Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM0263

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
24-03-2010
Datum publicatie
07-04-2010
Zaaknummer
431272 CV EXPL 09-7400
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Onrechtmatige concurrentie? Eiser (in conventie) vordert veroordeling van zijn voormalige werkgever tot betaling van (o.a.) het krachtens de eindafrekening aan hem toekomende loon. Werkgever voert aan dat werknemer 1) toerekenbaar tekortgeschoten is door tijdens het dienstverband met werkgever werkzaamheden voor derden te verrichten en 2) onrechtmatig heeft gehandeld jegens werkgever door het stelselmatig benaderen van het bedrijfsdebiet van werkgever, met het doel duurzame relaties van werkgever weg te kapen met gebruikmaking van kennis die hij bij werkgever heeft opgedaan. Werkgever beroept zich (in conventie) op verrekening van het aan werknemer toekomende loon met de door haar geleden schade ten gevolge van de tekortkoming dan wel het onrechtmatig handelen van werknemer en vordert (in reconventie) veroordeling van werknemer tot betaling van (een voorschot op) schadevergoeding.

De kantonrechter is van oordeel dat 1) werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat werknemer tijdens dienstverband activiteiten heeft ontplooid die het belang van werkgever aantoonbaar hebben geschaad en 2) niet is gebleken dat werknemer met gebruikmaking van kennis en gegevens over klanten opgedaan bij werkgever, stelselmatig en substantieel actief onder klanten met een duurzaam karakter van werkgever heeft geworven.

De vordering in conventie tot betaling van loon wordt (gedeeltelijk) toegewezen, de vordering in reconventie wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 431272/ CV EXPL 09-7400

datum uitspraak: 24 maart 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser in conventie

verweerder in reconventie

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. W. Hovingh

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CASTRICUMSE INSTELLINGENSLAGERIJ [XXX] B.V.

tevens h.o.d.n. Prime Meat

te Beverwijk

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

hierna te noemen Prime Meat

gemachtigde mr. M. Briedé

In conventie en in reconventie

De procedure

[eiser] heeft Prime Meat op 15 juli 2009 gedagvaard en gevorderd (in conventie) conform de dagvaarding. Prime Meat heeft geantwoord en een tegenvordering (in reconventie) ingesteld.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, hebben partijen over en weer schriftelijk gereageerd, waarbij Prime Meat de vordering (in reconventie) heeft vermeerderd. [eiser] heeft als laatste gereageerd.

De feiten

1. Prime Meat houdt zich bezig met de levering van vlees aan horecabedrijven.

2. [eiser] is op 28 februari 2000 bij de rechtsvoorgangster van Prime Meat, [YYY] B.V. (hierna: [YYY]) in dienst getreden in de functie van accountmanager bij de afdeling verkoop buitendienst, tegen een salaris van (laatstelijk) € 2.729,64 bruto per vier weken, te vermeerderen met een persoonlijke toeslag van € 654,06 bruto per maand en 8% vakantiebijslag.

3. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Slagersbedrijf van toepassing. Artikel 3 van de cao luidt voor zover van belang als volgt:

“De werknemer zal geen werkzaamheden verrichten die het vervullen van zijn functie of het belang van de werkgever aantoonbaar schaden [...].”

4. In een brief van 10 januari 2000 heeft [YYY] onder meer het volgende aan [eiser] geschreven:

“Op deze arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding hetgeen u bij indiensttreding dient te ondertekenen onvoorwaardelijk verbonden.”

5. Bij brief van 7 april 2008 heeft Prime Meat onder meer het volgende aan [eiser] medegedeeld:

“De volgende bonusregeling voor 2008 is van toepassing. De periode waarover de bonus zal worden berekend [...] 01-10-2007 t/m 30-09-2008. [...] U ontvangt 1% bonus over de meeromzet boven de € 500.000,=. [...] Tevens is van toepassing een marge ondergrens van 3% [...].

