Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BP0127

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-10-2010
Datum publicatie
10-01-2011
Zaaknummer
172234 - KG ZA 10-382
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil betreft het in het verkeer brengen van dvd's van een Bollywoodfilm

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 172234 / KG ZA 10-382

Vonnis in kort geding van 22 oktober 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING INDIAN FILM AND MUSIC,

gevestigd te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. M.J. Hoogenraad te Amsterdam,

tegen

[A],

wonende te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. B.F. Eblé te Haarlem.

Partijen zullen hierna Sifam en [A] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Sifam.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Sifam is een stichting die, kort gezegd, ten doel heeft het bestrijden van onrechtmatige exploitatie van informatiedragers en informatie, alsmede het behartigen van zowel de materiële als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers en uitgeversbedrijven en het verkrijgen van een afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten.

2.2. Ter verwezenlijking van haar doel handhaaft Sifam in eigen naam de auteurs- en exploitatierechten van haar aangeslotenen en van de oorspronkelijk rechthebbenden op filmwerken, de producenten. Sifam doet dat op basis van handhavingsverklaringen dan wel procesvolmachten van de producenten van de betreffende filmwerken.

2.3. [A] handelt in Indiase films, de zogenaamde Bollywoodfilms, in een winkelunit in de Bazaar in Beverwijk.

2.4. In mei 2009 is in India uitgebracht de film “SUNO NA … EK NANHI AAWAZ” (hierna aan te duiden als Suno Na). De film is geproduceerd door Shriji Drishti Consulting Pvt.Ltd. (hierna: Shriji).

2.5. Shriji heeft de auteursrechten en de handhavingsrechten met betrekking tot Suno Na bij akte van 20 juli 2009 overgedragen aan KMI Music Bank. Bij die akte heeft Shriji aan KMI Music Bank tevens de bevoegdheid verleend om de handhaving van haar auteursrechten in Nederland en Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, op te dragen aan Sifam.

2.6. Blijkens proces-verbaal van constatering heeft de desbetreffende toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder op 19 september 2009 vastgesteld dat in de winkelunit van [A] in de Beverwijkse Bazaar dvd’s van Suno Na te koop worden aangeboden.

2.7. Bij aangetekend schrijven en e-mail van 29 maart 2010 heeft de advocaat van Sifam [A] gesommeerd binnen tien dagen een onthoudingsverklaring te ondertekenen, waarin hij erkent inbreuk te maken op de auteursrechten van Sifam, dan wel KMI Music Bank en toezegt het verhandelen van dvd’s van Suno Na te staken en een voorschot op schadevergoeding te zullen betalen ad EUR 10.000,--. De onthoudingsverklaring omvat voorts de toezegging opgave te doen van, onder meer, de herkomst van de dvd’s, van de afnemers en van de met de verkoop van de dvd’s genoten winst. Aan niet of niet volledige nakoming van de onthoudingsverklaring is een boete verbonden van EUR 10.000,-- per overtreding of per dag. [A] heeft aan deze sommatie niet voldaan.

3. Het geschil

3.1. Sifam vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) [A], waaronder begrepen alle overige (toekomstige) aan [A] direct of indirect gelieerde (rechts)personen, ieder voor zich zal gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. in Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding nader omschreven auteursrechten, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de beelddragers van “Suno Na”;

b. althans, iedere vorm van het in het lichaam van de dagvaarding nader omschreven onrechtmatig handelen, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de beelddragers van “Suno Na”;

(II) [A] zal veroordelen om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, alle bij zijn afnemers en bij hem bekende derden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende beelddragers van “Suno Na” voorhanden zijn, te verzoeken om de inbreukmakende beelddragers van “Suno Na” af te geven, alsmede alle binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de door deze afnemers/derden geretourneerde of afgegeven illegale beelddragers, voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Sifam te bepalen plaats in Nederland, alsmede Sifam zal machtigen deze beelddragers te (doen) vernietigen, al het voorgaande op kosten van [A];

