuren aan Workfox, maar dat Flora er niet van op de hoogte was dat Seafox dit daadwerkelijk had gedaan. Flora stelt zich voorts op het standpunt dat, ook indien van onderhuur door Workfox zou moeten worden uitgegaan, Workfox niet op basis van de huurovereenkomst tussen Flora en Seafox jegens Flora kan ageren.

21. Vast staat dat de huurovereenkomst is gesloten tussen Flora en Seafox. Workfox is dan ook formeel geen partij bij deze overeenkomst. De kantonrechter is echter van oordeel dat dit in de gegeven omstandigheden niet met zich brengt dat Workfox aan de huurovereenkomst geen rechten kan ontlenen.

22. Immers, als eigenaar van een bedrijfsverzamelgebouw, dat geschikt behoort te zijn voor bedrijfsvoering, rust op Flora niet alleen jegens de (hoofd)huurder (lees: Seafox) de verplichting om schade aan goederen te voorkomen, maar ook jegens derden (lees: Workfox) die daar daadwerkelijk hun bedrijf uitoefenen. Of al dan niet sprake was van onderhuur door Workfox, doet daaraan niet af.

De kantonrechter verwijst in dit verband naar het verwijzingsarrest van het Hof Den Bosch van 5 februari 2008 (LJN: BC4957) dat Flora in haar conclusie van antwoord aanhaalt. In dit arrest is, onder meer en mutatis mutandis, te lezen dat een opdrachtgever (lees: Flora als verhuurder) weet dat hij bij eventuele fouten en daardoor ontstane schade er rekening mee moet houden dat hem een beding uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden wordt tegengeworpen door een contractspartij. Het enkele feit dat een werk feitelijk door een onderaannemer wordt uitgevoerd (lees: een ruimte feitelijk wordt gehuurd door een onderhuurder), maakt dat niet anders, zo is op te maken uit het arrest.

Zou dit anders zijn, dan zou Flora er als verhuurder voordeel bij hebben als de bedrijfsruimte niet door Seafox, de formele huurder, maar door een ander zou worden gebruikt. Zij zou hierdoor dan immers van al haar verhuurdersverplichtingen zijn ontheven.

23. Het voorgaande zou in het onderhavige geval niet alleen in strijd zijn met de in het algemeen geldende verplichting van Flora om zich als goed verhuurder te gedragen, maar ook met de kenbare partijbedoelingen. Hoewel Flora stelt dat zij er niet van op de hoogte was dat Seafox de bedrijfsruimte aan Workfox had onderverhuurd, heeft zij bij conclusie van antwoord aangegeven dat van januari 2007 tot 1 oktober 2008 sprake was van een huurovereenkomst tussen haar en Workfox. Seafox en Workfox hebben gesteld - en Flora heeft dit niet weersproken zodat dit tussen partijen is komen vast te staan - dat Seafox met ingang van 1 oktober 2008 in plaats van Workfox formeel als huurder zou optreden, terwijl Workfox de ruimte feitelijk zou blijven gebruiken. Eén en ander in verband met het feit dat Seafox als de meer kapitaalkrachtige entiteit werd beschouwd en dit het aantal maandelijkse facturen zou halveren. Flora moet dan ook geacht worden ervan op de hoogte te zijn geweest dat Workfox de bedrijfsruimte feitelijk gebruikte. Dat (en of) Flora er door Seafox niet van op de hoogte was gesteld dat en onder welke voorwaarden sprake was van onderhuur in de zin van artikel 24 van de huurovereenkomst, doet hieraan niets af.

24. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de verplichtingen van Flora op grond van de huurovereenkomst met Seafox, evenzeer gelden ten opzichte van Workfox.

25. Vervolgens dient zich de vraag aan of Flora vorenbedoelde verplichtingen ook daadwerkelijk heeft geschonden, zoals Seafox en Workfox stellen. Seafox en Workfox verwijzen in dit verband onder meer naar de verplichtingen van Flora op grond van artikel 5 van de huurovereenkomst.

26. Flora stelt zich daarentegen op het standpunt dat zij niet in strijd heeft gehandeld met genoemd artikel, omdat geen sprake was van gebreken in de beveiligingsvoorzieningen. Voorts stelt Flora dat Seafox de bedrijfsruimte heeft aanvaard in de staat waarin deze op

1 oktober 2008 verkeerde en dat het op de weg van Seafox ligt om te stellen en te bewijzen dat nadien gebreken aan het verhuurde zijn ontstaan die schade hebben veroorzaakt.

27. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat sprake is geweest van gebreken in de beveiligingsvoorzieningen als gevolg waarvan de inbraak en diefstal hebben kunnen plaatsvinden, althans aanzienlijk zijn vergemakkelijkt.

28. In dit verband is van belang dat Flora en De Raad bij conclusie van antwoord hebben erkend dat op het moment van de diefstal geen alarm was geïnstalleerd in het restaurant. Voorts erkennen Flora en De Raad dat sprake was van een technisch gebrek aan de bewakingscamera' s. In een brief van De Raad van 8 februari 2010 is in dit verband te lezen: "(. ..) Voor zover mij bekend is het defect aan het camerasysteem slechts enkele dagen voor de inbraak geopenbaard. (...)".Het betreffende defect is kennelijk niet direct verholpen. Uit de genoemde brief blijkt bovendien dat op het moment van de inbraak in het gebouw in het geheel geen inbraaksysteem aanwezig was: "(. ..) U merkt op dat het ontbreken van een inbraaksysteem aan onze kant een gebrek is, uw cliënt is echter sedert enkele jaren gehuisvest in het gebouw, het is spijtig dat men dit nu pas opmerkt. Helaas is het onmogelijk om in een bedrijfsverzamelgebouw te werken met een dergelijk collectief systeem. ".

29. Voorts is van belang dat, vóór de inbraak op 24/25 november 2009, ten minste 2 maal eerder in het pand is ingebroken en dit kennelijk voor Flora geen aanleiding is geweest om verdere (doeltreffende) beveiligingsmaatregelen te treffen. Zij heeft dit pas gedaan na de inbraak op 24/25 november 2009. In een brief van De Raad van 10 december 2009 is in dit verband, onder meer, te lezen: "(. ..) Zoals u reeds telefonisch en ook op de vloer kenbaar gemaakt is, betreuren wij het voorval en zijn wij ook bezig om nadere maatregelen te nemen dit indien mogelijk te voorkomen. (. ..) ". In een brief van De Raad van 11 mei 2010 staat bovendien: "( ...) Het vervelende van een dergelijke situatie is dat het inmiddels bekend is dat zich in het gebouw dergelijke waarde papieren bevinden en de ervaring is dat het dieven gilde vaak nogmaals komt. Hierdoor hebben wij ons genoodzaakt (...) gezien meerdere beveiligingsmaatregelen te nemen waarvan een deel overigens al eerder in gang gezet was. ( ...)". En: "(...) Na de laatste inbraken hebben we uiteindelijk besloten om ook het voorterrein te voorzien van een hek wat natuurlijk niet de meest prettige optie is immers ziet

· het er niet vriendelijk uit voor de gebruikers buiten de locatie. (...) ".

30. Gelet op het voorgaande was er naar het oordeel van de kantonrechter sprake van zodanige gebreken in de beveiligingsvoorzieningen, dat tevens sprake was van ernstige tekortkomingen in de nakoming van artikel 5 van de huurovereenkomst.

31. Het uitgangspunt van Seafox en Workfox dat een verzuim om (afdoende) beveiligingsvoorzieningen te treffen als een gebrek aan het gehuurde kan worden beschouwd in de zin van artikel 7:208 BW, is naar het oordeel van de kantonrechter onjuist. De schade die Workfox als gevolg van de diefstal stelt te hebben geleden, is geen gevolg van een gebrek aan het pand, maar een gevolg van het verzuim van Flora om ingevolge artikel 5 van de huurovereenkomst bepaalde diensten en leveringen te verrichten (namelijk, bewaking en het onderhoud en de periodieke controle van een gebouwbeveiligingsinstallatie).

Aangezien geen sprake is van een gebrek aan het pand als zodanig, gaan de stellingen van Flora ten aanzien van een voor Seafox/Workfox geldende inspectieplicht bij ingebruikname van de bedrijfsruimte, evenmin op.

32. Door voornoemd verzuim heeft Flora aan Seafox/Workfox niet het ongestoorde huurgenot verschaft, althans niet als goed verhuurder gehandeld. Bij de zorg voor (onderhoud en periodieke controle van) gebouwbewakingsinstallaties en (meer in het algemeen) bewaking in en van het gebouw, behoort het immers tot de verplichting van Flora om zodanige (voorzorgs)maatregelen te treffen dat deze installaties en bewaking functioneren, zodat schade door inbraak zo veel als mogelijk voorkomen wordt.

