Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BL7294

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
25-03-2010
Zaaknummer
15/664126-07, 669067-07, 700719-08 en 710013-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

oplichting, bedrog, fraude.

Ten eerste heeft verdachte werkzaamheden verricht in een periode dat hij een Ziektewetuitkering ontving, zonder dit aan de uitkeringsinstantie te melden. Voorts heeft verdachte met gebruikmaking van valse namen bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen via internet verzekeringspolissen afgesloten en vervolgens valse schadeclaims ingediend, waarop aan hem verschillende malen is uitgekeerd. Het totaalbedrag van deze uitkeringen bedraagt bijna dertigduizend euro. Met gebruikmaking van valse persoonsgegevens heeft verdachte bovendien verschillende kredieten en creditcards aangevraagd en telefoonabonnementen afgesloten, waarbij hij de bijbehorende mobiele telefoontoestellen heeft verkregen. In al deze gevallen geldt dat de overeenkomst met verdachte niet zou zijn aangegaan indien hij zijn werkelijke persoonsgegevens had opgegeven. In een aantal gevallen heeft verdachte – al dan niet samen met een ander – op krediet auto’s aangeschaft en deze reeds enkele dagen na de aankoop, na aanvraag van een kopie van het daartoe benodigde vrijwaringsbewijs bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, doorverkocht. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan verduistering van de auto’s die hij rechtens onder zich had, maar die nog toebehoorden aan de kredietverstrekkers (in een huurkoopconstructie), dan wel dienden als onderpand voor de aan hem verstrekte lening. Daarnaast heeft verdachte op verschillende namen en op verschillende adressen in de buurt van het woonadres van zijn toenmalige vriendin goederen besteld. Deze goederen zijn geleverd op de verschillende adressen en aan verdachte geleverd, waarna de goederen nimmer zijn betaald.

In het kader van het bovenstaande heeft verdachte in een aantal gevallen bovendien gebruik gemaakt van valse of vervalste documenten, te weten valse of vervalste loonstroken en een vervalst kopie van zijn paspoort, om de door hem gewenste diensten te verkrijgen. Ook een groot aantal particulieren is door verdachte ernstig benadeeld, doordat verdachte verschillende goederen, met name elektronica, tegen concurrerende marktprijzen te koop aanbood op verschillende websites en vervolgens nagelaten heeft deze goederen – na betaling door de klant – te leveren. Op bovenstaande wijze heeft verdachte ten koste van verschillende bedrijven en particulieren voor zichzelf grote geldbedragen verkregen. De rechtbank is van oordeel dat de bovenomschreven strafbare feiten, die verdachte gedurende een lange periode en op veel verschillende manieren heeft gepleegd, verdachte zwaar moeten worden aangerekend.

Gevangenisstraf 30 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/664126-07, 669067-07, 700719-08 en 710013-09

Uitspraakdatum: 15 september 2009

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 12 mei 2009, 9 juni 2009 en 01 september 2009 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in PI Flevoland - HvB Almere Binnen te Almere.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging - tenlastegelegd dat:

Onder parketnummer 664126-07:

hij in of omstreeks de periode van 5 december 2005 tot en met 16 juni 2006 te Badhoevedorp, in elk geval in Nederland, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten artikel 49 van de Ziektewet, opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten een uitkering krachtens de Ziektewet, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft hij, verdachte, nagelaten de uitkerende instantie, te weten het UWV, in te lichten, dat hij, verdachte, in genoemde periode, werkzaamheden verrichtte en/of (daaruit) inkomsten genoot, zulks terwijl hij, verdachte, werkzaamheden verrichtte (namelijk voor [door verdachte opgegeven werkgever 1] en/of [door verdachte opgegeven werkgever 2] en/of [door verdachte opgegeven werkgever 3]);

Onder parketnummer 669067-07:

Feit 1

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2007 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft bewogen tot de afgifte van meerdere geldbedragen, in totaal ongeveer ten bedrage van EUR 34.241,94, in elk geval van enig goed,

immers heeft verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

- een of meermalen (via internet)(een) verzekering(en) afgesloten bij die [benadeelde 1] en/of daarbij gebruik gemaakt van een naam anders dan zijn eigen naam (en zich aldus heeft voorgedaan als iemand anders) en/of daarbij gebruik gemaakt van een adres, anders dan zijn, verdachtes, eigen adres, en/of daarbij gebruik gemaakt van een e-mail adres anders dan zijn,

verdachtes, eigen e-mail adres, en/of

- (vervolgens) (telkens) bij die [benadeelde 1] een of meer schadeclaim(s) ingediend (terwijl in werkelijkheid hij, verdachte, de schade(s) waar die claim(s) betrekking op had(den), niet had geleden),

waardoor [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

hij in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 29 december 2006 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer EUR 856,-, in elk geval van enig goed,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op of omstreeks 26 december 2006 bij die [benadeelde 2] een (Woonhuis)verzekering afgesloten op naam van [betrokkene 1] en/of

- (vervolgens) op of omstreeks 29 december 2006 (valselijk) een schademelding gedaan van diefstal van een/twee fiets(en), althans van enig goed, en/of

- (daarbij) als rekeningnummer opgegeven een nummer van verdachte,

- waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

hij in of omstreeks de periode van 16 augustus 2006 tot en met 2 juni 2007 te Almere en/of Rotterdam en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of Amsterdam en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] te Den Haag en/of te Amstelveen en/of [naam bedrijf] te Almere en/of [naam bedrijf] te Rotterdam en/of [naam bedrijf] te Hoofddorp en/of [naam bedrijf] te Amsterdam en/of [naam bedrijf] te

Hoofddorp heeft/hebben bewogen tot het aangaan van een schuld (te weten een of meerdere verbintenis(sen) in de vorm van een of meer telefoonabonnement(en)) en/of tot de afgifte van een of meer mobiele telefoon(s), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

(op 16 augustus 2006 bij [naam bedrijf] te Almere, pag. 71)

bij het afsluiten van twee, althans een of meer, abonnement(en) een adres

opgegeven, niet zijnde het adres van hem, verdachte en/of zijn mededader(s),

en/of

(op 3 december 2006 bij [naam bedrijf] te Amstelveen, pag. 74/75)

bij de aankoop van vijf, althans een of meer, mobiele telefoon(s) en/of bijbehorende abonnement(en) een uittreksel heeft getoond van de Kamer van Koophandel, welke was vervalst, en zich aldus heeft voorgedaan als een betrouwbare klant, en/of

(op 2 maart 2007 bij [naam bedrijf] te Hoofddorp, pag. 71)

bij de aankoop en/of het afsluiten van twee, althans een of meer, GSM-abonnenment(en) een adres opgegeven, niet zijnde het adres van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

(op 24 april 2007 bij [naam bedrijf] in Amsterdam, pag.72)

bij de aankoop en/of het afsluiten van twee, althans een of meer, GSM-abonnement(en) een adres opgegeven, niet zijnde het adres van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

waardoor die [benadeelde 3] en/of (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 4

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 12 november 2006 tot en met 2 juni 2007 op na te noemen plaatsen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s), telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- op of omstreeks 12 november 2006 bij [naam bedrijf] te Rotterdam, twee, althans een of meer, GSM-abonnement(en) en/of met de bijbehorende mobiele telefoon(s) en/of

- op of omstreeks 2 juni 2007 bij [naam bedrijf] te Amstelveen, drie, althans een of meer, GSM-abonnenemt(en) en/of met de bijbehorende mobiele telefoon(s);

Feit 5

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 7 mei 2007 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals of vervalst kopie van een paspoort (met nummer [nummer], ten name van hem, verdachte) - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, (telkens) bij de aanvraag en/of het afsluiten van een kredietovereenkomst en/of huurkoopovereenkomst en/of financieringsovereenkomst bij [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8], deze kopie van dat paspoort heeft overgelegd (teneinde door voornoemde maatschappijen te worden geaccepteerd als klant) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) de geboortedatum van hem, verdachte, zoals deze staat/stond vermeld op die kopie van dat paspoort, was gewijzigd (door de geboortedag te veranderen van [datum] in [datum]);

Onder parketnummer 700719-08:

Feit 1

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 8 januari 2008 tot en met 8 februari 2008 te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer en/of te Amsterdam en/of Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Amstelveen en/of Uithoorn en/of elders in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) [benadeelde 9] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van (telkens)

- een of meer ([naam bedrijf] en/of [naam bedrijf]) Creditcard(s) en/of

- [een of meer krediet(en) voor (een) bedrag(en) van] 1.765,98 euro en/of 965,50 euro en/of 1.203,49 euro en/of 649,85 euro en/of

- (in totaal) (ongeveer) 204.050,- euro, in elk geval (telkens) van enig goed en/of

- tot het aangaan van een schuld in de vorm van een of meer krediet(en) ter waarde van (een) bedrag(en) van (ongeveer) 1.765,98 euro en/of 965,50 euro en/of 1.203,49 euro en/of 649,85 euro,

hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- bij de [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] [zijnde (een) businesspartner(s) van [benadeelde 9]] een of meer aankopen gedaan [ter waarde van voornoemd(e) bedrag(en)] en/of

- aangegeven deze uitgesteld te willen betalen en/of op krediet te willen kopen en/of hiertoe een financierings/kredietovereenkomst te willen afsluiten en/of

- zich [ten behoeve van de factu(u)r(en) en/of kredietaanvra(a)g(en) (met [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf])] bij een of meer medewerker(s) van de [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte] (niet zijnde zijn, verdachtes, naam) en/of

- bij die medewerker(s) aangegeven woonachtig te zijn op [adres] (niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres) en/of werkzaam te zijn als accountmanager bij [door verdachte opgegeven werkgever 4] (terwijl hij, verdachte, niet werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 4]) en/of

- bij die medewerker(s) (op deze wijze) de indruk gegeven kredietwaardig te zijn (terwijl hij, verdachte dat niet was) en/of

- (vervolgens) (een) financieringsovereenkomst(en) met [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] aangegaan en/of ondertekend (waarin voornoemde valse naw-gegevens en/of beroepsgegevens waren opgenomen) en/of

- met (een of meer van) de (valselijk verkregen) ([naam bedrijf]) Creditcard(s) een grote hoeveelheid contante opnamen gedaan (bij diverse bankautomaten), waarbij hij, verdachte, zich (telkens) voordeed als rechtmatige eigenaar van die [naam bedrijf] Credit Card(s), waardoor [benadeelde 9] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] (telkens) werd(en) bewogen tot boven omschreven afgifte(n) en/of tot het aangaan van bovengenoemde schuld(en);

Feit 2

hij in of omstreeks de periode 18 januari 2008 tot en met 21 januari 2008 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 10] te bewegen tot de afgifte van een auto (Volkswagen Passat), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (onder meer)

- zich heeft begeven naar [benadeelde 10] en/of

- heeft aangegeven voornoemde auto te willen kopen en/of deze te willen financieren en/of (daarbij) heeft gemeld dat hij zijn, verdachtes, auto total loss heeft gereden en/of in afwachting is van de uitkering van de verzekering en/of

- zich [ten behoeve van het koopcontract en/of het financieringscontract] aldaar heeft voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte] (niet zijnde zijn, verdachtes, naam) en/of aangegeven woonachtig te zijn op [adres] (niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres) en/of werkzaam te zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 4] (terwijl hij, verdachte, niet werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 4]) en/of

- (daartoe) een valse/vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4] heeft overhandigd (over de maand december 2007 en/of op naam van [alias verdachte], woonachtig [adres]) en/of

