Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BV5470

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-12-2011
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 521522/ CV EXPL 11-9943
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verschuldigdheid van annuleringskosten na niet tijdige opzegging van de overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 521522/ CV EXPL 11-9943

datum uitspraak: 15 december 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V.

h.o.d.n. TNO QUALITY

te Apeldoorn

eiseres

hierna te noemen: TNO Quality

gemachtigde: Vesting Finance Incasso B.V. h.o.d.n. Vesting Finance

tegen

de besloten vennootschap CAREERHANDLING B.V.

te Heemskerk

gedaagde

hierna te noemen: CareerHandling

gemachtigde: [X.] in zijn hoedanigheid van directeur van CareerHandling

De procedure

TNO Quality heeft CareerHandling gedagvaard op 19 juli 2011. CareerHandling heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 13 oktober 2011 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 14 november 2011. TNO Quality heeft haar eis verminderd bij deze comparitie van partijen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. TNO Quality voert audits uit en CareerHandling houdt zich bezig met outplacement.

b. Op 14 juli 2010 offreert TNO Quality CareerHandling voor een door TNO Quality uit te voeren resultatenaudit in verband met het Keurmerk Blik op Werk. In deze offerte is onder meer aangegeven: "Indien Opdrachtgever binnen 10 werkdagen voor uitvoering van de audit de afspraak annuleert, is TNO Quality gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen à EUR 995,00 exclusief BTW per geplande auditdag of deel daarvan." In deze offerte wordt verwezen naar de bijgevoegde 'Algemene Voorwaarden voor advies-, onderzoeks-, en certificatieopdrachten aan TNO Quality' en wordt aangegeven, dat door ondertekening van de offerte de voorwaarden zijn geaccepteerd.

c. In de algemene voorwaarden van TNO Quality is in artikel 16.2 bepaald dat annuleringen schriftelijk dienen te geschieden.

d. TNO Quality ontvangt op 23 juli 2010 genoemde offerte voor akkoord ondertekend door de directeur van CareerHandling, [X.] (hierna: [X.]).

e. In een e-mail van 27 augustus 2010 deelt [A.] van TNO Quality [B.] van CareerHandling (hierna: [B.]) mee dat [P.] de lead auditor zal zijn, waarbij het bedrijfsbezoek op donderdag 7 oktober 2010 wordt bevestigd.

f. Bij e-mail van 29 september 2010 schrijft [B.] van CareerHandling [Z.] van TNO Quality dat de afgesproken resultatenaudit voor het Keurmerk Blik op Werk wordt geannuleerd.

g. Op 5 oktober 2010 zendt TNO Quality CareerHandling een factuur voor € 2.368,10 voor "Blik op Werk certificering".

h. TNO Quality stuurt CareerHandling bij herhaling per e-mail betalingsherinneringen voor voornoemde factuur. Bij brief van 1 december 2011 reageert CareerHandling en stelt zich zich op het standpunt dat de overeenkomst al op 20 september 2010 is opgezegd en geeft daarin aan dat CareerHandling zich tot niets aan TNO Quality verplicht acht.

i. Op 26 november 2010 sommeert TNO Quality CareerHandling de factuur binnen vijf dagen te betalen.

j. Tussen de incassogemachtigde van TNO Quality en CareerHandling wordt vanaf

7 december 2010 gecorrespondeerd over de verschuldigdheid van annuleringskosten.

k. CareerHandling heeft de factuur van TNO Quality niet betaald.

De vordering van TNO Quality en het verweer van CareerHandling

TNO Quality vordert (samengevat en na vermindering van eis) veroordeling van CareerHandling tot betaling van € 1.622,11 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf

19 juli 2011 en de proceskosten. De vordering bestaat uit € 1.184,05 aan hoofdsom, € 138,06 aan wettelijke rente en € 300,00 aan buitengerechtelijke (incasso)kosten.

TNO Quality legt aan de vordering ten grondslag de op 23 juli 2011 tot stand gekomen overeenkomst tot opdracht tot het leveren van diensten/uitvoeren van een audit (hierna:

de overeenkomst) met van toepassing zijnde voorwaarden tussen TNO Quality en CareerHandling. Volgens TNO Quality is deze overeenkomst niet binnen de tussen partijen overeengekomen termijn van tien werkdagen vóór uitvoering van de opdracht geannuleerd en is CareerHandling haar € 1.184,05 (inclusief btw) verschuldigd. Van CareerHandling is ondanks herhaalde betalingsherinneringen en aanmaningen geen betaling te verkrijgen.

TNO Quality maakt op grond van de algemene voorwaarden dan wel de wet ook aanspraak op de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur van 5 oktober 2010 en de buitengerechtelijke (incasso)kosten die zij genoodzaakt is geweest te maken.

CareerHandling betwist de vordering en voert daartoe onder meer aan dat zij de overeenkomst tijdig heeft opgezegd.

Hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht wordt, voor zover relevant, bij de beoordeling besproken.

