Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU3947

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-06-2011
Datum publicatie
10-11-2011
Zaaknummer
504881 CV EXPL 11-4124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Reisovereenkomst. De vordering ter zake van annuleringskosten wordt afgewezen, nu het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat gedaagde in de gegeven omstandigheden de annuleringskosten dient te voldoen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 504881 CV EXPL 11-4124

datum uitspraak: 29 juni 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

D-REIZEN B.V.

te Hoofddorp

eiseres

hierna te noemen D-reizen

gemachtigde mr. Neuteboom van Van Arkel gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

procederend in persoon

De procedure

D-reizen heeft [gedaagde] gedagvaard op 16 maart 2011. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 13 april 2011 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 10 mei 2011. D-reizen heeft nadere stukken in het geding gebracht. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1. [gedaagde] heeft op 21 januari 2010 bij D-reizen een reis naar Oostenrijk geboekt voor vier personen.

2. De totale reissom bedroeg € 1.321,97. Door middel van telemachtiging heeft [gedaagde] op 21 januari 2010 een aanbetaling gedaan van € 67,47. Dit bedrag is op

27 januari 2010 gestorneerd.

3. In de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden (ANVR- reisvoorwaarden 2009 en 2010) staat:

“Artikel 3 Betaling

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.

Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing (…).

Artikel 9

Minder schade

De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. (…)”.

4. Bij brieven van 11 februari 2010 en 19 februari 2010 heeft D-reizen [gedaagde] verzocht de volledige reissom te betalen. De uiterste datum waarop [gedaagde] kon betalen was 2 maart 2010.

5. Op 2 maart 2010 heeft [gedaagde] D-reizen gebeld en aangegeven dat zij de reissom nog diezelfde dag zou willen en kunnen voldoen. D-reizen heeft dit niet toegestaan en de reis is op 2 maart 2010 door haar geannuleerd. [gedaagde] heeft diezelfde dag in de winkel van D-reizen opnieuw een reis geboekt. Deze boeking was gelijk aan de eerdere boeking (dezelfde bestemming, hetzelfde hotel, dezelfde reizigers en dezelfde datum) met dien verstande dat de prijs door duurdere vliegtickets hoger uitviel.

6. Bij brieven van 19 maart 2010 en 9 april 2010 heeft D-reizen [gedaagde] gesommeerd de annuleringskosten van € 536,70, vermeerderd met € 12,50 administratiekosten te voldoen.

De vordering

D-reizen vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde]:

- tot betaling van € 536,70, vermeerderd met de wettelijke rente van € 11,46, berekend tot en met 8 oktober 2010;

- vorengenoemd totaalbedrag vermeerderd met de wettelijke rente over iedere factuur vanaf 9 oktober 2010 tot aan de dag van algehele betaling;

- tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten van € 150,-;

- in de kosten van deze procedure.

D-reizen legt aan de vordering ten grondslag dat [gedaagde] door het niet tijdig betalen van de totale reissom niet heeft voldaan aan de boekingsvoorwaarden. D-reizen heeft zich genoodzaakt gezien de reis te annuleren. Hierdoor heeft zij kosten gemaakt. Deze annuleringskosten komen op grond van de algemene voorwaarden ten laste van [gedaagde]. Doordat [gedaagde], ondanks aanmaning, de annuleringskosten niet heeft betaald, heeft D-Reizen de vordering uit handen moeten geven. Ook die kosten komen voor rekening van [gedaagde].

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Zij heeft op 25 januari 2010 een nieuwe woning aangeboden gekregen en is binnen één week verhuisd. De brieven die D-reizen in februari 2010 naar haar oude adres heeft gestuurd, heeft zij dan ook niet ontvangen. [gedaagde] begrijpt dat het haar verantwoordelijkheid is het juiste adres door te geven en zorg te dragen voor de betaling. In dit geval heeft zij op 2 maart 2010, de uiterste datum voor betaling, contact opgenomen met D-reizen. Betaling was volgens D-reizen niet meer mogelijk en de reis zou worden geannuleerd. [gedaagde] heeft daarom diezelfde dag de reis opnieuw geboekt. [gedaagde] ging er vanuit dat D-reizen geen annuleringskosten in rekening zou brengen.

[gedaagde] heeft immers dezelfde dag nog opnieuw geboekt. D-reizen heeft onvoldoende moeite ondernomen [gedaagde] voorafgaand aan de annulering te bereiken. [gedaagde] is bereid de administratiekosten en omboekingskosten te voldoen, maar is van mening dat de onderhavige vordering buitensporig hoog is.

De beoordeling

1. De kantonrechter begrijpt het verweer van [gedaagde] aldus dat zij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar acht dat zij in de gegeven omstandigheden de annuleringskosten dient te voldoen. Dit verweer slaagt en daartoe is het volgende redengevend.

2. Ten eerste heeft D-reizen onvoldoende moeite genomen om [gedaagde], die al meerdere malen een reis bij D-reizen had geboekt en waarvan zij het mobiele telefoonnummer kende alsook het e-mailadres, te bereiken in verband met de niet tijdige betaling.

Ten tweede heeft D-reizen het aanbod van [gedaagde] om het verschuldigde bedrag alsnog onmiddellijk te voldoen, welk aanbod D-reizen kreeg op de ochtend van de uiterste betaaldag, afgeslagen, terwijl uit het door D-reizen overgelegde overzicht blijkt dat zij de reis pas aan het einde van die dag heeft geannuleerd.

Doorslaggevend is ten slotte dat [gedaagde] nog diezelfde dag dezelfde reis opnieuw heeft geboekt, met dien verstande dat de kosten voor [gedaagde] zelfs nog hoger waren dan de geannuleerde reis. Derhalve is niet aannemelijk dat D-reizen (of Hotelplan die de reis zou uitvoeren) schade heeft geleden. Het had althans op de weg van D-reizen gelegen om de factuur die Hotelplan haar zond wegens annuleringskosten niet zonder meer te accepteren, maar hierover contact op te nemen met Hotelplan bij wie ook de opnieuw door [gedaagde] geboekte reis was ondergebracht. Uit hetgeen [gedaagde] heeft gesteld heeft zij D-reizen ook verzocht om bij het boeken van de nieuwe reis contact te zoeken met Hotelplan en heeft D-reizen dit zonder meer geweigerd.

De vordering tot betaling van annuleringskosten zal gelet op het vorenstaande worden afgewezen.

3. [gedaagde] zal wel worden veroordeeld tot het voldoen van de administratiekosten. Vaststaat immers dat D-reizen extra werkzaamheden heeft moeten verrichten.

4. Het door D-reizen gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is door [gedaagde] betwist. Deze vordering zal worden afgewezen nu onvoldoende is gebleken dat de door D-reizen verrichte werkzaamheden meer hebben omvat dan de gebruikelijke voorbereiding van een procesdossier.

5. De proceskosten zullen, gelet op de uitkomst van de procedure, worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan D-reizen van € 12,50 aan administratiekosten;

- compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.