Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU3884

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-07-2011
Datum publicatie
09-11-2011
Zaaknummer
515539 - VV EXPL 11-148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Werknemer heeft werkgever op non-actief gesteld na een mislukt verbeteringstraject. Eiser vordert in kort geding (primair) wedertewerksteling, (subsidiair) veroordeling van werkgever om met hem in gesprek te gaan over een alternatieve functie.

De primaire vordering wordt afgewezen, nu de kantonrechter van oordeel is dat de werkgever zich als goed werkgever heeft gedragen door voldoende moeite te doen om het functioneren van eiser, dat aantoonbaar al langere tijd niet voldoende was, op niveau te brengen. De subsidaire vordering wordt toegewezen, omdat van een grote werkgever mag worden verlangd dat zij het mogelijke doet om het dienstverband met een werknemer die al meer dan tien jaar voor haar werkzaam is, voort te zetten. Niet is gebleken dat eiser voor 2008 niet functioneerde, zodat niet uitgesloten kan worden dat hij in een andere functie die beter bij zijn capaciteiten past, ook zal kunnen functioneren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0911
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 515539 / VV EXPL 11-148

datum uitspraak: 11 juli 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT[voornaam eiser]

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. H.A. van Hapert

tegen

TNT EXPRESS NEDERLAND B.V.

te Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen TNT

gemachtigde mr. J. Haijemaije

De procedure

[eiser] heeft TNT gedagvaard op 20 juni 2011. TNT heeft voor de zitting een schriftelijk antwoord ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 5 juli 2011. De gemachtigden van beide partijen hebben pleitnotities overgelegd. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. [eiser], 41 jaar oud, is op 1 augustus 2000 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij TNT als warehouse employee, thans werkzaam als operator global transit hub (GTH) tegen een bruto maandsalaris van € 2.655,14 excl. vakantiebijslag en overige emolumenten.

b. TNT is een onderneming die wereldwijd in haar eigen lucht- en wegnetwerk zendingen van derden vervoert en bezorgt. De GTH op de locatie Schiphol-Rijk is één van de veertien transit hubs binnen TNT Express wereldwijd. De GTH vervoert vracht buiten het eigen TNT netwerk, wat betekent dat de GTH ruimte bij luchtvaartmaatschappijen inkoop om vracht naar Europa te halen. Zodra deze zendingen aankomen op de GTH gaan deze naar depot Luik, Duiven of andere TNT locaties en worden de zendingen vanaf daar verder vervoerd via het eigen netwerk.

c. De functie van operator GTH behelst het administratief afhandelen van bulk luchtvrachtzendingen die van en naar de GTH gaan en komen. Daarbij moet worden voldaan aan douanewetgeving en regelgeving op het gebied van de (vlieg)veiligheid.

d. Jaarlijks houdt TNT met haar medewerkers beoordelingsgesprekken aan de hand van beoordelingsformulieren. De binnen de beoordelingsystematiek te behalen eindoordelen zijn onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed en uitstekend. In iedere beoordeling is opgenomen een planningsgesprek in het begin van het jaar, een voortgangsgesprek in het midden van het betreffende jaar en een beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar.

e. Het eindoordeel over het functioneren van [eiser] in 2008 was voldoende, hetgeen betekent dat hij de doelstellingen gedeeltelijk heeft behaald (tussen de 50% en 90%). In het beoordelingsformulier is opgenomen dat de samenwerking tussen [eiser] en zijn collega’s niet goed verloopt en dat [eiser] volgens TNT zijn gedrag moet veranderen. Verder is in de samenvatting van het voortgangsgesprek opgenomen:

(…) Blijft nog wel de vraag open staan dat er collega’s zijn die hebben aangegeven dat er niet veel uit je handen komt. Bedoel hiermee dat je weinig fysiek werk verricht en dat je het meestal aan andere overlaat. [voornaam eiser] we hebben het over foutloos werken gehad. Als dit de manier is om foutloos te werken (want als je niets doet kun je ook geen fouten maken) zit je op de verkeerde weg. Het geeft de indruk dat je de werkzaamheden op de GTH niet meer kunt bij houden. Ik heb zo nu en dan je werkzaamheden doorgenomen en gezien dat er nog steeds fouten zijn gemaakt.(…)

f. Het eindoordeel over het functioneren van [eiser] in 2009 was wederom voldoende. Op het gebied van samenwerking wordt vooruitgang geconstateerd. De conclusie is echter als volgt:

