Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO0337

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-10-2010
Datum publicatie
13-10-2010
Zaaknummer
zaaknr.: 479639 / AO VERZ 10-166
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst 43 jarige externe consultant, bruto salaris € 5.832,-- per maand met 2 gewogen dienstjaren. Ktr: Het klikt commerieel gezien niet meer tussen partijen, hetgeen gelet op de commerciële aard van de functie en het daarbij behorende salarisniveau aan een voortzetting van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Omdat geen sprake is van objectief aantoonbaar disfunctioneren ligt een hogere correctiefactor dan 1 in de rede. De C: factor wordt op 1.3 gesteld, waarbij rekening is gehouden met het feit dat werknemer al ongeveer 4 maanden doorbetaald thuis zit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0828
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaaknr.: 479639 / AO VERZ 10-166

datum uitspraak: 7 oktober 2010

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

Movebeyond B.V.

te Geertruidenberg

verzoekende partij

hierna: Movebeyond

gemachtigde: mr. J. Kalisvaart

tegen

[gedaagde]

te [adres]

verwerende partij

hierna: [gedaagde]

gemachtigde: mr. L. de Graaf

De procedure

Op 30 augustus 2010 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Movebeyond.

[gedaagde] heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 23 september 2010. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van [gedaagde] heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

1. [gedaagde], [leeftijd], is sinds 1 september 2008 bij Movebeyond in dienst, laatstelijk in de functie van (externe) consultant tegen een salaris van € 5.400,-- bruto per maand exclusief vakantiebijslag en eventuele overige emolumenten.

2. Tot en met oktober 2009 is [gedaagde] tot wederzijds genoegen ingezet als consultant (eerst testmanager, daarna projectmanager) op het project Farmadome Line Homecare Benelux. Hij heeft daarvoor een bonus ontvangen.

3. Na enige weken ‘op de bank’ bij Movebeyond, is [gedaagde] op het project Dockwise te Breda geplaatst. Deze plaatsing is per 29 april 2010 geëindigd, waarna [gedaagde] weer bij Movebeyond ‘op de bank’ werd gezet. Sindsdien heeft hij daar nog slechts wat vervangende interne werkzaamheden verricht.

4. Nadat Movebeyond had laten weten niet met [gedaagde] verder te willen zit hij sinds juni 2010 thuis. Onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen zijn vruchteloos gebleken.

Het verzoek

Movebeyond verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wegens veranderingen in de omstandigheden.

Ter toelichting stelt Movebeyond – samengevat – het volgende.

[gedaagde] blijkt niet te voldoen aan de in het huidige markt aan hem te stellen eisen. Hoewel hij op het eerste project goed functioneerde, bleek hij tekort te schieten op het project Dockwise en vanwege zijn tekortschietende inzet en/of vaardigheden nadien niet meer bij andere klanten te plaatsen. Er is sprake van disfunctioneren. De organisatie kan niet meer met [gedaagde] verder.

Het verweer

[gedaagde] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [gedaagde] om toekenning van een vergoeding conform de kantonrechterformule, met correctiefactor C = 2.5.

Ter toelichting voert [gedaagde] – samengevat – het volgende aan.

Van disfunctioneren is geen sprake. Er is tot voor kort ook nooit inhoudelijke kritiek op zijn functioneren geuit. Het enig beschikbare evaluatieverslag is positief! Integendeel: Movebeyond was altijd erg tevreden. Als er sinds eind april 2010 al sprake was van het niet voldoen aan veranderde functie-eisen, hetgeen overigens wordt betwist, dan komt dat voor rekening en risico van Movebeyond, die in dat geval heeft verzuimd zorg te dragen voor voldoende coaching en begeleiding. Overigens ziet [gedaagde] niet in, waarom geen projecten gevonden konden worden die wel bij hem pasten.

De beoordeling van het verzoek

Ontvankelijkheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden komen vast te staan, die zouden nopen tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek.

Ontslagverboden

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een verbod tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst of een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 648, 670 en 670a van het Burgerlijk Wetboek, of enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dat blijkt niet het geval.

Ontbinding of niet

Voldoende is gebleken van gewijzigde omstandigheden, die een voldoende gewichtige reden opleveren om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden.

Vastgesteld moet worden dat het commercieel gezien niet meer ‘klikt’ tussen partijen. Hoewel aan [gedaagde] kan worden toegegeven dat zijn gestelde disfunctioneren objectief gezien nogal mager is onderbouwd, kan de kantonrechter er niet omheen dat Movebeyond subjectief gezien geen vertrouwen meer in hem heeft. Gelet op de commerciële aard van de functie en het daarbij behorende beloningsniveau kan [gedaagde] onder deze omstandigheden niet aanblijven.

Vergoeding

De kantonrechter is van oordeel dat aan [gedaagde] in redelijk¬heid een vergoeding toekomt ten laste van de wederpartij. Die vergoeding wordt gesteld op een bedrag van € 15.163,20 bruto, voor zover mogelijk te beschouwen als aanvulling op toekomstige uitkeringen of andere arbeidsinkomsten.

Uitgangspunt bij het vaststellen van de te betalen ontbindingsvergoeding is de zogenaamde kantonrechterformule, die als gevolg van landelijke afspraken door vrijwel alle Nederlandse kantonrechters wordt gehanteerd.

In dit geval, behoort deze formule als volgt te worden ingevuld:

• aantal gewogen dienstjaren: 2;

• bruto maandsalaris, inclusief vakantiebijslag: € 5.832,--;

• correctiefactor: 1,3.

Betreffende de correctiefactor wordt nader overwogen, dat in dit geval voldoende is gebleken van feiten en/of omstandigheden, die moeten resulteren in een grotere factor dan de bij een zogenaamde "kleurloze" of "neutrale" ontbinding te hanteren factor 1.

Een ontbinding die slechts zijn subjectieve oorzaak vindt in het wegvallen van het commerciële vertrouwen bij de werkgever, en die geen grondslag vindt in objectief aangetoond disfunctioneren, rechtvaardigt op zichzelf een hogere correctiefactor dan 1. Bij het bepalen daarvan moet in dit geval echter wel rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat [gedaagde] sinds juni 2010 doorbetaald thuis zit, waartegen zijnerzijds overigens geen serieuze actie is ondernomen.

Nu deze uitkomst blijft binnen de grenzen van hetgeen door Movebeyond is aangeboden, kan onmiddellijk einduitspraak worden gedaan.

Kosten

Betreffende de proceskosten moet worden geoordeeld zoals hierna bepaald.

Beslissing

De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wordt met ingang van heden ontbonden onder toekenning aan [gedaagde] van een vergoeding groot € 15.163,20 bruto, voor zover mogelijk te beschouwen als aanvulling op toekomstige uitkeringen of andere arbeidsinkomsten, en onder afwijzing van het eventueel meer of anders verzochte.

Iedere partij moet de eigen kosten dragen.

Deze beschikking wordt uitvoerbaar verklaard bij voorraad.

Aldus gegeven door mr. F.M.Visser, kantonrechter in de rechtbank Haarlem, locatie Zaandam, en in het openbaar uitgesproken op 7 oktober 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.