- (op deze wijze) de indruk gewekt kredietwaardig te zijn (terwijl hij, verdachte dat niet was),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 18 januari 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, deze loonstrook heeft overhandigd aan een of meer medewerker(s) van [benadeelde 10] (teneinde een financiering te verkrijgen voor de aanschaf van een auto) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (onder meer)

- de op de loonstrook vermelde naw-gegevens (naam [alias verdachte] en/of adres [adres]) niet zijn, verdachtes, juiste naw-gegevens zijn en/of

- de op die loonstrook vermelde periode van 01/12/07 tot en met 30/12/07 niet juist is en/of

- op die loonstrook in strijd met de waarheid was vermeld, dat hij, verdachte, in die periode bij dat bedrijf werkzaam was (geweest);

Feit 3

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 augustus 2008 tot en met 23 augustus 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) (telkens) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) [benadeelde 9] en/of [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van

- een of meer [naam bedrijf] Creditcard(s) en/of [naam bedrijf] creditcard(s) en/of

- [een of meer krediet(en) voor (een) bedrag(en) van] 2.752,- euro en/of 1.376,79 en/of 999,98 euro en/of 2.107,70 euro, in elk geval (telkens) van enig goed en/of

- tot het aangaan van een schuld in de vorm van een of meer krediet(en) ter waarde van (een) bedrag(en) van 2.752,- euro en/of 1.376,79 en/of 999,98 euro en/of 2.107,70 euro hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- bij [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] [zijnde (een) businesspartner(s) van [benadeelde 9]] een of meer aankopen gedaan [ter waarde van voornoemd(e) bedrag(en)] en/of

- aangegeven deze uitgesteld te willen betalen en/of op krediet te willen kopen en/of hiertoe (een) ([naam bedrijf]) financierings/kredietovereenkomst(en) te willen afsluiten en/of

- [ten behoeve van de factu(u)r(en) en/of kredietaanvra(a)g(en)] bij een of meer medewerker(s) van [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] aangegeven woonachtig te zijn op de [adres] (niet zijnde zijn, verdachtes, adres) en/of werkzaam te zijn als verkoper bij [door verdachte opgegeven werkgever 5] (terwijl hij, verdachte, niet bij [door verdachte opgegeven werkgever 5] werkzaam was) en/of in de industrie-branche (terwijl hij, verdachte, geen verkoper was in de industrie-branche) en/of

- die medewerker(s) een bankpasje getoond (niet zijnde zijn verdachtes bankpasje) en/of

- bij die medewerker(s) (op deze wijze) de indruk gewekt kredietwaardig te zijn (terwijl hij, verdachte, dat niet was) (door onder meer mede te delen dat hij reeds eerder gebruik heeft gemaakt van een [naam bedrijf] krediet en/of zijn schulden reeds afbetaald had), waardoor [benadeelde 9] en/of [naam bedrijf] (telkens) werd(en) bewogen tot boven omschreven afgifte(n) en/of het aangaan van bovengenoemde schuld(en);

Feit 4

hij in of omstreeks de periode 16 september 2008 tot en met 18 september 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 11] te bewegen tot de afgifte van een auto (Ford Focus), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (onder meer)

- zich heeft begeven naar autodealer [benadeelde 11] te Hoofddorp en/of

- heeft aangegeven voornoemde auto te willen kopen en/of deze te willen financieren (via [naam bedrijf]) en/of

- zich [ten behoeve van het koopcontract en/of het financieringscontract] aldaar heeft voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte] (niet zijnde zijn, verdachtes, naam) en/of aangegeven woonachtig te zijn op de [adres] (niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres) en/of werkzaam te zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 6] (terwijl hij, verdachte, aldaar niet werkzaam was) en/of

- (daartoe per fax) een valse/vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 6] heeft gestuurd naar [naam bedrijf] en/of [benadeelde 11] en/of

- (op deze wijze) de indruk gewekt kredietwaardig te zijn (terwijl hij, verdachte dat niet was)

- (een) koopovereenkomst heeft ondertekend (waarin voornoemde valse naw-gegevens waren opgenomen), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 18 september 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 6], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, deze loonstrook (per fax) heeft verstuurd/overgelegd naar/aan [benadeelde 11] (teneinde een financiering te verkrijgen voor de aanschaf van een auto) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (onder meer)

- de op de loonstrook vermelde naw-gegevens (naam [alias verdachte] en/of adres [adres]) niet zijn, verdachtes, juiste naw-gegevens zijn en/of

- op die loonstrook in strijd met de waarheid was vermeld, dat hij, verdachte, bij dat bedrijf werkzaam was (geweest);

Onder parketnummer 710013-09

Feit 1

hij in of omstreeks de periode van 18 augustus 2008 tot en met 9 september 2008 in Obdam, gemeente Koggenland en/of Zwolle en/of Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer en/of Vroomshoop en/of Soest en/of Kerkrade en/of Arnhem en/of Haarlem en/of Lemmer in de gemeente Lemsterland en/of Born en/of Jistrum, gemeente Tytsjerksteradiel en/of in de gemeente Brielle en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) (een of meer van) de navolgende perso(o)n(en) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (een of meer van) de navolgende geldbedrag(en):

- op of omstreeks 22 augustus 2008, [slachtoffer 1], 431,- euro en/of

- op of omstreeks 25 augustus 2008, [slachtoffer 2], 343,- euro, en/of

- op of omstreeks 25 augustus 2008, [slachtoffer 3], 93,- euro en/of

- op of omstreeks 18 augustus 2008, [slachtoffer 4], 1899,- euro en/of

- op of omstreeks 19 augustus 2008, [slachtoffer 5], 421 euro, en/of

- op of omstreeks 20 augustus 2008, [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], 236,- euro en/of

- op of omstreeks 20 augustus 2008, [slachtoffer 8], 204,- euro en/of

- op of omstreeks 25 augustus 2008, [slachtoffer 9], 225,- euro en/of

- in of omstreeks de periode 19 augustus 2008 tot en met 20 augustus 2008, [slachtoffer 10] in totaal 699,- euro (te weten op of omstreeks 19 augustus 2008, 244,- euro en/of op of omstreeks 20 augustus 2008, 455,- euro) en/of

- op of omstreeks 21 augustus 2008, [slachtoffer 11], 795,- euro, en/of

- op of omstreeks 25 augustus 2008, [slachtoffer 12], 256,- euro en/of

- op of omstreeks 20 augustus 2008, [slachtoffer 13], 503,- euro en/of

- op of omstreeks 21 augustus 2008, [slachtoffer 14], 191,- euro,

in elk geval (telkens) een of meer perso(o)n(en) bewogen tot de afgifte van enig goed,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid [(telkens) handelende onder de bedrijfsna(a)m(en) [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf], althans een of meer bedrijfsnamen],

- een internetsite genaamd "www.zekergoedkoopwinkelen.nl", althans een internetsite, aangemaakt, en/of op internet geplaatst, en/of

- op die internetsite "www.zekergoedkoopwinkelen.nl" en/of "www.marktplaats.nl" en/of "www.Iphoneclub.nl", althans op een of meer internetsite(s), laptop(s) en/of printer(s) en/of (Nintendo) Wii spelcomputer(s) en/of daarbij behorende onderdelen en/of Iphone(s) en/of

mobiele telefoon(s) en/of televisie(s), althans (een) goed(eren) aangeboden

en/of

- daartoe, op de betreffende site(s), een afbeelding en/of een beschrijving van het aangebodene geplaatst en/of de mogelijkheid geboden om het aangebodene te bestellen/kopen en/of

- genoemde perso(o)n(en) die een bestelling had(den) gedaan, op de site of door middel van e-mail, een ontvangstbevestiging doen toekomen met daarbij het verzoek het te betalen bedrag over te maken naar rekeningnummer [nummer] ten name van [betrokkene 2] te [woonplaats], onder vermelding van een klantnummer en/of

- (een of meer van) genoemde perso(o)n(en) de toezegging gedaan de bestelde goed(eren) na ontvangst van hun betaling te verzenden (welke verzending achterwege is gebleven) en/of medegedeeld dat hij/zij het/de bestelde goed(eren) op een adres in Badhoevedorp en/of Leiden kon(den) komen ophalen

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als zijnde (een) bona fide verkoper(s) en/of de indruk gewekt bij die perso(o)n(en) dat (het/de bedrijf/bedrijven van) verdachte en/of zijn mededader(s) het/de aangeboden goed(eren) na betaling daadwerkelijk zou(den) leveren, waardoor die perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

Feit 2

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 mei 2006 tot en met 13 maart 2007 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Diemen en/of elders in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels (telkens) [benadeelde 12] heeft bewogen tot de afgifte van een [credit card] en/of een [credit card] en/of een [credit card] [met het/de nummer(s) [nummer] en/of [nummer] en/of

[nummer]] hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als zijnde [verdachte], geboren op [datum] en/of geboren op [datum] en/of woonachtig op [adres] en/of [adres] (niet zijnde zijn juiste en/of volledige naam en/of geboortedatum en/of adres) [ten gevolge waarvan die [benadeelde 12] geen melding kreeg van het Bureau Kredietregistratie, alwaar verdachte staat geregistreerd onder zijn juiste en volledige naam en/of juiste geboortedatum] en/of

- bij de aanvraag van die [credit card] en/of [credit card] een valse of vervalste loonstrook van (respectievelijk) de [door verdachte opgegeven werkgever 3] en/of [door verdachte opgegeven werkgever 4] en/of een valse of vervalste fotokopie van een paspoort (met nummer [nummer]) heeft overgelegd/bijgesloten als ware zij echt en onvervalst, waardoor die [benadeelde 12] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 mei 2006 tot en met 6 maart 2007 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Diemen en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van

- (een) vals(e) of vervalst(e) loonstro(o)k(en) van de [door verdachte opgegeven werkgever 3] en/of [door verdachte opgegeven werkgever 4] en/of

- een vervalst(e) (fotokopie van een) paspoort (met nummer [nummer]),

- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij die loonstro(o)k(en) en dat/die (kopie van dat) paspoort tezamen met een aanvraag voor een [credit card] en/of [credit card] heeft verzonden naar [benadeelde 12] (telkens) ter verkrijging van die [credit card] en/of [credit card] en bestaande die valsheid of vervalsing (onder meer) hierin dat

- op die loonstro(o)k(en) in strijd met de waarheid was vermeld dat hij, verdachte, ten tijde van de aanvraag werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] en/of [door verdachte opgegeven werkgever 4] en/of

- op de loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4] in strijd met de waarheid vermeld was dat zijn, verdachtes, geboortedatum [datum] was en/of dat hij, verdachte, woonachtig was op de [adres] en/of

- op de loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 3] in strijd met de waarheid vermeld was dat zijn, verdachtes geboortedatum [datum] was en/of dat hij, verdachte, woonachtig was op [adres] en/of dat hij verdachte sedert 6 maart 2003 in dienst was bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] en/of

- op dat paspoort in strijd met de waarheid was vermeld dat hij, verdachte, was geboren op [datum] en/of dat hij genaamd was [verdachte] (terwijl dit in werkelijkheid [verdachte] is);

Feit 3

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 tot en met 21 januari 2008 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en/of Diemen en/of elders in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels (telkens) [benadeelde 12] te bewegen tot afgifte van een of meer [credit card] en/of [credit card] op naam van [alias verdachte] en/of [betrokkene 2] hebbende verdachte en/of een van zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- (ten aanzien van de [credit card] ten name van [betrokkene 2]:) zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als zijnde [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] en/of een loonstrook van die [betrokkene 2] overgelegd en/of

- (ten aanzien van de [credit card] ten name van verdachte:) zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als ware hij, verdachte, op dat moment in dienst van [door verdachte opgegeven werkgever 4],

