Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ0082

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-04-2011
Datum publicatie
04-04-2011
Zaaknummer
179737 / HA RK 11-48
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak van de Haarlemse wrakingskamer over een verzoek tot wraking van de voorzitter van de meervoudige strafkamer inzake het Klimop-onderzoek.

Verzoeker wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek, aangezien, in strijd met het bepaalde in artikel 513, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, onvoldoende is gemotiveerd op grond van welke feiten en omstandigheden de rechterlijke onpartijdigheid van de rechter schade zou kunnen lijden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Wrakingskamer

Zaaknummer: 179737/HA RK 11-48

Datum beslissing: 4 april 2011

Op verzoek van:

[A],

verzoeker,

raadsman mr. J.A. Meijer, advocaat te ’s-Gravenhage.

1. Procesverloop

1.1 Bij schriftelijk verzoek van 22 maart 2011 heeft verzoeker de wraking verzocht van mrs. [B], [C] en [D], hierna te noemen: de rechters, in de bij deze rechtbank, sector strafrecht, aanhangige zaak met parketnummer 15/996506-08, hierna te noemen: de hoofdzaak.

1.2 Verzoeker, het Openbaar Ministerie en de rechters zijn in de gelegenheid gesteld op het wrakingsverzoek te worden gehoord ter zitting van 24 maart 2011. Namens verzoeker is verschenen zijn raadsvrouw mr. I.C.M. van Ruiten, kantoorgenoot van mr. Meijer voornoemd. Tevens zijn verschenen de rechters en de officieren van justitie mrs. [E], [F] en [G].

1.3 Alvorens het verzoek gezamenlijk met de in het openbaar gedane verzoeken van enkele overige verzoekers tot wraking in het Klimop-onderzoek te behandelen, heeft de wrakingskamer met de raadsvrouw besproken de zitting in het openbaar en gelijktijdig met de behandeling van de verzoeken van de overige verzoekers te laten plaatsvinden. Met instemming van de raadsvrouw heeft de behandeling van het verzoek vervolgens in het openbaar plaatsgevonden.

1.4 Ter zitting van de wrakingskamer heeft de raadsvrouw het verzoek tot wraking van mrs. [C] en [D] ingetrokken, waardoor thans nog slechts voorligt het verzoek tot wraking van mr. [B], hierna te noemen: de rechter.

2. De feiten

2.1 Op grond van de processtukken, alsmede het verhandelde ter zitting, wordt door de wrakingskamer het volgende als vaststaand aangenomen.

2.2 In het zogenaamde Klimop-onderzoek staat een aantal verdachten, natuurlijke en rechtspersonen, terecht wegens verdenking van fraude in een aantal vastgoedprojecten. Eén van de aan hen ten laste gelegde feiten betreft deelname aan een criminele organisatie.

2.3 Om logistieke redenen worden de zaken van deze verdachten niet allen gelijktijdig, maar wel gegroepeerd behandeld door de meervoudige strafkamer waarvan de rechter als voorzitter optreedt.

2.4 Ter terechtzittingen van woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2011 werden de zaken van enige medeverdachten van verzoeker, namelijk [H], [I] en twee aan [I] gelieerde rechtspersonen, behandeld, waartoe hen dossierstukken werden voorgehouden en vragen werden gesteld. Op laatstgenoemde dag stond dit feitenonderzoek door de rechtbank in het teken van de verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

2.5 Rond half zeven die dag sloot de rechtbank het door haar uitgevoerde feitenonderzoek af. Teneinde te beslissen of doorgegaan zou worden met de behandeling van de zaken of dat deze na het weekend voortgezet diende te worden, heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de tijd die nog benodigd zou zijn om de behandeling van de zaken van [H] en [I] af te ronden. Gelet op de uitkomsten van die inventarisatie werd besloten een pauze in te lassen en na de pauze door te gaan met het stellen van vragen door het Openbaar Ministerie, het op verzoek van de verdediging voorhouden van ten overstaan van de rechter-commissaris afgelegde verklaringen en de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van [H] en [I] door de rechtbank.

2.6 Na het verwoorden van deze beslissing heeft de rechter, na enige aarzeling, aan [H] en [I] gevraagd of zij wisten wie Hieronymus van Alphen was, waarop [I] zich op zijn zwijgrecht beriep en [H] aangaf dat niet te weten. Hierop heeft de rechter uitgelegd dat Van Alphen een achttiende-eeuws jurist was die eerst het beroep van advocaat en daarna het beroep van procureur-generaal heeft uitgeoefend en tevens dichter van voornamelijk kindergedichten was. Vervolgens heeft de rechter gezegd: “Bij lezing van het dossier bekruipt mij het gevoel…”, althans soortgelijke woorden, en heeft hij uit zijn hoofd de eerste acht regels van het gedicht ‘De pruimeboom’ van Van Alphen (hierna: het gedicht) opgezegd, luidende:

“Jantje zag eens pruimen hangen,

O! als eijeren zo groot.