33. De kantonrechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat Flora ernstig nalatig heeft gehandeld en haar verplichtingen op grond van de huurovereenkomst niet is nagekomen. Dit betekent dat Flora jegens Workfox aansprakelijk is voor door Workfox geleden schade.

34. Flora heeft zich ter afwering van haar aansprakelijkheid beroepen op de artikelen

11.6

en 16.11 van de ROZ-voorwaarden. Dit beroep gaat niet op, omdat deze exoneraties op grond van artikel 11.9 en 16.11 van de voorwaarden niet gelden in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van de verhuurder. Zoals in het voorgaande overwogen, is van een dergelijke ernstige nalatigheid sprake. De kantonrechter kan Flora overigens niet volgen in haar stelling dat artikel 11.9 van de ROZ-voorwaarden niet van toepassing zou zijn, omdat geen sprake zou zijn van bedrijfsschade.

35. Seafox en Workfox hebben de aansprakelijkheid van Flora mede gebaseerd op artikel 6:76 BW. Aangezien de kantonrechter gelet op het vorenoverwogene van oordeel is dat de aansprakelijkheid van Flora al voortvloeit uit niet-nakoming van de huurovereenkomst door Flora zelf, behoeft deze aansprakelijkheidsgrondslag geen bespreking meer.

Onrechtmatige daad van De Raad

36. Hetgeen in het voorgaande is overwogen ten aanzien van Flora geldt, mutatis mutandis, ook voor De Raad: óók De Raad heeft, als beheerder die in opdracht van Flora uitvoering gaf aan artikel 5 van de huurovereenkomst, ernstig nalatig gehandeld. Als gevolg hiervan is De Raad dan ook aansprakelijk jegens Workfox op grond van onrechtmatige daad. Het beroep van De Raad op de in de ROZ-voorwaarden opgenomen exoneraties gaat gelet op dit ernstige nalatige handelen evenmin op.

Schade

37. De kantonrechter is van oordeel dat Seafox en Workfox voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat Workfox schade heeft geleden als gevolg van de wanprestatie van Flora en de onrechtmatige daad van De Raad. De kantonrechter verwijst in dit verband naar de stellingen van Seafox en Workfox in zowel de dagvaarding als de conclusie van repliek. Voorts acht de kantonrechter van belang het proces-verbaal van aangifte en het transactieoverzicht dat Seafox en Workfox hebben overgelegd. Uit één en ander blijkt dat inderdaad is ingebroken in de nacht van 24 op 25 november 2009, dat tijdens die diefstal passen van Workfox zijn buitgemaakt en dat in diezelfde nacht (aanzienlijke) geldsommen van rekeningen van Workfox zijn afgeboekt.

38. De hoogte van de schade dient naar het oordeel van de kantonrechter te worden begroot in een schadestaatprocedure. De kantonrechter beschikt immers op dit moment niet over voldoende gegevens om een dergelijke begroting te maken.

39. Hoewel Seafox en Workfox stellen dat een schade is geleden van € 160.257,20, is vooralsnog onvoldoende duidelijk of deze schade (deels) verhaalbaar is op banken en/of verzekeraars. Seafox en Workfox hebben weliswaar gesteld dat een bepaalde verzekeraar iedere vergoedingsplicht heeft afgewezen, maar zij hebben dit niet nader onderbouwd. Voorts acht de kantonrechter het niet ondenkbaar dat een (eventuele) strafprocedure tegen de dieven ertoe leidt dat de schade van Workfox afneemt (als gevolg van een in die procedure ingestelde of in te stellen vordering benadeelde partij). Ook het oordeel over de vraag of de vergoedingsplicht van Flora op de voet van artikel 6:101 BW moet worden verminderd of geheel moet komen te vervallen, kan in een schadestaatprocedure aan de orde komen.

40. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de vorderingen van Seafox en Workfox toewijzen en de zaak verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Proceskosten

41. De proceskosten aan de zijde van Seafox en Workfox worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 76,31

 • -

  vastrecht € 106,00

 • -

  salaris advocaat (2 punten x € 700,-) € 1.400,00

  Totaal € 1.582,31

42. Seafox en Workfox hebben naast de proceskosten ook wettelijke rente en nakosten gevorderd. Flora en De Raad hebben hiertegen geen verweer gevoerd, zodat dit zal worden toegewezen.