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

Feit 4

hij in of omstreeks de periode van 12 mei 2008 tot en met 14 mei 2008 te Zwaag, gemeente Hoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, met het oogmerk om zichzelf en/ of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtselen [benadeelde 13] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 17.999,- euro in de vorm van (een) krediet(en) ten behoeve van de aanschaf van een renault clio (voorzien van het kenteken [kenteken]) in elk geval van enig goed immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid, zakelijk weergegeven

- op naam van [betrokkene 3] een krediet aangevraagd voor de aanschaf van voornoemde Renault Clio en/of

- aan die [benadeelde 13] ter onderbouwing van die kredietaanvraag een valse of vervalste loonstrook t.n.v. [betrokkene 3] verstrekt en/of doen verstrekken [waardoor hij, verdachte en/of zijn mededader(s) [benadeelde 13] ten behoeve van voornoemde kredietaanvra(a)g(en) een onjuist en/of onvolledig beeld met betrekking tot de kredietwaardigheid van zijn verdachtes mededader [betrokkene 3] heeft/hebben voorgespiegeld],

waardoor [benadeelde 13] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgiften;

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 mei 2008 tot en met 21 mei 2008 in Amersfoort en/of Enkhuizen en/of Zwaag, gemeente Hoorn en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) loonstrook van [betrokkene 3], - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij en/of zijn mededader(s) die loonstrook van die [betrokkene 3] aan een werknemer bij [benadeelde 14] en/of bij een werknemer bij autobedrijf [benadeelde 15] en/of een werknemer bij [benadeelde 16] heeft aangeboden/overhandigd ter verkrijging van een krediet en/of lening en/of een financiering van [benadeelde 17], filiaal Nederland en/of [benadeelde 13] voor de aanschaf van een auto en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat op de loonstrook van die [betrokkene 3] een te hoog brutoloon was vermeld;

Feit 5

PRIMAIR:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot en met 28 mei 2008, te Venhuizen, gemeente Drechterland en/of Boesingheliede en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 18] heeft bewogen tot de afgifte van hierna te noemen goed(eren) (telkens) een digitale design en/of (een) memory stick(s) en/of een blender en/of (een) portable radio/cd(s) en/of een waterkoker en/of een trolley set en/of (een) senseo(s) en/of een inktjetprinter en/of een dvd recorder en/of een wekkerradio en/of (een) T-shirt(s) en/of een strandlaken(s) en/of een polo en/of een slippers, een boardshort en/of een hr top en/of een grill en/of (een) mp3 speler(s) en/of (een) multifunctional(s) en/of een deskjet printer en/of een foodprocessor en/of een stroomstrijkijzer en/of een strijktafel en/of (een) gourmetset(s) en/of een toaster 4 slide en/of een toaster en/of een laserprinter en/of een all in one printer en/of printpapier in elk geval (telkens) van enig goed, hierin bestaande dat verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid,

- (via internet en/of schriftelijk) (een) klantrekening(en) heeft geopend bij die [benadeelde 18] en/of daarbij (telkens) gebruik heeft gemaakt van een naam anders dan zijn eigen naam (onder meer van: [alias verdachte] en/of [alias verdachte] en/of [alias verdachte] en/of [alias verdachte] en/of [alias verdachte]) (en zich aldus heeft voorgedaan als iemand anders) en/of daarbij gebruik heeft gemaakt van een adres anders dan zijn, verdachtes eigen adres (ten gevolge waarvan die [benadeelde 18] geen melding kreeg van het Bureau Kredietregistratie alwaar verdachte geregistreerd stond onder zijn juiste en volledige na(a)m(en) en/of geboortedatum) en/of

- (vervolgens) telkens een of meerdere van bovengenoemde goederen bij die [benadeelde 18] heeft besteld en/of

- (aldus) zich heeft voorgedaan als zijnde een bonafide koper waardoor die [benadeelde 18] (telkens) werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(n);

SUBSIDIAIR:

hij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot en met 28 mei 2008, te Venhuizen en/of Boesingheliede en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen (telkens) met het oogmerk om zonder (volledige) betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende hij, verdachte, (telkens) met voormeld oogmerk, de navolgende goederen gekocht en/of besteld, te weten: een digitale design (camera) en/of (een) memory stick(s) en/of een blender en/of (een) portable radio/cd(s) en/of een waterkoker en/of een trolley set en/of (een) senseo(s) en/of een inktjetprinter en/of een dvd recorder en/of een wekkerradio en/of (een) T-shirt(s) en/of een strandlaken(s) en/of een polo en/of een slippers, een boardshort en/of een hr top en/of een grill en/of (een) mp3 speler(s) en/of (een) multifunctional(s) en/of een deskjet printer en/of een foodprocessor en/of een stroomstrijkijzer en/of een strijktafel en/of (een) gourmetsets en/of een toaster 4 slide en/of een toaster en/of een laserprinter en/of een all in one printer en/of printpapier en hebbende hij, verdachte, die goederen telkens zonder betaling in ontvangst genomen;

Feit 6

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 7 mei 2008 tot en met 22 mei 2008 te Venhuizen, gemeente Drechterland en/of Oude Meer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

- een personenauto (merk Seat), voorzien van het kenteken [kenteken] en/of

- een personenauto (merk Volkswagen), voorzien van het kenteken [kenteken],

in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 15] en/of [benadeelde 14] en/of de [benadeelde 17], in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf, te weten (telkens) op grond van een leaseovereenkomst, onder zich had(den), (telkens)wederrechtelijk zich heeft

toegeëigend.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten met uitzondering van het onder 2 op de tenlastelegging met parketnummer 669067-07 ten laste gelegde, voor wat betreft het medeplegen. De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte verplicht contact zal onderhouden met de reclassering. Het laatste ook als dat inhoudt het volgen van een behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 9], [benadeelde 10] en [benadeelde 12] zullen worden toegewezen; dat de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] zullen worden toegewezen voor zover zij zien op de materiële schade ten gevolge van het ten laste gelegde en voor het overige (immateriële schade en gederfde inkomsten) niet-ontvankelijk zullen worden verklaard; dat de vorderingen van de overige particuliere benadeelde partijen zullen worden toegewezen; dat de benadeelde partijen [benadeelde 5], [benadeelde 6], [benadeelde 8], [benadeelde 13] en [benadeelde 17] niet in hun vordering zullen worden ontvangen.

4. Bewijs en overwegingen

4.1. Vrijspraak

Parketnummer 669067-07, feit 4

Ten aanzien van het hetgeen verdachte op de tenlastelegging met parketnummer 669067-07 onder 4 ten laste is gelegd, overweegt de rechtbank het volgende.

De tenlastelegging houdt in dat verdachte betrokken is geweest bij het aanschaffen van gsm-telefoonabonnementen met de bijbehorende mobiele telefoons zonder dat het de bedoeling was daarvoor te betalen en dat hij daarvan een beroep of gewoonte heeft gemaakt.

Deze handelingen zijn tenlastegelegd als ‘flessentrekkerij’ of te wel het een beroep of gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zichzelf of een ander hierover zonder volledige betaling de beschikking te verschaffen.

Met de aanschaf van gsm-telefoonabonnementen is echter geen sprake van de aanschaf van goederen, maar van het aangaan van een verbintenis. Dat bij het aangaan van deze verbintenis ook een mobiele telefoon wordt verstrekt, maakt dat niet anders. De rechtshandeling is immers het aangaan van de verbintenis en niet de aankoop van een mobiele telefoon.

Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval dan ook geen sprake van de aankoop van ‘goederen’ als bedoeld in de tenlastelegging en artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht. Het ten laste gelegde kan derhalve niet worden bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4.2. Redengevende feiten en omstandigheden

Gebruik van verschillende namen

Verdachte is in het bezit van een rijbewijs waarop als zijn naam staat aangegeven: [achternaam verdachte].

[betrokkene 4] is de ex-vrouw van verdachte en op enig moment tijdens de huwelijksperiode heeft hij mede haar naam aangenomen.

Verdachte heeft meerdere malen bij de politie, maar ook op de terechtzitting aangegeven dat voor zover er in het dossier sprake is van de naam [alias verdachte] hij geen valse naam heeft opgegeven, nu deze naam ook in het rijbewijs zou staan. Bij confrontatie ter terechtzitting met het gegeven dat [alias verdachte] toch echt anders is dan [achternaam verdachte], volhardde verdachte in zijn stelling.

Het is algemeen bekend dat computersystemen, zoals computersystemen van kredietverstrekkers, bijzonder gevoelig zijn voor verschillen in schrijfwijzen en het gebruik van afwijkende tekens. Een verschil van één teken kan al tot gevolg hebben dat een computersysteem de betreffende zoekterm (in casu de naam van een persoon) niet terug kan vinden.

Naast de naam [alias verdachte] komen in het dossier nog zeer veel andere namen voor die verdachte heeft gebruikt.*1

De rechtbank is van oordeel dat verdachte – mede gezien de veelheid van verschillende schrijfwijzen van zijn naam in het dossier die hij heeft gebruikt – ook bewust gebruik heeft gemaakt van de valse naam [alias verdachte]. De stelling dat op sommige overeenkomsten de laatste naam per ongeluk terecht is gekomen, is onaannemelijk.

In de navolgende bespreking van de verschillende feiten zal ook meermalen blijken van de verschillende namen die verdachte heeft gebruikt.

Ten aanzien van parketnummer 664126-07

Naar aanleiding van een melding bij de Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen (UWV), is een onderzoek ingesteld naar de aan verdachte verstrekte ziektewetuitkering en eventuele werkzaamheden die verdachte zou hebben verricht in de periode waarin hij deze uitkering ontving, tussen 1 juli 2005 en 16 juni 2006.*2 Uit dit onderzoek bleek dat verdachte van 5 december tot 16 december 2005 een dienstverband heeft gehad bij [door verdachte opgegeven werkgever 1] te Amersfoort en dat aan hem een brutobedrag van € 1485,10 als salaris is betaald.*3

Bij raadpleging van het geautomatiseerde systeem Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI-net) bleek dat verdachte in de periode van 17 januari 2006 tot 16 februari 2006 tevens werkzaam is geweest bij [door verdachte opgegeven werkgever 2], tegen een loon van € 1254,66 bruto, inclusief vakantiegeld.*4

In een verhoor op 16 juni 2006 bekende verdachte dat hij had gewerkt bij de [door verdachte opgegeven werkgever 2] en dat hij dit niet gemeld had bij het UWV. Hij ontkende echter dat hij geld had verdiend bij [door verdachte opgegeven werkgever 1]: hij had wel een bedrag ontvangen, maar dit had hij moeten terugstorten. Verdachte gaf verder aan dat hij met ingang van 6 maart 2006 bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] werkte, hetgeen hij echter zou hebben gemeld bij het UWV. Tevens zou hij – tevergeefs – hebben geprobeerd de Ziektewetuitkering te doen stopzetten.*5

Op de terechtzitting van 12 mei 2009 heeft verdachte verklaard dat hij in de tenlastegelegde periode inderdaad bij drie verschillende werkgevers in dienst is geweest. Eén dienstverband, bij [door verdachte opgegeven werkgever 1], zou echter een opleiding betreffen. Het geld dat aan hem in dat verband was overgemaakt, zou hij weer terug hebben moeten storten. Verdachte verklaarde voorts dat hij met betrekking tot zijn dienstverband bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] brieven heeft gestuurd naar het UWV en dat hij hierover ook heeft overlegd met de medewerkster van het UWV die zijn dossier behandelde. Verdachte zou zelfs een kopie van zijn contract aan het UWV hebben overgelegd.*6

