Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL8760

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-03-2010
Datum publicatie
24-03-2010
Zaaknummer
444392- CV EXPL 09-12850
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verrekeningsverweer. Verzuim. Eiser vordert betaling van in opdracht en voor rekening van gedaagde verrichte werkzaamheden. Gedaagde beroept zich op verrekening van de vordering met door haar geleden schade ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen van eiser, onder andere bestaande uit de kosten die gedaagde heeft moeten maken voor het laten repareren van de cv-installatie door een derde. De kantonrechter is van oordeel dat eiser ter zake van de cv-installatie in verzuim is geraakt, zodat grond is voor verrekening van de vordering met de kosten die gedaagde aan de derde heeft moeten voldoen. Het verrekeningsverweer wordt voor het overige als onvoldoende onderbouwd verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 444392 / CV EXPL 09-12850

datum uitspraak: 3 maart 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde: Van Arkel gerechtsdeurwaarders Leiden

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIXELINDUSTRIES BV

te Haarlem

gedaagde

hierna te noemen Pixelindustries

gemachtigde: M. van Schendelen (directeur)

De procedure

[eiser] heeft Pixelindustries gedagvaard op 2 november 2009. Pixelindustries heeft mondeling geantwoord. De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 2 december 2009 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 19 januari 2010. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1. [eiser] heeft in opdracht en voor rekening van Pixelindustries diverse werkzaamheden verricht, waaronder het installeren van een nieuwe cv-ketel en radiator.

2. [eiser] heeft Pixelindustries in augustus 2008 een tweetal facturen gezonden, met een totaalbedrag van € 2.896,77 inclusief BTW. Die facturen zagen niet op werkzaamheden aan de cv-ketel.

3. Pixelindustries heeft die facturen onbetaald gelaten.

4. In november 2008 is tussen partijen meerdere malen contact geweest over het functioneren van de cv installatie.

5. [eiser] heeft op 4 november 2008 aan Pixelindustries een begroting gestuurd voor het aanpassen van de cv installatie. De kosten daarvoor zijn € 986,00 exclusief btw. [eiser] zou daarvoor de volgende werkzaamheden verrichten:

Aftappen installatie

Verwijderen van plafond keuken en plaatwerk keuken 2e etage

Vervangen leidingwerk keuken 2e etage naar vergaderruimte

Vervangen radiatorkraan keuken 2e etage

Directe voeding maken op hoofdleidingen

Directe voeding aansluiten op cv ketel

Controleren en eventueel aanpassen leidingwerk achterzijde

Vullen van de installatie en proefstoken.

6. Pixelindustries heeft op 5 november 2008 de volgende e-mail aan [eiser] gezonden

Ik begrijp dit niet helemaal, hoe kan je nu met een offerte komen? Ik betaal begin dit jaar 4000 euro daarvoor zou het linksom of rechtsom werken .Moet ik nu gaan betalen voor een inschattingsfout van jullie. Ik zit al 8 maanden zonder kachel, mijn boekhouder wil niet meer werken op kantoor maar enkel thuis. Klanten en personeel klagen. Moet ik hier nu ook nog voor gaan betalen? Ik denk dat we genoeg uit hebben gegeven.

7. Pixelindustries heeft de cv installatie door Hanbank Installatietechniek laten nazien en repareren, voor een totaalbedrag van € 932,90 inclusief btw. Hanbank heeft de volgende omschrijving van de werkzaamheden op de factuur gegeven: CV installatie nagekeken, de leidingen zijn te klein +/- 3 mtr + kranen vervangen.

De vordering

[eiser] vordert (samengevat) veroordeling van Pixelindustries tot betaling van € 3.346,77 (bestaande uit € 2.896,77 aan hoofdsom en € 450,00 aan buitengerechtelijke kosten) . [eiser] legt aan de vordering ten grondslag dat hij op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst van opdracht werkzaamheden heeft verricht en dat Pixelindustries de daartoe aan haar gezonden facturen niet heeft voldaan. Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven is Pixelindustries de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd geworden.

Het verweer

Pixelindustries betwist de vordering. Zij voert aan dat zij heel veel werkzaamheden door [eiser] heeft laten uitvoeren. Veel naar tevredenheid, maar de cv installatie werkte van meet af aan niet goed. Pixelindustries heeft daarover vele malen gereclameerd en [eiser] is daarvoor ook diverse malen terug gekomen, maar heeft het probleem niet kunnen verhelpen. Daardoor was Pixelindustries genoodzaakt om in de winter met elektrische kachels te werken, wat extra kosten en ongemak met zich heeft gebracht. Na klachten heeft [eiser] een offerte gestuurd om de problemen op te lossen. Pixelindustries had verwacht dat [eiser] de problemen op eigen kosten zou verhelpen. Dat blijkt wel uit het e-mailbericht van 5 november 2008. Toen bleek dat [eiser] niet bereid was om kosteloos tot herstelwerkzaamheden over te gaan, heeft Pixelindustries het vertrouwen in [eiser] verloren en heeft zij uiteindelijk Hanbank opdracht gegeven om de installatie te herstellen.