6. Op 19 september 2008 hebben twee werknemers van Prime M[AAA] en [[BBB], de vennootschap onder firma Triple Meat & Specials (hierna: Triple Meat) opgericht. [AAA] en [BBB] hebben hun arbeidsovereenkomst met Prime Meat opgezegd tegen 1 november 2008.

7. Op 26 september 2008 heeft [eiser] de arbeidsovereenkomst met Prime Meat opgezegd tegen 1 november 2008.

8. Op 10 oktober 2008 heeft [eiser] Prime Meat doen weten in dienst te zullen treden bij Triple Meat. Prime Meat heeft [eiser] per direct op non actief gesteld tot het einde van het dienstverband.

9. Bij brief van dezelfde datum heeft Prime Meat onder meer het volgende aan [eiser] geschreven:

“2. Het is je uitdrukkelijk verboden om contact te hebben met onze klanten.

3. Concurrentie- en bedrijfsgevoelige informatie dienen niet aan derden verstrekt te worden.

[...] Je hebt mondeling bevestigd gehoor te geven aan bovenstaande afspraken [...].”

10. Op 13 oktober 2008 heeft de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie onder meer het volgende aan [eiser] geschreven:

“Ik wijs u erop dat het u niet is toegestaan om vertrouwelijke gegevens, waaronder bedrijfsinformatie van klanten & verkoopgegevens aan derden te verstrekken. Dit geldt eveneens voor vertrouwelijke informatie, die hiervoor niet als zodanig zijn benoemd, maar waarvan u redelijkerwijs van behoorde te weten dat deze niet vertrouwelijk waren.

Mocht u onverhoopt tocht overgaan tot het verstrekken van informatie wijs ik u erop dat dit onrechtmatig is en door Prime Meat B.V. op u kan worden verhaald. Dit geldt zowel voor gebeurtenissen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, als na het beëindigen daarvan.”

11. Op 1 november 2008 heeft [eiser] het volgende sms-bericht aan klanten van Prime Meat gestuurd:

“Hallo hierbij mn nieuwe 06 nummer. Gr [eiser] vanaf nu van triple meat & specials. (voorheen prime meat)”

12. Bij brief van 3 november 2008 heeft restaurant De Bokkesprong de samenwerking met Prime Meat opgezegd, waarbij zij onder meer het volgende heeft opgemerkt:

“Jarenlang zijn wij uitermate tevreden geweest met jullie leveringen, service en kwaliteit van beide. Deze goede samenwerking was grotendeels de verdienste van [eiser]. Hierdoor hebben wij dan ook besloten om met hem een samenwerking aan te gaan.”

13. Bij brief van 6 november 2008 heeft lunchroom-Brasserie Noordeloos de samenwerking met Prime Meat opgezegd, waarbij zij onder meer het volgende heeft opgemerkt:

“Het laatste ander half jaar waren de onderhandelingen m.b.t. prijzen e.d. wat moeizamer. Reden hiervoor zijn natuurlijk economische en overname prime meat. Waardoor wij toch een stukje direkte binding hebben zien afnemen.”

14. Op 17 november 2008 heeft Prime Meat aan [eiser] medegedeeld dat hij geen aanspraak heeft op een bonusuitkering over 2008, omdat hij niet aan de voorwaarde van de margeondergrens van 3% heeft voldaan.

15. Bij brief van 18 november 2008 heeft de gemachtigde van Prime Meat [eiser] gesommeerd geen klanten van Prime Meat meer te benaderen. De gemachtigde heeft dit blijkens de tekst van de brief gedaan “Op verzoek en na ruggespraak met cliënte Prime Meat BV te Beverwijk en haar aandeelhouder Reox BV”.

16. Op 25 november 2008 heeft Prime Meat [eiser] de eindafrekening over periode 11 van 2008 doen toekomen. Bij begeleidende brief heeft Prime Meat aangegeven de betaling te hebben opgeschort “gezien de huidige ontwikkelingen”.

