Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0522

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-07-2010
Datum publicatie
07-07-2010
Zaaknummer
163315 - KG ZA 09-638
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering in kort geding tot het verlenen van ongehinderde toegang tot een jachthaven in Zaandam. Verbod van eigenrichting.

Eiseres exploiteerde de jachthaven totdat gedaagde haar de toegang belette door de sloten van het toegangshek te veranderen. Gedaagde stelt eigenaar te zijn van de jachthaven. Eiseres stelt dat zij de jachthaven (onder)huurt.

Eerder heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een vordering van gedaagde tot ontruiming van de jachthaven afgewezen, omdat niet duidelijk is wie bevoegd is gedaagde te vertegenwoordigen en wie eigenaar is van de jachthaven. Die situatie is in onderhavig kort geding alleen maar meer onduidelijk geworden. Het door gedaagde eigenmachtig beletten van de toegang tot de jachthaven aan eiseres is een vorm van eigenrichting die gelet op het kortgedingvonnis waarin de vordering van gedaagde tot ontruiming is afgewezen, niet past. De situatie van na het vorige kortgedingvonnis, waarbij eiseres het feitelijk gebruik van de jachthaven had en waarbij het gedaagde niet was toegestaan de jachtahven te ontruimen, zal derhalve moeten worden hersteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 163315 / KG ZA 09-638

Vonnis in kort geding van 7 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAUTIC BOTEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. H.C. Koops te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar het recht van Belize

HIERRO HOLDINGS LIMITED,

gevestigd te Belize City,

gedaagde,

advocaat mr. E.N. Bouwman te Utrecht.

Partijen zullen hierna Nautic Boten en Hierro Limited genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 5,

- het proces-verbaal van de zitting, gehouden op 21 december 2009,

- de aanhouding ten behoeve van een nadere toelichting en onderbouwing aan de zijde van Nautic Boten,

- de akte van Nautic Boten van 5 januari 2010 houdende overlegging van producties 6 tot en met 16,

- de voortzetting van de mondelinge behandeling op 13 januari 2010,

- de aanhouding ten behoeve van minnelijk overleg tussen partijen,

- de brief van Nautic Boten van 15 juni 2010 met producties 17 tot en met 20,

- het proces-verbaal van (de voortzetting van) de zitting, gehouden op 16 juni 2010,

- de pleitnota van Nautic Boten,

- de aanhouding ten behoeve van minnelijk overleg tussen partijen,

- de brief van Hierro Limited van 25 juni 2010,

- de brief van Nautic Boten van 29 juni 2010 met verzoek om vonnis

- de brief van Nautic Boten van 6 juli 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nautic Boten heeft een kadastraal uittreksel overgelegd van 13 oktober 2009 waarin staat vermeld dat Hierro Limited eigenaar is van de jachthaven aan de Zuiddijk 412 te Zaandam met kadastrale aanduiding Zaandam I 8116 en I 8117 (hierna: de jachthaven). In het uittreksel staat onder aantekening recht vermeld:

DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

[A]

[…]

d.d. 11-9-2008

en

[…]

[B]

[…]

d.d. 5-11-2008.

2.2. Nautic Boten heeft een huurovereenkomst overgelegd van 18 maart 2003 met betrekking tot de jachthaven tussen Hierro Limited, vertegenwoordigd door [C] en de besloten vennootschap in oprichting Hierro Holding B.V. i.o., vertegenwoordigd door [D].

2.3. Bij notariële koopakte van 10 september 2008 heeft Hierro Limited, vertegenwoordigd door [E], de jachthaven verkocht aan [A], de (indirect) enig bestuurder van Nautic Boten, voor een bedrag van EUR 1.750.000,00. [A] heeft voornoemde koopovereenkomst per brief van 24 september 2008 aan Hierro Limited ontbonden.

2.4. Bij ongedateerde schriftelijke koopovereenkomst heeft Hierro Limited, vertegenwoordigd door [F], de jachthaven verkocht aan [B] voor een bedrag van EUR 1.500.000,00 en met leveringsdatum 1 oktober 2008.