Zoals besproken in het voortgangsgesprek waren er best wat punten die opgepakt moesten worden. Dit ging in de eerste instantie weer wat beter en je zat weer in de vooruitgang. Toch ben je weer wat terug gevallen en waren er weer wat foutjes te bespeuren deze hebben we ook door gesproken. We hebben toen ook afgesproken dat je bij alle handelingen die je op werk gebied verricht een check laat uitvoeren door een van jou collega’s. Zodat je er zeker van bent dat alle perfect is afgehandeld. Deze stap moesten we maken om de simpele reden dat je beoordeling op een onvoldoende zou uitkomen. We hebben je een voldoende beoordeeld omdat we ook weten dat je gezondheid het laatste jaar achteruit is gegaan. (…) Maar dat neemt niet weg dat je de voldoende naar een GOED moet zien te krijgen. Wil dan ook het volgende met je afspraken: Over 4 maanden April 2010 wil ik een tussen beoordeling dit zal betekenen dat je moet laten zien dat op een GOED staat. [voornaam eiser] het is een laatste kans anders word het echt een onvoldoende en dat heeft vele consequenties. (…)

g. Het eindoordeel over het functioneren van [eiser] in 2010 was onvoldoende. In een actieplan op basis van voortganggesprek (opgenomen in de beoordeling) staat:

(…) Zoals in ons gesprek aangegeven vind je het niet nodig dat wij gaan kijken of er binnen TNT een overplaatsing mogelijk i, Naar een lagere functie met minder complex werk. Ook heb je aangegeven je huidige werk weer tot een hoger niveau te willen brengen, Deze kans wordt [voornaam eiser] gegeven echter voor een periode van 3 maanden. In deze 3 maanden lopende tot eind oktober. Zal [voornaam eiser] dit moeten realiseren, betekend fout loos werken. De controle op [voornaam eiser] zijn werk zal worden gedaan door een Supervisor. Hierbij moet wel worden gezegd dat dit de laatste kans tot verbetering is wat betreft TNT. Indien er geen verbetering optreedt in de komende 3 maanden zal [voornaam eiser] uit zijn functie worden gehaald.

h. Bij de conclusies in de beoordeling van 2010 is opgenomen:

(…) Als we kijken naar het voortgangsgesprek zijn er punten die wat minder goed zijn gegaan. Deze zijn allemaal besproken en is het voor jou ook duidelijk dat hier verbetering in moet komen. Dit is vanaf het voortganggesprek tot aan de beoordeling nog niet helemaal verbeterd. Verder hebben wij het er over gehad indien er geen verbetering optreed dat TNT je uit de functie zou zetten. Dit is in een wel overwogen gesprek samen met P/O en [voornaam eiser] en het management. Niet geaccepteerd en er is besloten om [voornaam eiser] de eerst komende 6 maanden te begeleiden. (…) [voornaam eiser] we zijn aangekomen tot een beoordeling. Doordat we hebben besloten jou de eerst komende maanden te gaan begeleiden. In je werkzaamheden en dit stap voor stap te doen. Door onder anderen een deel van de werkzaamheden per dag te laten doen. Betekent dit dat je niet volledig inzetbaar bent. Verder hebben we nu gekeken en gecontroleerd wat en hoe je deze beperkte werkzaamheden tot op heden heb verricht. Daar is uit voortgekomen dat ondanks er heel makkelijk en overzichtelijk werk is gedaan. Toch zijn er nogal wat punten niet correct zijn uitgevoerd. (…) Door deze punten en doordat je beoordeling tot 3x toe op een voldoende is beoordeeld is de beoordeling van 2010 een onvoldoende.

i. In een brief van 18 juni 2010 heeft TNT aan [eiser] geschreven:

(…) Ik wil dan ook aangeven het aantal fouten wat door jou gemaakt veel te groot is, en dat wij van uit de GTH AMS ernstige risico’s lopen, op het vertragingen van zendingen en het op het spel zetten van de RA vergunning door het niet juist koppelen van zendingen. Zoals besproken kan dit absoluut zo niet doorgaan, en geven we jou dan ook aan dat het maken van zoveel ernstige fouten niet meer kan en mag voor komen, het word voor ons haast onmogelijk om je langer in je huidige functie door te laten functioneren. (…)

