Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL0583

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
05-01-2010
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
08-7302
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting. Anbi-status. Bij opheffing wordt batig saldo niet besteed ten behoeve van een anbi dan wel op een andere het algemeen belang dienende wijze. Anbi-satus terecht onthouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2010-0254
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/7302

Uitspraakdatum: 5 januari 2010

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

de vereniging X, statutair gevestigd te Z, eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Eiseres heeft met dagtekening 19 december 2007 verzocht erkend te worden als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 (hierna: anbi). Verweerder heeft dit verzoek bij beschikking van 11 maart 2008 afgewezen.

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 10 oktober 2008 de beschikking gehandhaafd.

1.3. Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2009, alwaar deze zaak tegelijk met de zaak met nummer 08/7301 is behandeld. Als gemachtigde van eiseres is verschenen mr. A. Namens verweerder zijn verschenen B en C. Beide partijen hebben ter zitting een pleitnota voorgelezen en overgelegd.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Blijkens de statuten stelt eiseres zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij overeenkomstig de gebruiken van D. In de statuten is voorts onder meer het volgende bepaald:

"Ontbinding en vereffening

Artikel 17

(…)

4. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op een wijze, vastgesteld door de algemene vergadering, na goedkeuring door D. Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan D welke in dat geval tegen betaling van de taxatiewaarde een voorkeursrecht behoudt tot overname van al hetgeen de maçonnieke aangelegenheden raakt."

3. Geschil

3.1. In geschil is of eiseres terecht de status van anbi is onthouden.

3.2. Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de gedingstukken en naar het proces-verbaal van de zitting.

4. Beoordeling van het geschil

4.1.1. Op de voet van artikel 6.33 van de Wet IB 2001 beslist de inspecteur of een instelling kan worden aangemerkt als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.

4.1.2. In artikel 6.33, vierde lid, Wet IB 2001 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld voor de toepassing van het artikel. Daarvan is gebruik gemaakt in artikel 41a en verder van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: Urib 2001). In artikel 41a, eerste lid, Urib 2001 is een aantal cumulatieve kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden opgenomen, waaraan instellingen dienen te voldoen om als een anbi te kunnen worden aangemerkt. Dit artikel luidt - voor zover van belang - als volgt:

“1. Een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de wet, indien en zolang:

(…)

h. uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de wet, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend (…)."

4.2. Gezien de hiervoor onder 2.1 weergeven bepaling uit de statuten van eiseres is de rechtbank met verweerder van oordeel dat niet is niet voldaan aan het vereiste dat bij opheffing van eiseres een batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een anbi dan wel op een andere het algemeen belang dienende wijze. Ter zitting is zulks ook door eiseres erkend. Naar het oordeel van de rechtbank is op deze grond het verzoek om toekenning van de anbi-status door verweerder terecht afgewezen.

4.3. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

5. Proceskosten

De rechtbank vindt geen aan¬lei¬ding voor een proceskostenveroordeling.

6. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 5 januari 2010 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. H.A.M. Röell-Mulder, voorzitter, mr. R.H.M. Bruin en mr. E. Jochem, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. Mulder, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.