Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO1656

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
05-10-2010
Datum publicatie
25-10-2010
Zaaknummer
168745 - FA RK 10-1326
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Doorhaling geboorteakte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

wijziging geboorteakte

zaak-/rekestnr.: 168745 / FA RK 10-1326

beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken van 5 oktober 2010

op gewijzigd verzoek van:

De officier van justitie in het arrondissement Haarlem,

strekkende tot doorhaling van een geboorteakte van de burgerlijke stand betreffende:

[naam minderjarige], geboren op [datum] 2002 in de gemeente [plaats].

Als belanghebbenden zijn opgeroepen:

[naam moeder],

[naam man],

[naam vrouw],

[naam erkenner].

1 Verloop van de procedure

1.1 Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 20 april 2010 ontvangen verzoekschrift met bijlagen van de officier van justitie;

- de brief van 16 augustus 2010 van mr. P.F.M. Deijkers;

- de brief van 18 augustus 2010 van mr. E.H. van den Pol, raadsman van belanghebbende [naam vrouw];

- de brief van 19 augustus 2010, met bijlage, van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats];

- de brief van 24 augustus 2010 van mr. E.H. van den Pol;

- de brief van 25 augustus 2010, met bijlagen, van de Stichting Christelijke Jeugdzorg.

1.2 De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 26 augustus 2010 in aanwezigheid van mr. E. Vos, officier van justitie te Haarlem, de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats], mevrouw [naam] en mevrouw [naam], beiden werkzaam bij de gemeente [plaats] en de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, vertegenwoordigd door de heer J. Eshuijs.

2 Feiten en omstandigheden

2.1 Uit de overgelegde akte van geboorte van de gemeente [plaats] met nummer [nummer] van het jaar 2002 blijkt dat op [datum] 2002 te [plaats] is geboren [naam minderjarige] [geslachtsnaam erkenner] (hierna mede te noemen: [naam minderjarige]), als kind van [naam vrouw] en dat [naam minderjarige] met instemming van de moeder is erkend door [naam erkenner].

2.2 Uit het ambtshalve geraadpleegde gezagsregister blijkt dat [naam minderjarige] daarin niet is geregistreerd, zodat [naam vrouw] van rechtswege belast is met het gezag.

2.3 Bij beschikking van de rechtbank Leeuwarden van 20 januari 2010 is [naam minderjarige] voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld van de Stichting Gereformeerde Jeugdwelzijn te Alkmaar. Thans is de uitvoering van de ondertoezichtstelling opgedragen aan hogergenoemde Sichting te [plaats].

3 Verzoek

3.1 Het (gewijzigde) verzoek van de officier van justitie strekt tot doorhaling van voormelde geboorteakte van het jaar 2002 van de gemeente [plaats] met nummer [nummer], en tot het opmaken van een nieuwe akte van geboorte waarin de juiste oudergegevens worden opgenomen.

3.2 De officier van justitie grondt zijn verzoek op de stelling dat uit een op 3 juli 2008 door Sanquin Diagnostiek te [plaats], opgesteld DNA-rapport blijkt dat niet [naam vrouw] de biologische moeder van [naam minderjarige] is, maar [naam moeder]. Een kopie van dit rapport is bij de stukken gevoegd.

3.3 De officier van justitie stelt voorts dat de door [naam erkenner] gedane erkenning nietig is omdat uit een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente [plaats] van 10 november 2009 blijkt dat [naam moeder] op [datum] 1999 te [plaats], is gehuwd met [naam man], en dat zij ook ten tijde van de geboorte van [naam minderjarige] met deze man was gehuwd, zodat [naam man] door het huwelijk de juridische vader van [naam minderjarige] is.

4 Beoordeling

4.1 [naam man] (hierna ook: [naam man]), [naam moeder] (hierna ook: [naam moeder]), [naam erkenner] (hierna ook: [naam erkenner]) en [naam vrouw] (hierna ook: [naam vrouw]), hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, zijn niet ter zitting verschenen.

4.2 Mr. E.H. van den Pol heeft bij brief van 24 augustus 2010, meegedeeld dat [naam vrouw] instemt met het verzoek tot wijziging van de geboorteakte van [naam minderjarige].

4.3 Uit de overgelegde stukken, waaronder een deel van een proces-verbaal van aangifte van [naam moeder] (nummer) dat als bijlage is overgelegd bij de brief van 9 februari 2010 van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] aan de officier van justitie, en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is het volgende gebleken:

- [naam moeder] en [naam erkenner] hebben een aantal jaren een relatie met elkaar gehad;

- gedurende deze relatie is [naam moeder] zwanger geraakt van [naam erkenner];

- [naam erkenner] was ervan op de hoogte dat [naam moeder] tijdens hun relatie gehuwd was met [naam man] en dat het kind waarvan [naam moeder] zwanger was bij de geboorteaangifte de geslachtsnaam [naam man] zou krijgen;

- op voorstel van [naam erkenner] is [naam moeder] onder gebruikmaking van het ziekenfondspasje van [naam vrouw], een vriendin van [naam moeder], kort voor de bevalling onder de naam [naam vrouw] ingeschreven in het ziekenhuis en is zij op [datum] 2002 bevallen van [naam minderjarige];

- [naam erkenner] heeft [naam minderjarige] op [datum] 2002 bij de gemeente [plaats] aangegeven als zoon van [naam vrouw];

- met instemming van [naam vrouw] heeft [naam erkenner] [naam minderjarige] erkend als zijn zoon en heeft [naam minderjarige] de geslachtsnaam [naam erkenner] gekregen;

- uit eerder genoemd proces-verbaal van aangifte van [naam moeder] blijkt voorts dat de situatie rond de valse persoonsgegevens van [naam minderjarige] mede is ontstaan door onenigheid tussen [naam erkenner] en de broer van [naam man];

- uit angst voor [naam erkenner] heeft [naam moeder] niet eerder dan in 2007 aangifte gedaan tegen [naam erkenner] wegens mishandeling.