Verder is aangegeven welke maatregelen worden genomen om [eiser] geen fouten meer te laten maken.

j. Bij brief van 16 november 2010 heeft TNT [eiser] gewaarschuwd in verband met twee fouten die hij had gemaakt. Daarbij is vermeld:

(…) Ik wil u hierbij erop wijzen dat het hier gaat om business kritische bedrijfsprocessen in het kader van Aviation Security wetgeving waarbij het niet naleven van de procedures een sanctie het gevolg kan zijn. Ik wijs u erop dat ik deze door u gemaakte fouten onacceptabel vind, gezien de hoogte van de geleden bedrijfsschade. (…)

k. In november 2010 is een verbeteringstraject gestart. In een gespreksverslag van

4 november 2010 zijn de gemaakte afspraken weergegeven. Deze hielden in dat:

- [eiser] zich uitsluitend met één product zou gaan bezig houden, - dat hij wekelijks een evaluatiegesprek met zijn leidinggevende zou hebben waarin de verrichte en te verrichten werkzaamheden besproken zouden worden alsook welke ondersteuning [eiser] nodig zou hebben, - dat [eiser] een andere werkplek zou krijgen en - dat hij maandelijks een voortgangsgesprek zou hebben. Het traject zou tot begin mei 2011 duren.

l. In de daarop volgende maanden hebben tot en met 24 maart 2011 elf wekelijkse evaluatiegesprekken plaatsgevonden. Blijkens de verslagen die hiervan zijn gemaakt, zijn de werkzaamheden van [eiser] besproken en zijn afspraken gemaakt over de te ondernemen acties. Verder zijn er tot en met 17 maart 2011 vier voortgangsgesprekken geweest.

m. In het verslag van het voortgangsgesprek van 10 januari 2011 is aangegeven:

(…) Michiel concludeert dat [voornaam eiser] op dit moment niet op koers is om het traject met succes af te ronden. Hij zal meer verbetering moeten laten zien dan tot nu toe het geval is. [voornaam eiser] geeft aan dat hij dit begrijpt en dat hij nog meer zijn best zal doen om te bewijzen dat hij de werkzaamheden aankan. (…)

n. In het verslag van het voortgangsgesprek van 9 februari 2011 is opgenomen:

(…) Mike concludeert dat [voornaam eiser] nog niet zijn taak in alle volledigheid uitvoert. Daarnaast heeft hij niet het vertrouwen in [voornaam eiser] dat hij hem volledig ‘los kan laten’ met het werk. Mike is van mening dat [voornaam eiser] snel zaken over het hoofd ziet en dat kan tot vervelende problemen leiden. Michiel ziet dat [voornaam eiser] nog niet op schema is om het juiste niveau te halen in mei. Hij zal moeten werken aan het vertrouwen zelfstandig te kunnen werken. Dat kan pas als [voornaam eiser] alle facetten van het werk met voldoende overtuiging doet en goed weet wat welke dagelijkse zaken er spelen. (…)

o. Bij brief van 28 februari 2011 is [eiser] gewaarschuwd wegens op 20 februari 2011 gebleken fouten. Daarbij is gemeld dat herhaling van dergelijke fouten consequenties zal hebben voor het dienstverband.

p. Bij brief van 17 maart 2011 is [eiser] gewaarschuwd voor een op 16 maart 2011 gebleken fout die aan [eiser] was toe te schrijven. In de brief is vermeld:

(…) Bovenstaan de fout had ernstige consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van de Global Transit Hub. Wat de zaak nog vervelender maakt is het feit dat u voor een zelfde verstoring ook al een schriftelijke waarschuwing heeft gehad op 28-februari 2011. Ik wij u er op dat ik deze door u gemaakte fouten onacceptabel vind, gezien het risico op mogelijke vertraging. Bij herhaling van het maken van dit soort fouten van deze omvang zal dit voor u ernstige consequenties hebben m.b.t. uw dienstverband. (…)

q. Op 24 maart 2011 heeft wederom een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Blijkens het verslag is [eiser] emotioneel geworden, vooral omdat hij had geklaagd over zijn computer en het gevoel had niet geloofd te worden. Naar aanleiding daarvan heeft de leidinggevende van [eiser], [XXX], aangegeven dat onderzoek is gedaan naar de computer. Inderdaad is een storing geconstateerd die verholpen. Vervolgens is [eiser] weer zodanig emotioneel geraakt dat hij naar huis is gestuurd om tot rust te komen.

