Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL7851

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-03-2010
Datum publicatie
17-03-2010
Zaaknummer
439904CVEXPL09-10841
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering in verband met niet nakomen koopovereenkomst. Gedaagde in persoon aansprakelijk of als bestuurder?

Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van door eiseres aan Ierse vennootschap geleverde goederen. Eiseres legt primair aan de vordering ten grondslag dat de koopovereenkomst is gesloten met gedaagde in persoon, subsidiair dat gedaagde persoonlijk kan worden aangesproken terzake van voornoemde betalingsverplichtingen, nu hij onrechtmatig tegenover haar heeft gehandeld in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Ierse vennootschap.

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde niet te beschouwen is als contractspartij van eiseres en derhalve niet gehouden is tot nakoming van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. Voorts is de kantonrechter van oordeel dat niet is gebleken dat gedaagde een persoonlijk verwijt valt te maken van het feit dat de Ierse vennootschap niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 439904 / CV EXPL 09-10841

datum uitspraak: 3 maart 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SATO Labelling Solutions Nederland

gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen, gemeente Woerden

eiseres

hierna te noemen: Sato

gemachtigde: A. Bosveld (BBU Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s)

tegen

[[gedaagde],

wonende te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

De procedure

Sato heeft [gedaagde] gedagvaard op 30 september 2009. [gedaagde] heeft mondeling en schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 28 oktober 2009 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 21 januari 2010, waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de comparitie van partijen heeft Sato nog een productie in het geding gebracht. De procedure is aangehouden om partijen nogmaals in de gelegenheid te stellen onderling overeenstemming te bereiken. Sato heeft de kantonrechter op 3 februari 2010 bij akte bericht dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt en heeft verzocht voort te procederen. Vonnis is bepaald op vandaag.

De feiten

a. Sato heeft met Resonansa een overeenkomst gesloten, waarbij Sato een etiketten- printer met software en alle toebehoren - hierna: de goederen - heeft verkocht aan Resonansa LTD, Royal Marine House, gevestigd in Ierland (hierna: Resonansa).

b. [gedaagde] is directeur van Trendconcept B.V. Laatstgenoemd bedrijf was mede-aandeelhouder van Resonansa.

c. [gedaagde] heeft over de aankoop en levering van de goederen namens Resonansa contact gehad met [XXX], salesmanager bij Sato. [XXX] heeft [gedaagde] in een e-mail van 15 september 2008 onder meer het volgende gemeld:

“Hierbij zoals belooft mijn aanbieding voor het zelf professioneel printen van de etiketten op een flexibele wijze in de stand alone mogelijkheid, met als opties de aanpassing voor het implementeren in de Sap omgeving. Ik zie je reactie ne bestelling graag tegemoet.” [gedaagde] heeft gereageerd per e-mail van 19 september 2008. In deze e-mail staan de volgende passages:

“Graag wil ik op basis van je offerte de Sato GL412 e TT printer bestellen (…) De software met software key willen wij ook bestellen (…). Ik wil eerst zelf even kijken of ik er met de installatie uit ga komen (…) Omdat wij met productiedeadlines zitten en onze huidige printer het niet meer aankan willen wij het bovenstaande graag zo snel mogelijk geleverd zien. Bij voorkeur binnen 14 dagen.

De factuur komt op naam van onze Ierse Holding:

resonansa ltd

Royal Marine House (…)

Rep. of Ireland

Het afleveradres is echter bij mij privé-adres (…)”

In een e-mail van 29 september 2008 schrijft [gedaagde] [XXX] nog:

“Het bevreemdt mij dat ik niets meer heb vernomen met betrekking tot de levertijd etc. (…)

[voornaam] [gedaagde]

resonansa ltd.

d. Levering van de goederen heeft plaatsgevonden aan het privé-adres van [gedaagde] in Santpoort-Noord. Deze goederen zijn uiteindelijk naar Resonansa in Ierland gezonden.

e. Sato heeft op 7, 8 en 9 oktober 2008 facturen voor bedragen van € 1.525,75 respectievelijk € 1.979,08 en € 795,00 aan Royal Marine House in Ierland gezonden. Deze facturen zijn onbetaald gebleven.

f. Sato heeft haar vordering ter incasso uit handen gegeven aan haar incasso-gemachtigde. Bij brief van 1 april 2009 heeft Sato Royal Marine House op het privé-adres van [gedaagde] gesommeerd genoemde openstaande facturen vermeerderd met de rente en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van die brief. Er zijn geen betalingen door Resonansa gedaan.

g. Resonansa is op 21 januari 2009 opgeheven.

