Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM4439

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-04-2010
Datum publicatie
20-05-2010
Zaaknummer
08/6366
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Verweerder heeft bij de indeling van het apparaat "ontvangst antenne voor draagbare toestellen" alleen de zendcapaciteiten in aanmerking genomen en ten onrechte het onderdeel multidirectioneel buiten beschouwing gelaten. Het begrip telecommunicatie ziet niet alleen op multidirectionele communicatieproducten. Indeling onder de goederencode 8504 4030 van de GN, omdat het product een statische omvormer is van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 08/6366

Uitspraakdatum: 14 april 2010

Uitspraak in het geding tussen

X, gevestigd te Z, eiseres,

gemachtigde: [naam],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Y, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Verweerder heeft aan eiseres op 13 november 2007 onder kenmerk [nummer] een bindende tariefinlichting (hierna: bti) verstrekt.

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de bti gehandhaafd.

1.3. Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 maart 2010. Gemachtigde van eiseres is daar verschenen. Namens verweerder is verschenen [naam], vergezeld van [naam]. Partijen hebben ieder een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en elkaar.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Op 30 juli 2007 heeft A namens eiseres een aanvraag ingediend voor een bti. De goederen zijn op de aanvraag als volgt omschreven: “[typenummer] voeding specifiek ontworpen voor en enkel gebruikt in de (ontvangst) antenne-inrichting voor de [type] series” van producent B, zijnde een ontvangst antenne voor draagbare toestellen van post 8517” (hierna het product). Eiseres wenst het product in te delen onder code 8504 4030 90 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN) als statische omvormers van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatisch gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.

2.2. Op de bti wordt het product in vak 7 als volgt omschreven:

“Een elektronische assemblage, zijnde een statische omvormer ([type] power supply) voor inbouw in een draadloos zend- en ontvangstsysteem dat gebruikt wordt in zalen en op podia ed. Het apparaat heeft onder andere de volgende kenmerken:

- 10 -18 Vdc wide input range;

- input peak voltage up to 35V DC;

- 2 output voltages (8V2, -8V2);

- uitgang beveiliging voor te hoge of te lage spanning;

- met ruisonderdrukker;

- afmetingen van ongeveer 50 x 50 x 30 mm.

De kenmerkende hoofdfunctie van het apparaat is het omvormen van elektriciteit zoals bedoeld bij post 8504 van de Gecombineerde Nomenclatuur.”

Verweerder heeft het product ingedeeld onder de goederencode 85044090 van de GN.

3. Geschil

Het geschil betreft de vraag of het product moet worden ingedeeld onder postonderverdeling 8504 4030 als statische omvormer van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, zoals eiseres voorstaat, of dat het product moet worden ingedeeld onder postonderverdeling 8504 4090 als andere statische omvormers, zoals verweerder van mening is. Daarnaast richt het geschil zich op de vraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor een integrale kostenvergoeding op zijn plaats is.

4. Van belang zijnde posten

Postonderverdeling 8504 4030

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters)

(…)

8504 40 - statische omvormers

8504 4030 - - van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen (…)

Postonderverdeling 8504 4090

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters)

(…)

8504 40 - statische omvormers

- - andere

- - - andere

- - - - andere

8504 4090 - - - - - andere

5. Standpunten van partijen

5.1. Eiseres is van mening dat het begrip telecommunicatie naar normaal taalgebruik moet worden opgevat. Eiseres wijst in dit verband naar de uitleg van het begrip telecommunicatie in het woordenboek van “Van Dale”. Hierin staat het begrip telecommunicatie voor: “Telecommunicatie: communicatie over grote afstand d.m.v. telegrafie, telefoon, radio, radar en t.v.,;”. Voorts verwijst eiseres naar de definitie in Wikipedia. Het product functioneert als statische omvormer in een toestel dat spraak draadloos overbrengt, middels radio golven, van de ene plek naar de andere. Het product is ontwikkeld voor en wordt enkel gebruikt als omvormer in een ontvangstmodule (antenne-inrichting) van een telecommunicatieapparaat. Het is een omvormer gebruikt in een toestel voor telecommunicatie. Dergelijke omvormers staan in post 8504 4030.

5.2. Verweerder is van mening dat dergelijke statische omvormers ingedeeld moeten worden onder 8504 4090. Indeling onder 8504 4030 is niet mogelijk omdat het product niet wordt gebruikt in een telecommunicatietoestel. Het product wordt gebruikt in combinatie met een ontvangstantenne-inrichting voor een draadloos systeem voor spraak. Communicatie is multidirectioneel (één of meer zenders en één of meer ontvangers). Hier gaat het echter om een spraaksysteem dat alleen signalen ontvangt, versterkt en via geluidsboxen doorgeeft. Indeling moet daarom plaatsvinden onder 8504 4090. Verweerder wijst hierbij op de overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten (ITA). Door deze overeenkomst heeft een uitbreiding in de GN plaatsgevonden van zogenaamde nulposten. Consumentengoederen moeten evenwel van deze nulposten worden uitgesloten.

