Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP7640

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
08-03-2011
Datum publicatie
15-03-2011
Zaaknummer
502187 CB 11-24 en 502188 CB 11-25
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve omzetting van curatele in onderbewindstelling en mentorschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

Zaaknummers: 502187 CB 11-24 en 502188 CB 11-25

datum uitspraak: 8 maart 2011

CB-nummer: 713

Beschikking

De kantonrechter gaat ambtshalve over tot omzetting van curatele in onderbewindstelling over de goederen die (zullen) toebehoren aan en mentorschap ten behoeve van:

[betrokkene]

wonend te [woonplaats], [adres], [naam tehuis]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft op grond van de inhoud van het dossier afgezien van het laten plaatsvinden van een mondelinge behandeling.

beoordeling

1.

Bij beschikking van de Rechtbank te Haarlem d.d. 27 maart 2001 is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van zijn moeder [XXX], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres], tot curator.

[XXX] heeft als curator ondermeer de taak rekening en verantwoording over het vermogen van betrokkene af te leggen aan de kantonrechter. Na aanvang van het bewind heeft [XXX] na diverse herinneringsbrieven, een mondeling onderhoud en wederom schriftelijke herinneringen pas op 17 september 2009 de eerste beschrijving van het vermogen per 27 maart 2001, van betrokkene ingediend. Na beoordeling van deze eerste beschrijving is [XXX] verzocht om haar eerstvolgende beschrijving per 1 januari 2009 in te dienen voor 1 juni 2010.

[XXX] heeft ondanks meerdere herinneringsbrieven daartoe, nagelaten een beschrijving in te dienen waarna zij is opgeroepen ter zitting voor een onderhoud met de kantonrechter op 18 november 2010. [XXX] is echter zonder behoorlijk bericht niet verschenen.

Vervolgens heeft de griffier op 6 december 2010 telefonisch contact gehad met de zorgcoördinator van de instelling waar betrokkene verblijft. Ook de zorgcoördinator gaf te kennen dat de instelling jaarlijks soortgelijke problemen ondervindt met [XXX] omdat zij stukken, o.a. de begroting, die zij ter ondertekening krijgt toegestuurd niet retourneert aan de instelling.

Voorts gaf de zorgcoördinator aan dat betrokkene op een zeer laag niveau functioneert, op een gesloten afdeling verblijft en nooit zonder begeleiding buiten de instelling komt.

Tot slot is [XXX] op 23 december 2010 nog eenmaal schriftelijk verzocht te reageren voor 1 februari 2011 en dat bij het uitblijven van een reactie het curatelebewind zal worden omgezet in een onderbewindstelling en een mentorschap. [XXX] heeft hierop niet gereageerd.

Uit het vorenstaande volgt dat [XXX] haar taken als curator niet goed uitvoert althans die taken die betrekking hebben op het vermogen van betrokkene. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat [XXX] niet geschikt is om als curator op te treden.

Mede gelet op de mededeling van de zorgcoördinator dat betrokkene niet zonder begeleiding buiten komt is de kantonrechter tevens van oordeel dat een onderbewindstelling van de goederen betrokkene voldoende bescherming biedt en zijn belangen daarbij afdoende worden behartigd. Desgevraagd heeft de Stichting Individuele Bewindvoering van Cliëntengelden van De Hartekamp Groep zich bereid verklaard het bewind te aanvaarden.

De beloning van de bewindvoerder zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters voor professionele niet bij de branchevereniging aangesloten bewindvoerders, thans tot een bedrag van € 825,50 per jaar en eenmalige intake kosten van € 330,50. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

Omdat aan de kantonrechter geen problemen bekend zijn dat [XXX] haar taken met betrekking tot niet-vermogensrechtelijke zaken niet goed uitvoert, zal een mentorschap worden ingesteld waarbij [XXX] tot mentor benoemd wordt.

Op grond van art. 1:389, derde lid BW eindigt de curatele bij het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking.

beslissing

De kantonrechter:

- verstaat dat de ondercuratelestelling van [betrokkene], voornoemd is opgeheven met ingang van de datum waarop deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan;

- bepaalt dat deze opheffing van curatele, binnen tien dagen nadat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, door de griffier zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in de volgende dagbladen: de Telegraaf en het Haarlems Dagblad en dat de kosten van deze publicatie ten laste van de griffier van deze rechtbank zullen komen;

- stelt, met ingang van de datum waarop deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, bewind in over de goederen die [betrokkene] voornoemd (zullen) toebehoren en benoemt tot bewindvoerder:

de Stichting Individuele Bewindvoering van Cliëntengelden van de Hartekamp Groep, gevestigd te Heemstede, postadres: Postbus 502, 2100 AM Heemstede;

- stelt het salaris van de bewindvoerder in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:447 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters;

- stelt, eveneens met ingang van de datum waarop deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, een mentorschap in over de niet-vermogensrechtelijke belangen van [betrokkene] voornoemd en benoemt tot mentor:

[XXX], met adresgegevens als hiervoor zijn vermeld.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum, in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.