17. Bij e-mailbericht van 9 december 2008 heeft Grand Cafe Vreeburg door Triple Meat aan haar geoffreerde prijzen aan Prime Meat doorgegeven en voortzetting van de samenwerking met Prime Meat toegezegd indien deze de prijzen kon aanpassen.

In conventie

De vordering van [eiser]

[eiser] vordert (samengevat) veroordeling van Prime Meat tot

1. betaling van € 5.205,99 bruto ter zake van loon over periode 11 van 2008, persoonlijke toeslag en vakantiegeld, ter vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente;

2. overlegging van relevante omzetcijfers met betrekking tot de bonus;

3. betaling van de bonus over het boekjaar 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente;

met veroordeling van Prime Meat in de kosten van de procedure.

[eiser] stelt daartoe het volgende.

Prime Meat is ter zake van salaris, persoonlijke toeslag en pro rata vakantiegeld respectievelijk € 2.729,64 bruto, € 654,06 bruto en € 1.822,29 aan [eiser] verschuldigd. Prime Meat beroept zich ten onrechte op opschorting van deze bedragen. Tussen partijen is geen geldig concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 BW overeengekomen. Het staat [eiser] dus in beginsel vrij om na het einde van het dienstverband met Prime Meat concurrerende werkzaamheden te verrichten. [eiser] heeft zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden voor Triple Meat niet bediend van oneerlijke praktijken. Hij heeft niet stelselmatig klanten van Prime Meat benaderd en geen gebruik gemaakt van vertrouwelijke informatie van Prime Meat. Nu [eiser] zich niet schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige concurrentie, heeft Prime Meat geen opeisbare vordering op hem. Haar komt dan ook geen opschortingsrecht toe.

[eiser] heeft over het boekjaar 2008 een meeromzet boven de € 500.000,00 gerealiseerd. Prime Meat dient [eiser] dus de overeengekomen bonus van 1% van die meeromzet te betalen. Prime Meat weigert [eiser] inzage te geven in de relevante cijfers. Zij is op grond van artikel 843a Rv gehouden de cijfers aan [eiser] ter beschikking te stellen.

Het verweer

Prime Meat betwist de vordering. Zij voert daartoe het volgende aan.

[eiser] is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met Prime Meat door in strijd met artikel 3 van de cao bij Triple Meat, een concurrerende onderneming, in dienst te treden. Hij heeft bovendien in strijd met de afspraken die partijen op 10 oktober 2008 hebben gemaakt, het geheimhoudingsbeding geschonden en, met gebruikmaking van informatie die hem bij Prime Meat ter beschikking stond, klanten van Prime Meat benaderd en hen scherp concurrerende prijzen aangeboden. Het gevolg is dat diverse klanten de samenwerking met Prime Meat hebben opgezegd.

Door het stelselmatig benaderen (uitspannen) van het bedrijfsdebiet van Prime Meat, met het doel duurzame relaties van Prime Meat weg te kapen met gebruikmaking van kennis die [eiser] bij Prime Meat heeft opgedaan, heeft [eiser] onrechtmatig jegens Prime Meat gehandeld. Prime Meat heeft daardoor schade geleden die zij op [eiser] wil verhalen. Deze schade bestaat uit een omzetderving van € 528.000,00. Prime Meat is bevoegd hetgeen zij nog aan [eiser] verschuldigd is ter zake van salaris, persoonlijke toeslag en vakantiebijslag, met deze schade te verrekenen.

Indien Prime Meat geen beroep toekomt op verrekening, verzet de redelijkheid en billijkheid zich tegen toewijzing van de vordering. [eiser] kan onder de gegeven omstandigheden, met name het stelselmatig benaderen van klanten van Prime Meat, geen aanspraak maken op de eindafrekening van salaris, persoonlijke toeslag en vakantiegeld.