2.5. Op 13 oktober 2008 heeft een brand gewoed in de jachthaven.

2.6. Nautic Boten heeft een (onder)huurovereenkomst overgelegd, gedateerd 1 november 2008, met betrekking tot de jachthaven tussen Hierro Holdings B.V. i.o., vertegenwoordigd door [D], en Nautic Boten, vertegenwoordigd door [A]. In artikel 12 lid 5 van voornoemde (onder)huurovereenkomst staat het volgende:

Verhuurder [D] heeft toestemming van Hierro Holdings Limited om de bedrijfsruimte gelegen te Zaandam aan de Zuiddijk 412 onder te verhuren aan Nautic boten B.V.

In artikel 3 van voornoemde (onder)huurovereenkomst staat het volgende:

1. De huurprijs bedraagt € 8.000,00 (zegge: acht duizend euro) per maand […].

2. De huurder en de verhuurder zijn overeengekomen dat verhuurder [volgens Nautic Boten is hier abusievelijk ‘verhuurder’ geschreven, daar waar ‘huurder’ was bedoeld] alle kosten voor herstel van de brandschade aan het pand gelegen aan de Zuiddijk 412 voor zijn rekening neemt. Ten compensatie zal de huurbetaling per 1 januari 2010 ingaan.

2.7. Bij notariële koopakte van 18 november 2008 heeft [B] de jachthaven verkocht aan [A] (of nader te noemen meester) voor een bedrag van EUR 1.650.000,00. Nautic Boten heeft vervolgens de jachthaven in gebruik genomen.

2.8. Bij koopovereenkomst van 27 maart 2009 heeft Hierro Limited, vertegenwoordigd door [G], de jachthaven verkocht aan [A].

2.9. Bij vonnis van 7 mei 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de door Hierro Limited gevraagde voorziening om [A] te veroordelen tot afgifte aan Hierro Limited van de sleutels van de jachthaven en om [A] te verbieden zich op te houden bij of in de buurt van de jachthaven, geweigerd.

2.10. Bij schriftelijke koopovereenkomst van 25 september 2009 heeft Hierro Limited, vertegenwoordigd door [F], de jachthaven verkocht aan [G] voor een bedrag van EUR 1.500.000,00.

2.11. Op 11 oktober 2009 zijn de sloten van het toegangshek van de jachthaven veranderd. Nautic Boten heeft sinds die datum geen toegang meer tot de jachthaven. Op 22 oktober 2009 heeft [A] bij de politie aangifte gedaan van afpersing, lokaalvredebruik en vernieling.

2.12. Op 12 oktober 2009 heeft Hierro Limited, vertegenwoordig door [H], een factuur gezonden aan [A] voor het gebruik van de jachthaven voor de periode 6 oktober 2008 tot en met 6 oktober 2009 voor een bedrag van EUR 25.000,00 per maand, derhalve voor een totaalbedrag van EUR 300.000,00.

2.13. Bij beschikking van 15 oktober 2009 heeft de voorzieningenrechter aan Nautic Boten verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag op een aantal boten en motoren, die zich volgens Nautic Boten in de jachthaven bevinden en haar eigendom zijn. Nautic Boten heeft vervolgens op 22 oktober 2009 het beslag doen leggen.

2.14. Op 24 november 2009 is Hierro Holding B.V. i.o. uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

2.15. Bij schriftelijke koopovereenkomst van 2 juni 2010 heeft Hierro Limited de jachthaven verkocht aan [I] (of nader te noemen meester) voor een koopprijs van EUR 1.600.000,00. Aan artikel 6 lid 1 van de koopovereenkomst is handgeschreven toegevoegd dat koper er voor in staat dat hij niet [A] en/of een met hem verbonden persoon als zijn volmachtgever zal noemen.

2.16. Bij e-mailbericht van 3 juni 2010 aan [A] heeft mr. M. H. Bressers te Barcelona (Spanje), advocaat van [J] het volgende verklaard:

Hierbij bevestig ik de wilsovereenstemming tussen jou (als directeur-eigenaar van Nautic Boten B.V.) en Hierro Holdings Ltd ter zake de huur van de haven aan de Zuiddijk te Zaandam. Blijkens de lopende (onder)huurovereenkomst is deze wilsovereenstemming al geruime tijd geleden bevestigd door middel van de lopende onderhuurovereenkomst tussen partijen. Ten overvloede bevestig ik namens [J], gevolmachtigde names Hierro Holdings Ltd (zie bijgaand document), deze wilsovereenstemming hierbij nogmaals ter zake een eventuele nieuwe (directe) huurovereenkomst tussen Hierro Holdings Ltd en Nautic Boten B.V.