(III) [A] zal veroordelen om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, alle (reclame) materialen waarin de beelddragers van ‘Suno Na” worden aangeboden of getoond voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Sifam te bepalen plaats in Nederland, alsmede Sifam zal machtigen deze (reclame) materialen voor rekening van [A] te (doen) vernietigen, dan wel voor zover de beelddragers (door derden) worden aangeboden of getoond via Internet deze aanbiedingen en afbeeldingen te (laten) verwijderen en verwijderd te houden;

(IV) [A] zal veroordelen om binnen zeven (7) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis, aan de raadsman van Sifam, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave met gedetailleerde en goed leesbare schriftelijke bewijsstukken te verstrekken met daarin de volgende informatie, zulks op grond van artikel 1019f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.):

c. de op de dag van betekening van het vonnis aanwezige voorraad van de beelddragers, waaronder in ieder geval de voorraad aanwezig bij [A] zelf, zijn nevenvestigingen en gelieerde bedrijven, als ook bij distributiecentra;

d. het totale aantal op de dag van betekening van dit vonnis door [A] in behandeling zijnde orders voor de beelddragers van “Suno Na”, alsmede de titel waarop zulks is geschied, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

e. het totale aantal door of namens [A] gefabriceerde, ingekochte, bestelde, in bestelling

genomen, verkochte en geleverde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende beelddragers van “Suno Na”, alsmede de titel waarop zulks is geschied, zulks gerangschikt per bedrijf, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

f. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de afnemers van de

beelddragers, niet zijnde particulieren, zulks gerangschikt per bedrijf;

g. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de fabrikant(en),

distributeur(s), importeur(s), tussenperso(o)n(en), producent(en) en leverancier(s) van de

beelddragers, zulks gerangschikt per bedrijf;

h. de kostprijs en/of de inkoopprijs, verkoopprijs van de verhandelde de beelddragers en de met beelddragers van “Suno Na” door [A] behaalde omzet en winst, alsmede duidelijke uiteenzetting over de wijze waarop de winst is berekend, zodanig dat er niet meer dan 5 % aan vaste kosten op de bruto winst in mindering wordt gebracht, zulks vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijsmateriaal;

(V) [A] zal veroordelen om binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een duidelijk leesbare brief op briefpapier van [A] te sturen aan alle afnemers, aan wie [A] de beelddragers heeft aangeboden of geleverd, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Sifam, mr. N.W. Mulder met uitsluitend de volgende tekst:

“BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon in vullen],

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem heeft onlangs vastgesteld dat de

beelddragers SUNO NA... EK NANHI AAWAZ die u recentelijk bij ons heeft besteld (en

afgenomen) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van KMI Music Bank.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde beelddrager(s) zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij ze voor u kunnen omruilen voor beelddragers die geen inbreuk maken op de rechten van KMI Music Bank Uiteraard zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet door ons geleverde inbreukmakende

beelddragers zullen wij de betaalde aankoopbedragen aan u retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

[A]”

(VI) [A] zal veroordelen om aan Sifam ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per gehele of gedeeltelijke overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van Sifam, dat [A] met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder 1 tot en met V in gebreke blijft;

(VII) [A] zal veroordelen tot betaling aan Sifam van de door [A] genoten winst, welk bedrag nog zal worden begroot aan de hand van de door de registeraccountant opgemaakte gecertificeerde verklaring genoemd onder (IV) dan wel een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter, in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele voldoening;

(VIII) [A] zal veroordelen tot betaling aan Sifam binnen zeven (7) dagen na betekening van het te wijzen vonnis van een voorschot op de schadevergoeding dan wel winstafdracht, begroot op € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) dan wel een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter, in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele voldoening;

(IX) [A] zal veroordelen tot vergoeding aan Sifam van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door Sifam, zulks op grond van artikel 1019h Rv., overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door Sifam waarvan bij nadere akte voorafgaand aan de zitting, een overzicht in het geding zal worden gebracht;