Nu Prime Meat [eiser] niets meer verschuldigd is, is ook voor toewijzing van de wettelijke verhoging geen grond. Voor zover de vordering van [eiser] slaagt, dient de wettelijke verhoging te worden gematigd tot nihil, nu Prime Meat vanaf januari 2009 tot mei 2009 niets meer van [eiser] heeft vernomen. Zij heeft daaruit mogen opmaken dat [eiser] zich bij de situatie had neergelegd. Van Prime Meat kan daarom in redelijkheid geen betaling van boeterente worden verlangd.

Hoewel [eiser] voldoende omzet heeft gehaald om in aanmerking te komen voor een bonus, heeft hij de overeengekomen margeondergrens van 3% niet behaald. Hij kan daarom geen aanspraak maken op een bonus. Daar komt bij dat ingevolge het toepasselijke GRID Bonus scheme geen recht op een pro rata bonus bestaat bij uitdiensttreding en dat uitkering van een bonus afhankelijk is van de goedkeuring van de algemeen directeur.

In reconventie

De vordering van Prime Meat

Prime Meat vordert, na haar vordering te hebben vermeerderd, (samengevat):

I. [eiser] te verbieden om klanten van Prime Meat te benaderen en/of te bedienen en/of zakelijke contacten met hen te onderhouden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag;

II. [eiser] te bevelen om schriftelijk opgave te doen van de namen van de klanten van Prime Meat die door Triple Meat worden bediend en/of schriftelijk dan wel mondeling zijn benaderd dan wel geoffreerd, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag;

III. te verklaren voor recht dat [eiser] als gevolg van de toerekenbare tekortkoming dan wel zijn onrechtmatige handelwijze schadeplichtig is jegens Prime Meat;

IV. Primair:

a. [eiser] te veroordelen tot betaling aan Prime Meat van € 282.000,00 ter zake van door Prime Meat geleden schade, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 5.000,00 vanaf de datum van de eis in reconventie en over € 1.002.175,00 vanaf de datum van de vermeerdering van de eis in reconventie;

b. in geval van toewijzing van de vordering sub a, vast te stellen dat Prime Meat het bedrag tot betaling waarvan zij eventueel in conventie zal worden veroordeeld, kan verrekenen met het bedrag dat [eiser] aan Prime Meat verschuldigd is;

Subsidiair:

voor zover het sub a en b gevorderde wordt afgewezen, [eiser] te veroordelen tot betaling aan Prime Meat van € 5.000,00 als voorschot op een schadevergoeding;

V. te verklaren voor recht dat Prime Meat terecht haar vordering op [eiser] ter zake van schadevergoeding heeft verrekend met de eindafrekening van van Amersfoort;

VI. Meer subsidiair, voor zover het gevorderde sub V wordt afgewezen, [eiser] te veroordelen tot betaling aan Prime Meat van € 5.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente, waarna Prime Meat aan [eiser] zal voldoen het salaris over periode 11, de persoonlijke toeslag en het pro rata vakantiegeld.

Prime Meat voert het volgende aan.

[eiser] is tekortgeschoten in zijn verplichting tot nakoming van artikel 3 van de cao en in zijn geheimhoudingsverplichting. Hij heeft tevens onrechtmatig gehandeld jegens Prime Meat door stelselmatig en met kennis die hij in zijn dienstbetrekking met Prime Meat heeft opgedaan, klanten van Prime Meat te benaderen met de bedoeling die van Prime Meat weg te kapen. Prime Meat heeft ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van [eiser] dan wel het onrechtmatig handelen van [eiser] schade geleden. Zij is klanten kwijt geraakt en heeft, om klanten te behouden, haar prijzen naar beneden moeten bijstellen. Over de periode november 2007 tot en met oktober 2008 heeft Prime Meat in totaal € 1.848.949,00 omzet gederfd. Daarvan is € 941.083,00 aan Triple Meat toe te rekenen. Gelet op het bedrag van € 841.773,00 dat Prime Meat in die periode aan nieuwe klanten heeft geworven, bedraagt de omzetderving (€ 1.848.949,00 - € 841.773,00 =)

€ 1.007.175,00.