2.17. Bij voornoemd e-mailbericht is een (uit het Portugees vertaalde) Power of Attorney gevoegd, gedateerd 23 december 2009, en opgemaakt voor notaris C.E. Mendes Tavares te Belém (Brazilië) met de volgende inhoud:

[…] before me, the Public Recorder, the person identified here below appeared before me as party granting, to which I do declare: [K], Brazilian, […]. She hereby declares by means of this deed, appoints and constitutes as her sufficient proxy, [J], a Spanish national, […]; to whom she grants full powers to represent the party granting, as authorised signatory of MAYFAIR FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED, director of HIERRO HOLDINGS LIMITED, a company that is duly incorporated in Belize, […], and duly authorised by the Board of Directors of that company; who is granted powers to manage and resolve all kinds of business by the mandatory firm, […].

3. Het geschil

3.1. Nautic Boten vordert primair:

I. Hierro Limited te bevelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis Nautic Boten, onder terhandstelling van alle (reserve)sleutels van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde sloten, de ongehinderde toegang tot de Jachthaven te verschaffen en te blijven verschaffen, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat Hierro Limited in gebreke is of blijft om aan te bevel te voldoen, zulks met machtiging aan Nautic Boten bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze toegang zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie of justitie en op kosten van Hierro Limited, met gelasting aan Hierro Limited deze kosten op vertoon van de daartoe nodige bescheiden, bestaande uit een exploit of proces-verbaal van de met deze bewerkstelliging van de toegang belaste deurwaarder waarin deze kosten gespecificeerd worden opgegeven, althans bestaande uit zodanige bescheiden als de voorzieningenrechter geraden zal oordelen, aan Nautic Boten te voldoen,

en subsidiair:

II. Hierro Limited te bevelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan Nautic Boten, de door de gerechtsdeurwaarder in conservatoir beslag tot afgifte genomen roerende zaken af te geven aan Nautic Boten, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat Hierro Limited in gebreke is of blijft aan dit bevel te voldoen, zulks met machtiging aan Nautic Boten bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze afgifte zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie of justitie en op kosten van Hierro Limited, met gelasting aan Hierro Limited deze kosten op vertoon van de daartoe nodige bescheiden, bestaande uit een exploit of proces-verbaal van de met deze bewerkstelliging van de toegang belaste deurwaarder waarin deze kosten gespecificeerd worden opgegeven, althans bestaande uit zodanige bescheiden als de voorzieningenrechter geraden zal oordelen, aan Nautic Boten te voldoen,

en primair en subsidiair:

III. Hierro Limited te veroordelen in de kosten van deze procedure, de kosten van het conservatoir beslag daaronder begrepen, onder bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen veertien dagen na de dag, waarop het vonnis is gewezen aan Nautic Boten zullen zijn voldaan, daarover vanaf de veertiende dag wettelijke rente verschuldigd is.

3.2. Hierro Limited voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Nautic Boten heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij de jachthaven vanaf 18 november 2008 tot 11 oktober 2009 ongestoord heeft gebruikt en geëxploiteerd. Het is altijd de bedoeling geweest van [A], (indirect) bestuurder van Nautic Boten, om de jachthaven in eigendom te verkrijgen. Wegens onduidelijkheid over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Hierro Limited is dat niet gelukt. Daarom heeft Nautic Boten, op initiatief van huurder Hierro Holding B.V. i.o., een schriftelijke (onder)huurovereenkomst getekend om haar gebruiksrecht vast te leggen. Hierro Limited is als oprichter van Hierro Holding B.V. aansprakelijk voor de nakoming van de (onder)huurovereenkomst. Voor zover geen sprake is van een geldige huurovereenkomst, volgt uit het e-mailbericht van mr. Bressers van 3 juni 2010 dat Hierro Limited bereid is opnieuw een huurovereenkomst met Nautic Boten te sluiten. Volgens Nautic Boten heeft Hierro Limited eigenrichting gepleegd door haar van de ene op de andere dag buiten te sluiten.

