Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM9662

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
24-06-2010
Datum publicatie
30-06-2010
Zaaknummer
450382 CV EXPL 10-110
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Conformiteit. Eiser heeft twee banden van de auto die hij van gedaagde heeft gekocht, vervangen door banden van een ander merk. Door het hoogteverschil tussen de voor- en achterbanden is schade ontstaan aan de tussenbak. Eiser vordert vergoeding van de reparatiekosten. Gedaagde betwist de vordering en voert aan dat eiser de instructies uit het met de auto meegeleverde instructieboekje niet juist heeft opgevolgd.

De kantonrechter is van oordeel dat de in het instructieboekje gegeven instructies op geen enkele wijze doen vermoeden dat het niet naar de letter opvolgen hiervan ernstige schade aan de tussenbak van de auto tot gevolg zal hebben. Eiser behoefde dus niet bedacht te zijn op het ontstaan van die schade. Er is sprake van een gebrek aan de auto waarvoor de verkoper aansprakelijk is. De vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 450382 CV EXPL 10-110

datum uitspraak: 24 juni 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr H.J. de Groot

tegen

V.o.f. Garage De Bilt

te De Bilt

[gedaagde 2]

te [woonplaats]

[gedaagde 3]

te [woonplaats]

gedaagden

verder gezamenlijk te noemen De Bilt

gemachtigde mr D. van Loo

De procedure

[eiser] heeft De Bilt gedagvaard op 22 december 2009. De Bilt heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 18 februari 2010 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 15 maart 2010 en waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

Vervolgens heeft De Bilt ter rolle van 29 april 2010 een akte genomen, op de inhoud waarvan [eiser] heeft gereageerd in een antwoordakte.

De feiten

De Bilt heeft in 2004 aan [eiser] een auto verkocht en geleverd waarop een garantieperiode van 3 jaar van toepassing was. Na het verstrijken daarvan is de onderhavige schade ontstaan, die in de zomer van 2009 in opdracht van [eiser] is gerepareerd.

Om de wielen van de ene as van de auto waren in opdracht van [eiser] banden gemonteerd van het merk Michelin, terwijl om de wielen van de andere as banden gemonteerd waren van het merk Hankook. De typeaanduiding van de Michelin banden kwam overeen met de typeaanduiding welke genoemd wordt op het plaatje in de linkerdeurstijl van de auto.

De vordering

[eiser] vordert (samengevat) hoofdelijke veroordeling van De Bilt tot betaling van een bedrag van € 3.994,95 met rente en kosten. [eiser] legt aan de vordering ten grondslag dat De Bilt hem een (nieuwe) auto heeft geleverd (een Kia Sorento met kenteken [kenteken]) die na enige tijd schade opliep aan de tussenbak. Die schade werd veroorzaakt door een hoogteverschil tussen de om de voor- en achteras gemonteerde banden.

[eiser] meent dat De Bilt hem niet heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade en dat hij daarop bij normaal gebruik van de auto ook niet bedacht hoefde te zijn; daarom vordert hij vergoeding van de reparatiekosten groot € 3.544,95 vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten.

Het verweer

De Bilt betwist de vordering. Zij voert aan dat [eiser] de schade aan zichzelf te wijten heeft omdat hij de instructies uit het met de auto meegeleverde instructieboekje niet juist heeft opgevolgd.

De beoordeling van het geschil

Ter comparitie is gebleken dat de schade aan de auto van [eiser] door De Bilt wordt geweten aan het feit dat [eiser] banden had laten monteren om de vooras van een ander merk dan de reeds om de achteras aanwezige banden, waarna sprake was van een verschil in omtrek van de banden van voor- respectievelijk achteras; daardoor raakte de tussenbak beschadigd.

Volgens De Bilt vermeldt het bij de auto behorende instructieboekje dat steeds vier banden moeten worden gemonteerd die alle moeten voldoen aan dezelfde specificaties en die van dezelfde kwaliteit moeten zijn. Door die instructie niet op te volgen heeft [eiser] de schade zelf veroorzaakt, aldus De Bilt.

