Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM3339

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-02-2010
Datum publicatie
04-05-2010
Zaaknummer
445725 /CV EXPL 09-13498
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Opposante, leverancier van een tafel met eetstoelen, is bij verstek veroordeeld tot betaling aan (thans) geopposeerde van het aankoopbedrag van de tafel, na ontbinding door geopposseerde van de koopovereenkomst wegens non-conformiteit. Opposante voert aan dat de eventuele gebreken van de tafel de ontbinding van de koopovereenkomst niet rechtvaardigen en vordert vernietiging van het verstekvonnis.

Naar het oordeel van de kantonrechter staat vast dat de tafel non-conform was en dat, hoewel opposante daartoe meerdere malen in de gelegenheid is gesteld en zij diverse pogingen heeft ondernomen om geopposeerde tegemoet te komen, herstel of vervanging onmogelijk is gebleken. Gelet hierop en op de ernst van de vastgestelde gebreken, had geopposeerde ingevolge artikel 7:22 BW de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Het verstekvonnis wordt bekrachtigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 445725 /CV EXPL 09-13498

datum uitspraak: 17 februari 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

WORLDWIDE ART B.V.

te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer,

opposante

hierna te noemen Worldwide

gemachtigde mr. J.L. Stoevenbeld

tegen

[geopposeerde]

te [woonplaats]

geopposeerde

hierna te noemen [geopposeerde]

gemachtigde: mr. L. Greebe

De procedure

Worldwide heeft [geopposeerde] gedagvaard op 13 november 2009 met mededeling dat zij in verzet komt tegen het verstekvonnis van 28 oktober 2009 (zaak/rolnr.: 442845 / CV EXPL

09-12132). De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 9 december 2009 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 19 januari 2010 en waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1. Op 21 juli 2008 heeft [geopposeerde] bij Worldwide een eettafel en zes stoelen gekocht. Voor de tafel heeft [geopposeerde] € 1.649,- incl. BTW betaald en voor de stoelen € 1.500,- waarbij [geopposeerde] per stoel een korting van € 19,- heeft gekregen. [geopposeerde] heeft

€ 1.000,- aanbetaald.

2. De tafel en stoelen zijn op 28 juli 2008 afgeleverd, waarbij [geopposeerde] nog eens € 999,- heeft betaald. Het restant ad € 1.500,-- diende [geopposeerde] in termijnen van € 250,- per maand af te betalen, waarbij de eerste termijn in augustus 2008 verschuldigd was.

3. Naar aanleiding van een klacht van [geopposeerde] over het wiebelen van de tafel is op 1 oktober 2008 een medewerker van Worldwide bij [geopposeerde] langsgekomen om de tafel te repareren.

4. [geopposeerde] was hierover niet tevreden en heeft op 3 oktober 2008 wederom bij Worldwide geklaagd.

5. Naar aanleiding daarvan is op 11 oktober 2008 een medewerker van Worldwide bij [geopposeerde] langsgekomen, maar partijen konden niet tot een bevredigende oplossing komen.

6. [geopposeerde] heeft vervolgens (per november 2008) de betaling van de maandelijkse termijnen ad € 250,- gestaakt.

7. Partijen zijn in november 2008, door tussenkomst van hun gemachtigden, overeengekomen dat [geopposeerde] de achterstallige termijnen (ad in totaal € 500,-) zou storten op de tussenrekening van zijn gemachtigde en dat Worldwide hem in plaats van de aanvankelijk geleverde tafel het showroommodel, zou leveren. Dit heeft plaatsgevonden op 20 december 2008.

8. Bij brief van 29 december 2008 heeft de gemachtigde van [geopposeerde] aan de gemachtigde van Worldwide geschreven:

“Op 20 december 2008 heeft uw cliënte uiteindelijk de stoel en de tafel afgeleverd. Cliënt heeft moeten constateren dat de tafel non-conform is. 4 van de 8 moeren van één tafelpoot pasten niet. Verder is gebleken dat de tafel krom is waardoor de glasplaat niet goed op de tafel past. Er is ruimte tussen de glasplaat en de tafel in het midden en in één hoek van de tafel. Ook is er een figuurtje in de vorm van een blad afgebroken. (..) Namens cliënt stel ik uw cliënte thans nog eenmaal in de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen na heden de verplichtingen uit de overeenkomst naar behoren na te komen en alsnog een deugdelijke tafel te leveren. Zo nee, dan kunt u de overeenkomst reeds nu voor alsdan als ontbinden beschouwen.”

9. Bij brief van 21 januari 2008 heeft de gemachtigde van Worldwide betwist dat de tafel non-conform zou zijn en aanspraak gemaakt op betaling van het nog openstaande bedrag van € 500,-.

10. In haar brief van 27 februari 2008 heeft de gemachtigde van [geopposeerde] de koopovereenkomst voor wat betreft de tafel ontbonden, Worldwide in de gelegenheid gesteld om de tafel te komen ophalen en aanspraak gemaakt op terugbetaling van de koopsom.