Uit een lijst met gespreksnotities van het Klanten Contact Centrum (KCC) van het UWV blijkt dat er in de periode van 6 januari 2006 tot en met 14 juni 2006 in totaal 16 telefonische contacten tussen verdachte en het KCC zijn geweest. Echter, het eerste en enige gesprek waarin verdachte blijkens de notities heeft aangegeven dat hij weer werkzaam was, dateert van 14 juni 2006. Blijkens de betreffende notitie heeft verdachte in dat gesprek aangegeven dat hij per 6 maart 2006 hersteld was.*7

De rechtbank overweegt dat uit het dossier van het UWV niet blijkt van enige melding door verdachte van een dienstbetrekking vóór 14 juni 2006. De medewerkster van het UWV die verdachtes dossier onder zich had, verklaarde dat zij verdachte in de tenlastegelegde periode slechts éénmaal, op 3 januari 2006, gesproken heeft en dat zij gedurende de ziektewetperiode geen informatie over de dienstverbanden van verdachte heeft ontvangen. Het claimdossier bevatte géén andere informatie ten aanzien van mogelijke dienstbetrekkingen dan een aantekening met betrekking tot het vermoeden van verdachtes voormalige werkgever [naam bedrijf] dat verdachte (elders) werkzaam was.*8

De rechtbank stelt vast dat verdachte pas op 14 juni 2006 melding heeft gemaakt van het feit dat hij werkzaamheden verrichtte voor een werkgever (te weten [door verdachte opgegeven werkgever 3]), terwijl op verdachte de verplichting rustte om het UWV zo spoedig mogelijk na het ingaan van de verschillende dienstbetrekkingen hiervan op de hoogte te stellen. Verdachte is in de ten laste gelegde periode werkzaam geweest bij de bedrijven [door verdachte opgegeven werkgever 1], [door verdachte opgegeven werkgever 2] en [door verdachte opgegeven werkgever 3], terwijl hij hiervan geen melding heeft gemaakt bij het UWV en terwijl hij wist dat deze informatie van belang was voor de vaststelling van (de hoogte van) de uitkering die hij krachtens de Ziektewet genoot.

Ten aanzien van parketnummer 669067-07:

Feit 1

In januari 2007 merkte men op de schadeadministratie van [benadeelde 1] te Tilburg enkele onregelmatigheden op. Meerdere via internet afgesloten polissen van kortlopende reis- of inboedelverzekeringen bleken gerelateerd aan hetzelfde bank- of gironummer, of bleken op dezelfde adresgegevens of e-mailadressen te zijn afgesloten. In totaal konden 46 polissen met elkaar in verband worden gebracht. Op 31 van deze polissen zijn schadeclaims ingediend, waarop door [benadeelde 1] – volgens haar ten onrechte – tot uitbetaling is overgegaan. Het totaal van deze uitbetalingen bedraagt volgens berekeningen van [benadeelde 1] € 34.241,-. [benadeelde 1] heeft hiervan, bij monde van [aangever], aangifte gedaan.*9

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij inderdaad vier of vijf keer een polis heeft afgesloten onder een andere naam en dat hij op die polissen geld heeft ontvangen waar hij geen recht op had.*10 Het laatste wordt ook bevestigd door een verklaring van [betrokkene 1]. Deze verklaart dat hij heeft gezien dat verdachte via internet bij [benadeelde 1] een verzekering afsloot. [betrokkene 1] zegt dat verdachte in het telefoonboek een adres opzocht en daar bijvoorbeeld een reisverzekering op afsloot. Verdachte zei daarbij dat hij dan over twee weken daar een claim op ging doen.*11

In een verhoor op 10 mei 2007 heeft verdachte aangegeven welke onterechte schadeclaims hij erkende te hebben gedaan bij [benadeelde 1] Het totaalbedrag van deze door verdachte erkende onterechte schadeclaims is € 22.158,73.*12 Op de terechtzitting van 12 mei 2009 heeft verdachte deze verklaringen bevestigd.*13

Onduidelijk is vanuit welke plaats verdachte deze aanvragen heeft gedaan. Aangezien verdachte steeds in Nederland woonachtig is geweest, gaat de rechtbank ervan uit dat de strafbare handelingen in Nederland zijn gepleegd.

Feit 2

Verzekeringsmaatschappij [benadeelde 2] ontving op 26 december 2006 een verzekeringsaanvraag voor een Woonhuisverzekering van [betrokkene 1] te Badhoevedorp. Slechts drie dagen later, op 29 december 2006, werd op deze polis een telefonische schademelding gedaan van de diefstal van twee fietsen. Naar aanleiding van deze melding heeft [benadeelde 2] een bedrag van € 858,- uitgekeerd op rekeningnummer [nummer]. Opgemerkt werd dat dit rekeningnummer ook geregistreerd stond bij een polis op naam van verdachte, waarop eveneens kort na de ingangsdatum schadeclaims waren gedaan. In die gevallen was niet uitgekeerd, wat overigens niet tot een formele klacht van verdachte had geleid. Nadat men had geprobeerd telefonisch contact te zoeken met de verzekerde ([betrokkene 1]), belde een persoon terug die zich voordeed als verzekerde [betrokkene 1], maar wiens stem en spraakgebruik opvallende overeenkomsten vertoonde met die van verdachte. Hij gaf de personalia van [betrokkene 1] op, maar het rekeningnummer van verdachte. Tevens werd door hem een getuige opgevoerd die een verklaring ten gunste van verdachte aflegde, maar wiens schrijfstijl sterke overeenkomsten vertoonde met die van verdachte. Het postbusnummer dat deze getuige opgaf, bleek in gebruik bij de verzekerde (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 1]). De verzekerde gaf geen toestemming voor nader onderzoek naar diens verzekeringsverleden en naar zijn ware identiteit. Van het voorgaande heeft [benadeelde 2] bij monde van [aangever] aangifte gedaan.*14

Bij de politie heeft verdachte verklaard dat het voormelde bedrag inderdaad op zijn rekening is gestort. Medeverdachte [betrokkene 1] zou hem hebben gevraagd of hij dit bedrag op zijn rekening mocht laten storten, omdat [betrokkene 1]s ouders erg streng zouden zijn en hem goed in de gaten zouden houden. Verdachte verklaarde dat hij wist dat de fietsen niet echt gestolen waren en dat [benadeelde 2] het schadebedrag derhalve onterecht heeft uitgekeerd. Dit zou hij echter achteraf van [betrokkene 1] hebben gehoord.*15 Op de terechtzitting van 12 mei 2009 heeft verdachte deze gang van zaken bevestigd.*16

Medeverdachte [betrokkene 1] heeft echter verklaard dat hij niets van de claim wist, tot zijn ouders hem ermee confronteerden. Daarop is hij naar verdachte gegaan om uitleg te vragen. Verdachte zou tegen [betrokkene 1] hebben gezegd: “We hebben het toch samen gedaan.” [betrokkene 1] ontkende de verzekering te hebben afgesloten en verklaarde niet eens te weten hoe hij dit zou moeten doen.*17

Op grond van de in de aangifte beschreven gang van zaken en de verklaring van medeverdachte [betrokkene 1] en mede gelet op het feit dat het schadebedrag op de bankrekening van verdachte is uitgekeerd, acht de rechtbank verdachtes verklaring dat hij niets met de schadeclaim te maken zou hebben gehad, ongeloofwaardig. De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen en komt tot het oordeel dat verdachte het feit alleen heeft gepleegd. Het dossier bevat geen bewijs dat [betrokkene 1] op enigerlei wijze betrokken is bij de handelingen van verdachte.

Feit 3

Op 3 juli 2007 deed [aangever] namens [benadeelde 3] aangifte van de volgende feiten. Op 16 augustus 2006, 2 maart 2007 en 24 april 2007 werden bij diverse telefoonwinkels ([naam bedrijf], [naam bedrijf]) in verschillende plaatsen (respectievelijk Almere, Hoofddorp, Amsterdam) steeds twee gsm-abonnementen van [provider] – met bijbehorende gsm-toestellen – aangevraagd op naam van [verdachte], [alias verdachte] of [alias verdachte]. In alle gevallen werden hoge abonnementskosten gemaakt en niet betaald. Het gaat daarbij steeds om bedragen van tussen € 2000,- en € 3000,- per tweetal abonnementen. Pogingen tot incasso slaagden niet, omdat de opgegeven adressen niet bleken te kloppen. Dit waren dan ook steeds verschillende adressen in Badhoevedorp en – in één geval – Amsterdam.*18

In zijn verhoor op 24 juli 2007 bij de politie heeft verdachte bekend dat hij abonnementen heeft afgesloten op 16 augustus 2006 bij [naam bedrijf] in Almere, op 2 maart 2007 bij [naam bedrijf] in Hoofddorp en op 24 april 2007 bij [naam bedrijf] in Amsterdam. Verdachte verklaarde dat hij ‘belverslaafd’ was en een deel van de gsm-toestellen daarom zelf gehouden heeft. Andere telefoons zou hij hebben weggegeven aan vrienden of familie. Verdachte verklaarde echter de rekeningen van de abonnementen wel te hebben betaald, of deze bij zijn curator te hebben ingediend.*19

Voor het laatste ontbreekt iedere grondslag in het dossier. [provider] heeft aangegeven dat van de abonnementskosten in het geheel niets is betaald. Verdachte heeft voorts op geen enkele manier aannemelijk trachten te maken dat hij deze rekeningen geheel of gedeeltelijk betaald zou hebben, dan wel zou hebben overgedragen aan zijn curator. De rechtbank acht de verklaring van verdachte op dit punt dan ook ongeloofwaardig.

Op 4 december 2006 deed [aangever] namens [naam bedrijf] te Amstelveen aangifte van een soortgelijk feit: op zondag 3 december 2006 omstreeks 14.15 uur kochten twee mannen in de [naam bedrijf] aan het [adres] vijf telefoons met bijbehorende abonnementen. Zij overhandigden daarbij een uittreksel van de Kamer van Koophandel op naam van ‘[naam bedrijf]’ en een paspoort op naam van [betrokkene 5], geboren op [geboortedatum] te Amsterdam. De vijf telefoons zijn aan de mannen overhandigd, waarna één van hen het contract heeft getekend. De winkelbediende vertrouwde het niet helemaal en heeft één van de mannen één eurocent laten pinnen, zodat de bankgegevens van de koper bekend werden. Deze cent werd gepint met een bankpas op naam van [betrokkene 5]. Bij het verlaten van de winkel zijn beide mannen aangesproken door politieambtenaren in burgerkleding. Toen aangever het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel beter bekeek, zag hij dat het vermoedelijk is ingescand, waarna er aanpassingen aan zijn gedaan.*20

Verdachte heeft verklaard dat hij inderdaad op zondag 3 december 2006 is gecontroleerd door de politie. Hij zou die dag samen met [betrokkene 5] naar Amstelveen zijn gereden om cadeautjes te kopen. [betrokkene 5] reed met hem mee omdat hij een telefoonabonnement wilde afsluiten. [betrokkene 5] zou alleen in de telefoonwinkel zijn geweest en verdachte zou er niet bij zijn geweest toen [betrokkene 5] de gsm-contracten tekende. Wel zag hij dat [betrokkene 5] met een tas vol telefoons de winkel uit kwam lopen.*21

[betrokkene 5] verklaart echter dat [voornaam verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte) hem die dag had gevraagd om mee te gaan. [betrokkene 5] verklaart dat hij op initiatief van verdachte op 3 december 2006 onder andere bij de [naam bedrijf] in Amstelveen vijf contracten heeft afgesloten, waarbij vervalste formulieren van de Kamer van Koophandel zijn overgelegd. Hierbij werden vijf gsm-telefoons geleverd. [betrokkene 5] verklaarde dat hij verdachte heeft leren kennen via [betrokkene 1], toen hij in financiële problemen zat. Verdachte had tegen [betrokkene 5] gezegd dat hij wel wist hoe je aan geld moest komen: [betrokkene 5] moest telefooncontracten (met de bijbehorende mobiele telefoons) afsluiten. Verdachte zou dan zorgen dat de gegevens uit de systemen zouden verdwijnen en [betrokkene 5] zou vervolgens de helft van de opbrengst (naar de rechtbank begrijpt: van de verkoop van de mobiele telefoons) krijgen.*22

De verklaring van [betrokkene 5] komt overeen met de verklaring van de winkelbediende. Onder andere dat er twee mannen in de winkel kwamen om de abonnementen af te sluiten. Verdachtes verklaring – kort gezegd inhoudende – ik ging met [betrokkene 5] mee, maar heb er niets mee te maken, is ongeloofwaardig zeker in het licht van de andere feiten waarbij door verdachte met valse gegevens eveneens telefoonabonnementen werden afgesloten.