(X) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. zal bepalen op 6 maanden nadat het, voor zover gebaseerd op auteursrechtelijke grondslag, in dezen te wijzen vonnis van kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. [A] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Sifam baseert haar vordering op de stelling dat [A] inbreuk maakt op de exclusieve auteurs- en exploitatierechten ten aanzien van Suno Na, van welke rechten Sifam de handhavingsbevoegdheid heeft verkregen. De vordering van Sifam strekt ertoe dat [A] wordt veroordeeld om de handel in dvd’s van Suno Na te staken en de reeds door hem verkochte dvd’s terug te halen. Daarnaast stelt Sifam een groot aantal verstrekkende nevenvorderingen in, vordert Sifam een dwangsom ad EUR 10.000,-- per overtreding of per dag, een voorschot op schadevergoeding ad EUR 25.000,-- en veroordeling van [A] in de volledige proceskosten.

4.2. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Bij de stichting Sifam zijn aangesloten KMI Music Bank en KMI Movies BV. KMI Music Bank is een eenmanszaak die wordt gedreven door [B]. KMI Movies BV wordt bestuurd door [C]. Bestuurder van Sifam is onder meer [D]. [B] is de vader van [D] en [C]. [D] heeft ter zitting verklaard dat tussen de (bestuurders van) Sifam, KMI Music Bank en KMI Movies BV weliswaar een familierelatie bestaat, maar dat alle betrokkenen zelfstandige ondernemingen drijven.

4.3. [A] betwist dat hij de dvd’s van Suno Na zonder toestemming van de rechthebbende in het verkeer heeft gebracht. Hij voert daartoe aan dat hij de dvd’s heeft betrokken van KMI Movies BV. KMI Music Bank en Sifam moeten daarvan volgens [A] op de hoogte zijn geweest, want KMI Music Bank en KMI Movies BV zijn de enige bij Sifam aangesloten ondernemingen.

4.4. Ter onderbouwing van zijn verweer heeft [A] een factuur in het geding gebracht, waaruit blijkt dat hij op 7 september 2009 een mix van 400 dvd’s van KMI Movies BV heeft gekocht. Voorts heeft [A] verklaringen overgelegd van [E], [F] en [G] d.d. 6 en 7 oktober 2010. Zij verklaren dat de dvd’s van Suno Na deel uitmaakten van die mix van 400 dvd’s.

4.5. Sifam heeft hetgeen in die verklaringen is vermeld niet weersproken. Uit het door Sifam overgelegde proces-verbaal van deurwaarder M.P. Harten d.d. 9 januari 2010 blijkt voorts dat dvd’s van Suno Na destijds bij KMI Movies BV te koop waren. Tegen die achtergrond is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat de gewraakte dvd’s van Suno Na afkomstig zijn van KMI Movies BV.

4.6. De situatie is dus dat KMI Movies BV dvd’s van Suno Na op de markt heeft gebracht en dat de koper thans wordt geconfronteerd met aanspraken van Sifam die namens KMI Music Bank de handhavingsbevoegdheid ten aanzien van de rechten op die film uitoefent. Nu KMI Movies BV en KMI Music Bank de enige twee ondernemingen zijn die zijn aangesloten bij Sifam, en gelet op de familierelatie tussen de bestuurders van die drie ondernemingen, komt het de voorzieningenrechter niet geloofwaardig voor dat KMI Movies BV de dvd’s zonder medeweten van KMI Music Bank op de markt heeft gebracht. Dat de heren [B], [C] en [D] zelfstandige ondernemingen drijven kan aan het voorgaande niet afdoen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet het ervoor worden gehouden dat de dvd’s van Suno Na met toestemming van de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht. Dat heeft tot gevolg dat Sifam geen zeggenschap meer heeft over de verdere verspreiding van de dvd’s en zich er niet tegen kan verzetten dat [A] de dvd’s verhandelt.

4.7. Het voorgaande voert ertoe dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. Sifam zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [A] worden veroordeeld. Deze zullen volgens het gewone liquidatietarief worden berekend, nu geen opgave is gedaan van daadwerkelijk gemaakte kosten ter zake van juridische bijstand op de voet van artikel 1019h Rv.

De kosten aan de zijde van [A] worden begroot op:

- vast recht EUR 263,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Sifam in de proceskosten, aan de zijde van [A] tot op heden begroot op EUR 1.079,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2010.?