Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9653

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-09-2011
Datum publicatie
29-12-2011
Zaaknummer
513444 / CV EXPL 11-7175
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen koopovereenkomst. Het autobedrijf heeft slechts de overgang van de auto gefaciliteerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/49
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 513444 / CV EXPL 11-7175

datum uitspraak: 22 september 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[A.]

te [woonplaats]

eiseres

hierna te noemen [A.]

gemachtigde [P.]

tegen

AUTOBEDRIJF STORMVOGELS B.V.

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen Stormvogels

verschenen bij haar directeur[B.]

De procedure

[A.] heeft Stormvogels gedagvaard op 12 mei 2011. Stormvogels heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 22 juni 2011 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2011, waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. De heer [C.] een buurtbewoner van [A.], was eigenaar van de auto Nissan Micra met kenteken [nummer]. Deze auto was in onderhoud bij Stormvogels.

b. Kort nadat [C.] had besloten een andere auto bij Stormvogels te kopen, heeft [A.] aan [C.] haar belangstelling voor de Nissan Micra kenbaar gemaakt.

c. Op 19 augustus 2010 is de Nissan Micra aan [A.] geleverd en op haar naam gesteld.

d. Bij factuur van 19 augustus 2010 heeft Stormvogels een bedrag van € 1.395,25 aan [A.] in rekening gebracht voor de verkoop en levering van de Nissan Micra. [A.] heeft het bedrag per pin betaald aan Stormvogels.

e. Bij brief van 23 augustus 2010 heeft [A.] aan Stormvogels geschreven:

“Ik heb (ondanks dat u dat tegenspreekt) bij Autobedrijf Stormvogels een Nissan Micra ’98 gekocht, ik heb daar een factuur van en de heer [C.] heeft op zijn contract de Nissan als inruil staan. Ik heb de heer [C.] aangesproken over het probleem met de pook en die gaf aan dat de auto eerder voor dat probleem bij u is aangeboden, en dat hetzelfde aan hem werd gemeld: meer rijden, pook gewoon door duwen en als u meer rijdt dan gaat het probleem weg! (…) De situatie is nu dat ik de pook helemaal niet meer kan verplaatsen, ondanks uw advies: gewoon door duwen. (…) Bij deze stel ik Autobedrijf Stormvogels aansprakelijk voor het verkopen van een auto met een defecte automatenbak, en er verzuimt is de gebreken van de auto te vermelden bij de overdracht, ondanks dat geschiedenis van deze auto bij het bedrijf bekend is. (…)”

f. Bij e-mail van 26 augustus 2010 heeft [A.] aan Stormvogels bericht:

“Op 18-08-2010 heb ik bij u een Nissan Micra gekocht. Daarbij ontving ik garantie voor de periode van 6 maanden, daar de auto uit uw bedrijfsvoorraad aan mij is verkocht. bron: RDW

Op 21-08-2010 heb ik gebreken aan de auto geconstateerd, en die gelijk gemeld en ondertussen ook middels een schrijven aan de heer [B.] De auto vertoont de volgende gebreken: defecte transmissie. Op grond van garantie en advies van rechtshulp verzoek ik u de gebreken binnen 2 weken te herstellen. (…)”

g. In reactie daarop heeft Stormvogels bij e-mail van 30 augustus 2010 gemeld: “Wij voelen ons absoluut niet verantwoordelijk voor de problemen aan uw Micra met kenteken [nummer]. De reden: U heeft de Micra rechtstreeks van Dhr.[C.] gkocht. Wij hebben uit service overweging de zaken voor Dhr.[C.] afgehandeld en GRATIS ! de auto voor u op naam gezet. U kunt Dhr.[C.] voorstellen de auto terug te nemen. Wij gaan dan de transaktie dan weer doen zoals in eerste instantie met Dhr.[C.] is afgesproken. Dus gewoon met inruil van zijn oude Micra.

h. Bij brief van 23 september 2010 heeft de gemachtigde van [A.] Stormvogels gesommeerd het defect in de versnellingsbak van de Nissan Micra kosteloos te herstellen.

i. In reactie hierop heeft Stormvogels schriftelijk laten weten dat Stormvogels de doorlevering tussen de heer [C.] en [A.] heeft gefaciliteerd door de auto op naam van [A.] te stellen en de betaling voor [C.] te incasseren. Voorts suggereert Stormvogels dat nu de auto niet voldoet, [A.] de auto teruglevert aan [C.] en de koopsom terug ontvangt.

j. [A.] heeft de auto door derden laten herstellen.

De vordering

[A.] vordert (samengevat) veroordeling van Stormvogels tot betaling van € 1.029,35 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 27 september 2010, de buitengerechtelijke incassokosten ad € 300,- en de proceskosten. [A.] legt aan de vordering ten grondslag dat zij een auto heeft gekocht en geleverd gekregen van Stormvogels die reeds na enkele dagen een ernstig defect vertoonde. Het gaat hier volgens [A.] om een consumentenkoop en nu het defect is ontstaan binnen zes maanden na levering van de auto is sprake van een gebrek dat door Stormvogels kosteloos hersteld had moeten worden. Nu Stormvogels dat naliet en [A.] gedwongen was de auto elders te laten herstellen, komen de daarmee gemaakte kosten voor rekening van Stormvogels. Voorts beroept [A.] zich erop dat Stormvogels haar een fout advies heeft gegeven waardoor het defect alleen maar ernstiger is geworden. Ten slotte voert [A.] aan dat Stormvogels al voor de verkoop met dit gebrek bekend was en haar had moeten waarschuwen.