Gezien het feit dat de aangifte van [naam bedrijf] te Amstelveen en de verklaring van medeverdachte [betrokkene 5] met elkaar overeenstemmen, terwijl de verklaring van verdachte daarmee in flagrante tegenspraak is, acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat hij niet (direct) betrokken zou zijn geweest bij de abonnementen die [betrokkene 5] heeft afgesloten ongeloofwaardig.

Feit 5

De kredietmaatschappijen [benadeelde 5], [benadeelde 6] te Vianen en [benadeelde 8] te Schiphol-Rijk hebben elk aangifte gedaan van het feit dat een persoon die aangaf te zijn [verdachte] bij een kredietaanvraag een kopie van een paspoort had overgelegd dat later vervalst bleek te zijn: de geboortedatum op het kopie is [datum], terwijl de werkelijke geboortedatum van verdachte [datum] is. In alle drie de gevallen is dit later ontdekt en heeft de kredietverstrekker het gevraagde krediet verstrekt, terwijl zij dit niet zouden hebben gedaan indien het vervalste kopie van het paspoort niet was bijgevoegd, aangezien in dat geval de juiste geboortedatum van verdachte was ingevoerd en de kredietverstrekkers hierop een signaal zouden hebben gekregen van het Bureau Krediet Registratie (BKR), waar verdachte geregistreerd stond.

[benadeelde 5] verstrekte naar aanleiding van een aanvraag d.d. 27 juli 2007 een krediet van € 7.500,-.*23 [benadeelde 6] heeft op een aanvraag d.d. 1 mei 2007 aan verdachte een krediet verstrekt van € 13.350,-.*24 [benadeelde 8] heeft op een aanvraag d.d. 27 januari 2007 aan verdachte een krediet verstrekt van € 19.589,52.*25

Verdachte heeft over de aanvragen van deze leningen een bekennende verklaring afgelegd. Hij verklaart een vervalste kopie van zijn paspoort te hebben gebruikt omdat hij dringend geld nodig had en dat hij niet verwachtte dat hem op zijn eigen naam en werkelijke geboortedatum krediet zou worden verstrekt, vanwege het feit dat hij een zogenaamde ‘A vermelding’ heeft bij het BKR te Tiel.*26

Ten aanzien van parketnummer 700719-08:

Feit 1

Op 18 maart 2008 deed [benadeelde 9] aangifte van het feit dat een zekere [alias verdachte] *27 in een winkel van [naam bedrijf] te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer en bij een winkel van [naam bedrijf] in Amsterdam overeenkomsten had afgesloten met [benadeelde 9] ([naam bedrijf]), waarbij hem krediet was verstrekt voor de volgende bedragen:

- Op 8 januari 2008 bij [naam bedrijf] te Cruquius: € 1765,-;

- Op 29 januari 2008 bij [naam bedrijf] te Amsterdam: € 649;

- op 29 januari 2008 bij [naam bedrijf] te Cruquius € 1203,- en € 965,-.

Tot de kredietovereenkomst met [naam bedrijf] / [benadeelde 9] behoorde een creditcard, waarmee bedragen konden worden gepind. De limiet op de creditcard bedroeg aanvankelijk 1.300 euro, maar is op verzoek van de kredietnemer verhoogd tot 5.000 euro. Door een fout in het computersysteem bleek de kredietnemer hiermee echter veel meer geld op te kunnen nemen: in totaal is een bedrag van € 203.050,- opgenomen.

Vast is komen te staan dat het verdachte is geweest die met gebruik van de valse naam [alias verdachte] de kredietovereenkomst met bijbehorende creditcard heeft afgesloten. Zo bleek op de kopie van het rijbewijs van de kredietnemer een andere naam te staan dan was opgegeven en ook een ander adres. Bij afsluiting van het contract was het adres [adres] opgegeven, terwijl de kredietnemer toen diens wasmachine kapot ging en men hem moest komen maken, op [adres] bleek te wonen. Ten slotte had hij op het aanvraagformulier voor het krediet aangegeven werkzaam te zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 4], hetgeen niet (meer) het geval bleek te zijn. Indien de juiste gegevens waren opgegeven, waren het krediet en de creditcard niet door [benadeelde 9] verstrekt.*28

De medewerker van [naam bedrijf] te Cruquius verklaarde dat verdachte hem tijdens het invoeren van de gegevens vroeg om het beeldscherm te draaien, zodat verdachte mee kon kijken. Verdachte vroeg uitleg bij alles wat de medewerker deed. Daarnaast verklaarde de medewerker dat hij een dergelijke overeenkomst altijd helemaal met de klant doorneemt en dat verdachte hem hierbij niet heeft meegedeeld dat zijn naam niet goed – namelijk als [alias verdachte] – in de overeenkomst was opgenomen.*29

Op de terechtzitting van 12 mei 2009 verklaarde verdachte dat hij deze kredieten bij [naam bedrijf] en [naam bedrijf] inderdaad heeft aangevraagd in januari 2008 en dat hij enkele weken later een creditcard van [naam bedrijf] ontving op zijn woonadres, waarmee hij is gaan pinnen. Met het bedrag, naar verdachtes schatting iets minder dan € 200.000,-, zou hij openstaande schulden hebben afbetaald. Verdachte ontkende opzettelijk een andere of valse naam te hebben opgegeven: de gegevens zouden door de medewerker van [naam bedrijf] zijn overgenomen van verdachtes rijbewijs en bankpas. Verdachte verklaarde voorts dat [achternaam verdachte] zijn naam was, aangezien hij na het huwelijk met zijn vrouw [betrokkene 4] in oktober 2003 voor de toevoeging ‘[naam]’ aan zijn naam heeft gekozen.*30

Anders dan verdachte is de rechtbank van oordeel dat de naam [alias verdachte], aan elkaar geschreven zoals op de overeenkomsten, anders is dan de [achternaam verdachte], zoals deze destijds op verdachtes rijbewijs stond vermeld. Eerder is reeds overwogen dat met gebruik van de naam [alias verdachte] sprake is van het gebruik van een valse naam.

Dat sprake is van een vergissing door het winkelpersoneel bij het opnemen van de naam, zoals verdachte betoogt, vindt geen steun in het dossier. Zo heeft de winkelmedewerker van [naam bedrijf], [getuige 1], verklaard dat verdachte goed oplette toen zijn gegevens in de computer werden ingevoerd. Verdachte vroeg de medewerker zelfs om het scherm van de computer iets bij te draaien, zodat hij kon meelezen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte gelet op die omstandigheden moet hebben gezien dat zijn gegevens, te weten zijn naam én zijn adres, onjuist waren ingevuld. Verdachte heeft opzettelijk gehandeld.

Feit 2

Namens [benadeelde 10] te Badhoevedorp is aangifte gedaan van het feit dat op vrijdag 18 januari 2008 een persoon die opgaf te zijn [alias verdachte], wonende te [adres] een Volkswagen Passat had geprobeerd te kopen en te financieren door een valse naam op te geven en een valse loonstrook te overleggen. Het krediet was niet verstrekt omdat het aangever opviel dat de naam op het rijbewijs van verdachte anders geschreven was dan de naam die was opgegeven. De kredietverstrekker ([naam bedrijf]) trok de naam op het rijbewijs na en ontdekte talloze BKR-registraties op die naam.*31

De overgelegde loonstrook is door de politie onderzocht. Deze bleek vervalst: de naam- en adresgegevens, alsmede de datum van afgifte en de datum van indiensttreding waren onjuist.*32

Op de terechtzitting van 12 mei 2009 heeft verdachte bekend dat hij een geheel valse loonstrook had overgelegd bij [benadeelde 10] om een krediet te krijgen. Hij ontkende echter valse gegevens te hebben verstrekt: verdachte verklaarde dat het niet zijn fout was dat men zijn naam onjuist gespeld heeft en dat het feit dat het huisnummer onjuist is opgenomen, veroorzaakt kan zijn door het feit dat verdachte in eerste instantie op [adres] zou komen te wonen, maar dat dit op het laatste moment voor de verhuizing is gewijzigd in [huisnummer].

De rechtbank is van oordeel dat verdachte opzettelijk een valse loonstrook heeft overgelegd om op zijn naam een krediet te verkrijgen. De rechtbank wijst daarbij onder andere op de verklaring van verdachte in relatie tot andere, eerder gepleegde feiten, dat hij wist dat hij op zijn eigen naam en geboortedatum geen krediet zou verkrijgen, in verband met diverse registraties bij het BKR.*33

Door de overlegging van een valse loonstrook heeft verdachte gepoogd om een krediet te krijgen, wat met vermelding van de juiste gegevens zeker niet was gelukt. Het is louter te danken aan de oplettendheid van de kredietmaatschappij dat verdachte niet is geslaagd in zijn opzet.

Feit 3

Op 25 augustus 2008 deed [aangever] namens elektronicawinkel [naam bedrijf] te Hoofddorp aangifte van oplichting op vrijdag 22 augustus 2008. Op die dag kwam een man in de winkel voor de aankoop van 2 plasma LCD-televisies, één toetsenbord en een duo-USB-adapter voor een totaalbedrag van € 2.752,00. De man vroeg (al voor de aankoop) om uitgestelde betaling via [naam bedrijf] voor 18 maanden en legitimeerde zich met een geldig Nederlands rijbewijs. De aanvraag werd aanvankelijk goedgekeurd door [naam bedrijf], op grond waarvan de goederen aan de man werden meegegeven. Op zaterdag 23 augustus omstreeks 12.00 uur ontving [naam bedrijf] een fax van [naam bedrijf] (dit is de huidige naam van de financieringsmaatschappij die vroeger [naam bedrijf] heette) dat de aanvraag voor uitgestelde betaling niet goedgekeurd werd, omdat de man meerdere kredieten had aangevraagd waarbij de beroepsgegevens niet correct waren gebleken en de man niet op het opgegeven adres zou verblijven.*34

De overeenkomst, afgesloten bij de aankoop bij [naam bedrijf], is als bijlage bij de aangifte gevoegd. Op de overeenkomst is te zien dat bij het beroep van de aanvrager, [verdachte], is ingevuld dat hij sinds 1998 als fulltime werknemer in dienst zou zijn van [door verdachte opgegeven werkgever 5] in de functie van verkoper.*35

Tevens is als bijlage bij de aangifte een kopie van een ABN-Amro bankpas opgenomen. Te zien is dat deze op naam staat van [betrokkene 3].*36 [getuige 2], medewerker van [naam bedrijf], heeft verklaard dat hij eerst de gegevens heeft ingevoerd, waarbij de man zijn naam letter voor letter voor hem uitspelde. Daarna pas heeft de getuige de bankpas en het rijbewijs gecontroleerd. Toen bleek dat de bankpas op een andere naam stond dan het rijbewijs.*37

Van eenzelfde gang van zaken werd aangifte gedaan door [aangever] namens elektronicawinkel [naam bedrijf] te Hoofddorp. Eveneens op 22 augustus 2008, omstreeks 19.00 uur, kocht een man die opgaf te zijn [verdachte] een laptop en een schotelantenne. Hij gaf aan te willen betalen met een krediet van [naam bedrijf] (voorheen [naam bedrijf]). De man gaf op dat hij sinds 1998 bij [door verdachte opgegeven werkgever 5] werkte en daar nog steeds werkte en dat hij in een huurhuis woonde aan de [adres]. Dit eerste krediet bedroeg € 1.376,79. Nadat de aanvraag was geaccepteerd gaf de man aan dat hij ook nog wel een laptop voor zijn vriendin wilde kopen. Deze laptop, voor een bedrag van € 999,90, wilde hij ook via [naam bedrijf] betalen. Ook deze aanvraag, op dezelfde gegevens, werd naar [naam bedrijf] gestuurd en geaccepteerd. De volgende dag om 11.00 uur kwam de man opnieuw in de winkel om een televisie en nog twee laptops te kopen, ditmaal voor een totaalbedrag van € 2107,70.

