Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4823

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-11-2011
Datum publicatie
17-11-2011
Zaaknummer
517398-EJ VERZ 11-81
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot nietigverklaring dan wel vernietiging van besluiten van de ALV tot vaststelling van de gepresenteerde jaarrekening. De kantonrechter is niet bevoegd een besluit van een orgaan van een rechtspersoon nietig te verklaren. De daartoe bevoegde instantie is de sector civiel van de rechtbank. Verzoeker wordt in dit deel van zijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard.

Her verzoek tot vernietiging wordt afgewezen, nu de door verzoeker aangevoerde bezwaren van onvoldoende betekenis zijn om de besluiten van de AVL tot vaststelling van de jaarrekening als zodanig te vernietigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2011-112022
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 517398/ EJ VERZ 11-81

datum uitspraak: 9 november 2011

BESCHIKKING

inzake

[verzoeker]

te [woonplaats]

verzoeker

hierna te noemen [verzoeker]

procederend in persoon

tegen

Vereniging van Eigenaars Nijenborgh

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

verweerster

hierna te noemen VvE Nijenborgh

procederend bij R. Cats

De procedure

Op 23 juni 2011 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van [verzoeker]. VvE Nijenborgh heeft een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 27 september 2011. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. [verzoeker] is eigenaar en bewoner van een appartement aan de [adres] te [woonplaats]. Het appartement van [verzoeker] maakt deel uit van het appartementencomplex Nijenborgh.

b. [verzoeker] is lid van de Vereniging van Eigenaren Nijenborgh (hierna: VvE Nijenborgh).

c. Op de begane grond van het appartementencomplex bevindt zich een ruimte, die wordt gebruikt voor gemeenschappelijke doeleinden van bewoners van het appartementencomplex. Tevens wordt deze ruimte deels verhuurd aan derden. De Beheercommissie Gemeenschappelijke Ruimte (hierna: Beheercommissie) beheert en exploiteert deze ruimte.

d. Artikel 3 sub i van het toepasselijke Modelreglement van VvE Nijenborgh luidt:

“Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 875 f eerste lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend: (…) alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig.”

e. Artikel 21 lid 3 van het toepasselijke Huishoudelijk Reglement luidt:

“De gebruikers moeten jaarlijks bijdragen in de exploitatiekosten van de Gemeenschappelijke Ruimte. De hoogte van de forfaitaire bijdrage bedraagt 80% van het bedrag dat jaarlijks voor het gasverbruik ten behoeve van de Gemeenschappelijke Ruimte in rekening wordt gebracht.”

f. De kascommissie, waar [verzoeker] lid van was, is belast met de controle van de jaarrekening van VvE Nijenborgh. Naar aanleiding van haar controle over de jaarrekening 2010 heeft de kascommissie op 26 mei 2011 aan de algemene ledenvergadering van VvE Nijenborgh (hierna: de ALV) geadviseerd om de bestuurder te dechargeren onder de voorwaarde dat deze een herziene balans en staat van baten en lasten opmaakt waarin in ieder geval een vordering van € 130,90 op Cats Vastgoed Beheer en een vordering van € 657,17 op de Beheercommissie worden opgenomen.

g. Op 26 mei 2011 heeft de ALV met algemene stemmen de resultatenrekening 2010 goedgekeurd en de bestuurder voor het jaar 2010 gedechargeerd. Bij de ALV was 60% van de stemgerechtigden aanwezig.

Het verzoek

[verzoeker] verzoekt de besluiten van de ALV tot vaststelling van de gepresenteerde jaarrekening 2010 en tot decharge van de bestuurder nietig te verklaren dan wel te vernietigen.

[verzoeker] stelt daartoe dat in de resultatenrekening 2010 diverse bedragen zijn opgenomen die niet kunnen worden aangemerkt als kosten in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig, zoals vastgelegd in artikel 3 sub i van het Modelreglement. Het gaat daarbij om een bedrag van € 108,50 aan taart en kaars voor de huismeester, € 130,90 aan administratiekosten, € 104,94 voor een bon voor het afscheid van een lid van de Beheercommissie en € 200,00 voor een nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is € 243,73 terugbetaald aan de Beheercommissie als correctie op de gasrekening over 2009, terwijl de daartoe benodigde wijziging van het Huishoudelijk Reglement ontbreekt.