Het verweer

Stormvogels betwist de vordering. Zij voert aan dat de zaak al is behandeld door de geschillencommissie van de BOVAG die zich, nu de BOVAGgarantievoorwaarden niet van toepassing zijn, onbevoegd heeft verklaard. Stormvogels acht deze uitspraak bindend voor partijen.

Verder heeft Stormvogels ter zitting betwist dat sprake is van een koopovereenkomst tussen haar en [A.]: zij heeft slechts de overdracht [C.] aan [A.] gefaciliteerd. Zij kende het door [A.] gestelde gebrek niet ten tijde van de verkoop omdat [C.] daar nooit over had geklaagd. Ten slotte betwist Stormvogels dat sprake is geweest van een onjuist advies.

De beoordeling van het geschil

1. De kantonrechter zal eerst ingaan op het verweer van Stormvogels dat de zaak al door de BOVAG geschillencommissie is behandeld die een bindende uitspraak heeft gedaan. Voor zover dit verweer aldus moet worden begrepen dat Stormvogels zich beroept op onbevoegdheid van de kantonrechter, wordt het verweer verworpen. De BOVAG geschillencommissie heeft zich immers onbevoegd verklaard en is aan een inhoudelijke behandeling van het geschil nooit toegekomen. Derhalve is de kantonrechter bevoegd het onderhavige geschil te behandelen.

2. De vordering van [A.] is primair gegrond op de stelling dat tussen haar en Stormvogels een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij de onder d genoemde factuur overgelegd. Voorts heeft zij aangevoerd dat de auto op naam van Stormvogels heeft gestaan.

3. Stormvogels heeft ter betwisting van de gestelde koopovereenkomst het volgende aangevoerd. [C.] kocht bij Stormvogels een nieuwe auto en wilde zijn oude Nissan Micra inruilen. Stormvogels heeft hem voor de Nissan Micra een bedrag van € 1.395,25 geboden. Kort daarop liet [C.] weten dat [A.] de oude Nissan Micra wilde kopen en dat zij daarvoor een bedrag van € 1.395,25 wilde betalen. Om [C.] van dienst te zijn, heeft Stormvogels aangeboden de overdracht te faciliteren in die zin dat zij de tenaamstelling zou regelen. In dat verband heeft de auto een ogenblik op naam van Stormvogels gestaan en is vervolgens doorgeleverd aan [A.]. De betaling is via Stormvogels gelopen omdat [A.] dan per pin kon betalen. Daarvoor was ook een factuur nodig. Het door [A.] betaalde bedrag is zonder enige korting aan [C.] doorbetaald. Omdat [C.] anders dan aanvankelijk de bedoeling was, geen auto meer inruilde heeft hij van Stormvogels een korting op de door hem betaalde koopsom voor de nieuwe auto gekregen. [A.] heeft bij Stormvogels geen proefrit in de Nissan Micra gemaakt, de Nissan Micra is door Stormvogels ook niet rijklaar gemaakt, de Nissan Micra is zelfs niet op het terrein van Stormvogels geweest. Op de dag van de overdracht is [C.] met de Nissan Micra naar Stormvogels gekomen en [C.] heeft na betaling door [A.], de auto meteen aan haar afgegeven. Over enige vorm van garantie is tussen Stormvogel en [A.] niet gesproken.

4. [A.] heeft deze gang van zaken niet weersproken en heeft ook erkend dat zij de auto heeft gecontroleerd toen deze nog bij [C.] voor de deur stond en dat zij toen ook een proefrit heeft gemaakt.

5.

6. De kantonrechter is van oordeel dat gelet op de onder 3 geschetste gang van zaken, tussen [A.] en Stormvogels geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. [C.] heeft de Nissan Micra aan [A.] aangeboden en heeft deze, zij het door tussenkomst van Stormvogels, ook aan haar geleverd, waarbij de koopsom die [A.] daarvoor heeft betaald en die zij met [C.] (en niet met Stormvogels) was overeengekomen, geheel aan [C.] is toegekomen. Stormvogels kan dan ook niet op grond van een koopovereenkomst worden aangesproken voor het door [A.] gestelde gebrek.

7. De stelling van [A.] dat Stormvogels het gebrek kende en haar had moeten waarschuwen, gaat, gelet op het voorgaande evenmin op. Daar komt nog bij dat [A.], mede in het licht van het verweer van Stormvogels dat [C.] nooit problemen aan de versnellingsbak heeft gemeld hetgeen ook volgt uit het overzicht van het aan de auto verrichte onderhoud, onvoldoende heeft onderbouwd dat Stormvogels met dit gebrek bekend was.

8. Ten slotte kan ook de stelling van [A.] dat Stormvogels een verkeerd advies heeft gegeven, niet leiden tot toewijzing van de vordering. Ten eerste lag aan het advies geen contractuele relatie ten grondslag (van een koopovereenkomst was immers geen sprake en een andere overeenkomst is gesteld noch gebleken), en heeft [A.] niet aangevoerd waarom Stormvogels desalniettemin aansprakelijk zou moeten zijn. Ten tweede heeft Stormvogels betwist dat van een verkeerd advies sprake was en dat het nodig was reparatiewerkzaamheden te verrichten en heeft [A.] gelet daarop onvoldoende onderbouwd dat het door Stormvogels gegeven advies tot de schade heeft geleid. Het enkele overleggen van een ongespecificeerde factuur van 14 maart 2011 (derhalve een half jaar nadat het gebrek geconstateerd was), is daartoe in elk geval onvoldoende.

9. De slotsom is dan ook dat de vordering zal worden afgewezen. De proceskosten komen voor rekening van [A.] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [A.] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Stormvogels tot en met vandaag worden begroot op € 25,- aan reis- en verblijfkosten.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.