Ook voor dit bedrag werd een krediet aangevraagd bij [naam bedrijf] en de gegevens werden opnieuw ingevoerd in de computer, waarna de aanvraag werd verzonden. Ook deze aanvraag werd geaccepteerd. Aangever hielp de man met het inladen van de spullen in de auto en hij zag dat de vrouw die in de auto kennelijk op de man wachtte, op een vreemde manier lachte. Aangever kreeg hierdoor argwaan en noteerde het kenteken van de auto, om vervolgens met [benadeelde 9] te bellen. Niet lang daarna werd hem meegedeeld dat de naam, het adres en het huisnummer onjuist waren en dat het bankpasje niet op naam van de aanvrager stond. Dit laatste was aangever ontgaan. De man had hem verklaard dat de bankpas van hemzelf was en heeft hem ook het nummer van de pas voorgelezen.*38 De overeenkomsten zijn als bijlage bij de aangifte gevoegd.*39 In deze overeenkomsten is steeds vermeld dat verdachte sinds 1998 als fulltime verkoper werkzaam is in de industriebranche. Het rekeningnummer dat op de overeenkomsten vermeld staat, is gelijk aan dat op de bankpas van [betrokkene 3] op pagina 137 van het dossier.

Verdachte heeft op de terechtzitting van 12 mei 2009 verklaard dat hij de bankpas van [betrokkene 3] per ongeluk heeft overgelegd en daarna zijn vergissing heeft hersteld door zijn eigen bankpas te tonen.*40 De rechtbank acht dit niet aannemelijk, gelet op het feit dat het bankrekeningnummer van de betreffende pas (op naam van [betrokkene 3]) en/of een kopie van die bankpas in vier instanties (éénmaal bij [naam bedrijf] en driemaal bij [naam bedrijf]) is opgenomen. De rechtbank acht het onwaarschijnlijk dat verdachte bij herhaling dezelfde vergissing heeft gemaakt en/of dat deze, hoewel verdachte heeft aangegeven dat hij per abuis de verkeerde pas had gepakt, in geen van de beschreven gevallen is hersteld.

Verdachte heeft voorts verklaard dat het adres aan de [straat] niet zijn huisadres was, maar dat hij het wel als postadres mocht gebruiken.*41 Uit de verklaring van [getuige 2], winkelmedewerker bij [naam bedrijf], blijkt echter dat verdachte het adres heeft opgegeven op het moment dat hem expliciet om zijn woonadres werd gevraagd. De vraag of verdachte dit adres als postadres mocht gebruiken doet derhalve niet ter zake: vast staat dat verdachte op 22 en 23 augustus 2008 niet op dit adres woonachtig was.

Verdachte heeft verklaard dat hij heeft opgegeven dat hij werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 5] omdat hij daar af en toe via een uitzendbureau werkte. Verdachte verklaarde echter geen vast contract te hebben bij [door verdachte opgegeven werkgever 5]. De rechtbank overweegt dat, anders dan uit de verklaring van verdachte, op geen enkele wijze is gebleken van enige werkzaamheden bij [door verdachte opgegeven werkgever 5]. Verdachtes verklaring op dit punt is dan ook niet aannemelijk. En ook in het geval deze verklaringen van verdachte op waarheid zouden berusten, dan stroken zij nog niet met verdachtes eerdere verklaringen in de winkels van [naam bedrijf] en [naam bedrijf] dat hij sinds juni 1998 fulltime als verkoper bij [door verdachte opgegeven werkgever 5], of in de industriebranche, werkzaam zou zijn.

Feit 4

Op 16 september 2008 verscheen een klant in de showroom van [benadeelde 11] te Hoofddorp. Hij wilde een Ford Focus kopen voor een bedrag van € 21.364,36 en wenste deze te financieren. Door de verkoper werd een contract opgesteld op naam van [alias verdachte], [adres]. Op verzoek van de dealer zond de klant een loonverklaring per fax naar [naam bedrijf] en [benadeelde 11], waaruit bleek dat hij werkzaam zou zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 6] te Amsterdam. Afgesproken werd dat de man de auto op 19 september op vertoon van een legitimatiebewijs kon komen afhalen. Kort hierna kreeg aangever via de financieringsafdeling van [naam bedrijf] te horen dat er iets niet klopte: de naam [alias verdachte] was mogelijk een valse naam.*42

Op 19 september 2008 werd verdachte aangehouden bij het betreden van de showroom van [benadeelde 11]. Verdachte had een reclamemap bij zich van Ford met daarin een koopovereenkomst van een Ford Focus voor een bedrag van € 21.364,36, ondertekend door de verkoper en een loonafrekening op naam van [alias verdachte] en identiek (met uitzondering van de kleur) aan de door de [benadeelde 11] per mail ontvangen loonafrekening.

Op 25 september 2008 stelde de politie een onderzoek in naar de herkomst en mogelijke vervalsing van de loonstrook en nam telefonisch contact op met de eigenaar-directeur van het op de loonstrook vermelde bedrijf [door verdachte opgegeven werkgever 6] te Amsterdam. Deze verklaarde desgevraagd dat hij niemand met de naam [alias verdachte] in dienst had of had gehad. Het gironummer [nummer] zoals dat op de loonstrook stond vermeld, was van een werknemer genaamd [betrokkene 2], wonende [adres]. Het sofinummer was geen nummer van een werknemer.*43 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat het door hem overgelegde loonstrookje vals was.*44

Ten aanzien van parketnummer 710013-09:

Feit 1

In het najaar van 2008 is door een groot aantal personen aangifte gedaan van oplichting. Aangevers hebben via de website www.zekergoedkoopwinkelen.nl consumentenelektronica tegen concurrerende prijzen besteld en de betaling voor deze goederen verricht op rekeningnummer [nummer]. De goederen zouden per post worden geleverd, maar de aangevers hebben deze goederen nooit ontvangen.*45

De volgende personen hebben aangifte gedaan van oplichting op deze wijze:

- [slachtoffer 1] te [woonplaats], voor een bedrag van € 431,-;*46

- [slachtoffer 2] te [woonplaats], voor een bedrag van € 343,-;*47

- [slachtoffer 3] te [woonplaats], voor een bedrag van € 93,-;*48

- [slachtoffer 4] te [woonplaats], voor een bedrag van € 1899,-;*49

- [slachtoffer 5] te [woonplaats], voor een bedrag van € 421,-;*50

- [slachtoffer 6] te [woonplaats] (bestelling op naam van een vriendin, [slachtoffer 7]), voor een bedrag van € 236,-;*51

- [slachtoffer 8] te [woonplaats], voor een bedrag van € 204,-;*52

- [slachtoffer 9] te [woonplaats], voor een bedrag van € 225,-;*53

- [slachtoffer 10] te [woonplaats], voor een bedrag van € 699,- (€ 244,- op 19 augustus 2008 en € 455,- op 20 augustus 2008);*54

- [slachtoffer 11] te [woonplaats], voor een bedrag van € 780,-;*55

- [slachtoffer 12] te [woonplaats] voor een bedrag van € 256,-;*56

- [slachtoffer 13] te [woonplaats] voor een bedrag van € 503,-;*57

- [slachtoffer 14] te [woonplaats] voor een bedrag van € 191,-.*58

De houder van de betreffende postbankrekening bleek [betrokkene 2] te zijn, wonende aan de [adres]. Uit het rekeningoverzicht bleek dat er in de periode van 19 tot en met 25 augustus 2008 verschillende geldstortingen waren gedaan. Ook de domeinnaam www.zekergoedkoopwinkelen.nl bleek via het bedrijf [naam bedrijf] te herleiden tot deze [betrokkene 2].*59

De computer van deze [betrokkene 2] is onderzocht, waarbij verschillende bestanden met naam- en adresgegevens van verdachte zijn aangetroffen, waaronder een loonafrekening van het bedrijf [door verdachte opgegeven werkgever 6] op naam van verdachte.*60

[betrokkene 2] is op de terechtzitting van 1 september 2009 als getuige gehoord. Hij verklaarde onder meer dat hij het bedrijf [naam bedrijf] op verzoek van verdachte op zijn naam had laten zetten. Verdachte had gezegd dat dit slechts tijdelijk zou zijn en dat hij het bedrijf later op zijn eigen naam zou laten zetten, maar dit was nooit gebeurd. [betrokkene 2] verklaarde verder dat hij zeer beperkte kennis van computers heeft, die hem slechts in staat stelt om muziek te downloaden, te msn-en en te e-mailen. Hij verklaarde niet in staat te zijn tot het oprichten van een website en niets te maken te hebben met de website zekergoedkoopwinkelen.nl. [betrokkene 2] verklaarde dat verdachte in zijn ogen erg goed met computers om kan gaan. Getuige zou een bedrag van ongeveer € 2.000,- in contanten hebben gekregen van het geld dat op zijn rekening was overgemaakt. Getuige zag dat als een vergoeding voor het feit dat het bedrijf [naam bedrijf] op zijn naam stond en voor het ter beschikking stellen van zijn bankrekening. [betrokkene 2] verklaarde dat hij de rest van het geld dat op zijn rekening is binnengekomen, ongeveer € 6.000,-, aan verdachte heeft gegeven.