11. In reactie daarop heeft de gemachtigde van Worldwide bij brief van 9 maart 2009 geschreven:

“De tafel zou slechts kleine gebreken vertonen, zo begreep ik van cliënte, hetgeen cliënte overigens steeds heeft betwist. In ieder geval rechtvaardigen de vermeende kleine gebreken geen algehele ontbinding van de koopovereenkomst. Een gedeeltelijke ontbinding van de koopsom met een reductie van € 500,- is meer dan redelijk te noemen. Cliënte doet haar voorstel gestand, inhoudende dat uw cliënt de € 500,- die hij nog verschuldigd is voor de geleverde stoelen, niet hoeft te voldoen, ter compensatie van de door uw cliënt gestelde gebreken aan de geleverde tafel.”

12. In opdracht van [geopposeerde] heeft J. Pijsel van Expertise Pool Nederland op 7 april 2009 de tafel geïnspecteerd. Worldwide is telefonisch en schriftelijk uitgenodigd om de inspectie bij te wonen, maar was daarbij niet aanwezig.

13. In het expertiserapport van Pijsel d.d. 6 mei 2009 staat vermeld:

“De staalconstructie is op de staander gemonteerd met bouten, maar door het gewicht blijft het tafelblad wiebelen. Daarbij constateerden wij dat de houten omlijsting niet vlak is waardoor een open ruimte ontstaat tussen glasplaat en omlijsting. Tevens is het sierwerk op één plaats afgebroken, waardoor een scherpe rand is ontstaan. (..)

Conclusie:

Wij menen dat de constructie zich niet leent voor een dergelijk object, gezien het gewicht van de glasplaat, staalconstructie en houten omlijsting.

Mogelijk dat de speling kan worden opgelost door er eventueel massieve tafelpoten onder te monteren of de staalconstructie dusdanig aan te passen dat wiebelen onmogelijk wordt. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn achten wij het niet verstandig op deze manier het probleem op te lossen. Ook een waardevermindering is niet van toepassing, gezien het feit dat de tafel eigenlijk onbruikbaar is voor het doel waarvoor deze is geproduceerd.”

14. Bij brief van 26 mei 2009 heeft de gemachtigde van [geopposeerde] voornoemd rapport aan de gemachtigde van Worldwide toegezonden en vastgehouden aan de eerder ingeroepen ontbinding.

15. Bij brief van 13 juli 2009 heeft de gemachtigde van Worldwide geschreven:

“Cliënte is bereid de poten van de tafel te vervangen door massieve poten. Cliënte heeft de poten reeds laten vervaardigen en is bereid deze bij uw cliënt thuis af te leveren, opdat de poten aldaar verwisseld kunnen worden. (..) Aangezien de poten erg zwaar zijn, ze zij immers geheel van beton, is het voor cliënte niet mogelijk om onverrichter zake weer te vertrekken als uw cliënt niet thuis zou zijn.”

16. Bij brief van 21 juli 2009 heeft de gemachtigde van [geopposeerde] aangegeven dat [geopposeerde] geen vertrouwen had in de voorgestelde oplossing, die bovendien niet alle gebreken aan de tafel zou kunnen verhelpen. [geopposeerde] hield vast aan de ontbinding.

Het verstekvonnis

Bij het verstekvonnis heeft de kantonrechter Worldwide overeenkomstig de vordering van [geopposeerde] veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 1.149,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 augustus 2009 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad € 178,50 en vermeerderd met de expertisekosten ad € 232,05 en de proceskosten.

De vordering in oppositie

Worldwide vordert kort gezegd nietigverklaring van het verstekvonnis en afwijzing van de oorspronkelijke vordering. Worldwide voert aan dat de eventuele gebreken van de tafel de ontbinding van de koopovereenkomst niet rechtvaardigen mede gelet op de omstandigheid dat Worldwide steeds aan de klachten van [geopposeerde] gehoor heeft gegeven, de tafel heeft vervangen door een model dat [geopposeerde] zelf had uitgekozen en zich ook nog bereid heeft verklaard de poten te vervangen door massieve poten en een korting van € 500,- te verlenen.

Het verweer in oppositie

[geopposeerde] stelt daartegenover dat uit het door hem overgelegde expertiserapport blijkt dat de tafel zodanige gebreken vertoont dat ontbinding gerechtvaardigd is. Worldwide is meermalen in de gelegenheid gesteld een deugdelijke tafel te leveren, maar is daartoe niet in staat gebleken.

De beoordeling van het geschil

1. Het gaat in deze om de beantwoording van de vraag of de door [geopposeerde] gestelde gebreken aan de tafel van dien aard zijn, dat hij op grond daarvan tot ontbinding van de koopovereenkomst mocht overgaan. Uitgangspunt daarbij is dat de koop kan worden gekwalificeerd als een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW. Daarvoor geldt dat de afgeleverde zaak moet voldoen aan de overeenkomst, hetgeen niet het geval is indien deze zaak, mede gelet op de aard ervan en de mededelingen van de verkoper, niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, zie artikel 7:17 BW.