Prime Meat heeft dan ook recht en belang bij haar vorderingen sub I tot en met V, subsidiair VI.

Voorts wenst Prime Meat de schade die zij ten gevolge van de tekortkoming van [eiser] dan wel het onrechtmatig handelen van [eiser] heeft geleden, op [eiser] te verhalen. Deze schade bestaat uit een bruto winstderving van € 282.000,00, zijnde de gebruikelijke 28% bruto winstmarge op de gederfde omzet van € 1.007.175,00.

Indien de vordering sub IV wordt afgewezen, vordert Prime Meat een bedrag van € 5.000,00 bij wijze van voorschot op de schadevergoeding.

Het verweer

[eiser] betwist de vordering. Hij voert daartoe het volgende aan.

Prime Meat niet ontvankelijk

Niet Prime Meat, maar Prime Meat B.V. en haar aandeelhouder Reox B.V. heeft zich bij brief van 18 november 2008 op het standpunt gesteld dat [eiser] onrechtmatig concurreert. Prime Meat heeft dus geen belang bij de vordering en dient daarom niet ontvankelijk te worden verklaard.

De vordering hoort bij de rechtbank thuis

Omdat geen sprake is van overtreding van een rechtsgeldig concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding, blijft als grondslag van de vordering onrechtmatige daad over. Zo’n vordering behoort door de rechtbank te worden behandeld.

Geen toerekenbare tekortkoming

Artikel 3 van de cao ziet op werkzaamheden gedurende de arbeidsovereenkomst. [eiser] heeft tijdens het dienstverband met Prime Meat geen nevenwerkzaamheden verricht. Van overtreding van artikel 3 van de cao is dan ook geen sprake.

Partijen zijn geen concurrentiebeding overeengekomen dat ziet op de situatie na beëindiging van het dienstverband. Indien Prime Meat [eiser] in zijn mogelijkheden om bij een concurrerende onderneming in dienst te treden had willen beperken, dan had zij met [eiser] een concurrentie- of relatiebeding moeten overeenkomen. Nu zij dit niet heeft gedaan, staat het [eiser] in beginsel vrij om zijn oude werkgever te beconcurreren.

Een geheimhoudingsbeding is niet in de arbeidovereenkomst opgenomen en kan ook niet uit de brief van 10 oktober 2008 worden geconstrueerd. Met de door Prime Meat gestelde nadere afspraken, zoals verwoord in de brief van Prime Meat van 10 oktober 2008, heeft [eiser] zich nimmer akkoord verklaard.

[eiser] is derhalve niet tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

Geen onrechtmatige daad

[eiser] maakt zich niet schuldig aan onrechtmatige concurrentie. Hij heeft niet stelselmatig klanten van Prime Meat benaderd. [eiser] zit al 25 jaar in het slagersvak en heeft gedurende zijn loopbaan met een aantal klanten een persoonlijke relatie opgebouwd. Op het klantenbestand van Prime Meat van in totaal 1100 bediende [eiser] er 300. Naar een aantal van hen heeft [eiser] een sms-bericht gestuurd. Sommige klanten hebben er de voorkeur aan gegeven [eiser] te volgen naar Triple Meat. Dat is gebruikelijk in de branche; het is ook gebeurd toen [eiser] van Kennemerland Vlees bij Prime Meat ging werken. [eiser] betwist de juistheid van de door Prime Meat overgelegde lijst van klanten die naar Triple Meat zouden zijn overgestapt; bovendien staan er diverse bedrijven op die in het geheel geen klant van Prime Meat zijn.