6. Beoordeling van het geschil

6.1. Eiseres heeft ter zitting onweersproken gesteld dat het product multidirectioneel is in die zin dat het is voorzien van aansluitmogelijkheden om zowel te zenden als te ontvangen. Eiseres heeft voorts onweersproken gesteld dat de verbindingen zowel draadloos - over een reikwijdte van 200 à 300 meter - als via de kabel kunnen plaatsvinden. Verweerder erkent deze kenmerken van het product niet te hebben onderzocht. Verweerder is bij de behandeling van de aanvraag uitgegaan van een apparaat voor zaalversterking en heeft aldus alleen de zendcapaciteiten van het product in aanmerking genomen en op grond daarvan geconcludeerd dat het product niet multidirectioneel is hetgeen voor hem reden was het product niet in te delen als ‘statische omvormer van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen’. Verweerder sluit niet uit dat het product, gelet op de door eiseres gestelde ontvangstcapaciteiten daarvan, toch kan worden ingedeeld onder de goederencode 8504 4030 van de GN, zoals eiseres wenst. Hij verzoekt de rechtbank nader onderzoek aan het product te mogen doen. De rechtbank wijst dit verzoek af. Immers, het niet volgen van de indeling volgens het verzoek in de GN is gebaseerd op verweerders stelling dat het product daarvoor multidirectioneel moet zijn. In het licht van die stelling had het in de rede gelegen dat verweerder zijn onderzoek aan het product in het bijzonder op dit kenmerk had gericht, zulks te meer omdat de productinformatie aanwijzingen bevat (o.a. aansluitmogelijkheid van een headset) waaruit de aanwezigheid van dit kenmerk kan worden afgeleid. Uit de stukken van het geding blijkt niet dat verweerder het product op dit kenmerk heeft onderzocht hetgeen voor zijn (bewijs)risico dient te blijven.

6.2. De rechtbank heeft voorts reden om het verzoek van verweerder af te wijzen, omdat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat het begrip telecommunicatie moet worden opgevat in de zin die verweerder voorstaat, namelijk dat dit begrip enkel ziet op multidirectionele communicatieproducten en dus niet op producten waarmee enkel kan worden verzonden of ontvangen. Verweerder heeft geen goede onderbouwing van zijn strikte opvatting kunnen geven. Verweerder verwijst naar de opname van post 8517 in lijst A (producten vrij van rechten) bij de ITA. In deze post worden genoemd:

“Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems; videophones”.

Verweerder verklaart echter niet waarom de opname van deze post in deze bijlage ertoe zou nopen telecommunicatie enkel op te vatten als multidirectionele communicatie. De rechtbank volgt verweerder voorts niet omdat in deze bijlage verschillende producten voor telecommunicatiegebruik zijn opgenomen die niet multidirectioneel zijn, zoals microfoons (post 8518 10) en luidsprekers (post 8518 29).

6.3. Nu verweerder zijn stelling niet, dan wel onvoldoende heeft onderbouwd is de rechtbank van oordeel dat het product moet worden ingedeeld onder de goederencode 8504 4030 van de GN, omdat het product een statische omvormer is van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen. Het gelijk is aan eiseres.

6.4. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard.

7. Proceskosten

7.1. De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de proceskosten volgens het tarief van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit). Voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand zijn de kosten vastgesteld op € 966 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt voor het verschijnen op de hoorzitting met een waarde per punt van € 161, 1 punt voor het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1).

7.2. De rechtbank ziet geen aanleiding verweerder te veroordelen tot een integrale proceskostenvergoeding in de zin van artikel 2, derde lid, van het Besluit. De stelling van eiseres dat verweerder zich niet heeft gehouden aan de wettelijke regels maar zich kennelijk heeft laten leiden door fiscaal-politieke motieven, acht de rechtbank niet dan wel onvoldoende onderbouwd. De rechtbank constateert een verschil van inzicht tussen partijen over de indeling in de GN van het product. De rechtbank acht het door eiseres aangevoerde onvoldoende om bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit te kunnen aannemen.

8. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de bindende tariefinlichting en draagt verweerder op een bindende tariefinlichting af te geven met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 966;

-gelast dat de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) het door eiseres betaalde griffierecht van € 288 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 14 april 2010 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Roke, voorzitter, mr. A. van Dongen en mr. C.J. Hummel, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. de Jong, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.