r. Op 6 april 2011 hebben partijen wederom met elkaar gesproken en toen is [eiser] opgedragen zijn werkzaamheden te staken en thuis te blijven. Het salaris wordt sindsdien doorbetaald.

s. Op 17 mei 2011 heeft [eiser] zich ziek gemeld en tot op de dag van de mondelinge behandeling was hij nog niet hersteld.

t. TNT streeft sinds 6 april 2011 naar beëindiging van het dienstverband en heeft daartoe voorstellen gedaan aan [eiser] die hij niet heeft aanvaard.

u. Op 28 juni 2011 heeft TNT een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan het kantongerecht verzonden, met het verzoek dit zo spoedig mogelijk te behandelen.

De vordering

[eiser] vordert bij wijze van voorlopige voorziening en na vermeerdering van eis (samengevat):

I. primair: TNT te verplichten [eiser] op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag toe te laten op het werk;

subsidiair: TNT te verplichten om op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag met [eiser] in gesprek te gaan over alternatief werk op ongewijzigd salarisniveau en om met concrete schriftelijke voorstellen te komen;

II. Veroordeling tot betaling van € 1.000,- aan buitengerechtelijke kosten.

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat TNT zich niet als goed werkgever te gedragen door hem zonder zwaarwegende gronden en in strijd met artikel 128 van de toepasselijke CAO op non-actief te stellen. Dit geldt te meer nu TNT en [eiser] een verbeteringstraject van zes maanden waren overeengekomen en TNT dit traject zonder concrete aanleiding en voortijdig eenzijdig heeft beëindigd. Daar komt bij dat TNT onvoldoende heeft gereageerd op de door [eiser] aangedragen oorzaken van zijn vermeende disfunctioneren, geen rekening heeft gehouden met zijn arbeidsongeschiktheid en onvoldoende oog heeft voor zijn langdurige dienstverband. Gelet daarop en nu sprake is van een “grote werkgever” had het op haar weg gelegen om [eiser] tenminste een alternatieve functie aan te bieden.

Het verweer

TNT betwist de vordering en voert aan dat [eiser] disfunctioneert en dat dit disfunctioneren zodanig ernstig was dat een goede bedrijfsvoering hierdoor in gevaar komt. Hoewel zij uitvoerig en intensief heeft getracht het functioneren van [eiser] op een aanvaardbaar niveau te brengen, heeft zij begin april 2011 moeten constateren dat dit niet is gelukt en dat het geen zin had om hiermee nog verder door te gaan. Een alternatieve functie die past bij de capaciteiten van [eiser] is niet beschikbaar. TNT streeft dan ook naar ontbinding van de arbeidsovereenkomst en heeft daartoe al de nodige stappen genomen. Gelet hierop dient haar belang bij handhaving van de non-activiteit zwaarder te wegen dan het belang van [eiser] bij terugkeer naar het werk, te meer nu [eiser] situationeel arbeidsongeschikt is. Verder betwist TNT het spoedeisend belang.

De beoordeling

1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering en dit verweer kan daarom niet leiden tot afwijzing van de vordering.

2. De gevorderde voorlopige voorzieningen zijn slechts toewijsbaar als aan de hand van de feiten en omstandigheden in dit geding de verwachting gewettigd is dat in een tussen partijen nog te voeren bodemprocedure soortgelijke vorderingen zullen worden toegewezen. De kantonrechter is vooralsnog van oordeel dat dit niet het geval is. Daartoe is het volgende redengevend.

