Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BL9290

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-09-2009
Datum publicatie
29-03-2010
Zaaknummer
115334 / HA ZA 05-1045
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Eisers hebben onvoldoende gegevens overgelegd en krijgen thans een bevel ex art. 22 Rv. om alsnog bepaalde stukken over te leggen.

(tussenvonnis bij overige tussenvonnissen van 21 februari 2007 (LJN: BL9273), 11 februari 2009 (LJN: BH6243) en eindvonnis 13 januari 2010 (LJN: BL9294)).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 115334 / HA ZA 05-1045

Vonnis van 9 september 2009

in de zaak van

1. [Eiser],

wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

2. [Eiseres],

wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

eisers,

advocaat mr. C.M. van der Veer,

tegen

1. de commanditaire vennootschap VOLDAFARMA C.V.,

gevestigd te Lelystad,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOLDAFARMA BEHEER B.V.,

gevestigd te Lelystad,

3. [Gedaagde 3],

wonende te Lelystad,

gedaagden,

advocaat mr. J.P.M.M. Heijkant

Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers] worden genoemd en afzonderlijk [eiser] en [eiseres]. Gedaagden 1, 2 en 3 zullen gezamenlijk Voldafarma c.s. worden genoemd en afzonderlijk Voldafarma, Voldafarma Beheer en [gedaagde 3].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 februari 2009

- de akte uitlating omvang schade van [eisers] met de producties E19 en E20

- de antwoordakte van Voldafarma c.s. met de producties G26 en G27.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. In het tussenvonnis van 11 februari 2009 zijn [eisers] in verband met het vaststellen van de omvang van de schade in de gelegenheid gesteld om bij akte het – volgens [eiser] uit twee of drie pagina’s bestaande – faxbericht van [B] van februari 2004 met de exacte verkoopcijfers van de accountant over te leggen.

2.2. De rechtbank stelt vast dat [eisers] bij akte van 25 maart 2009 handgeschreven overzichten van de verkoopaantallen in de jaren 1991 tot en met 1995 (E19) hebben overgelegd, waaruit volgens [eisers] de verkoopaantallen per week zijn af te leiden. [eisers] hebben niet aangegeven wie de opsteller van deze overzichten is geweest. Voorts hebben [eisers] in het geding gebracht twee pagina’s houdende een overzicht van de verkoopaantallen (E20), opgesteld door accountantskantoor Deloitte op basis van de jaarrekeningen. Ten aanzien van deze laatste productie hebben [eisers] opgemerkt dat zij geen bekendheid hebben met de wijze waarop dit overzicht tot stand is gekomen en verder dat Deloitte uitgaat van onjuiste bedragen die aan [eisers] in de jaren 1989 tot en met 1991 zouden zijn uitbetaald.

2.3. Hoewel de rechtbank in haar tussenvonnis van 11 februari 2009 [eisers] in de gelegenheid heeft gesteld om ter onderbouwing van hun vordering het faxbericht van [B] met de exacte verkoopcijfers in het geding te brengen hebben [eisers] zulks niet gedaan. [eisers] hebben hierover in hun akte van 25 maart 2009 zelfs met geen woord gerept. Onder verwijzing naar artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), benadrukt de rechtbank dat op [eisers] de verplichting rust de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. In dat licht bezien begrijpt de rechtbank niet waarom [eisers] hebben verzuimd de faxgegevens, waaruit de schadeomvang zou moeten blijken, in het geding te brengen, terwijl uit de verklaring van [eiser] van 5 september 2007 volgt dat deze informatie bij zijn advocaat ligt.

2.4. De rechtbank is van oordeel dat zij voor de bepaling van de omvang van de schade dient te beschikken over eerdergenoemd faxbericht met de exacte verkoopcijfers en beveelt [eisers] daarom thans op de voet van artikel 22 Rv dit faxbericht alsnog over te leggen. [eisers] hebben immers nimmer aangegeven daarover niet (meer) te beschikken of daar niet (meer) via [B] aan te kunnen komen. Een dergelijk verweer, indien alsnog gevoerd, zou de rechtbank dan ook inmiddels niet meer accepteren. Wanneer [eisers] opnieuw verzuimen de faxgegevens in het geding te brengen, zal de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht. In dit geval dienen [eisers] rekening te houden met integrale afwijzing van hun vordering, nu in dat geval ook artikel 21 Rv. door hen wordt geschonden.

2.5. In r.o. 2.1 van het tussenvonnis van 11 februari 2009 heeft de rechtbank vastgesteld dat de procedure tussen [eisers] enerzijds en [A] BV en [A] (hierna: [A] c.s.) anderzijds is geroyeerd nadat tussen hen een overeenkomst is gesloten, waarbij zij elkaar finale kwijting verlenen na voldoening van een bedrag van EUR 714.000,- inclusief BTW te betalen door [A] c.s. aan [eisers]. Daarvan zou EUR 614.000,- inclusief BTW op 29 april 2008 zijn betaald en zou het nog resterende bedrag van EUR 100.000,- uiterlijk op 1 juli 2009 betaald moeten zijn. Gelet op het nalaten tot dusverre van [eisers] om het in hun bezit zijnde faxbericht over te leggen, wenst de rechtbank thans alsnog nadere informatie over de afwikkeling van voornoemde regeling tussen [eisers] en [A] c.s.. De reden hiervan is dat door de hiervoor geconstateerde weigering van [eisers] alsnog rekening moet worden gehouden met de door Voldafarma c.s. – ter gelegenheid van het pleidooi van 21 oktober 2008 – geopperde mogelijkheid dat sprake is van een schijnovereenkomst tussen [eisers] en [A] c.s.. Een en ander brengt met zich dat [eisers] tevens op de voet van artikel 22 Rv zullen worden bevolen bewijsstukken (bankafschriften) in het geding te brengen ten bewijze dat voornoemde in het tussenvonnis van 11 februari 2009 onder r.o. 2.1 genoemde overeenkomst, te weten een betaling van EUR 614.000,- inclusief BTW op 29 april 2008 en een betaling van een bedrag van EUR 100.000,- op 1 juli 2009 daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook hier geldt dat bij niet voldoening aan dit bevel de rechtbank soortgelijke conclusies zal trekken als onder 2.4 overwogen.

2.6. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen voor het nemen van een akte aan de zijde van [eisers] ten behoeve van het overleggen van het in r.o. 2.1 bedoelde faxbericht en de in r.o. 2.5 bedoelde bewijsstukken van de afwikkeling van de overeenkomst tussen [eisers] en [A] c.s.. Voldafarma c.s. zullen daarna in de gelegenheid worden gesteld daarop, eveneens bij akte, te reageren. Iedere verdere beslissing zal worden aanhouden.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. beveelt [eisers] op de voet van artikel 22 Rv de onder r.o. 2.1 bedoelde faxgegevens en voorts de bewijsstukken als bedoeld in r.o. 2.5 in het geding te brengen en bepaalt dat de zaak daartoe weer op de rol zal komen van 23 september 2009 voor het nemen van een akte overlegging producties door [eisers],

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, mr. L.M. de Vries en mr. S.D. Lindenbergh en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2009.?