Door [eiser] is daartegenover gesteld dat het instructieboekje weliswaar in algemene termen aanbeveelt om steeds dezelfde banden gemonteerd te houden, maar dat het niet opvolgen van dat advies in verband wordt gebracht met veiligheid en prestaties van de auto. Met geen woord wordt gerept over mogelijke mechanische schade aan het voertuig zelf, aldus [eiser].

Aan het eind van de comparitie is afgesproken dat De Bilt in een akte nader uiteen zou zetten waarom de fabrikant van de auto meent dat de klant aan de hand van de desbetreffende tekst in het instructieboekje moet begrijpen dat het niet opvolgen van het voorschrift om vier onderling gelijke banden te monteren schade aan de tussenbak tot gevolg kan (of zal) hebben.

In haar akte heeft De Bilt benadrukt dat Kia meent in het instructieboek duidelijk te hebben vermeld dat altijd sprake moet zijn van 4 dezelfde banden, die tegelijkertijd vervangen dienen te worden.

De kantonrechter stelt vast dat De Bilt aan de hand van de door haar overgelegde bescheiden voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat inderdaad de fabrikant van deze auto aan de eigenaren/gebruikers ervan het volgende voorschrijft: “Uw auto is voorzien van banden die ontworpen zijn voor veilige rij- en stuureigenschappen. Gebruik geen banden en velgen met een andere maat of van een ander type dan de banden en velgen die oorspronkelijk op de auto zaten. Dit kan de veiligheid en prestaties van uw auto nadelig beïnvloeden, wat kan leiden tot ernstig letsel doordat de auto onbestuurbaar wordt of over de kop slaat. Zorg er bij het vervangen van de wielen voor dat alle vier wielen dezelfde velgmaat, dezelfde bandenmaat, dezelfde profieldikte en hetzelfde draagvermogen hebben. Gebruik ook altijd velgen en banden van hetzelfde merk.”

Indien deze tekst al niet letterlijk stond vermeld in het aan [eiser] geleverde instructieboekje, dan was de tekst in het aan hem geleverde exemplaar in elk geval van een vergelijkbare strekking.

Alhoewel deze tekst op zichzelf beschouwd duidelijk is, kan de kantonrechter De Bilt toch niet volgen in haar stelling dat [eiser] de aan de tussenbak veroorzaakte schade aan zichzelf te wijten heeft door de instructies van Kia, als hiervoor genoemd, niet op te volgen.

Immers, [eiser] baseert diens vordering op de stelling dat De Bilt aan hem een auto heeft geleverd die niet alle eigenschappen bezit die men bij normaal gebruik redelijkerwijs van een dergelijke auto mag verwachten, wat volgens [eiser] volgt uit het feit dat hij na lezing van het instructieboekje niet bedacht behoefde te zijn op het tenietgaan van de tussenbak als gevolg van het vervangen van twee banden door twee andere van dezelfde specificaties maar een ander merk.

Deze stelling van [eiser] is naar ’s kantonrechters oordeel juist.

De door Kia in het instructieboek van de onderhavige auto gegeven aanwijzingen c.q. voorschriften zijn blijkens hun bewoordingen geplaatst in het kader van de veiligheid van (het rijden met) de auto; op geen enkele wijze doet de tekst waarop Kia – en met haar nu De Bilt – zich beroept vermoeden dat het niet naar de letter opvolgen van deze aanwijzing ernstige schade aan de tussenbak van de auto tot gevolg zal hebben omdat, zoals in het onderhavige geval volgens partijen het geval was, de achterbanden enkele millimeters profiel minder hadden dan de voorbanden.

Dat een dergelijk verschijnsel tot zulke ernstige schade aan de auto leidt is iets waarop de gemiddelde bestuurder die overigens de auto normaal gebruikt – het tegendeel is wat [eiser] betreft gesteld noch gebleken – niet bedacht hoeft te zijn; in het onderhavige geval kan dan ook naar het de kantonrechter voorkomt gesproken worden van een gebrek aan de auto waarvoor De Bilt als verkoper aansprakelijk is.

De vordering wordt dan ook toewijsbaar geoordeeld.

De proceskosten komen voor rekening van De Bilt omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling aan [eiser] van € 3.994,95 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 22 december 2009 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiser] tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 105,63

vastrecht € 208,00

salaris gemachtigde € 500,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr B. Doorewaard Boekhout bijgestaan door de griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.