[eiser] heeft ook geen gebruik gemaakt van geheime bedrijfsinformatie van Prime Meat of van vertrouwelijke kennis die hij uit hoofde van zijn functie bij Prime Meat heeft opgedaan. Over de prijzen op de vleesmarkt bestaan geen geheimen. De prijslijsten die de verschillende aanbieders van vleesproducten hanteren, lijken qua vorm en inhoud allemaal min of meer op elkaar, omdat 75% van die aanbieders dezelfde soft ware gebruikt. [eiser] heeft geen gegevens van Prime Meat meegenomen om daarmee de soft ware van Triple Meat te vullen.

Nu van het op onrechtmatige wijze benaderen of het wegkapen van klanten van Prime Meat, en derhalve van toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van [eiser] geen sprake is, bestaat voor de vorderingen sub I tot en met IV geen grondslag.

Voorts geldt dat Prime Meat geen belang heeft bij de vordering sub I, nu Prime Meat inmiddels genoeg tijd heeft gekregen om haar relaties veilig te stellen en bovendien de gebruikelijke periode van een concurrentiebeding, één jaar, inmiddels ruimschoots is verstreken. De vordering sub II betreft bovendien een vordering op Triple Meat, die geen partij is in het geding.

Schade niet onderbouwd

[eiser] betwist de omvang van de schade die Prime Meat stelt te hebben geleden. Het omzetverlies van ruim één miljoen euro kan niet aan [eiser] worden toegerekend. [eiser] betwist dat Prime Meat een bruto marge van 28% behaalt. Daar komt bij dat de bruto marge niet als maatstaf voor schade kan gelden, hooguit de netto marge.

Vordering betaling voorschot in kort geding

Voor de (subsidiaire) vordering tot betaling van € 5.000,00 bij wijze van voorschot had Prime Meat een kort geding moeten beginnen.

Geen verrekening

Omdat [eiser] niet onrechtmatig heeft gehandeld, is geen sprake van een opeisbare vordering. Prime Meat kan zich dan ook niet beroepen op haar verrekeningsrecht.

In conventie en in reconventie

De beoordeling van het geschil

1. De vorderingen in conventie en in reconventie zijn op hetzelfde feitencomplex gebaseerd en hangen zodanig met elkaar samen, dat gezamenlijke behandeling ervan in de rede ligt.

2. Gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen en beslist, is er geen aanleiding om Prime Meat in de gelegenheid te stellen te reageren op de door [eiser] bij conclusie van dupliek in reconventie overgelegde producties, nu dit niet tot een andere uitkomst kan leiden.

3. Alvorens over te gaan tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen, dient hetgeen [eiser] in reconventie heeft aangevoerd ter zake van de ontvankelijkheid van Prime Meat en de behandeling door de rechtbank van de vordering in reconventie, als verst strekkende weren te worden besproken.

Prime Meat niet ontvankelijk?

4. Volgens [eiser] dient Prime Meat niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering omdat niet zij, maar Prime Meat B.V. belang heeft bij de vordering op [eiser]. Prime Meat heeft als reactie op dit verweer betoogd dat Prime Meat, een handelsnaam van de Castricumse Instellingenslagerij [XXX] B.V., via Prime Meat B.V. vlees levert aan haar klanten, zodat Prime Meat B.V. geacht moet worden een onderdeel te zijn van Prime Meat. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Prime Meat genoegzaam aangetoond dat zij te vereenzelvigen is met Prime Meat B.V. namens wie haar gemachtigde zich bij brief van 18 november 2008 tot [eiser] heeft gewend. Daaraan doet niet af dat Prime Meat B.V. in het handelsregister een eigen inschrijving heeft. Overigens kan er geen twijfel over bestaan dat, indien komt vast te staan dat [eiser] zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige concurrentie, hij dit heeft gedaan als werknemer van Prime Meat, zodat Prime Meat voldoende belang heeft bij de vordering. Het voorgaande leidt ertoe dat het preliminaire verweer van [eiser] wordt verworpen, zodat Prime Meat kan worden ontvangen in haar vordering in reconventie.

De kantonrechter niet bevoegd?