[getuige 3] heeft in zijn verklaring bij de politie bevestigd dat [betrokkene 2] niet goed met computers overweg kan.*61

Op de computer van verdachte zijn diverse bestanden aangetroffen die verband houden met de website zekergoedkoopwinkelen.nl, waaronder fragmenten van e-mails tussen [naam klant], een klant van zekergoedkoopwinkelen.nl en het ‘Verkoop team’ van de site zekergoedkoopwinkelen.nl met betrekking tot de (uitblijvende) levering van bestelde en betaalde goederen.*62

Feit 2

Op 19 mei 2006 ontving [benadeelde 12] een aanvraag voor een [credit card] op naam van [verdachte], geboren op [datum], sofinummer [nummer], wonende te [adres]. De aanvrager zou als verkoper bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] te Amsterdam werkzaam zijn. Bij de aangifte waren een kopie van een paspoort met het nummer [nummer] en een kopie van een loonstrook gevoegd. Na goedkeuring van de aanvraag is de creditcard aan aanvrager verzonden, waarop de kaart op 31 mei 2006 werd geactiveerd. De loonstrook die bij aanvraag gevoegd was, bleek echter vervalst: er zijn wijzigingen aangebracht die niet als origineel kunnen worden aangemerkt. Zo dit bekend was geweest, was de creditcard niet verstrekt. Met de kaart heeft een aantal transacties plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 4.054,30.*63

Vervolgens werd op 26 september 2006 door de afdeling Kaartacceptatie van [benadeelde 12] een aanvraag voor een [credit card] ontvangen, afkomstig van [verdachte], geboren [datum], wonende te [adres], Sofinummer [nummer]. Deze kaart is op 4 oktober 2006 bij aanvrager bezorgd en werd de volgende dag geactiveerd. Naar aanleiding van de bevindingen met betrekking tot de verstrekte [credit card] werd echter nader onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat de werkelijke geboortedatum van aanvrager een andere was dan hij had opgegeven. Zo dit bekend was geweest, was de creditcard niet verstrekt. Met de kaart is een aantal (frauduleuze) transacties verricht, voor een totaal bedrag van € 1.319,03.*64

Ten slotte werd op 6 maart 2007 een aanvraag gedaan voor een [credit card] op naam van [verdachte], geb. [datum], sofinummer [nummer], adres: [adres]. Bij deze aanvraag was dezelfde loonstrook gevoegd als bij de aanvraag voor de [credit card]. De aanvraag werd goedgekeurd en op 8 maart 2007 werd door aanvrager een pincode gekozen. De kaart werd vervolgens verzonden en is geactiveerd op 13 september 2007. Met de kaart zijn transacties gepleegd voor een totaalbedrag van € 2.265,47.*65

Op de terechtzitting van 1 september 2009 heeft verdachte bekend dat hij deze kaarten heeft aangevraagd en daarbij valse gegevens heeft opgegeven en dat hij de loonstrook die hij meestuurde met de aanvraag voor de [credit card] vals was.

Feit 3

Op 18 januari 2008 werd een aanvraag gedaan voor een [credit card] op naam van [alias verdachte], geb. [geboortedatum], wonende [adres], sofinummer [nummer]. De medewerker van de afdeling kaartacceptatie vertrouwde de aanvraag niet, aangezien met hetzelfde sofinummer meerdere valse aanvragen waren gedaan. De aanvraag is om die reden als frauduleus betiteld en niet verder in behandeling genomen.*66

Op 21 januari 2008 werd opnieuw een aanvraag gedaan voor een [credit card], ditmaal op naam van dhr. [betrokkene 2], geb. [geboortedatum], wonende [adres], sofinummer [nummer]. De medewerker van de afdeling kaartacceptatie vertrouwde het opnieuw niet, aangezien op het opgegeven adres al eerder een valse aanvraag was ontvangen. Men besloot meer informatie op te vragen, die door de afdeling kaartacceptatie op 29 januari 2008 werd ontvangen, waarna de aanvraag en de ontvangen informatie werden aangeboden aan de afdeling risicobeheersing. Een medewerker van de afdeling risicobeheersing nam telefonisch contact op met [betrokkene 2]. Deze gaf aan dat hij geen aanvraag had gedaan voor een [credit card], dat hij woonachtig is op het adres [adres] en dat zijn geboortedatum [geboortedatum] is. Naar aanleiding van het gesprek met [betrokkene 2] werd de aanvraag als frauduleus betiteld en niet verder in behandeling genomen.*67

Ter terechtzitting van 1 september 2009 heeft verdachte ontkend iets met de twee betreffende aanvragen te maken te hebben.

De rechtbank overweegt het volgende. De betreffende aanvragen zijn kort na elkaar gedaan, de eerste op naam van verdachte en de tweede op naam van [betrokkene 2], die hij goed kende, maar op het adres van verdachte. Toen een medewerker van de creditcardmaatschappij [betrokkene 2] opbelde, ontkende deze de aanvraag te hebben gedaan, terwijl het redelijkerwijs in de lijn der verwachting zou liggen dat hij deze aanvraag eenvoudigweg zou bevestigen, zo hij deze zelf gedaan had. Mede gelet op het feit dat de aanvragen zijn gedaan op eenzelfde wijze en ten aanzien van eenzelfde soort creditcard als ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde, terwijl beide aanvragen gegevens bevatten die direct zijn te herleiden tot verdachte, is de rechtbank van oordeel dat ook deze twee onder 3 ten laste gelegde aanvragen door verdachte zijn gedaan. Daarbij komt dat getuige [betrokkene 2] ter terechtzitting heeft aangegeven nooit een creditcard te hebben aangevraagd.

Feit 4

In mei 2008 werd bij [benadeelde 13] een aanvraag gedaan voor een krediet bestemd voor de aanschaf van een auto. Deze aanvraag werd gedaan door [betrokkene 3], wonende aan [adres]. Van het rijbewijs van [betrokkene 3] en van haar loonstrook werd een kopie gemaakt. Haar werd op basis van deze gegevens een krediet verstrekt van € 17.999,00 voor de aanschaf van een Renault Clio met kenteken [kenteken] bij [benadeelde 16] te Zwaag. De auto werd door het bedrijf op 14 mei 2008 op naam van deze [betrokkene 3] gezet. Bij het afsluiten van de lening bleek gebruik te zijn gemaakt van een valse/vervalste loonstrook. Namens [benadeelde 13] is hiervan aangifte gedaan.*68 De betreffende loonstrook is als bijlage bij de aangifte gevoegd.*69

[getuige 4], werkzaam in het betreffende autobedrijf, heeft verklaard dat de man en de vrouw op 12 mei 2008 samen binnenkwamen en een auto wilden kopen. De man deed het woord. Na onderhandelen kocht de man de auto, die op naam van zijn vriendin moest worden gezet Ook de financiering moest op haar naam. De man had een loonstrook van zijn vriendin bij zich. Getuige heeft kopieën gemaakt van haar rijbewijs en loonstrook. De naam van de vrouw was [betrokkene 3]. De auto kostte € 18.499,-. Getuige vond het salaris op de loonstrook aan de hoge kant voor iemand die werkt in de horeca en hij waarschuwde dat men de aanvraag goed moest controleren, maar de financieringsmaatschappij gaf groen licht. Getuige verklaart dat de vrouw niets heeft gezegd, behalve “Wat een mooie auto.” Getuige is een foto van verdachte getoond, die hij direct herkende als de man die met [betrokkene 3] in de winkel is geweest.*70

In haar aangifte verklaarde [betrokkene 3], die een relatie met verdachte heeft gehad, dat zij zich door deze en andere voorvallen door verdachte opgelicht voelt. Verder verklaarde zij dat zij aan het begin van hun relatie enkele van haar loonstroken aan verdachte had gegeven. Deze vond zij later weer terug in een lade waar ze normaal gesproken nooit in keek. Toen zij de papieren doorkeek zag zij dat de loonstroken vervalst waren: het bruto loon op deze papieren was een stuk hoger dan in het echt.*71

De rechtbank stelt vast dat het brutoloon op de loonstrook op dossierpagina 644 – de bij de financieringsaanvraag overgelegde loonstrook – ruim 400 euro hoger is dan het brutoloon op de loonstrook over dezelfde periode op naam van [betrokkene 3] op dossierpagina 620 en ongeveer € 200,- hoger dan dat op eenzelfde loonstrook van een maand eerder (maart 2008) op dossierpagina 562. De rechtbank is op grond van deze bevindingen, in samenhang met de verklaring van aangeefster [betrokkene 3], van oordeel dat de loonstrook die in het kader van het onderhavige feit is overgelegd, vervalst is.

Verdachte heeft ter terechtzitting d.d. 1 september 2009 verklaard dat hij wel in de showroom is geweest en dat hij [betrokkene 3] heeft geholpen met vragen stellen en afdingen, maar dat dit niet op zijn initiatief is geweest en dat hij niets weet van de vervalste loonstrook. De verklaring van verdachte is volstrekt ongeloofwaardig. De verklaring van aangeefster [betrokkene 3] komt op essentiële punten overeen met die van [getuige 4], terwijl de verklaring van verdachte op dezelfde punten van de verklaringen van [betrokkene 3] en [getuige 4] verschilt. Ook heeft [betrokkene 3] verklaard dat zij wel loonstroken aan verdachte heeft gegeven en later vervalsingen daarvan heeft aangetroffen. Daarbij komt dat de aanschaf van de auto in de maand mei 2008 niet op zichzelf staat. Er is in korte meermalen een auto aangeschaft op krediet in de betreffende maand, waarbij [betrokkene 3] niets meer deed dan meegaan.*72

Feit 5

Namens [benadeelde 18] is op 24 juli 2008 aangifte gedaan van het feit dat in de periode van 4 mei 2008 tot en met 19 mei 2008 op verschillende namen en op verschillende huisnummers aan [adres] bij [benadeelde 18] artikelen zijn besteld voor een totaalbedrag van € 2.199,19. Deze artikelen zijn nooit betaald. Gebruik werd gemaakt van de namen [alias verdachte], [alias verdachte], [alias verdachte], [alias verdachte], [alias verdachte], [alias verdachte], [alias verdachte] en [alias verdachte].*73

Ter terechtzitting d.d. 1 september 2009 is [betrokkene 2] als getuige gehoord. Deze verklaarde dat hij nog regelmatig post ontving voor verdachte, aangezien een bedrijf van verdachte enige tijd op de naam van getuige heeft gestaan. Getuige verklaarde thuis een hele stapel brieven te hebben liggen ter attentie van verdachte, op allerlei verschillende namen, waaronder: [verdachte], [alias verdachte] en [alias verdachte]. Bovendien blijken veel van deze namen vaker door verdachte gebruikt te worden.*74

Op 24 juni 2008 deed [betrokkene 3], zelf woonachtig aan [adres], aangifte. Daarin verklaarde zij onder meer dat verdachte degene was die bij [benadeelde 18] diverse goederen bestelde, op verschillende namen en verschillende adressen van de buren van aangeefster, waar deze ook zijn afgeleverd. Toen [betrokkene 3] verdachte hiermee confronteerde, beloofde hij de goederen te retourneren en ze dezelfde dag nog op te laten halen door [benadeelde 18]. ’s Avonds verklaarde hij dat de pakketjes waren opgehaald, maar een dag later werd aangeefster geconfronteerd met een medewerkster van [benadeelde 18], die de pakketjes kwam ophalen. Toen aangeefster zei dat dit al was gebeurd, zei de medewerkster dat dat niet kon.*75

Op de terechtzitting van 1 september 2009 heeft verdachte ontkend dat hij deze goederen heeft besteld. De rechtbank is echter, op grond van de aangifte en de daarin vermelde namen, mede in het licht van de gebruikte namen en verklaring van getuige [betrokkene 2] en in samenhang met de verklaring van aangeefster [betrokkene 3], van oordeel dat dit feit ten aanzien van verdachte wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Feit 6

Omstreeks 7 mei 2008 werd een leaseovereenkomst gesloten tussen [benadeelde 17] en [betrokkene 3], met betrekking tot een personenauto van het merk Seat, type Ibiza, met het kenteken [kenteken]. Niet veel later stond de auto te koop bij een dealer, die het voertuig heeft gekocht.*76