Ten onrechte heeft de ALV de resultatenrekening goedgekeurd en de bestuurder onvoorwaardelijk gedechargeerd. Hierdoor is VvE Nijenborgh voor een bedrag van in totaal € 678,07 benadeeld.

Het verweer

VvE Nijenborgh concludeert tot afwijzing van het verzoek. De door [verzoeker] genoemde bedragen zijn kosten die zijn gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars. De taart en kaars zijn aangeschaft voor de 50e verjaardag van de huismeester, die volledig in dienst is van VvE Nijenborgh. De administratiekosten betreffen kosten wegens het overdragen van een appartementsrecht die door de bestuurder van VvE Nijenborgh met de notaris worden verrekend. Het betreft per saldo een financieel neutrale handeling. Het lid van de Beheercommissie dat afscheid nam, heeft zich vele jaren ingezet. Gelet op artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement, komen de kosten voor haar afscheid van € 100,00 voor rekening van VvE Nijenborgh. De nieuwjaarsreceptie is georganiseerd voor bewoners van het appartementencomplex en bedoeld om het woonklimaat te verbeteren. Wat betreft de gasrekening over 2009 heeft de ALV op 27 mei 2010 met algemene stemmen besloten om deze kosten vanaf 2009 voor 50% voor rekening van de Beheercommissie en voor 50% voor rekening van VvE Nijenborgh te laten komen. Het Huishoudelijk Reglement zal op de eerstvolgende ALV op dit punt worden gewijzigd.

De beoordeling

1. [verzoeker] verzoekt de kantonrechter om het besluit van de ALV tot vaststelling van de jaarrekening 2010 nietig te verklaren of te vernietigen.

In artikel 2:14 BW is neergelegd dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, nietig is. De kantonrechter is niet bevoegd een besluit van een orgaan van een rechtspersoon nietig te verklaren. De daartoe bevoegde instantie is de sector civiel van de rechtbank. Dit betekent dat de kantonrechter geen oordeel over de nietigheid kan geven. [verzoeker] dient daarom in dit deel van zijn verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2. Het verzoek van [verzoeker] om het besluit te vernietigen kan op grond van artikel 2:15 BW juncto artikel 5:130 BW wel door de kantonrechter worden beoordeeld. In artikel 2:15 BW is bepaald dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar is wegens (onder meer) strijd met een reglement en strijd met de redelijkheid en billijkheid. De kantonrechter overweegt hierover als volgt.

3. De kantonrechter is van oordeel dat de vijf door [verzoeker] genoemde posten op de resultatenrekening met een totaalbedrag van minder dan € 700,00 op een jaarrekening van circa € 145.000,00 onvoldoende grond opleveren om tot vernietiging van het besluit tot vaststelling van de resultatenrekening over te gaan. Weliswaar is voor de gasrekening 2009 het Huishoudelijk Reglement (nog) niet gewijzigd en was op de vergadering in december 2010 niet het vereiste quorum van 2/3 van de stemgerechtigden voor dit besluit over de gasrekening aanwezig, maar daar staat tegenover dat VvE Nijenborgh ter zitting nader heeft toegelicht dat het besluit met algemene stemmen is aangenomen, dat er geen ander besluit was genomen indien het vereiste quorum er wel was geweest en dat het Huishoudelijk Reglement op de eerstvolgende ALV zal worden gewijzigd. [verzoeker] heeft dit niet weersproken. Daarbij komt dat voor de overige door [verzoeker] genoemde posten geen quorum nodig was, terwijl de ALV deze posten heeft goedgekeurd. Verder is de kantonrechter van oordeel dat, gelet op hetgeen VvE Nijenborgh in haar verweerschrift en ter zitting heeft aangevoerd, deze uitgaven niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4. Al het voorgaande in aanmerking nemende komt de kantonrechter tot de conclusie dat de door [verzoeker] aangevoerde bezwaren van onvoldoende betekenis zijn om de resultatenrekening als zodanig te vernietigen. Het verzoek zal worden afgewezen.

5. Vanwege de aard van de procedure draagt iedere partij de eigen kosten.

De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek het besluit van de ALV tot vaststelling van de jaarrekening 2010 en tot decharge van de bestuurder nietig te verklaren;

- wijst het verzoek tot vernietiging van het besluit van de ALV tot vaststelling van de jaarrekening 2010 en tot decharge van de bestuurder af;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. Stolp en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.