De beoordeling van het geschil

1. Pixelindustries stelt zich op het op het standpunt niets meer aan [eiser] verschuldigd te zijn, aangezien [eiser] de werkzaamheden aan de cv installatie niet naar behoren heeft verricht, hetgeen er zelfs toe heeft geleid dat Pixelindustries een derde heeft moeten inschakelen om de cv installatie alsnog goed te laten functioneren.

2. Vooropgesteld wordt dat Pixelindustries gehouden is te betalen voor de werkzaamheden die door [eiser] zijn verricht. Vast staat immers dat Pixelindustries opdracht heeft gegeven voor die werkzaamheden. Nog daargelaten dat de onderhavige facturen geen betrekking hebben op de werkzaamheden aan de cv installatie, geldt dat ook nergens uit is gebleken dat [eiser] op enig moment tijdens de uitvoering van het werk een bedrag in rekening heeft gebracht voor herstelwerkzaamheden aan die cv installatie. De onderhavige facturen dienen in beginsel dan ook in zijn geheel door Pixelindustries aan [eiser] te worden voldaan.

3. Dit kan echter anders zijn, indien Pixelindustries een tegenvordering op [eiser] heeft, die zij kan verrekenen. Naar de kantonrechter begrijpt stelt Pixelindustries schade te hebben geleden doordat [eiser] de werkzaamheden ondeugdelijk heeft uitgevoerd en wenst zij een bedrag aan schadevergoeding te verrekenen met de onderhavige facturen. Hieromtrent wordt als volgt overwogen.

4. Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende vast komen te staan dat de cv- installatie niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Dat blijkt niet alleen uit de overgelegde e-mail correspondentie en factuur van Hanbank, maar ook uit de offerte van 4 november 2008 van [eiser] zelf. Overigens heeft [eiser] ter zitting ook niet ontkend meerdere keren terug te zijn geweest om te trachten alsnog alle radiatoren aan de praat te krijgen. Reeds daaruit volgt dat [eiser] op de hoogte was van problemen met de cv installatie. Gelet op de offerte van [eiser] van 4 november 2008 en de daarop gevolgde reactie van 5 november 2008 van Pixelindustries moet voorts worden aangenomen dat [eiser] in verzuim is geraakt. [eiser] was immers vanaf dat moment kennelijk niet meer bereid de gerezen problemen kosteloos op te lossen.

5. Het verweer van Pixelindustries dat zij schade heeft geleden doordat zij een derde heeft moeten inschakelen slaagt. Daarvoor geldt onder meer dat weliswaar niet is gesteld of gebleken dat [eiser] voor de op de factuur van Hanbank genoemde werkzaamheden eerder kosten in rekening heeft gebracht, maar dat van [eiser] als expert mag worden verwacht dat indien de cv-ketel wordt vervangen ook bekeken wordt of het oude leidingwerk afdoende is. [eiser] had Pixelindustries moeten informeren over de deugdelijkheid van het leidingwerk en de cv installatie moeten nalopen alvorens die op te leveren. Pixelindustries mocht erop vertrouwen dat de cv installatie na het plaatsten van de cv-ketel en het vervangen van een radiator naar behoren zou functioneren. [eiser] heeft nog aangevoerd dat er leidingen verstopt zaten achter het plafond en dat hem niet verweten kan worden dat oude leidingen die voor hem niet zichtbaar waren, tot problemen hebben geleid. Nu in de factuur van Hanbank echter -anders dan in de offerte van 4 november 2008- in het geheel niet gesproken wordt van het openbreken van plafonds of iets dergelijks, kan ook deze stelling hem niet baten. In de gegeven omstandigheden acht de kantonrechter het dan ook redelijk dat de factuur van Hanbank als schade wordt verrekend met de onderhavige vordering van [eiser]. Aan de vereisten voor verrekening is immers voldaan. De gevorderde hoofdsom wordt derhalve toegewezen tot een bedrag van € 1.963,87 ( € 2.896,77 - € 932,90).

6. Voor verdere verrekening van schade is geen plaats. Het verweer van Pixelindustries dat zij schade heeft geleden door het plaatsen van elektrische kachels is onvoldoende onderbouwd en moet daarom worden verworpen. Datzelfde geldt voor de gestelde schade wegens ongemak.

7. De gevorderde kosten voor de buitengerechtelijke werkzaamheden worden afgewezen, omdat het in de gegeven omstandigheden op de weg van [eiser] had gelegen om na de klachten van Pixelindustries eerst te proberen die klachten te verhelpen alvorens buitengerechtelijke werkzaamheden te laten verrichten. Voor [eiser] was immers voldoende duidelijk dat die klachten de reden voor Pixelindustries waren om niet over te gaan tot betaling van onderhavige facturen. De gevorderde wettelijke rente wordt toegewezen over de toegewezen hoofdsom.

8. De kantonrechter ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Pixelindustries tot betaling aan [eiser] van € 1.963,87, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 15 november 2008 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. Boom en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.