43. Aan de stellingen van Seafox en Workfox ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten gaat de kantonrechter voorbij, aangezien Seafox en Workfox deze kosten bij hun petitum niet uitdrukkelijk hebben gevorderd.

in de vrijwaringszaak

44. Flora en De Raad hebben NVD en Tel & Tel gedagvaard in vrijwaring omdat Seafox en Workfox zich in de hoofdzaak onder meer op het standpunt hebben gesteld dat NVD en Tel & Tel fouten hebben gemaakt waarvoor Flora en De Raad aansprakelijk kunnen worden gehouden.

45. Zoals in het voorgaande is overwogen, vloeit de aansprakelijkheid van Flora voort

uit haar eigen niet-nakoming van de huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van De Raad is gebaseerd op een onrechtmatige daad van De Raad zelf. De vrijwaringsvorderingen van Flora en De Raad liggen al hierom voor afwijzing gereed.

46. Daar komt bij dat niet gebleken is dat NVD en/of Tel & Tel fouten hebben gemaakt.

47. NVD heeft voldoende onderbouwd gesteld dat haar surveillant de inbraak tijdens zijn nachtelijke ronde heeft opgemerkt, deze heeft gemeld bij de meldkamer, welke vervolgens direct contact heeft opgenomen met het door De Raad opgegeven waarschuwingsadres (Tel & Tel). Vervolgens heeft NVD de politie gebeld. Deze is ter plaatse geweest en heeft een onderzoek ingesteld. De kantonrechter is van oordeel dat NVD hiermee ' direct handelend' heeft opgetreden, in de zin van de met De Raad gesloten overeenkomst.

48. Uit de door Tel & Tel overgelegde loggegevens en de door NVD overgelegde bandopname is bovendien genoegzaam gebleken dat het telefoongesprek tussen Tel & Tel en NVD dusdanig verlopen is, dat Tel & Tel niet van de inbraak op de hoogte is geraakt. De telefoniste bij Tel & Tel heeft de medewerker van NVD gemeld dat Tel & Tel enkel een antwoordservice is en hem gevraagd of hij niet kon dóórbellen. Over een inbraak is niet gesproken. Verder handelen kon dan ook niet van Tel & Tel worden verlangd.

Proceskosten

49. De proceskosten van NVD en Tel & Tel komen voor rekening van Flora en De Raad omdat deze in het ongelijk worden gesteld. De proceskosten aan de zijde van NVD worden begroot op:

- salaris advocaat (2 punten x € 700,- =) € 1.400,-.

50. De proceskosten aan de zijde van Tel & Tel worden begroot op:

- salaris advocaat (2 punten x € 700,- =) € 1.400,-.

51. NVD heeft naast de proceskosten ook wettelijke rente en nakosten gevorderd. Flora en De Raad hebben hiertegen geen verweer gevoerd, zodat dit zal worden toegewezen.

De beslissing

De kantonrechter:

in de hoofdzaak

verklaart voor recht dat Flora en De Raad hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade van Seafox en Workfox, welke is ontstaan door de inbraak en diefstal van 24/25 november 2009;

veroordeelt Flora en De Raad hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Seafox en Workfox te betalen een schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf25 november 2009 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Flora en De Raad hoofdelijk tot betaling van de proceskosten van Seafox en Workfox, tot op heden begroot op € 1.582,31, te vermeerderen met de wettelijke rente over genoemd bedrag met ingang van 14 dagen na de datum van het onderhavige vonnis;

veroordeelt Flora en De Raad hoofdelijk in de nakosten, aan de zijde van Seafox en Workfox bepaald op € 131,- voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval Flora en De Raad niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de veroordeling hebben voldaan en om die reden betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met

€ 68,- voor nasalaris advocaat, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na de datum van het onderhavige vonnis;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af;

in de vrijwaringszaak

wijst de vordering af;

veroordeelt Flora en De Raad hoofdelijk tot betaling van de proceskosten van NVD en Tel & Tel, tot op heden begroot op, ieder,€ 1.400,-, ten aanzien van NVD te vermeerderen met de wettelijke rente over genoemd bedrag indien de kosten niet binnen twee weken na datum van het onderhavige vonnis worden voldaan;

veroordeelt Flora en De Raad hoofdelijk in de nakosten, aan de zijde van NVD bepaald op € 131,- voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval Flora en De Raad niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de veroordeling hebben voldaan en om die reden betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met € 68,- voor nasalaris advocaat, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente indien de kosten niet binnen twee weken na datum van het onderhavige vonnis worden voldaan;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. de Greef en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coli. 1068