Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BV9757

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-12-2011
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
163989 / HA ZA 09-1675
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De zaak betreft een vordering tot betaling van facturen. Gedaagde beroept zich op gebreken in de prestatie. Klachtplicht in de zin van artikel 6:89 BW geldt voor ieder verweer en elke rechtvordering voor zover gegrond op een gebrek in de geleverde prestatie. Bewijsopdracht gegeven met betrekking tot de vraag of is voldaan aan die klachtplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 163989 / HA ZA 09-1675

Vonnis van 14 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMMUNICATIONS SECURITY NET B.V, T.H.O.D.N. CS NET,

gevestigd te Waddinxveen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.C.H. Bruinier,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRETIUM TELECOM B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J. van der Lee.

Partijen zullen hierna CS Net en Pretium genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens houdende akte wijziging eis

- de akte houdende bezwaar wijziging van eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. CS Net houdt zich bezig met het beheren van communicatienetwerken van derden en het ontwikkelen van communicatieve software en hardware ten behoeve van automatiseringsystemen.

2.2. Pretium houdt zich bezig met het aanbieden van telecom- en internetdiensten aan derden.

2.3. CS Net en Pretium hebben op 13 december 2006 een overeenkomst gesloten, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’. Op grond van die overeenkomst heeft CS Net in opdracht en voor rekening van Pretium (onder meer) een Internet Service Provider-Hostingomgeving gebouwd en geleverd. Een ISP-Hostingomgeving betreft een systeem waarop gebruik kan worden gemaakt van het internet, zoals het raadplegen en uitwisselen van e-mail en het presenteren van een website.

2.4. Artikel 2, zesde en zevende lid van de overeenkomst luiden, voor zover van belang, als volgt:

6. Indien Afnemer een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, zal zij aanbieder hierover schriftelijk informeren. (…)

7. Indien Afnemer meent dat het in rekening gebrachte factuurbedrag onjuist is dan zal Afnemer de bezwaren voor de vervaldag van de factuur schriftelijk aan Aanbieder kenbaar maken. (…)

2.5. Artikel 1 van bijlage I bij de overeenkomst luidt voor zover van belang als volgt:

1. koppeling met KPN Wholesale Broadband Access (SDH/ATM en later ook GE/IP)

Vanaf het punt waar KPN Wholesale (Amsterdam Drentestraat, of Rotterdam, Waalhaven) het afleverpunt heeft tot het datacentrum van CS Net te Rotterdam (‘Spaanse Kubus’, Vlaardingerweg) wordt de verbinding aangelegd en beheerd door CS Net, inclusief de daarvoor benodigde apparatuur. De apparatuur wordt door CS Net geconfigureerd, geïnstalleerd en beheerd. Daarbij is het beheer 24*7 en de oplostijd 4 uur, conform de SLA ‘ISP Hosting Services’.

(…)

2.6. In bijlage II bij de overeenkomst wordt een opsomming gegeven van alle hardware en andere componenten welke onder de overeenkomst van toepassing zijn, waarbij aantallen gebruikers zijn genoemd.

2.7. Met ingang van 1 januari 2008 is (onder andere) [A], bij Pretium in dienst getreden. [A] heeft een inventarisatie gemaakt met betrekking tot de door CS Net geleverde ISP-Hostingsomgeving. In de ‘Technische inventarisatie DSL aanbod Pretium Telecom’, welk stuk volgens Pretium in januari 2008 door [A] is opgesteld, staat onder andere opgenomen:

In het kort:

- WBA leveringen via de KPN B2B interface (op basis van ATM) niet mogelijk.

- Athena kent geen (leverings)logica die DSL kan ondersteunen, hierdoor is geen

volledige End-tot-End administratie incl. billing mogelijk van DSL.

- Het door CS/Net gekozen connectiemodel kent significante nadelen.

- Huidige netwerk locatie, gebruik CPE’s en core-architectuur is (kosten)inefficiënt,

niet schaalbaar en niet toekomstvast.

- Technische beheersorganisatie van CS/Net is niet in staat een consumenten DSL

aanbod te ondersteunen.

Conclusie

Op basis van deze inventarisatie is de conclusie dat vrijwel alle benodigde technische componenten een ingrijpende revisie of herontwerp behoeven, en er op dit moment geen sprake van is dat DSL op korte termijn kan worden uitgerold.