’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,

Schoon zijn vader ’t hem verbood.

Hier is, zei hij, noch mijn vader,

Noch de tuinman, die het ziet:

Aan een boom, zo vol geladen,

Mist men vijf zes pruimen niet.”

2.7 Deze voordracht heeft de rechter afgesloten met de mededeling dat het gedicht voor Jantje goed afloopt maar dat het goed is de stichtelijke kant op tafel gelegd te hebben, althans woorden van gelijke strekking.

2.8 Hierop is een korte stilte gevallen, waarna de rechter het onderzoek ter terechtzitting heeft onderbroken voor de voorgenomen pauze. Na ommekomst van deze pauze hebben de aanwezige raadslieden van [H] en [I] de wraking van de rechter verzocht.

2.9 Gelet op bovenstaande feiten heeft verzoeker bij schriftelijk verzoek van 22 maart 2011 eveneens de wraking van de rechter verzocht.

3. Standpunt van verzoeker

Namens verzoeker heeft mr. Meijer aangevoerd dat hij, nadat hij kennis had genomen van de berichtgeving inzake wrakingsverzoeken in overige tot het onderzoek Klimop behorende zaken en afgaande op het feitenrelaas over de terechtzitting van 18 maart 2011 zoals hem dat van verschillende kanten had bereikt, zich zorgen maakt over de situatie en over de vraag of de rechter wel voldoende afstand heeft tot de te berechten aangelegenheid.

4. Reactie van de rechter

De rechter heeft - samengevat - het volgende verklaard. Terwijl [I] zich consequent op zijn zwijgrecht beriep, verliep het verhoor van [H] gedurende de terechtzittingen van woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2011 tamelijk stroef. Zo had de rechter niet altijd de indruk dat [H] begreep wat hij met zijn vraagstelling bedoelde. In een poging toch iets los te maken bij [H], heeft de rechter, na de behandeling van de feiten in het kader van de ten laste gelegde deelname aan een criminele organisatie, onder verwijzing naar de eerdere voordracht van een sprookje door de raadsman van [I] en met de begeleidende mededeling dat het gedicht goed afloopt, gegrepen naar het middel van de metafoor. Met de voordracht van de eerste acht regels van het gedicht bedoelde de rechter door middel van beeldspraak een schets te geven van de verdenking zoals die voortvloeit uit het strafdossier. De rechter heeft ter zitting van de wrakingskamer van 24 maart 2011 benadrukt dat het zeker niet zijn bedoeling was hiermee de behandeling van de ten laste gelegde deelname aan een criminele organisatie te beëindigen of een (eind)oordeel te geven over de zaak.

5. Visie van het Openbaar Ministerie

Door het Openbaar Ministerie is ter zitting - samengevat - de volgende visie over het verzoek verwoord. Verzoeker heeft zich bij de door de andere verzoekers ingediende verzoeken tot wraking van de rechter aangesloten en zelf geen zelfstandige gronden voor wraking aangevoerd. De zorg van verzoeker, zoals in de brief van zijn raadsman omschreven, is onvoldoende grond voor wraking. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook geconcludeerd dat het verzoek tot wraking onterecht is voorgesteld en dient te worden afgewezen.

6. Beoordeling

6.1 Een rechter kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Uitgangspunt daarbij is dat de rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een partij bij een geding een vooringenomenheid koestert (de subjectieve toets). Daarnaast kan er onder omstandigheden reden zijn voor wraking, indien geheel afgezien van de persoonlijke opstelling van de rechter in de hoofdzaak, de bij een partij bestaande vrees voor partijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden gehouden met uiterlijke schijn (de objectieve toets). Het subjectieve oordeel van verzoeker is hierbij echter niet doorslaggevend.

6.2 In het door verzoeker ingediende wrakingsverzoek is, in strijd met het bepaalde in artikel 513, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, onvoldoende gemotiveerd op grond van welke feiten en omstandigheden de rechterlijke onpartijdigheid van de rechter schade zou kunnen lijden.

6.3 De rechtbank zal verzoeker in zijn verzoek dan ook niet ontvankelijk verklaren.

7. Beslissing

De rechtbank:

7.1 verklaart verzoeker in zijn verzoek om wraking niet ontvankelijk;

7.2 beveelt de griffier onverwijld aan verzoeker, de rechter en het Openbaar Ministerie een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden en

7.3 beveelt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek.

Deze beslissing is gegeven door mr. W.J. van Andel, voorzitter, en mrs. H.M. van Dam en J.I. de Vreese-Rood, leden van de wrakingskamer, en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2011 in tegenwoordigheid van mr. P. de Mos als griffier.

Rechtsmiddel

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.