Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM5877

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-04-2010
Datum publicatie
26-05-2010
Zaaknummer
448271 CV EXPL 09-14536
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, een makelaarskantoor, heeft in opdracht en voor rekening van gedaagden een taxatierapport opgesteld. Gedaagden hebben aangegeven het door eiseres ter zake gefactureerde bedrag niet te zullen betalen, omdat het taxatierapport fouten bevatte. Na aanmaning hebben gedaagden de factuur alsnog voldaan. Eiser vordert thans veroordeling van gedaagden tot betaling van de incassokosten. De vordering wordt toegewezen.

De proceskosten worden gecompenseerd, omdat naar het oordeel van de kantonrechter door de wijze waarop eiseres haar aanmaningen heeft verwoord, de veronderstelling van gedaagden is gevoed dat zij in deze procedure hun inhoudelijke bezwaren tegen de kwaliteit van het taxatierapport aan de orde konden stellen. Daardoor valt te begrijpen dat gedaagden deze procedure hebben afgewacht om hun inhoudelijke verweer te laten toetsen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 448271 CV EXPL 09-14536

datum uitspraak: 7 april 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

Nispeling Makelaardij B.V.,

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

hierna te noemen Nispeling Makelaardij

gemachtigde dhr. J.G.M. Dekkers van Geerlings & Hofstede gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagden],

te [woonplaats],

gedaagden,

hierna te noemen [gedaagden],

procederend in persoon.

De procedure

Nispeling Makelaardij heeft [gedaagden] gedagvaard op 7 december 2010. [gedaagden] hebben schriftelijk geantwoord. De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 27 januari 2010 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 9 maart 2010 en waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1. [gedaagden] hebben in oktober 2008 een woning gekocht aan het [adres] te [woonplaats]. Ten behoeve van de financiering is de woning getaxeerd door Nispeling Makelaardij.

2. Nispeling Makelaardij heeft op 16 oktober 2008 het taxatierapport met de bijbehorende nota van in totaal € 526,58 aan [gedaagden] gestuurd. [gedaagden] hebben de nota niet voldaan.

3. Bij brief van 2 december 2008 heeft Nispeling Makelaardij een betalingsherinnering gestuurd.

4. Bij brief van 20 januari 2009 hebben [gedaagden] onder meer aan Nispeling Makelaardij geschreven:

(…). U heeft een aankooptaxatie gedaan van de woning [adres]. Er stonden een aantal onjuistheden in deze taxatie. (…). Voor een dergelijke taxatie zijn wij niet bereid te betalen, zeker niet nu wij er via de verkopend makelaar op hebben moeten wijzen dat er fouten en onjuistheden in het taxatierapport vermeld stonden. U had zelf al aangegeven bij de verkopend makelaar dat de taxatie niet betaald hoefde te worden als we het er niet mee eens waren. Wij nemen aan dat u niet verder op betaling zult aandringen en dat de factuur komt te vervallen. (….).

5. Bij brief van 22 januari 2009 heeft Nispeling Makelaardij schriftelijk onder meer als volgt gereageerd: Wij dringen aan op volledige betaling van de taxatiekosten en zullen zo nodig dit middels juridische maatregelen afdwingen.

6. Bij brief van 23 januari 2009 zijn [gedaagden] nogmaals gesommeerd de factuur te betalen.

7. Naar aanleiding van de door Geerlings & Hofstede verstuurde sommaties op 10 maart 2009 en 28 juni 2009, hebben [gedaagden] 30 juni 2009 geschreven:

“(…) hebben wij besloten om, ter voorkoming van een ellenlange discussie, uw cliënt een bedrag van EUR 526,58 toe te kennen, welk bedrag wij heden onder voorbehoud van alle rechten en weren naar de rekening van uw cliënt hebben overgemaakt. Wij beschouwen dit dossier als gesloten. (…)”.

8. Bij brief van 9 juli 2009 heeft Geerlings & Hofstede [gedaagden] gesommeerd de incassokosten van € 78,99 en rente van € 19,72, totaal € 98,71 te betalen.

9. Bij brief van 23 oktober 2009 zijn [gedaagden] wederom gesommeerd de incassokosten en rente te betalen voor een totaalbedrag van € 104,62.