3. De kantonrechter betrekt bij de beoordeling van de vordering de volgende omstandigheden. Al langere tijd (in elk geval vanaf 2008) is TNT niet geheel tevreden over het functioneren van [eiser]. Die ontevredenheid wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het onvermogen van [eiser] om, ondanks begeleiding, mee te komen met de ontwikkelingen die de processen en producten van TNT hebben doorgemaakt. Het werk is daardoor complexer geworden en gemaakte fouten hebben steeds grotere gevolgen. [eiser] blijkt onvoldoende in staat die complexere werkzaamheden uit te voeren en meerdere malen heeft hij bedrijfskritische fouten gemaakt, waarvoor hij ook schriftelijk is gewaarschuwd. Weliswaar waren zijn beoordeling in 2008 en 2009 nog voldoende (wat volgens de maatstaven van TNT betekent dat de doelstellingen maar deels zijn behaald), maar daarbij is duidelijk gemaakt dat het functioneren diende te verbeteren. Daarin is [eiser] niet geslaagd en dat resulteerde in 2010 in een onvoldoende beoordeling. Gelet daarop is in november 2010 een intensief verbeteringstraject gestart dat in mei 2011 zou worden geëvalueerd. In dat kader zijn de werkzaamheden van [eiser] beperkt en is de controle op zijn werk opgevoerd. Veelvuldig zijn evaluatie en voortgangsgesprekken gevoerd, waarbij [eiser] kon aangeven wat hij nodig had om zijn functioneren te verbeteren en waarin het verrichte en nog te verrichten werk besproken werd. Desondanks heeft [eiser] ook in die periode bedrijfskritische fouten gemaakt en heeft hij daarom in de periode november 2010 tot april 2011 drie schriftelijke waarschuwingen ontvangen. Vanaf januari 2011 is aangegeven dat het functioneren van [eiser] niet zodanig op koers was dat het traject met succes zou kunnen worden afgerond. In de volgende maanden is dit wederom aangegeven. In maart 2011, kort nadat wederom een bedrijfskritische fout was geconstateerd, is [eiser] in een gesprek met zijn leidinggevenden zodanig emotioneel geraakt dat hij naar huis moest worden gestuurd om tot rust te komen. Daarna hoefde hij niet meer op het werk terug te keren.

4. De kantonrechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat TNT zich als goed werkgever heeft gedragen door voldoende moeite te doen om het functioneren van [eiser] dat aantoonbaar al langere tijd niet voldoende was, op niveau te brengen. Weliswaar is het verbeteringstraject voortijdig afgebroken, maar nu vanaf januari 2011 herhaaldelijk duidelijk is gemaakt dat [eiser] onvoldoende ontwikkeling doormaakte en hij bovendien in februari en maart 2011 weer ernstige fouten had gemaakt, heeft TNT zich niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat zij geen vertrouwen meer had in [eiser]. De kantonrechter ziet ook niet in waarom [eiser] in die ene maand die nog van het verbeteringstraject restte ineens wel die ontwikkeling zou kunnen doormaken die hij in de vijf maanden daarvoor (en in feite in de jaren daarvoor) niet heeft kunnen realiseren.

5. De kantonrechter is voorts van oordeel dat TNT met het op non actief stellen van [eiser] niet in strijd heeft gehandeld met artikel 128 van de CAO. Uit dat artikel kan de kantonrechter niet afleiden dat een op non actief stelling altijd vooraf gegaan zou moeten worden door een schorsing. Slechts zijn opgesomd de mogelijke disciplinaire maatregelen die genomen kunnen worden in geval van het niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Daarbij zal de keuze voor een maatregel in belangrijke mate afhangen van de ernst van de wanprestatie. De interpretatie die [eiser] voorstaat veronderstelt dat ook wanneer een werknemer de zogenoemde greep uit de kas doet, TNT eerst zou moeten waarschuwen of berispen, daar waar zwaardere maatregelen dan veeleer voor de hand liggen. De kantonrechter volgt die interpretatie dan ook niet.

6. De kantonrechter gaat voorbij aan de stelling van [eiser] dat een fout in zijn computer en een nieuw computersysteem mogelijk de oorzaken zijn geweest van de door hem gemaakte fouten. Hoewel niet uitgesloten kan worden dat incidenteel fouten daaraan kunnen worden toegeschreven, geldt dat [eiser] al langere tijd disfunctioneert en het niet aannemelijk is dat al die tijd de computer de oorzaak is van de gemaakte fouten. Daar komt nog bij dat niet alle fouten samenhangen met het gebruik van een computer en dat [eiser] bovendien in het verleden heeft toegegeven dat de fouten aan zijn handelen te wijten waren. Pas in maart 2011 heeft hij over de computer geklaagd en TNT heeft daar toen ook onderzoek naar verricht en het geconstateerde probleem verholpen.

