Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ9150

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
08-06-2011
Datum publicatie
23-06-2011
Zaaknummer
179977 - KG ZA 11-145
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; handelsnaam;

Eiseressen maken aanspraak op de handelsnaam 'Medec'. Gedaagde heeft deze handelsnaam in het handelsregister geregistreerd en maakt daarnaast gebruik van de website www.medec.nl. Eiseressen vorderen dat gedaagde de inschrijving van de handelsnaam ongedaan maakt en dat zij het gebruiksrecht op de website overdraagt aan eiseressen. De eerste vordering wordt – kort gezegd – afgewezen omdat het exclusief gebruik in Nederland van de handelsnaam Medec door eiseressen niet is komen vast te staan. De vordering tot overdracht van (het gebruiksrecht op) het domein www.medec.nl strandt omdat gedaagde geen rechthebbende van dit domein is en hierover dus ook geen zeggenschap heeft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 179977 / KG ZA 11-145

Vonnis in kort geding van 8 juni 2011

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht

MEDEC BENELUX N.V.,

gevestigd te Aalst,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENDOMED B.V.,

gevestigd te Didam,

3. de besloten vennootschap in oprichting

MEDEC NEDERLAND B.V. i.o.,

gevestigd te Didam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDOSER B.V.,

gevestigd te Leende,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOVEN MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Uden,

eiseressen,

advocaat mr. C.S. van den Pauwert te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EJW PRODUCTIONS B.V.,

gevestigd te Uitgeest,

gedaagde,

advocaat mr. R.E. Jonen te Haarlem.

Partijen zullen hierna Medec Benelux, Endomed, Medec Nederland, Medoser, Hoven Management, gezamenlijk aan te duiden als Medec c.s. en EJW genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de producties van Medec c.s.;

- de producties van EJW;

- de pleitnota van Medec c.s.;

- de pleitnota van EJW;

- de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Medec Benelux is een Belgisch bedrijf waarin medische en verpleegapparatuur wordt geproduceerd en verhandeld aan de groothandel en de eindafnemer. De producten van Medec Benelux zijn tot eind 2010 door Endomed gedistribueerd op de Nederlandse markt.

2.2. Op 9 november 2010 hebben Medec Benelux, Endomed en Hovmed een persbericht uitgegeven. Dit persbericht luidt – voor zover van belang – als volgt:

“Na ruim 15 jaar zal Medec weer als bedrijf op de Nederlandse markt actief worden. Endomed, Hovmed en Medec Benelux hebben de handen in één geslagen voor een langdurige exclusieve samenwerking. Dit wordt bekrachtigd door het oprichten van Medec Nederland BV.”

2.3. EJW heeft op 8 december 2010 de handelsnamen Medec, Medec Holland en Medec Nederland ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, onder gelijktijdige inschrijving – met terugwerkende kracht tot 1 april 2010 – van het gebruiksrecht op het domein www.medec.nl.

2.4. De website www.medec.nl is op 7 mei 2002 geregistreerd door Medicare Uitgeest B.V. (hierna: Medicare). [A], bestuurder van Medicare, is tevens bestuurder van EJW.

3. Het geschil

3.1. Medec c.s. vordert – samengevat – dat EJW de inschrijving van de handelsnamen in het handelsregister ongedaan maakt en dat EJW het gebruiksrecht van het domein www.medec.nl aan Medec Benelux overdraagt, een en ander onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Medec c.s. in de kosten van de procedure.

3.2. EJW voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat Medec Nederland geen rechtspersoonlijkheid bezit, nu sprake is van een besloten vennootschap ‘in oprichting’. Medec Nederland is derhalve niet bevoegd als procespartij te handelen en kan ook niet als zodanig behandeld worden. Medec Nederland zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen.

4.2. Medec c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat sprake is van direct en indirect verwarringsgevaar bij consumenten door de feitelijke gelijkluidendheid van de handelsnamen die door EJW zijn ingeschreven in de registers en de handelsnamen die bij eiseressen in gebruik zijn. Dit verwarringsgevaar wordt versterkt door het gebruik van de website www.medec.nl. EJW handelt daarmee onrechtmatig jegens Medec c.s.