5. Het verweer van [eiser] dat de vermeerderde vordering in reconventie dient te worden behandeld door de rechtbank, omdat deze is gebaseerd op onrechtmatig handelen, laat zich lezen als een beroep op de onbevoegdheid van de kantonrechter om van de vordering kennis te nemen. Dit incidentele verweer wordt verworpen, gelet op het bepaalde in artikel 94 lid 3 Rv, nu de vordering in conventie een aardvordering betreft als bedoeld in artikel 93 lid c Rv. en de samenhang tussen de vorderingen zich bovendien tegen afzonderlijke behandeling verzet. De kantonrechter is derhalve bevoegd om van de vordering in reconventie kennis te nemen.

Toerekenbare tekortkoming?

6. [eiser] heeft gemotiveerd betwist tijdens het dienstverband met Prime Meat nevenwerkzaamheden te hebben verricht in de zin van artikel 3 van de cao. Prime Meat heeft naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser] tijdens de arbeidsovereenkomst al voorbereidingen heeft getroffen voor zijn overstap naar Triple Meat althans ter voorbereiding van die overstap activiteiten heeft ontplooid die het belang van Prime Meat aantoonbaar hebben geschaad.

Nu als onbetwist vast staat dat op de arbeidsovereenkomst van [eiser] geen schriftelijk concurrentiebeding zoals bepaald in artikel 7:653 lid 1 BW van toepassing is, en de brief van 10 oktober 2008 niet kan worden aangemerkt als een rechtsgeldig overeengekomen concurrentie- of geheimhoudingsbeding, is van toerekenbare tekortkoming door [eiser] niet gebleken. Daarmee komt de eerste grondslag aan de vordering in reconventie te ontvallen.

Onrechtmatige concurrentie?

7. Volgens vaste rechtspraak is sprake van onrechtmatige concurrentie indien met gebruikmaking van kennis en gegevens over klanten opgedaan bij de voormalige werkgever, stelselmatig en substantieel actief onder klanten met een duurzaam karakter van de ex-werkgever wordt geworven.

8. Volgens Prime Meat zijn 32 van de 150 door [eiser] bediende klanten (circa 21%) overgestapt naar Triple Meat door toedoen van [eiser], die het initiatief heeft genomen om hen te benaderen en hen van Prime Meat weg te kapen en die zich daartoe heeft bediend van onrechtmatig meegenomen vertrouwelijke informatie. [eiser] betwist dat hij het bedrijfsdebiet van Prime Meat stelselmatig heeft afgebroken. Volgens [eiser] gaat het slechts om een klein aantal klanten, dat kort nadat hij bij Triple Meat in dienst is getreden, ervoor gekozen heeft om over te stappen naar Triple Meat. Volgens [eiser] heeft hij deze klanten niet op onrechtmatige wijze overgehaald, maar zijn zij naar Triple Meat overgestapt wegens enerzijds de persoonlijke relatie met [eiser], anderzijds de gunstige prijzen en de goede service van Triple Meat.

9. Op Prime Meat rust de ingevolge artikel 150 Rv de bewijslast van haar stellingen. Prime Meat heeft naast de opzeggingsbrieven van twee van haar klanten, De Bokkesprong en Noordeloos, een lijst met de namen van de 35 klanten overgelegd, die volgens haar door [eiser] zijn bezocht. Voorts heeft Prime Meat gesteld dat [eiser] bij 70 van haar klanten is gesignaleerd en nog steeds actief is in het benaderen van haar klanten. Gelet op het gemotiveerde verweer van [eiser], had het op de weg van Prime Meat gelegen haar stellingen concreet en feitelijk te onderbouwen. De enkele omstandigheid dat zij 35 van haar relaties is kwijtgeraakt aan Triple Meat kan, wat daar ook van zij, niet tot de conclusie leiden dat dit het gevolg is van de onrechtmatige concurrentie van [eiser]. Nu door Prime Meat geen andere stukken dan de hiervoor genoemde zijn overgelegd, waarin het door Prime Meat gestelde onrechtmatige karakter van de door [eiser] voor Triple Meat ontplooide activiteiten steun vindt, is er geen aanleiding om Prime Meat toe te laten tot het bewijs van haar stellingen. Haar bewijsaanbod zal derhalve worden gepasseerd. Ook de tweede grondslag kan derhalve de vordering in reconventie niet dragen. De vordering in reconventie zal derhalve worden afgewezen.