4.2. Hierro Limited heeft daartegen ingebracht dat geen sprake is van een huurovereenkomst tussen Hierro Limited en Hierro Holding B.V. i.o. en van een (onder)huurovereenkomst tussen Hierro Holding B.V. i.o. en Nautic Boten. Volgens Hierro Limited zijn de door Nautic Boten in het geding gebrachte huurovereenkomsten gefalsificeerd. Hierro Limited heeft nimmer enig bedrag aan huurpenningen of waarborgsom van Hierro Holding B.V. i.o. ontvangen. Hierro Limited heeft betwist oprichter te zijn geweest van Hierro Holding B.V. i.o. Volgens Hierro Limited blijkt niet dat zij partij is bij enige huurovereenkomst met Nautic Boten. Toen Hierro Limited niet bereid was met Nautic Boten een huurovereenkomst aan te gaan, heeft [A] de jachthaven op 11 oktober 2009 vrijwillig verlaten, aldus Hierro Limited.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij vonnis van 7 mei 2009 de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de door Hierro Limited gevraagde voorziening om [A] te veroordelen de jachthaven te ontruimen, heeft geweigerd, omdat niet duidelijk is wie bevoegd is Hierro Limited te vertegenwoordigen en wie eigenaar is van de jachthaven. In die situatie is thans geen verandering gekomen. Integendeel, de situatie is alleen maar meer onduidelijk geworden. Uit de door Nautic Boten overgelegde koopovereenkomsten blijkt immers dat tijdens voornoemde kortgedingprocedure de jachthaven op 27 maart 2009 opnieuw is verkocht door Hierro Limited, vertegenwoordigd door [G], aan [A]. Na voornoemd kortgedingvonnis is de jachthaven nogmaals op 25 september 2009 door Hierro Limited, nu vertegenwoordigd door [F], verkocht aan voornoemde [G] en laatstelijk op 2 juni 2010 heeft Hierro Limited, zonder dat uit die overeenkomst overigens blijkt wie daarbij namens Hierro Limited optreedt, de jachthaven opnieuw verkocht, dit maal aan [I] of een nader te noemen meester, waarbij die laatste, indien het een rechtspersoon betreft, de koopovereenkomst weer kan ontbinden indien haar toezichthoudend of adviserend orgaan uiterlijk op 17 juni 2010 geen goedkeuring of machtiging verleent voor de koop. Evenmin is duidelijk geworden of rechtsgeldige huurovereenkomsten met betrekking tot de jachthaven tot stand zijn gekomen, gelet op de betwisting door Hierro Limited van de echtheid van de door Nautic Boten overgelegde schriftelijke huurovereenkomsten en de onduidelijkheid wie bevoegd is Hierro Limited bij het aangaan van een huurovereenkomst te vertegenwoordigen. Bovendien is Hierro Holding B.V. (i.o.), volgens Nautic Boten haar verhuurder en huurder van Hierro Limited, nimmer opgericht en inmiddels uitgeschreven uit het handelsregister. Niet is komen vast te staan dat Hierro Limited oprichter was van Hierro Holding B.V. i.o., zodat Hierro Limited ook niet uit dien hoofde kan worden aangesproken tot nakoming van de (mogelijke) onderhuurovereenkomst tussen Hierro Holding B.V. i.o. en Nautic Boten.

4.4. Tussen partijen staat wel vast dat [A] verschillende (vergeefse) pogingen heeft gedaan het eigendom van de jachthaven te verkrijgen. In dat licht, en in het licht van de aangifte van [A] van 22 oktober 2009 en het betoog van Nautic Boten dat na voornoemd kortgedingvonnis het gebruik door Nautic Boten van de jachthaven (met terugwerkende kracht) is geformaliseerd in een schriftelijke huurovereenkomst, althans dat volgens Nautic Boten in elk geval sprake is van een huurovereenkomst omdat zij tegenover haar gebruik van de jachthaven de kosten van herstel van de brandschade voor haar rekening heeft genomen, is voldoende aannemelijk geworden dat Nautic Boten, in de persoon van [A], de jachthaven op 11 oktober 2009 niet vrijwillig heeft verlaten, maar dat Hierro Limited haar de toegang heeft belet.

