Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN4806

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-08-2010
Datum publicatie
23-08-2010
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 440210 WM VERZ 09-1909
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ktr: Verzet verhaal zonder dwangbevel. Betrokkene heeft wel degelijk tijdig beroep aangetekend tegen beschikking. Terugzending van het beroepschrift op grond van verzuim is niet in overeenstemming met de wet.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 27
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2010/100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 440210 WM VERZ 09-1909

cjib-nr.: 127139492

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER TE HAARLEM

ingevolge art.27 lid 6 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) op het verzetschrift van:

[betrokkene]

[adres]

hierna te noemen betrokkene.

De loop van de procedure

Betrokkene heeft op 5 oktober 2009 bij de kantonrechter te Haarlem verzet ingesteld tegen de tenuitvoerlegging van een door de officier van justitie van het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden (hierna CJIB) uitgevaardigd kennisgeving van verhaal, welke op 22 september 2009 is verzonden aan betrokkene.

Het CJIB heeft bij brief d.d. 10 december 2009 gereageerd op het verzetschrift.

De zaak is mondeling behandeld op 13 augustus 2010 in aanwezigheid van betrokkene.

Beoordeling van het verzet

Bij inleidende beschikking van 25 februari 2009 is betrokkene een sanctie opgelegd wegens het parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoertuig op meer dan 2 wielen met een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Betrokkene heeft aangevoerd in haar verzetschrift, kort samengevat, dat dhr. [betrokkene], als bestuurder van het voertuig ten tijde van de gedraging, beschikte over een gehandicaptenparkeerkaart en tevens in het bezit is van een digitale parkeerjaarkaart voor gehandicapte bezoekers van Amsterdam. Deze digitale parkeerjaarkaart is geregistreerd voor het voertuig waarmee de gedraging zou zijn begaan. Dhr. [betrokkene] is er vanuit gegaan dat een digitale parkeerjaarkaart het voertuig als zodanig registreert dat het daarmee het plaatsen van de gehandicaptenparkeerkaart overbodig maakt. Na ontvangst van de beschikking heeft dhr. [betrokkene] op 20 januari 2009 beroep aangetekend bij het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna CVOM), echter zonder vermelding van het beschikkingsnummer. Het CVOM heeft op 26 januari 2009 het beroepschrift retour gezonden met de mededeling dat het beroep zonder beschikkingsnummer niet kon worden geregistreerd.

Een kennisgeving van verhaal als bedoeld in art. 27 WAHV kan pas rechtsgeldig worden uitgevaardigd nadat de beschikking waarbij de administratieve sanctie is opgelegd tot verhaal waarvan de kennisgeving van verhaal moet dienen, onherroepelijk is geworden.

In dit geval is voldoende komen vast te staan dat betrokkene met het schrijven van 20 januari 2009, bij het COVM blijkens het geplaatste stempel binnengekomen 26 januari 2009, wel degelijk - tijdig - beroep heeft aangetekend tegen de beschikking op grond waarvan de kennisgeving van verhaal is verzonden. De terugzending van dit beroepschrift op grond van de niet-vermelding van een beschikkingsnummer is niet in overeenstemming met de wet, die niet aan een beroepschrift de eis van vermelding van een beschikkingsnummer stelt.

Gezien het voorgaande was de beschikking op basis waarvan de kennisgeving van verhaal is verzonden nog niet onherroepelijk, zodat de kennisgeving van verhaal prematuur was. Het verzet is daarom gegrond.

Ten overvloede wordt nog als volgt overwogen. In een geval als dit had het voor de hand gelegen als het CVOM het beroepschrift niet had teruggestuurd aan betrokkene, maar hem op de voet van art. 6:6 onder a van de Algemene wet bestuursrecht een termijn had gesteld alsnog een afschrift op te sturen van het besluit waartegen het beroep zich richtte. Deze wetsbepaling strekt er immers bij uitstek toe problemen met het identificeren van de zaak, zoals hier blijkbaar aan de orde, op te lossen.

De kantonrechter zal het beroepschrift van betrokkene dan ook doorsturen naar de officier van justitie met het verzoek alsnog te beslissen op het beroep van betrokkene.

De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het verzet gegrond;

- vernietigt de kennisgeving van verhaal;

- bepaalt dat het door betrokkene betaalde griffierecht zal worden teruggestort.

-bepaalt dat de stukken van het geding worden gezonden aan de officier van justitie van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (het CVOM) te Utrecht ten einde deze in staat te stellen alsnog een beslissing te geven op het beroep van betrokkene.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W.S. de Groot, kantonrechter, en op 13 augustus 2010 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Verzonden op:

Tegen deze beslissing kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden door binnen twee weken na verzending van deze beschikking een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de sector kanton van de rechtbank Haarlem, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

De wet gaat uit van een geheel schriftelijke procedure tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een behandeling ter zitting wordt gevraagd.