Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP7976

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-03-2011
Datum publicatie
17-03-2011
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 486674 \ CV EXPL 10-13934
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bezoeker van een casino veroorzaakt schade aan een slagboom bij het vertrek uit de parkeergarage. Ter comparitie hebben partijen gesproken over een onderlinge regeling. De kantonrechter heeft die regeling niet op schrift gesteld, maar vonnis bepaald omdat de gemachigde van eiseres zich niet hield aan het ter zitting uiteengezette uitgangspunt dat iedere partij de eigen kosten zou dragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 486674 \ CV EXPL 10-13934

datum uitspraak: 9 maart 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de stichting Stichting Holland Casino

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

eisende partij

hierna te noemen Holland Casino

gemachtigde Van Arkel gerechtsdeurwaarders Leiden

tegen

[A.]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [A.]

procederende in persoon

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken:

- de dagvaarding van 20 oktober 2010, met producties,

- het proces-verbaal van de zitting van 10 november 2010 houdende de mondelinge conclusie van antwoord,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe¬zen en op 24 november 2010 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 18 februari 2011 gehouden comparitie van partijen en de met het oog op die zitting door de gemachtigde van Holland Casino aan de kantonrechter en de wederpartij gezonden producties.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. [A.] heeft in de nacht van 14 op 15 maart 2008 een slagboom bij de uitgang van de parkeergarage van Holland Casino met de hand omhoog bewogen teneinde de garage te kunnen verlaten. [A.] had reeds enige tijd vergeefs staan wachten tot de slagboom automatisch omhoog zou gaan.

b. Op de beelden die met bewakingscamera’s van één en ander zijn gemaakt, is te zien dat achter de auto van [A.] ook andere auto’s stonden te wachten om de garage te kunnen verlaten.

c. Holland Casino heeft aan [A.] een ongespecificeerde factuur gezonden, gedateerd 26 augustus 2008 voor een bedrag van €901,75.

De vordering

Holland Casino vordert bij dagvaarding dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [A.] zal veroordelen om aan Holland Casino tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen €1.126,77, vermeerderd met de wettelijke rente.

Holland Casino heeft het volgende aan de vordering ten grond¬slag gelegd:

Holland Casino heeft aan [A.] een factuur ten bedrage van €901,75 gestuurd voor de schade die [A.] heeft toegebracht aan een slagboom in de parkeergarage van Holland Casino.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [A.] Holland Casino genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Holland Casino heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van €150,00. [A.] dient deze kosten ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c BW aan Holland Casino te voldoen.

Voorts is [A.] de wettelijke rente verschuldigd geworden. Deze rente bedraagt, berekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot 1 mei 2010, €75,02.

Ter zitting van 18 februari 2011 heeft Holland Casino haar vordering verminderd met €188,51, uitgaande van een hoofdsom van €713,24 in plaats van €901,75.

Het verweer

[A.] betwist de vordering en voert daartoe het volgende aan:

[A.] weet niet of de slagboom niet al voor die tijd stuk was. [A.] heeft 20 minuten voor de slagboom gestaan. [A.] is bereid om te betalen als Holland Casino kan aantonen dat [A.] de slagboom stuk heeft gemaakt.

Er blijkt nergens uit hoe het gevorderde bedrag van €901,75 is opgebouwd.

De beoordeling van het geschil

1. Ter zitting van 18 februari 2011 heeft [A.] erkend dat hij het bedrag van €713,24 moet betalen.

2. De kantonrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld over de betaling een regeling te treffen en heeft daartoe de zitting enige tijd geschorst.

3. Voorafgaande aan de schorsing heeft de kantontrechter op verzoek van de gemachtigde van Holland Casino als zijn visie naar voren gebracht dat het bij het treffen van een regeling gebruikelijk is dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. Na de schorsing deelde de gemachtigde van Holland Casino mede dat [A.] €1.165,00 zou betalen.

5. De kantonrechter heeft daarop aan [A.] gevraagd of hij het daarmee eens was en of hij had begrepen hoe het bedrag was samengesteld.

6. Desgevraagd heeft de gemachtigde van Holland Casino verklaard dat de helft van de proceskosten bij [A.] in rekening werd gebracht.

7. De kantonrechter heeft daarop medegedeeld dat dit niet het zelfde is als de situatie waarin iedere partij de eigen kosten draagt.

8. De kantonrechter is van oordeel dat de gemachtigde van Holland Casino zich niet heeft gehouden aan de (op zijn eigen verzoek) geuite visie van de kantonrechter dat iedere partij de eigen kosten zou dragen. Dit klemt temeer nu [A.] (steeds) in persoon verweer heeft gevoerd en Holland Casino is bijgestaan door een deurwaarderskantoor. Van Holland Casino mag worden verwacht dat zij, althans haar gemachtigde, in het overleg tussen partijen een juiste uitleg geeft aan het begrip “iedere partij draagt de eigen kosten”. Dat heeft de gemachtigde van Holland Casino kennelijk onvoldoende gedaan. Daarom is de kantonrechter van oordeel dat geen sprake is van een daadwerkelijke overeenstemming tussen partijen, nu Holland Casino zich niet heeft gehouden aan het genoemde uitgangspunt. Om die reden is ter zitting geen vaststellingsovereenkomst op schrift gesteld maar een datum voor vonnis bepaald.

9. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente anders dan vanaf 18 februari 2011 en proceskosten zullen worden afgewezen, op grond van de volgende omstandigheden, welke door de kantonrechter ter zitting ook zijn medegedeeld:

- bij de dagvaarding waren geen stukken gevoegd waaruit de juistheid van het gevorderde bedrag van €901,75 kon worden afgeleid;

- [A.] heeft steeds de hoogte van de gevorderde schade bestreden;

- bij een eerdere comparitie, waarbij [A.] wegens ziekte niet kon verschijnen, heeft de kantonrechter aan Holland Casino uitgelegd dat zij haar vordering moest onderbouwen, aangezien er nog geen bewijs was voor het gevorderde bedrag;

- pas ten behoeve van de zitting van 18 februari 2011 heeft Holland Casino stukken doen toekomen, waarna [A.] gelijk heeft erkend het bedrag van €714,23 verschuldigd te zijn.

10. Zoals door de kantonrechter ter zitting van 18 februari 2011 ook is medegedeeld, is hij van oordeel dat, wanneer Holland Casino vanaf het begin met stukken het juiste bedrag van haar vordering had onderbouwd, uit de houding van [A.] voortvloeit dat hij dan de schade al zou hebben vergoed. Holland Casino had de procedure kunnen voorkomen door tijdig met de juiste factuur betaling van [A.] te verlangen.

11. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het niet juist is buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente anders dan zoals zal worden toegewezen en de proceskosten ten laste van [A.] te laten komen.

12. Op grond van het vorenstaande zal de hoofdsom van €714,23 als erkend worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 februari 2011, omdat pas op die datum de juiste omvang van de vordering duidelijk is geworden.

Beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt [A.] om tegen behoorlijk bewijs van kwij¬ting aan Holland Casino te betalen €714,23, te ver¬meerderen met de wette¬lijke rente over dat bedrag vanaf 18 februari 2011 tot aan de dag der alge¬hele voldoening.

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voor¬raad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.