7. Gelet op het voorgaande kan van TNT niet worden verlangd dat zij [eiser] weer toelaat tot het werk nog daargelaten dat [eiser] ziek is en hij niet heeft weersproken de stelling van TNT dat die ziekte volgens informatie van de bedrijfsarts samenhangt met spanningen in de werksituatie. Daar komt nog bij dat terugkeer naar het werk volgens TNT alleen mogelijk is als [eiser] full time één op één wordt begeleid en gecontroleerd, om fouten, die zoals [eiser] niet heeft weersproken, grote gevolgen kunnen hebben, te voorkomen. Een dergelijke één op één begeleiding is ook wat [eiser] wenst en nodig acht. Dat betekent de facto dat twee personen het werk van één persoon doen. Dat kan, mede gelet op datgene wat TNT al ter verbetering van het functioneren van [eiser] heeft gedaan, redelijkerwijs niet van haar worden verlangd. De primaire vordering zal dan ook worden afgewezen.

8. Ten aanzien van de subsidiaire vordering overweegt de kantonrechter als volgt. Blijkens het beoordelingsformulier van 2010 is toen al eens aan [eiser] voorgesteld om te worden overgeplaatst naar een lagere functie met minder complex werk . [eiser] wilde dat toen niet, omdat hij de overtuiging had dat hij in staat zou zijn het voor zijn huidige functie vereiste niveau van functioneren te behalen. Blijkens zijn vordering is hij inmiddels wel bereid om te praten over een alternatieve functie, met dien verstande dat deze wel op zijn huidige salarisniveau moet liggen. TNT heeft aangegeven dat zij geen alternatieve passende functies beschikbaar heeft en dat zij er overigens ook geen vertrouwen meer in heeft dat [eiser] in een andere functie wel zal voldoen.

9. De kantonrechter oordeelt als volgt. Van een grote werkgever als TNT mag worden verlangd dat zij het mogelijke doet om het dienstverband met een werknemer die al meer dan tien jaar voor haar werkzaam is, voort te zetten, ook als blijkt dat die werknemer ondanks zijn eigen inzet en die van TNT onvoldoende functioneert. Dat geldt te meer nu het disfunctioneren (mede) veroorzaakt wordt door de toegenomen complexiteit van de functie. Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft TNT naar het oordeel van de kantonrechter het nodige gedaan, maar die inspanningen waren steeds gericht op het behoud van de eigen functie (hetgeen overigens overeenkomstig de wens van [eiser] was). Nu voor TNT vast staat dat [eiser] die functie niet meer zal kunnen uitvoeren, ligt het op haar weg om te zoeken naar alternatieven, te meer nu in het verleden al is gesproken over een minder complexe functie. TNT heeft weliswaar aangegeven dat dergelijke alternatieven niet voor handen zijn, maar die stelling is nauwelijks nader onderbouwd, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Uit de overgelegde stukken blijkt bovendien dat TNT niet meer met [eiser] over een alternatieve functie heeft willen spreken omdat zij uitsluitend naar beëindiging van het dienstverband streefde. Aan de stelling van TNT dat zij er geen vertrouwen in heeft dat [eiser] in een andere functie wel zal voldoen, gaat de kantonrechter voorbij. Niet is gebleken dat [eiser] voor 2008 niet functioneerde, zodat niet uitgesloten kan worden dat hij in een andere functie die beter bij zijn capaciteiten past, ook zal kunnen functioneren.

10. De subsidiaire vordering zal dan ook worden toegewezen met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen. De kantonrechter heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat TNT niet serieus aan de veroordeling zal voldoen. In de door haar geëntameerde procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal zij immers ook aannemelijk moeten maken dat passende alternatieve functies niet voor handen zijn en moeten uitleggen waarom gesprekken daarover met [eiser] tot niets hebben geleid.

11. [eiser] heeft niet aangegeven op grond waarvan TNT gehouden zou zijn buitengerechtelijke kosten aan hem te vergoeden en TNT betwist ook de verschuldigdheid daarvan omdat de gemaakte kosten volgens haar samenhangen met de instructie van de zaak. De kantonrechter ziet zonder nadere toelichting die ontbreekt, geen grondslag voor toewijzing van de gevorderde buitengerechtelijke kosten en deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

12. In de aard van de procedure en de uitkomst hiervan ziet de kantonrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

- verplicht TNT bij wijze van voorlopige voorziening om met [eiser] in gesprek te gaan over alternatief werk op ongewijzigd salarisniveau en richting [eiser] met concrete schriftelijke voorstellen te komen:

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.