Het beroep van Prime Meat op verrekening in conventie

10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat [eiser] toerekenbaar tekortgeschoten is dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prime Meat. Daarmee faalt het verrekeningsverweer van Prime Meat in conventie. Nu als zodanig niet in geschil is dat aan [eiser] over periode 11 van 2008 nog een bedrag ter zake van loon, inclusief persoonlijke toeslag en vakantiegeld toekomt, zal het daarop betrekking hebbende gedeelte van de vordering in conventie worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente zoals gevorderd. Er is geen aanleiding om de wettelijke verhoging te matigen tot nihil. De enkele omstandigheid dat Prime Meat tussen januari en mei 2009 niets meer van [eiser] heeft vernomen, is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Dit geldt te meer nu als onbetwist vast staat, dat tussen partijen in januari 2009 nog correspondentie heeft plaatsgevonden.

Het beroep van Prime Meat op de redelijkheid en billijkheid

11. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en beslist met betrekking tot de toerekenbare tekortkoming dan wel het onrechtmatig handelen van [eiser], kan het beroep van Prime Meat op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid geen doel treffen.

De bonus

12. [eiser] heeft de stelling van Prime Meat dat hij niet heeft voldaan aan de minimum marge van 3%, gemotiveerd betwist. Op Prime Meat rust de bewijslast van haar stelling. Prime Meat heeft ter onderbouwing van haar verweer een overzicht in het geding gebracht van door [eiser] in de periode vanaf 1 oktober 2007 tot en met

30 september 2008 gerealiseerde omzet. Uit dit overzicht blijkt, zo stelt Prime Meat, dat [eiser] de margeondergrens van 3% (net) niet heeft gehaald. [eiser] heeft als reactie hierop gepersisteerd in zijn verweer en betoogd, dat Prime Meat geen verifieerbare cijfers heeft overgelegd waaruit de behaalde marge kan worden afgeleid. Hij heeft een overzicht overgelegd van de omzet die hij in 2007 heeft behaald en gesteld dat hij in 2008 beter heeft gescoord.

Het had op de weg van [eiser] gelegen om zijn stelling dat het door Prime Meat overgelegde overzicht niet verifieerbaar is, concreet te onderbouwen. Nu hij dit niet heeft gedaan en het door hem overgelegde overzicht slechts een gedeelte van de periode waarover de bonus wordt berekend bestrijkt, houdt de kantonrechter het ervoor dat in het door Prime Meat overgelegde overzicht voldoende steun is te vinden voor haar verweer dat aan [eiser] geen bonus toekomt, omdat hij de benedenmarge van 3% niet heeft behaald. Dit brengt mee dat het gedeelte van de vordering in conventie strekkende tot veroordeling van Prime Meat tot overlegging van relevante cijfers met betrekking tot de bonus en betaling van de bonus, wordt afgewezen.

De proceskosten

14. De proceskosten in conventie zullen worden gecompenseerd nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld. De proceskosten in reconventie komen voor rekening van Prime Meat als de in het ongelijk gestelde partij.

De beslissing

De kantonrechter:

In conventie

- veroordeelt Prime Meat tot betaling aan [eiser] van € 5.205,99 bruto uit hoofde van loon over periode 11 van 2008, de persoonlijke toeslag en het pro rata vakantiegeld, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen vanaf 15 juli 2009 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Prime Meat tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiser] tot en met vandaag worden begroot op € 400,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. de Rooij en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.