De beoordeling

1. De kern van het geschil tussen partijen is of CareerHandling tijdig (tussentijds) de overeenkomst heeft opgezegd.

2. De eerste vraag die moet worden beantwoord is wanneer de uitvoering van de opdracht is begonnen dan wel zou beginnen. Uit de stellingen van partijen en uit de door CareerHandling in het geding gebrachte en bij de feiten onder e. aangehaalde e-mail van TNO Quality aan CareerHandling van 27 augustus 2010 is komen vast te staan dat de eerste afspraak voor de resultatenaudit zou plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2010 en dat voordien nog geen handelingen zijn verricht door de auditor.

3. Vervolgens is aan de orde tot welke datum CareerHandling de overeenkomst kosteloos kon opzeggen. Uitgaande van voornoemde datum diende CareerHandling daarvoor uiterlijk op donderdag 23 september 2010 de overeenkomst op te zeggen.

4. Volgens CareerHandling was de opzegging in de e-mail en de brief elk gedateerd

20 september 2010 (mail 10 en brief 1 bij de conclusie van antwoord) tijdig en is zij daarom niets aan TNO Quality verschuldigd. Bij de comparitie van partijen heeft [X.] nog betoogd dat de opzeggingsbrief per gewone post is verzonden naar het op dat moment bekende adres van TNO Quality en dat de brief dus tijdig moet zijn ontvangen door TNO Quality. TNO Quality heeft daartegenover gesteld dat zij pas uit de bij de feiten onder f. aangehaalde e-mail van [B.] van 29 september 2010 voor het eerst heeft begrepen dat CareerHandling de overeenkomst wenste op te zeggen.

5. De kantonrechter volgt CareerHandling niet in haar verweer. Daarvoor geldt het volgende. In meergenoemde e-mail van 29 september 2010 schrijft [B.] onder meer het volgende:

"Zoals reeds telefonisch aangegeven annuleren wij hiermee schriftelijk de afgesproken resultatenaudit voor het Keurmerk Blik op Werk, omdat CareerHandling om diverse redenen niet meer verder gaat met Blik op het Werk.

Deze annulering heeft ook betrekking op alle mogelijke vervolgafspraken/-overeenkomsten.

De heer [X.], directeur CareerHandling, gaat over het contractuele deel. U kunt hem hierover telefonisch benaderen (…)

Mochten er nog verdere acties noodzakelijk zijn om e.e.a. te effecturen, dan verneem ik dat graag (…)"

In deze e-mail verwijst [B.] slechts naar een telefoongesprek waarin over de opzegging is gesproken en niet naar een eerdere schriftelijke opzegging. Bovendien verwijst [B.] voor de contractuele afhandeling naar [X.] en verzoekt hij TNO Quality aan te geven of er verder nog acties nodig zijn. Na deze e-mail volgt dan de factuur van TNO Quality van 5 oktober 2010. Het is dan ook niet logisch dat aan de

e-mail van 29 september 2010 een eerdere opzegging vooraf is gegaan. Verder is van belang dat uit de gedingstukken en stellingen van partijen naar voren is gekomen dat CareerHandling pas nadat TNO Quality een aantal betalingsherinneringen had gestuurd zich heeft beroepen op een brief en e-mail van 20 september 2010 en dat de tekst van de beweerdelijk gezonden e-mail en brief van 20 september 2010 pas zijn geproduceerd nadat de incassogemachtigde van TNO Quality zich had gemeld. Gelet op het voorgaande is het standpunt van CareerHandling niet geloofwaardig en kan niet gezegd worden dat zij de brief en/of e-mail van 20 september 2010 heeft verstuurd.

6. Uit het voorgaande volgt dat het verweer van CareerHandling wordt verworpen. De kantonrechter houdt het er daarom voor dat de overeenkomst is opgezegd bij e-mail van 29 september 2010. Dit betekent dat CareerHandling de overeenkomst niet tijdig heeft opgezegd en annuleringskosten is verschuldigd. Nu TNO Quality alleen nog aanspraak maakt op de kosten verbonden aan de op 7 oktober 2010 geplande afspraak, is de vordering op dit onderdeel toewijsbaar.

7. De wettelijke rente over de hoofdsom wordt toegewezen vanaf de dag van de comparitie van partijen, omdat pas bij deze gelegenheid duidelijk is geworden wat CareerHandling TNO Quality is verschuldigd.

8. Omdat de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk en in redelijkheid zijn gemaakt, worden deze kosten conform het rapport Voorwerk II toegewezen tot € 150,00.

9. De slotsom is dat CareerHandling aan TNO Quality dient te betalen (€ 1.184,05 +

€ 150,00 =) € 1.334,05.

10. De proceskosten komen voor rekening van CareerHandling omdat deze in het ongelijk wordt gesteld. Bij de bepaling van het salaris gemachtigde wordt uitgegaan van de toegewezen hoofdsom.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt CareerHandling tot betaling aan TNO Quality van € 1.344,05 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.184,05 vanaf 14 november 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt CareerHandling tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van TNO Quality tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 88,31

griffierecht € 426,00

salaris gemachtigde € 300,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. van Dijk en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.