De vordering van Sato en het verweer van [gedaagde]

Sato vordert (samengevat) bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 5.000, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 4.299,83 vanaf

30 september 2009 tot de dag van algehele voldoening, en de proceskosten. Het hiervoor genoemde bedrag is samengesteld uit de hoofdsom van € 4.299,83, de contractuele rente van € 321,05 (berekend tot 15 juli 2009) en de buitengerechtelijke incassokosten van € 600,00, waarbij Sato haar vordering uitdrukkelijk beperkt tot een maximumbedrag van € 5.000,00.

Sato legt aan de vordering ten grondslag dat zij met [gedaagde] in persoon een koopovereenkomst heeft gesloten en dat [gedaagde] gehouden is de facturen van Sato te betalen. Daarnaast stelt Sato dat [gedaagde] persoonlijk kan worden aangesproken terzake van voornoemde betalingsverplichtingen, nu hij onrechtmatig tegenover haar heeft gehandeld in zijn hoedanigheid van bestuurder van Resonansa. Sato wenst de contractueel overeengekomen rente en de buitengerechtelijke kosten, die zij noodzakelijkerwijs heeft gemaakt, op [gedaagde] te verhalen.

[gedaagde] verweert zich tegen de vordering.

Hetgeen partijen verder hebben aangevoerd wordt - voor zover van belang - bij de beoordeling van het geschil behandeld.

De beoordeling van het geschil

1. De kernpunten van het geschil tussen partijen zijn of a) [gedaagde] zelf als koper van de goederen kan worden aangemerkt en hiermee is gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen tegenover Sato dan wel of b) [gedaagde] als bestuurder van Resonansa persoonlijk aansprakelijk is voor de betalingsverplichtingen van Resonansa.

[gedaagde] contractpartij?

2. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat hij volmacht had om voor rekening van Resonansa in september 2008 de goederen te bestellen en geleverd te krijgen. Daardoor is Resonansa in dezen te beschouwen als de contractpartij van Sato en kan alleen Resonansa uit hoofde van de koopovereenkomst gehouden zijn tot nakoming van haar betalingsverplichtingen.

[gedaagde] als bestuurder van Resonansa aansprakelijk?

3. Onder omstandigheden kan een bestuurder van een vennootschap op grond van een onrechtmatige daad tegenover een derde aansprakelijk zijn. Zo kan het bewust bewerkstelligen van een toestand die de betaling van een schuld verhindert een onrechtmatige daad opleveren. Een bestuurder is onder omstandigheden ook aansprakelijk uit hoofde van een onrechtmatige daad, als hij bij het aangaan van een overeenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor een door de wederpartij te lijden schade als gevolg van die (toerekenbare) tekortkoming.

4. Sato heeft aan haar vordering uit onrechtmatige daad de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. [gedaagde] was er van op de hoogte dat het niet goed ging met het Resonansa, toen hij de goederen voor Resonansa bij Sato kocht. [gedaagde] heeft de goederen voorts aan zijn privé-adres laten leveren en heeft toen betaling van de facturen uitbleef, toegezegd de betaling daarvan te zullen regelen. Volgens [gedaagde] kan hij niet in zijn hoedanigheid van bestuurder worden gehouden tot betaling van de openstaande facturen van Sato aan Resonansa. [gedaagde] heeft daartoe het volgende aangevoerd. Sato was ervan op de hoogte dat Resonansa een startend bedrijf was, toen [gedaagde] de bestelling voor de goederen plaatste. Sato wist ook dat de goederen bestemd waren voor Resonansa in Ierland. Nadat [gedaagde] de printer had getest, is deze ook naar Ierland toe gezonden. [gedaagde] heeft de onderhavige facturen nooit onder ogen gekregen. Pas naar aanleiding van de hem toegezonden kopie facturen heeft hij navraag bij Resonansa gedaan naar de betaling daarvan; hij heeft geen toezeggingen gedaan over de uiteindelijke betaling van de facturen. [gedaagde] is pas achteraf op de hoogte gekomen van het staken van de onderneming door Resonansa.

5. Nu Sato niets tegenover het gemotiveerde verweer van [gedaagde] heeft gesteld en ook verder geen nadere onderbouwing van haar stellingen heeft gegeven, is niet gebleken dat [gedaagde] een persoonlijk verwijt valt te maken van het feit dat Resonansa niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Sato als ongegrond moet worden afgewezen.

De proceskosten komen voor rekening van Sato omdat deze in het ongelijk wordt gesteld. Deze worden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil, omdat hij zich niet heeft laten bijstaan door een beroepsgemachtigde.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Sato tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [gedaagde] tot en met vandaag worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Ch.A. van Dijk en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.