4.5. Het door Hierro Limited eigenmachtig beletten van de toegang tot de jachthaven aan Nautic Boten, in de persoon van [A], is een vorm van eigenrichting die gelet op het kortgedingvonnis van 7 mei 2009, waarin de vordering van Hierro Limited tot ontruiming is afgewezen, niet past. Uit de overwegingen van de Amsterdamse voorzieningenrechter volgt immers dat niet vaststaat dat Nautic Boten zonder recht of titel gebruik maakt van de jachthaven. Weliswaar is niet komen vast te staan dat Nautic Boten huurster is van de jachthaven, maar het tegendeel is evenmin komen vast te staan. De situatie van na het kortgedingvonnis van 7 mei 2009, waarbij Nautic Boten het feitelijk gebruik van de jachthaven had en waarbij het Hierro Limited niet was toegestaan de jachthaven te ontruimen, zal derhalve moeten worden hersteld. De vordering van Nautic Boten om Hierro Limited te veroordelen haar de ongehinderde toegang tot de jachthaven te verschaffen, zal daarom worden toegewezen.

4.6. De gevraagde machtiging om zonodig de toegang tot de jachthaven met behulp van de sterke arm van justitie of politie en op kosten van Hierro Limited te doen bewerkstelligen zal, als onweersproken, eveneens worden toegewezen. De voorzieningenrechter wijst er in dit verband op dat de deurwaarder op grond van artikel 2 van de Politiewet de hulp van de politie kan inschakelen. De vordering om Hierro Limited op vertoon van daartoe benodigde bescheiden te veroordelen in de executiekosten zal worden afgewezen, omdat nog niet vaststaat dat die kosten gemaakt zullen worden en, zo ja, in welke omvang.

4.7. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8. Hierro Limited zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nautic Boten worden begroot op:

- dagvaarding EUR 72,25

- vast recht 263,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.151,25

4.9. Nautic Boten heeft voorts gevorderd Hierro Limited te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Uit de door Nautic Boten in het geding gebrachte beslagstukken blijkt dat de voorzieningenrechter op 3 november 2009 de termijn waarbinnen Nautic Boten de eis in de hoofdzaak tegen Hierro Limited dient in te stellen heeft verlengd met 14 dagen. Nautic Boten heeft echter geen stuk, een deurwaardersexploit of aangetekende brief, overgelegd waaruit blijkt dat van deze verlenging mededeling is gedaan aan Hierro Limited. De voorzieningenrechter kan derhalve niet vaststellen of de verlenging ex artikel 700 lid 3 Rv haar werking heeft gehad. De voorzieningenrechter kan daarom evenmin vaststellen of de dagvaarding in dit kort geding, dat als hoofdzaak heeft te gelden, tijdig is uitgebracht en dus of daarmee het beslag in stand is gebleven. De gevorderde beslagkosten zullen daarom worden afgewezen.

4.10. Tot slot merkt de voorzieningenrechter op dat [L] namens Hierro Limited per brief van 25 juni 2010, voordat Nautic Boten had verzocht om vonnis te wijzen, aan de voorzieningenrechter heeft bericht dat hij meent dat [A] zich niet houdt aan de ter zitting gemaakte afspraken ten aanzien van het minnelijk overleg tussen partijen. Dat het minnelijk overleg tussen partijen kennelijk niet is geslaagd, is reden geweest voor Nautic Boten om vonnis te vragen en heeft voor het overige geen invloed op de beslissing in onderhavige zaak, nu de poging van partijen om (alsnog) een koopovereenkomst met betrekking tot de jachthaven tot stand te brengen niet het onderwerp vormt van dit kort geding. De voorzieningenrechter heeft derhalve de inhoud van voornoemde brief buiten beschouwing gelaten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Hierro Limited om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis Nautic Boten, onder terhandstelling van alle (reserve)sleutels van de sloten van het toegangshek tot de jachthaven, de ongehinderde toegang tot de Jachthaven te verschaffen en te blijven verschaffen,

5.2. veroordeelt Hierro Limited om aan Nautic Boten een dwangsom te betalen van EUR 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 100.000,00 is bereikt,

5.3. machtigt Nautic Boten om met behulp van de sterke arm van justitie en politie de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen, indien Hierro Limited in gebreke blijft aan het onder 5.1 van dit vonnis bepaalde te voldoen,

5.4. veroordeelt Hierro Limited in de proceskosten, aan de zijde van Nautic Boten tot op heden begroot op EUR 1.151,25, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. weigert de meer of anders gevraagde voorzieningen.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, bijgestaan door mr. J. van der Kluit, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2010.?