4.3. EJW heeft hier het volgende tegenin gebracht. In 1994 is Medec Holland B.V. gefailleerd. Medicare heeft sedert die tijd het onderhoud uitgevoerd aan beademingsapparatuur van het merk Medec. Medicare heeft in dat kader in 2002 het domein www.medec.nl geregistreerd en gebruikt sindsdien deze website. In 2010 heeft Medicare het onderhoud aan de oude Medec-apparatuur uitbesteed aan EJW. In verband daarmee heeft EJW de bewuste handelsnamen geregistreerd en een gebruiksrecht op de website verkregen.

EJW heeft voorts aangevoerd dat Endomed slechts heeft gefungeerd als distributeur van producten van Medec Benelux en nooit zelf de handelsnaam Medec heeft gevoerd. De vorderingen van Endomed dienen haar daarom te worden ontzegd.

Welbeschouwd zijn Medec c.s. nieuwkomers op de Nederlandse markt en hebben zij de handelsnaam Medec vóór 2011 nooit in Nederland gebruikt, aldus nog steeds EJW.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt dat Endomed niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de handelsnaam Medec daadwerkelijk heeft gevoerd. Uit de overgelegde producties blijkt weliswaar dat Endomed producten met de naam Medec aan de man heeft gebracht, maar niet is gebleken dat Endomed daarbij zelf de handelsnaam Medec heeft gevoerd. Veeleer volgt uit de producties dat Endomed uit eigen naam de producten van Medec in Nederland heeft gedistribueerd. De vorderingen van Endomed zullen derhalve worden afgewezen.

Hetzelfde lot treft de vorderingen van eiseressen Medoser en Hoven Management. Niet gesteld of gebleken is immers dat deze vennootschappen de handelsnaam Medec in het verleden hebben gevoerd.

4.5. Medec Benelux heeft diverse facturen overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij de handelsnaam Medec in Nederland voert. Bij nadere bestudering van deze facturen blijkt dat het merendeel van de facturen betrekking heeft op producten die aan Endomed zijn geleverd en dat van een periode van tien jaren acht facturen aan vijf verschillende afnemers in Nederland in het geding zijn gebracht. Medec Benelux heeft zich dus weliswaar op de Nederlandse markt begeven, maar een exclusief gebruik (in Nederland) van de handelsnaam Medec heeft Medec Benelux met die facturen niet aangetoond. Daarbij is mede van belang dat Medec Benelux nimmer in het geweer is gekomen tegen de door Medicare reeds sedert 2002 geëxploiteerde website www.medec.nl, welke website sinds 2010 ook door EJW wordt gebruikt. Bovendien schrijft Medec Benelux in haar eigen persbericht dat zij voor het eerst in vijftien jaren weer actief wordt in Nederland.

De conclusie luidt dan ook dat het exclusief gebruik in Nederland van de handelsnaam Medec door Medec Benelux niet is komen vast te staan en dat de vordering tot doorhaling van de handelsnamen in het register van de Kamer van Koophandel afgewezen dient te worden. Bij dit oordeel is voorts nog betrokken het zeer beperkte belang van Medec Benelux bij toewijzing van de vordering. Indien het gevorderde zou worden toegewezen staat niets er immers aan in de weg dat EJW de naam Medec als handelsnaam blijft gebruiken.

De vordering tot overdracht van (het gebruiksrecht op) het domein www.medec.nl strandt reeds omdat EJW geen rechthebbende van dit domein is en hierover dus ook geen zeggenschap heeft. Ook overigens kan deze vordering – gelet op hetgeen hiervoor omtrent het voeren van de handelsnaam is overwogen – niet slagen.

4.6. Medec c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. EJW heeft vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd op basis van artikel 1019h Rv. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van dat artikel dient niet alleen te worden gevorderd, maar de gevorderde kosten dienen ook zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (zie NJ 2008, 556). EJW heeft echter verzuimd de urenstaat van de advocaat tijdig in het geding te brengen. Nu EJW de kostenopgave eerst ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft ingebracht, is geen sprake van een tijdige opgave. De voorzieningenrechter zal de proceskosten daarom conform het Liquidatietarief begroten. De kosten aan de zijde van EJW worden begroot op:

- griffierecht EUR 568,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.384,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Medec Nederland B.V. i.o. niet ontvankelijk in haar vordering,

5.2. weigert de voorziening,

5.3. veroordeelt Medec c.s. hoofdelijk, des de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van EJW tot op heden begroot op EUR 1.384,00,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 8 juni 2011. Bij ontstentenis van mr. Van der Meer is dit vonnis ondertekend door

mr. S. Sicking.