2.8. In het dossier bevindt zich het ‘Beslissingsdocument’ opgesteld door [A] en gedateerd 1 februari 2008. In dit document worden beschrijvingen gegeven en voorstellen gedaan inzake de volgende onderwerpen:

1. Connectiemodel PPPoA vs DHCP

2. Netwerkinrichting \ Netwerkcapaciteit

3. Netwerklocatie

4. Verkeersafhandeling.

2.9. In het dossier bevindt zich tevens een geprint e-mail bericht van [B] (CS Net) verzonden op 14 februari 2008 aan [C] en [A] op 14 februari 2008 met als onderwerp ‘Overleg 13-2-2008’. Deze e-mail bevat de volgende tekst:

[C], [A], [D],

Na aanleiding van ons gesprek van woensdag had ik de volgende punten genoteerd.

Password hash/crypt

Gelukkig was er was misverstand tussen de woorden hashen en crypten.

We bedoelen allemaal crypten (beveiligen met een key, maar zodat je het ook weer terug kunt lezen).

De passworden vanaf Pretium komen allemaal gecrypt naar onze webservice.

Aktie(1) [D] geeft aan hoe en met welke key ze worden gecrypt.

Email

aktie(2) [B] laat even uitzoeken wanneer welke mailboxen op de huidige (mail.prettel.nl) mailserver het laatste zijn gepoped/gebruikt

Dit is inmiddels afgerond.

Mail overzetten naar CS Net – ter informatie

Voor het overzetten van de huidige mail.prettel.nl moeten de volgende stappen worden ondernomen

- alle accounts naar de cs-webservice sturen

- mail.prettel.nl pop3- en smtpservice stoppen

- mail.prettel.nl naar CS Net servers zetten

- data syncen maar pop.prettel.nl

- database met gebruikers accounts importeren op pop3-server

- aktief

Totale migratie tijd 2 uur…daarna testen e.d. 4 uur.

webservice

aktie(3) [E] onderzoekt en stemt even met [F] af of bij het wijzigen van de mailbox groote of er een foutje in zit dat er ook om een wachtwoord wordt gevraagd. In de praktijk zijn een passwordwijziging en mailbox-groote wijziging 2 losse berichten. (ook als ze tegelijk worden uitgevoerd)

- passworden veld wordt gewijzigd, zie aktie(1)

aktie(4) De Ready for service gaat nu nog handmatig, [E] zet ze op automatisch voor test en produktie.

DSL

- BNS krijgt een dsl aansluiting, kunnen we gelijk kijken of een en ander goed werkt

- Up en downgraden van snelheid. Pretium zal bij een up/down grade snelheid tegelijk een down/up graden naar CS Net en KPN te sturen.

- CS Net kijkt even naar de verschillen / voor/nadelen dhcp /pppoa/pppoe)

Accounting

CS Net kan verschillende soorten accounting leveren op DSL verbindingen.

De key is de accountnaam er per accountnaam kan er bijvoorbeeld dagelijks een Excel, csv, xml bestand worden geleverd met de totalen per account van de verkeers gegevens van de huidige maand.

aktie(5): Pretium bekijkt wat ze willen zodat we daar de accounting op kunnen afstemmen.

Monitoring

CS Net zal bij de monitoring van de Pretium diensten bekijken hoe Pretium zelf kan meekijken met een eigen account.

Met vriendelijke groet,

[B]

2.10. Maandelijks werd door CS Net een bedrag van EUR 6.798,74 aan Pretium gefactureerd. De facturen over de maanden augustus 2008 tot en met maart 2011 zijn onbetaald gebleven. Dit betreft een bedrag van in totaal EUR 217.499,20 inclusief BTW.