Voor consumentenkoop geldt meer in het bijzonder dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking zich binnen zes maanden na aflevering openbaart, zie artikel 7:18 BW.

2. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit het expertiserapport zoals [geopposeerde] dat in het geding heeft gebracht, voldoende dat de afgeleverde tafel niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Immers de constructie is ongeschikt, waardoor speling ontstaat en de tafel wiebelt. Blijkens het rapport is het gebrek zodanig ernstig dat de tafel eigenlijk onbruikbaar is als eettafel. Daarnaast is ook het sierwerk op één plaats afgebroken.

3. De niet nader onderbouwde stelling van Worldwide dat de tafel geen (ernstige) gebreken vertoont, is met het expertiserapport voldoende weerlegd, temeer nu vaststaat dat de gebreken aan de tafel zich al binnen twee maanden na aflevering hebben geopenbaard. De kantonrechter gaat aan die stelling dan ook voorbij. Ook de stelling van Worldwide dat [geopposeerde] gelet op de door hem betaalde prijs geen volledig stabiele tafel mocht verwachten, wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat de prijs niet zodanig laag is dat de [geopposeerde] geen eisen aan de kwaliteit zou kunnen stellen, geldt dat het volgens het expertiserapport niet alleen gaat om mindere stabiliteit, maar om een tafel die überhaupt niet geschikt is voor gebruik als eettafel.

4. Dat op verzoek van [geopposeerde] de eerste tafel is vervangen door het showroommodel omdat deze niet zou wiebelen, doet aan het voorgaande niet af. Na aflevering bleek immers dat ook deze tafel wiebelde en blijkens het expertiserapport wordt dat veroorzaakt door een ondeugdelijke constructie, hetgeen dus geldt voor alle tafels van dit model en waarvan aangenomen mag worden dat dit voor [geopposeerde] niet aanstonds duidelijk was. Voorts volgt uit het aanbod van Worldwide om de poten te vervangen door massieve poten, dat ook zij, vermoedelijk ingegeven door het expertiserapport, inziet dat de tafel gebrekkig is.

5. Volgens Worldwide was haar aanbod tot het leveren van massieve poten al dan niet in combinatie met haar aanbod om een korting van € 500,-- op de koopsom te geven, van dien aard dat de ontbinding van de koopovereenkomst niet meer gerechtvaardigd is. Deze stelling gaat evenmin op. Niet alleen zou de tafel hierdoor vrijwel onverplaatsbaar worden (zie ook onder 15 van de feiten geciteerde brief), maar zou bovendien de ondeugdelijkheid van de constructie niet zijn verholpen. De korting van € 500,- is niet evenredig met de vastgestelde ernstige gebreken aan de tafel.

6. De conclusie van het voorgaande is dat de tafel non-conform was en dat, hoewel Worldwide daartoe meerdere malen in de gelegenheid is gesteld en zij diverse pogingen heeft ondernomen om [geopposeerde] tegemoet te komen, herstel of vervanging onmogelijk is gebleken. Gelet hierop en op de ernst van de vastgestelde gebreken, heeft [geopposeerde] ingevolge artikel 7:22 BW de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zoals hij ook heeft gedaan. Worldwide is dan ook gehouden tot terugbetaling van de koopsom.

7. De verder niet onderbouwde stelling van Worldwide dat wanneer de koopovereenkomst ten aanzien van de tafel als ontbonden moet worden beschouwd,

[geopposeerde] gehouden is om de volledige prijs voor de stoelen (€ 329,- per stuk) te betalen omdat hij uitsluitend korting op de stoelen heeft gekregen wegens aanschaf van een gehele eetkamerset, wordt verworpen. Uit de factuur noch de bestelbon blijkt dat in verband met aanschaf van de gehele eetkamerset korting op de stoelen is gegeven, laat staan dat daaruit volgt dat de oorspronkelijke prijs € 329,- per stoel was. Worldwide is dan ook het volledige gevorderde bedrag van € 1.149,- verschuldigd.

8. De gevorderde incassokosten is Worldwide eveneens verschuldigd. Blijkens de overgelegde correspondentie heeft [geopposeerde] kosten gemaakt om in deze tot een oplossing buiten rechte te komen. Voorts moeten de kosten ter zake het expertiserapport worden beschouwd als noodzakelijke en kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, omdat Worldwide betwistte dat sprake was van enig gebrek.

Of de kosten al dan niet door [geopposeerde] zelf zijn betaald, doet aan de aansprakelijkheid van Worldwide niet af.

9. De conclusie is dan ook dat het verstekvonnis zal worden bevestigd. De proceskosten van de verzetprocedure komen voor rekening van Worldwide omdat deze in het ongelijk is gesteld.

De beslissing

De kantonrechter, rechtdoende in oppositie:

- bevestigt het verstekvonnis;

- veroordeelt Worldwide tot betaling van de proceskosten in de verzetprocedure, die aan de kant van [geopposeerde] tot en met vandaag worden begroot op € 150,- aan gemachtigdensalaris,

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.