De vordering

Nispeling Makelaardij vordert (samengevat) hoofdelijke veroordeling van [gedaagden] tot betaling van € 150,00 aan incassokosten met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van deze procedure.

De bij dagvaarding gevorderde rente heeft Nispeling Makelaardij ter zitting ingetrokken.

Nispeling Makelaardij legt aan de vordering ten grondslag dat [gedaagden] niet tijdig hebben voldaan aan de verplichting tot betaling van de hoofdsom van € 526,58, uit hoofde van de door hun verstrekte opdracht tot het uitvoeren van een taxatie. [gedaagden] hebben de hoofdsom op 30 juni 2009 voldaan. Vóor die datum heeft Nispeling Makelaardij incassowerkzaamheden verricht en laten verrichten, welke kosten [gedaagden] dan ook aan Nispeling Makelaardij verschuldigd zijn.

Het verweer

[gedaagden] betwisten de vordering. Zij voeren aan - kort samengevat - dat de taxatie ondeugdelijk is uitgevoerd en dat het taxatierapport relevante onjuistheden bevat. Na overleg met de verkopend makelaar is aan [gedaagden] toegezegd dat er een aangepast rapport zou komen. [gedaagden] hebben nooit een aangepast rapport ontvangen. Om aan de discussie een einde te maken, hebben zij uiteindelijk op 30 juni 2009 het bedrag van € 526,58 voldaan.

De beoordeling van het geschil

[gedaagden] hebben uiteindelijk, op 30 juni 2009 het aan hen in rekening gebrachte bedrag van € 526,58 aan Nispeling Makelaardij betaald. Zij voeren aan dat zij dit bedrag onder protest hebben betaald, zodat hun klachten over de door Nispeling Makelaardij geleverde prestatie in dit geding moeten worden meegewogen bij de beoordeling of [gedaagden] het factuur bedrag moeten betalen.

Dit verweer wordt verworpen. Met de betaling van het factuurbedrag van € 526,58 op 30 juni 2009 hebben [gedaagden] de vordering van Nispeling Makelaardij in hoofdsom erkend. Dit zou slechts anders kunnen zijn als is komen vast te staan dat de betaling onder uitdrukkelijk protest is gedaan, en daarvan is niet gebleken. Nispeling Makelaardij vordert in dit geding ook geen betaling van de genoemde factuur, maar eist (slechts) betaling van incassokosten en rente.

Ten aanzien van de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten geldt dat uit de door Nispeling Makelaardij overgelegde stukken voldoende blijkt dat zij kosten heeft gemaakt om de vordering buiten rechte betaald te krijgen. Deze buitengerechtelijke werkzaamheden zijn aan te merken als redelijke kosten die voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komen, en wel voor een bedrag overeenkomstig het in rapport Voorwerk II vastgelegde geldende tarief van € 150,00.

De veronderstelling van [gedaagden] dat zij in deze procedure hun inhoudelijke bezwaren tegen de kwaliteit van het taxatierapport aan de orde konden stellen, is van de zijde van Nispeling Makelaardij gevoed door de wijze waarop zij haar aanmaningen heeft verwoord. In de brieven van 9 juli 2009 en 23 oktober 2009 sommeert de deurwaarder immers nog steeds tot betaling van de hoofdsom (en incassokosten), waarna de betaling van 30 juni 2009 in mindering wordt gebracht. Ook in de dagvaarding wordt de nota van

€ 526,58 nog als hoofdsom in de specificatie van de vordering genoemd. Door aldus [gedaagden] op het verkeerde been te zetten, valt te begrijpen dat zij deze procedure hebben afgewacht om hun inhoudelijke verweer te laten toetsen. Het had op de weg van Nispeling Makelaardij gelegen om voorafgaand aan deze procedure, en in elk geval in het lichaam van de dagvaarding, eenduidig tot uitdrukking te brengen dat de vordering nog uitsluitend over de kosten en rente gaat.

In de gegeven omstandigheden ziet de kantonrechter dan ook aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren. Dit betekent dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagden] tot betaling aan Nispeling Makelaardij van € 150,00 aan incassokosten,

- compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.