3. Het geschil

in conventie

3.1. CS Net vordert na wijziging van eis samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Pretium te veroordelen aan CS Net – tegen behoorlijk bewijs van kwijting – te betalen een bedrag van EUR 239.451,29 uit hoofde van de openstaande facturen over de abonnementsperiode tot en met maart 2011, wettelijke handelsrente en vergoeding van buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over een bedrag van EUR 217.499,20 vanaf 10 maart 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening;

2. Pretium te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van 13 december 2006, waaronder de verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding van de door CS Net aan Pretium te leveren ISP-hostingdiensten voor een bedrag van EUR 6.794,42 per maand overeenkomstig artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 2 van de overeenkomst van 13 december 2006 vanaf april 2011 totdat de overeenkomst van 13 december 2006 rechtsgeldig is beëindigd;

3. Pretium te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder de kosten van het gelegde coservatoire beslag, en te bepalen dat Pretium de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zal zijn als zij niet binnen veertien dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis heeft betaald.

3.2. Pretium voert verweer.

3.3. Op het verzet van Pretium tegen de wijziging van eis, alsmede op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Pretium vordert samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

I de tussen partijen op 13 december 2006 gesloten overeenkomst inzake CS Net ISP Hosting Services, vanwege het door CS Net gepleegde bedrog en/of misbruik van omstandigheden als bedoeld in art. 3:44 leden 1, 3 en/of 4 BW althans wegens dwaling door Pretium als bedoeld in art. 6:228 lid 1, aanhef en onder a en/of b, BW geheel of gedeeltelijk te vernietigen voor wat betreft het door CS Net geleverde en beheerde systeem voor en infrastructuur van het in deze overeenkomst bedoelde ISP-platform van Pretium, met veroordeling van CS Net tot terugbetaling uit onverschuldigde betaling van de door Pretium, van mei 2007 tot augustus 2008, aan CS Net voldane facturen van EUR 6.798,74 per maand, vermeerderd met wettelijke (handels)rente vanaf de dag der betaling door Pretium aan CS Net tot aan de dag van terugbetaling aan Pretium; althans

subsidiair:

II.a de tussen partijen op 13 december 2006 gesloten overeenkomst inzake CS Net ISP Hosting Services, met terugwerkende kracht geheel of ten dele, te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden danwel gevolgen daarvan op de voet van art. 6:258 BW te wijzigen in die zin dat Pretium tegenover CS Net niet meer op grond van art. 2 lid 1 van deze overeenkomst gehouden zal zijn tot (enige) betaling van de in de bijlage II genoemde “gelden” c.q. “kosten” voor het door CS Net geleverde en beheerde systeem voor en infrastructuur van het in die overeenkomst bedoelde ISP-platform van Pretium, met veroordeling van CS Net tot terugbetaling uit onverschuldigde betaling van de door Pretium, van mei 2007 tot augustus 2008, aan CS Net voldane facturen van EUR 6.798,74 per maand, vermeerderd met wettelijke (handels)rente vanaf de dag der betaling door Pretium aan CS Net tot aan de dag van terugbetaling aan Pretium; althans

II.b de tussen partijen op 13 december 2006 gesloten overeenkomst inzake CS Net ISP Hosting Services, gedeeltelijk, te ontbinden op de voet van art. 6:265 BW wegens (toerekenbare) tekortkomingen van CS Net in de nakoming van haar verbintenissen ten opzichte van Pretium voor wat betreft het door CS Net geleverde en beheerde systeem voor en infrastructuur van het in deze overeenkomst bedoelde ISP-platform van Pretium, met veroordeling van CS Net tot ongedaanmaking van de door Pretium, van mei 2007 tot augustus 2008, aan CS Net voldane facturen van EUR 6.798,74 per maand, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente vanaf de dag der betaling door Pretium aan CS Net tot aan de dag van de terugbetaling aan Pretium; althans

meer subsidiair:

III Pretium op de voet van art. 6:60 BW, in ieder geval vanaf juli 2008, te bevrijden van haar verplichting jegens CS Net uit hoofde van art. 2 lid 1 van hun op 13 december 2006 gesloten overeenkomst inzake CS Net ISP Hosting Services tot betaling van “gelden” c.q. “maandelijkse kosten” voor het door CS Net geleverde en beheerde systeem voor en infrastructuur van het in de overeenkomst van 13 december 2006 bedoelde ISP-platform van Pretium, zoals deze kosten nader gespecificeerd in de bijlage II bij deze overeenkomst, tot aan de dag dat deze overeenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd;

IV in lijn met het primair en (meer) subsidiair gevorderde een beslissing te nemen zoals de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren;

en voorts:

V het op 4 november 2009 door CS Net gelegd conservatoir derdenbeslag onder de naamloze vennootschap ING Bank N.V. te Amsterdam op te heffen met ingang van de dag waarop het vonnis is gewezen en uitgesproken;

VI CS Net, bij toewijzing van het primair of (meer) subsidiair gevorderde en/of opheffing van het hiervoor onder V vermelde conservatoir derdenbeslag, te veroordelen tot vergoeding van alle vermogensschade die Pretium als gevolg van de in de procedure vastgestelde onrechtmatige daden althans (toerekenbare) tekortkomingen van CS Net heeft geleden en nog zal lijden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

VII CS Net te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.5. CS Net voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. CS Net vordert betaling van openstaande facturen over de periode augustus 2008 tot en met maart 2011 op grond van de overeenkomst.

4.2. Pretium stelt, kort en zakelijk weergegeven, het volgende. De op grond van de overeenkomst door CS Net gebouwde ISP-Hostingomgeving voldeed niet aan hetgeen Pretium op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Zo bleek het systeem niet op eenvoudige wijze en zonder beduidend extra kosten te moeten maken uitgebreid te kunnen worden, teneinde de door Pretium beoogde aantallen gebruikers te kunnen faciliteren. Dit in tegenstelling tot hetgeen CS Net bij het sluiten van de overeenkomst aan Pretium had voorgehouden. Ook bleek dat de infrastructuur die op aanraden van CS Net was gekocht, (zonder het doen van nadere investeringen) niet geschikt was om de geplande koppeling te maken tussen WBA en Ethernet van KPN, hetgeen op grond van artikel 1 van Bijlage I bij de overeenkomst wel mocht worden verwacht. Ook geografisch bleek het systeem (zonder het doen van nadere investeringen) niet zonder meer geschikt te zijn voor de koppeling tussen WBA en Ethernet. Ter onderbouwing van haar stellingen wijst Pretium op de inhoud van de Technische inventarisatie DSL Telecom aanbod Pretium en het Beslissingsdocument van [A] (2.7 en 2.8). Gelet op de geconstateerde gebreken heeft Pretium vanaf augustus 2008 haar maandelijkse betalingen opgeschort.

4.3. In verband met het voorgaande stelt Pretium zich primair op het standpunt dat de overeenkomst door bedrog tot stand is gekomen dan wel dat sprake is van misbruik van omstandigheden dan wel dat sprake is van dwaling en vordert (gedeeltelijke) vernietiging dan wel ontbinding van de overeenkomst, waarna Pretium van haar betalingsverplichtingen zal zijn bevrijd. Subsidiair voert Pretium aan dat een redelijke uitleg van de overeenkomst met zich brengt dat Pretium (nog) niet was gehouden de door CS Net maandelijks in rekening gebrachte kosten te voldoen, mede gelet op het feit dat de capaciteit van de apparatuur niet volledig werd belast, nu niet de in bijlage II bij de overeenkomst genoemde totale aantallen gebruikers door middel van het systeem (kunnen) worden gefaciliteerd. Meer subsidiair stelt Pretium dat CS Net tot op heden tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, zodat Pretium niet gehouden is de betalingsverplichtingen na te komen. Pretium vordert in dit verband dat de rechter zal bepalen dat Pretium van zijn verbintenis bevrijd zal zijn. Indien de betalingsverplichtingen van Pretium wel opeisbaar zijn geworden, stelt Pretium dat CS Net handelt in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid die haar contractuele rechtsverhouding met Pretium beheersen door onder de gegeven omstandigheden nakoming van die verplichtingen te vorderen. Pretium vordert daarnaast vergoeding van de door haar geleden schade op grond van onrechtmatige daad dan wel wanprestatie.

4.4. CS Net betwist de door Pretium genoemde gebreken aan de door haar gebouwde en geleverde ISP-Hostingomgeving en stelt bovendien niet eerder dan bij conclusie van antwoord van het Beslissingsdocument van [A] in kennis te zijn gesteld. CS Net vermoedt dan ook dat dit document achteraf, ten behoeve van deze procedure is opgesteld. CS Net beroept zich op het bepaalde in artikel 2, zevende lid van de overeenkomst (2.4) en stelt dat nu Pretium niet binnen de contractueel bepaalde termijn CS Net schriftelijk heeft geïnformeerd, zij op de gestelde gebreken geen beroep meer kan doen.