4.4 De ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente [plaats], [naam], heeft ter zitting verklaard dat zij zelf de geboorteaangifte van [naam minderjarige] heeft opgesteld en dat [naam erkenner] daarbij heeft voldaan aan de vereisten die voor aangifte en erkenning zijn vastgesteld. Omdat [naam vrouw] en [naam erkenner] ten tijde van de aangifte reeds in familierechtelijke betrekking tot twee andere minderjarige kinderen stonden en deze kinderen reeds de geslachtnaam [naam erkenner] droegen, heeft [naam minderjarige] op grond van artikel 1:5 lid 8 BW ook de geslachtsnaam [naam erkenner] gekregen.

4.5 [naam moeder] en [naam minderjarige] hebben op [datum] 2008 een zogenaamd moederschaponderzoek laten uitvoeren bij Sanquin Diagnostiek te [plaats] (hierna: Sanquin). Uit de op 3 augustus 2008 opgestelde conclusie van Sanquin blijkt dat de kans dat [naam moeder] om de werkelijke moeder van [naam minderjarige] te zijn 99,998% is tegen een kans van 0,002% dat [naam minderjarige] een andere vrouw als moeder heeft.

Naar aanleiding van het ontbreken van (kopie├źn van) de bij het onderzoek vereiste legitimatiebewijzen bij voormeld rapport van Sanquin, heeft de officier van justitie desgevraagd verklaard niet te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van Sanquin Diagnostiek, omdat de procedure van dit onderzoeksbureau is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

4.8 Op grond van de uitkomst van voormeld DNA-onderzoek bij Sanquin, staat voor de rechtbank voldoende vast dat [naam moeder] met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de werkelijke moeder van [naam minderjarige] is.

Op basis van de conclusie van voormeld DNA-onderzoek kan immers thans worden aangenomen dat niet [naam vrouw], maar [naam moeder] de biologische moeder van [naam minderjarige] is.

4.9 Met de ambtenaar van de burgerlijke stand en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat verbetering van de geboorteakte te ingrijpend is. Vast staat dat [naam moeder] de moeder van [naam minderjarige] is op grond van artikel 1:198 BW. Op grond van artikel 1:199 aanhef en onder a. BW is [naam man] de vader van [naam minderjarige]. De erkenning van [naam minderjarige] door [naam erkenner] is op grond van artikel 1:204 lid 1 aanhef en onder f. BW nietig nu [naam minderjarige] is geboren ten tijde van het huwelijk van [naam moeder] en [naam man] en daardoor reeds twee ouders heeft. De rechtbank zal doorhaling gelasten van de op [datum] 2002 opgestelde geboorteakte van [naam minderjarige] met nummer [nummer] en gelasten dat het register van geboorten over het jaar 2002 wordt aangevuld met een nieuwe akte van geboorte van [naam minderjarige], een en ander op de wijze zoals hierna wordt beslist.

4.10 De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ter zitting nog naar voren gebracht dat bij doorhaling van hogergenoemde akte, de akte van erkenning van rechtswege nietig is en de latere vermelding betreffende erkenning automatisch doorgehaald wordt. De rechtbank volgt dat standpunt en behoeft dienaangaande dan ook geen beslissing meer te nemen.

5 Beslissing

De rechtbank:

5.1 Gelast doorhaling van akte nummer [nummer] voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] over het jaar 2002, betreffende [naam minderjarige].

5.2 Gelast aanvulling van het register van geboorten met een nieuwe akte van geboorte van de minderjarige:

KIND

Geslachtsnaam: [naam man]

Voornamen: [naam minderjarige]

Dag van geboorte: [datum]-2002

[datum] tweeduizend twee

Uur en minuut van geboorte: [tijd]

Plaats van geboorte: [plaats]

Geslacht: [geslacht]

OUDERS

geslachtsnaam vader: [naam man]

Voornamen vader: [naam man]

geslachtsnaam moeder: [naam moeder]

voornamen moeder: [naam moeder]

OVERIGE GEGEVENS

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats]

Dag van geboorte vader: [geboortedatum]

Plaats van geboorte moeder: [plaats]

Dag van geboorte moeder: [datum]

AANGEVER:

Geslachtsnaam: [naam erkenner]

Voornamen [naam erkenner]

Plaats van geboorte [plaats]

Dag van geboorte [datum]

5.3 Draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking -en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld- een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats].

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter, tevens kinderrechter, en mr. H.M. van Dam en mr. C.A.M. van de Rest-van der Heijden, tevens kinderrechters, in tegenwoordigheid van M.P. Joukes, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2010.