Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN2153

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-01-2010
Datum publicatie
22-07-2010
Zaaknummer
450047 BM 09-4682
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Curatele. De kantonrechter wijst verzoek tot ondercuratelestelling wegens verkwisting af, omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, die maakt dat hij overgaat tot het maken van schulden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer 450047 BM 09-4682

datum uitspraak: 29 januari 2010

Beschikking op een verzoek tot ondercuratelestelling

op verzoek van:

[verzoekster],

tijdelijk wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: [verzoekster],

en

[verzoeker],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: [verzoeker],

gezamenlijk te noemen: verzoekers,

respectievelijk de echtgenote en broer van hierna te noemen betrokkene.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van:

[betrokkene]

wonende te [woonplaats], [adres],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 30 december 2009

- een bereidverklaring van de voorgestelde curator.

De zaak is behandeld ter zitting van 13 januari 2010. Verschenen zijn:

- verzoekers

- betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat mw. mr. A. Krim.

Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

beoordeling

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van betrokkene met benoeming van [verzoeker] voornoemd tot curator.

[verzoekster] heeft (tezamen met [verzoeker]) een verzoek tot onder curatele stelling van haar echtgenoot ingediend op grond van verkwisting. Te dien aanzien heeft zij toegelicht

dat -samengevat- haar man de realiteitszin heeft verloren en dientengevolge verschillende ernstige en onnodige schulden heeft gemaakt, zonder haar daarvan op de hoogte te brengen. Met name heeft zij gewezen op een achterstand in de hypothecaire lasten, waarvan zij pas recent op de hoogte is gekomen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij stukken overgelegd, waaruit blijkt dat er sinds april 2009 een achterstand in de betaling van de hypotheeklasten van € 8.449,29 is ontstaan. Vanaf april 2009 is er blijkens het overgelegde overzicht slechts een keer een betaling verricht van € 2.000,--. Voorts heeft zij toegelicht dat betrokkene in 12 jaar tijd een bedrag van € 120.000,-- aan erfenissen “er door heeft gejaagd”, boetes zonder reden onbetaald heeft gelaten en haar zelfs niet op de hoogte heeft gesteld van een dreigende executieverkoop van de auto. Tenslotte heeft [verzoekster] ter zitting gesteld contact te hebben opgenomen met de psychiater Jonkers, die hen beiden heeft bijgestaan en dat deze haar had bevestigd dat betrokkene elke realiteitszin was verloren.

Betrokkene heeft zich met klem verzet tegen het verzoek, stellende dat hij weliswaar in financiële problemen terecht is gekomen doordat hij door zijn reserves heen is geraakt, doch dat er zeker geen sprake is van verkwisting, noch van een geestelijke stoornis. Hij acht de voorgestelde ondercuratelestelling niet aan de orde.

Met partijen heeft de kantonrechter ter zitting afgesproken dat betrokkene zich tot de psychiater Jonkers zou wenden met het verzoek hem te onderzoeken en daarvan een schriftelijk verslag over te leggen. Bij brief van 25 januari heeft mr Krim de kantonrechter evenwel medegedeeld dat zowel zij als haar cliënt van de psychiater Jonkers te horen hadden gekregen dat hij hiertoe niet bereid was, aangezien dr. Jonkers tevens de psychiater van [verzoekster] is. Voorts heeft dr. Jonkers volgens de advocate aan haar en aan haar cliënt verklaard dat het zeker niet juist is dat hij aan [verzoekster] had verklaard over betrokkene, als door haar ter zitting gesteld.

De kantonrechter zal het verzoek tot onder curatele stelling dat gebaseerd is op verkwisting - afwijzen. Op zich is voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene schulden heeft gemaakt, dit wordt door hem ook niet betwist, en dat hij daarbij ook niet handig heeft geopereerd, bijvoorbeeld door het onnodig laten oplopen van boetes en het feit dat hij kennelijk zijn vrouw niet (voldoende) op de hoogte heeft gebracht van het oplopen van de hypotheek schuld. Ook is -gelet hierop- aannemelijk dat [verzoekster] terecht zorg koestert over de reden waarom betrokkene op deze wijze opereert. Dit alles acht de kantonrechter vooralsnog echter – mede in het licht van het feit dat er geen medische verklaring voorhanden is waaruit volgt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, die maakt dat hij overgaat tot het maken van schulden - onvoldoende om tegen de wil van betrokkene over te gaan tot ondercuratelestelling en hem aldus iedere vorm van handelingsbekwaamheid te ontnemen.

beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A. Boom, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2010, in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.