4.5. De rechtbank verwerpt dit verweer. Onvoldoende gesteld of gebleken is waarom het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2, zevende lid van de overeenkomst zou leiden tot een verval van rechten en weren. Immers, in de overeenkomst is niet bepaald dat het niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen in artikel 2, zevende lid van de overeenkomst zou leiden tot dat verval. Door CS Net is voorts niet gesteld om welke (andere) redenen dat verval het gevolg zou zijn van het niet binnen de overeengekomen termijn schriftelijk kenbaar maken van de bezwaren ten aanzien van het factuurbedrag.

4.6. CS Net beroept zich voorts op het bepaalde in de artikelen 6:89 en 7:23, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) en stelt dat Pretium geen beroep meer kan doen op de gestelde gebreken, nu zij niet binnen bekwame tijd nadat zij die gebreken ontdekte dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, terzake heeft geprotesteerd. CS Net stelt dat Pretium op 1 februari 2008 op de hoogte was van eventuele gebreken in de prestaties van CS Net, gelet op het door [A] verrichtte onderzoek en de door hem gepresenteerde bevindingen (2.7 en 2.8).

4.7. Pretium stelt dat zij wel degelijk heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 6:89 en 7:23, eerste lid BW. Volgens Pretium heeft zij kort nadat de bevindingen van [A] bekend waren geworden, contact op genomen met CS Net om deze te bespreken. Die bespreking vond plaats op 13 februari 2008 tijdens welke bespreking de door [A] geconstateerde gebreken aan het systeem aan CS Net zijn voorgehouden. In de e-mail van 14 februari 2008 (2.9) wordt bevestigd dat die gebreken inderdaad zijn besproken, aldus Pretium. Tijdens de bespreking op 13 februari 2008 zou zijn afgesproken dat CS Net de verschillen tussen een platform op basis van DSL (dhcp/pppoa) en een platform op basis van Ethernet (pppoe) zou inventariseren en met een voorstel zou komen. Dit voorstel bleef echter uit. Tijdens een overleg op 23 januari 2009 zou Pretium haar klachten hebben herhaald.

4.8. CS Net betwist dat de door Pretium gestelde (en door [A]) geconstateerde gebreken aan de ISP-Hostingomgeving tijdens de bespreking op 13 februari 2008 aan de orde zijn geweest. Volgens CS Net is tijdens die bespreking gesproken over verschillende toegangstechnologieën. Voorts heeft [A] tijdens die bespreking vragen gesteld omtrent de ISP-Hostingomgeving, welke door CS Net (kennelijk naar tevredenheid) waren beantwoord. Ook tijdens de bespreking op 23 januari 2009 zijn de gestelde gebreken niet aan de orde gesteld. CS Net betwijfelt dan ook dat het Beslissingsdocument destijds reeds was opgesteld.

4.9. De rechtbank verwerpt het standpunt van Pretium dat de in artikel 6:89 BW neergelegde klachtplicht slechts is gegeven voor de weren en vorderingen voor zover die gebaseerd zijn op een toerekenbare tekortkoming. De klachtplicht geldt voor ieder verweer en elke rechtsvordering voor zover deze vordering is gegrond op een gebrek in de geleverde prestatie. Indien vast zou komen te staan dat Pretium niet binnen bekwame tijd nadat zij de gestelde gebreken aan het systeem heeft ontdekt, terzake bij CS Net heeft geprotesteerd, zou dat betekenen dat zij op die gebreken geen beroep meer kan doen. Gelet op het volgens Pretium door [A] verrichte onderzoek naar de ISP-Hostingomgeving, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de Technische inventarisatie DSL Telecom aanbod Pretium en het Beslissingsdocument (2.7 en 2.8), stelt de rechtbank vast dat Pretium in ieder geval in februari 2008 geacht moet worden bekend te zijn geweest met de door haar gestelde gebreken. Gelet op het tijdsverloop en gelet op het feit dat door Pretium geen feiten en/of omstandigheden zijn aangevoerd welke de conclusie rechtvaardigen dat sprake zou zijn van bekwame tijd, indien de gestelde gebreken voor het eerst tijdens de bespreking op 23 januari 2009 door Pretium aan de orde zouden zijn gesteld, overweegt de rechtbank dat op 23 januari 2009 geen sprake meer was van ‘binnen bekwame tijd’ in de zin van artikel 6:89 BW. Dit brengt mee dat vastgesteld dient te worden of door Pretium tijdens de bespreking met CS Net op 13 februari 2008 de in het Beslissingsdocument van [A] gestelde gebreken aan de ISP-Hostingomgeving aan CS Net zijn voorgehouden, zoals door Pretium gesteld. Anders dan door Pretium gesteld is in de email van 14 februari 2008 (r.o. 2.9) geen bevestiging van die stelling te lezen en is het bewijs daarvan dan ook geenszins door die email geleverd. Gelet op de onderbouwde betwisting door CS Net en gelet op het terzake gedane specifieke bewijsaanbod van Pretium, zal Pretium worden toegelaten tot het bewijs hiervan.

4.10. Thans resteert nog de vraag in hoeverre Pretium’s verzet tegen de vermeerdering van eis van CS Net gegrond is. Oorspronkelijk vorderde CS Net - kort weergegeven - een bedrag van € 115.439,41 uit hoofde van de openstaande facturen over de abonnementsperiode tot en met oktober 2008, vermeerderd met rente en kosten. Bij conclusie van dupliek in reconventie heeft zij haar eis gewijzigd, in dier voege dat zij thans € 217.499,20 vordert uit hoofde van de openstaande facturen over de abonnementsperiode tot en met maart 2011, vermeerderd met rente en kosten, alsmede betaling van de nog te vervallen facturen ad € 6.794,42 per maand totdat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Het verzet tegen die wijziging van eis is er in de kern op gebaseerd dat de overeenkomst in ieder geval op 25 januari 2010 door opzegging rechtsgeldig is geëindigd; het verzet betreft dan ook alleen de facturen die betrekking hebben op de periode na 25 januari 2010.

4.11. Dienaangaande wordt als volgt overwogen. De oorspronkelijke vordering van CS Net had in zoverre een onbestemde einddatum dat deze afhankelijk was van de rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst. Het debat over die einddatum is evenwel nog nauwelijks gevoerd, maar met de eiswijziging is het geschilpunt over de einddatum alsnog aan het licht is gekomen. In zoverre is sprake van een nieuw onderwerp dat pas aan het (voorlopig) einde van het debat aan de orde is gekomen. Dat zou daarom pleiten de eiswijziging niet toe te staan. Honorering van het verzet zou echter met zich brengen dat de vraag of de overeenkomst op 25 januari 2010 rechtsgeldig is beëindigd niet meer aan het oordeel van de rechtbank onderworpen zou zijn en daarmee dus mogelijk inzet zou kunnen worden van een nieuwe procedure. Dat zou zozeer in strijd zijn met de proceseconomie dat de rechtbank het verzet om die reden toch ongegrond verklaard. Partijen kunnen dan na de bewijslevering nog een debatronde wijden aan dit onderwerp. Ter stimulering van dat debat zal de rechtbank wel al een voorlopig oordeel over de kwestie geven. Voorshands is de rechtbank van oordeel dat de onderhavige procedure duidelijk maakt dat Pretium hoe dan ook nooit een verlenging van de overeenkomst na ommekomst van de initiële contractsperiode heeft beoogd. Dat brengt met zich dat de redelijkheid en billijkheid zich er tegen lijken te verzetten dat CS Net nog aanspraak kan maken op de maandelijkse betalingen van na 25 januari 2010.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1. draagt Pretium op te bewijzen dat door Pretium tijdens de bespreking met CS Net op 13 februari 2008 de in het Beslissingsdocument van [A] gestelde gebreken aan de ISP-Hostingomgeving aan CS Net zijn voorgehouden,

5.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 28 december 2011 voor uitlating door Pretium of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.3. bepaalt dat Pretium, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4. bepaalt dat Pretium, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op dinsdagen, woensdagen en donderdagen in de maanden januari tot en met maart 2012 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. J.C. van den Bos in het gerechtsgebouw te Haarlem aan Jansstraat 81,

5.6. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. van den Bos en in het openbaar uitgesproken op 14 december 2011.?