[betrokkene 3] verklaarde dat zij op 7 mei 2008 samen met verdachte terugkwam uit Almere. Verdachte reed in de auto van aangeefster, zij sliep. Op een gegeven moment werd aangeefster wakker en zag zij dat zij voor een autodealer stonden. Aangeefster hoorde verdachte zeggen dat hij een nieuwe auto voor haar had gekocht en dat zij alleen maar hoefde te tekenen. Hoewel aangeefster boos was, had zij dit toch gedaan. Het ging om een Seat IBIZA met kenteken [kenteken]. De lening voor deze auto is nooit afbetaald. De auto is gekocht bij [benadeelde 15] voor € 10.495,00. Thuisgekomen vertelde aangeefster dat zij de auto niet mooi vond. Verdachte zei dat dit geen probleem was en dat hij de auto direct zou afbetalen en doorverkopen, zodat zij van het geld een nieuwe auto kon kopen. Verdachte had de auto inderdaad de volgende dag verkocht, maar tot op heden nog steeds niets afbetaald.*77

De eigenaar van [benadeelde 15] verklaarde dat het overschrijvingsbewijs van de auto niet is meegegeven bij de levering, maar naar de [benadeelde 17] gestuurd vanwege de financiering en omdat het een huurkoop betrof. De koper wordt pas eigenaar van de auto na de laatste betaling. Met de inname van het overschrijvingsbewijs wordt beoogd te voorkomen dat de auto tussentijds wordt verkocht. De enige mogelijkheid is dat de eigenaar van de auto bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een nieuw overschrijvingsbewijs heeft aangevraagd.*78

Bij [benadeelde 17] kwam via internet een aanvraag binnen voor een krediet ten behoeve van de aanschaf van een auto. Deze aanvraag werd door een persoon die zich [alias verdachte] noemde gedaan namens [betrokkene 3], adres [adres] en via het e-mailadres [e-mailadres]. Het krediet was bestemd voor de aanschaf van een Volkswagen Golf Plus, kenteken [kenteken] en bedroeg € 14.400,-. Het gevraagde krediet is verleend, waarop de auto met het krediet werd aangeschaft en, op 21 mei 2008, op naam werd gezet van [betrokkene 3]. Een dag na de aanschaf bleek de auto reeds te zijn doorverkocht.*79 [getuige 5], autoverkoper bij de het [benadeelde 14], waar de betreffende auto is aangeschaft, verklaarde dat hij op 20 mei 2008 telefonisch werd benaderd door een man die mededeelde dat hij op internet een auto te koop had zien staan bij het bedrijf, een Volkswagen Golf Plus met het kenteken [kenteken]. De man stelde zich voor als [verdachte] en vertelde dat hij op zoek was naar een dergelijke auto voor zijn vriendin.

Getuige kwam met de man overeen dat hij de volgende dag de auto zou komen halen. De man zei ook dat hij al een financiering had geregeld via de [benadeelde 17]. Het aankoopbedrag van de auto was € 14.400, omdat de man de auto zonder garantie wilde kopen en hem gelijk de volgende dag op zou komen halen. De volgende dag, 21 mei 2008, kwam de heer [verdachte] de showroom binnen in gezelschap van [betrokkene 3]. [verdachte] deed het woord en [betrokkene 3] zei eigenlijk helemaal niets. [verdachte] maande getuige tot spoed omdat hij weinig tijd had. [betrokkene 3] tekende het koopcontract. Getuige heeft nog wel het rijbewijs gecontroleerd van [betrokkene 3]. [verdachte] stuurde hierna [betrokkene 3] weg met als uitleg dat zij naar huis moest om voor haar kind te zorgen. Getuige kreeg van [verdachte] een loonstrook overhandigd op naam van [betrokkene 3]. [betrokkene 3] vertrok met de auto waarmee zij waren gekomen en de Volkswagen Golf die zojuist was gekocht is meegegeven aan [verdachte]. Volgens getuige heeft [betrokkene 3] met het hele proces niets te maken gehad buiten het feit dat zij het financieringscontract heeft ondertekend: ze is niet langer dan 10 minuten in de showroom binnen geweest en in die tijd deed [verdachte] het woord.*80

Verdachte heeft ter terechtzitting van 1 september 2009 bevestigd dat het e-mailadres [e-mailadres] zijn e-mailadres is.

[betrokkene 3] verklaarde dat zij op 20 mei 2008 met verdachte naar [benadeelde 14] in Zwaag is gegaan, waar zij een Volkswagen op haar naam heeft laten zetten. Aangeefster kon daar maar even blijven, omdat zij haar dochter van school moest halen. Zij heeft alleen een handtekening gezet en is daarna meteen weggegaan. Zij wist niet welke auto het was.*81

Een medewerker van de RDW deelde aan verbalisant mede dat op donderdag 7 mei 2008 omstreeks 13.00 uur een duplicaat van het kentekenbewijs met nummer [kenteken] was aangevraagd door [betrokkene 3]. In het geval van de Volkswagen met het kenteken [kenteken] is aan [betrokkene 3] wel het complete kentekenbewijs ter hand gesteld, aangezien de auto was betaald door middel van een doorlopend krediet bij de [benadeelde 17].*82

4.3 Bewezenverklaring

Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat:

Onder parketnummer 664126-07:

hij in de periode van 5 december 2005 tot en met 16 juni 2006 te Badhoevedorp, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten artikel 49 van de Ziektewet, opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf terwijl verdachte wist dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes recht op een verstrekking, te weten een uitkering krachtens de Ziektewet, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking, immers heeft hij, verdachte, nagelaten de uitkerende instantie, te weten het UWV, in te lichten, dat hij, verdachte, in genoemde periode, werkzaamheden verrichtte en daaruit inkomsten genoot, zulks terwijl hij, verdachte, werkzaamheden verrichtte, namelijk voor [door verdachte opgegeven werkgever 1] en [door verdachte opgegeven werkgever 2] en [door verdachte opgegeven werkgever 3];

Onder parketnummer 669067-07:

Feit 1

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2007 in Nederland telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft bewogen tot de afgifte van meerdere geldbedragen, immers heeft verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- meermalen via internet verzekeringen afgesloten bij die [benadeelde 1] en daarbij gebruik gemaakt van een naam anders dan zijn eigen naam en zich aldus heeft voorgedaan als iemand anders en daarbij gebruik gemaakt van een adres, anders dan zijn, verdachtes, eigen adres, en daarbij gebruik gemaakt van een e-mail adres anders dan zijn, verdachtes, eigen e-mail adres, en

- vervolgens telkens bij die [benadeelde 1] schadeclaims ingediend terwijl in werkelijkheid hij, verdachte, de schades waar die claims betrekking op hadden, niet had geleden,

waardoor [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

hij in de periode van 26 december 2006 tot en met 29 december 2006 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer EUR 856,-

immers heeft verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op of omstreeks 26 december 2006 bij die [benadeelde 2] een (Woonhuis)verzekering afgesloten op naam van [betrokkene 1] en

- vervolgens op of omstreeks 29 december 2006 valselijk een schademelding

- gedaan van diefstal van twee fietsen en

- daarbij als rekeningnummer opgegeven een nummer van verdachte,

- waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

hij in de periode van 16 augustus 2006 tot en met 2 juni 2007 te Almere en Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en Amsterdam en Amstelveen, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander telkens met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] te Den Haag heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten meerdere verbintenissen in de vorm van telefoonabonnementen, en tot de afgifte van mobiele telefoons, hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

(op 16 augustus 2006 bij [naam bedrijf] te Almere, pag. 71)

bij het afsluiten van tweeabonnementen een adres opgegeven, niet zijnde het adres van hem, verdachte en zijn mededaders,

en

(op 3 december 2006 bij [naam bedrijf] te Amstelveen, pag. 74/75)

bij de aankoop van vijf mobiele telefoons en bijbehorende abonnementen een uittreksel getoond van de Kamer van Koophandel, welke was vervalst, en zich aldus heeft voorgedaan als een betrouwbare klant,

en

(op 2 maart 2007 bij [naam bedrijf] te Hoofddorp, pag. 71)

bij de aankoop en het afsluiten van twee GSM-abonnementen een adres opgegeven, niet zijnde het adres van verdachte en zijn mededaders

en

(op 24 april 2007 bij [naam bedrijf] in Amsterdam, pag.72)

bij de aankoop en het afsluiten van twee GSM-abonnementen een adres opgegeven, niet zijnde het adres van verdachte en zijn mededaders,

waardoor die [benadeelde 3] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 5

hij in de periode van 1 november 2005 tot en met 7 mei 2007 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer meermalen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalst kopie van een paspoort met nummer [nummer], ten name van hem, verdachte - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, bij de aanvraag en het afsluiten van een kredietovereenkomst en huurkoopovereenkomst en financieringsovereenkomst bij [benadeelde 5] en [benadeelde 6] en [benadeelde 8], deze kopie van dat paspoort heeft overgelegd teneinde door voornoemde maatschappijen te worden geaccepteerd als klant en bestaande die vervalsing hierin dat de geboortedatum van hem, verdachte, zoals deze stond vermeld op die kopie van dat paspoort, was gewijzigd door de geboortedag te veranderen van [datum] in [datum];

Onder parketnummer 700719-08:

Feit 1

hij in de periode van 8 januari 2008 tot en met 8 februari 2008 te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer en te Amsterdam en Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer en Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en Amstelveen en Uithoorn en elders in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een of meer listige kunstgrepen

en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 9] heeft bewogen tot de afgifte van

- een Creditcard en

- in totaal ongeveer 203.050,- euro, en

- tot het aangaan van een schuld in de vorm van een of meer kredieten ter waarde van bedragen van 1.765,98 euro en 965,50 euro en 1.203,49 euro en 649,85 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- bij de [naam bedrijf] en [naam bedrijf], zijnde businesspartners van [benadeelde 9], aankopen gedaan ter waarde van voornoemde bedragen en

- aangegeven deze uitgesteld te willen betalen en/of op krediet te willen kopen en/of hiertoe een financierings/kredietovereenkomst te willen afsluiten en

- zich ten behoeve van de facturen en kredietaanvragen bij medewerkers van [naam bedrijf] en [naam bedrijf] voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte] (niet zijnde zijn, verdachtes, naam) en

- bij die medewerkers aangegeven woonachtig te zijn op [adres] (niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres) en werkzaam te zijn als accountmanager bij [door verdachte opgegeven werkgever 4] (terwijl hij, verdachte, niet werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 4]) en

- bij die medewerkers op deze wijze de indruk gegeven kredietwaardig te zijn (terwijl hij, verdachte dat niet was) en

- (vervolgens) financieringsovereenkomsten met [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf] en [naam bedrijf] aangegaan (waarin voornoemde valse naw-gegevens en/of beroepsgegevens waren opgenomen) en

- met de valselijk verkregen Creditcard een grote hoeveelheid contante opnamen gedaan bij diverse bankautomaten, waarbij hij, verdachte, zich voordeed als rechtmatige eigenaar van die Credit Card, waardoor [benadeelde 9] werd bewogen tot boven omschreven afgiften en tot het aangaan van bovengenoemde schulden;

Feit 2

hij in de periode 18 januari 2008 tot en met 21 januari 2008 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 10] te bewegen tot de afgifte van een auto, Volkswagen Passat met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- zich heeft begeven naar [benadeelde 10] en

- heeft aangegeven voornoemde auto te willen kopen en deze te willen financieren en

- zich ten behoeve van het koopcontract en/of het financieringscontract aldaar heeft voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte], niet zijnde zijn, verdachtes, naam en aangegeven woonachtig te zijn op [adres], niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres, en werkzaam te zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 4], terwijl hij, verdachte, niet werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 4] en

- daartoe een vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4] heeft overhandigd over de maand december 2007 en op naam van [alias verdachte], woonachtig [adres] en

- op deze wijze de indruk gewekt kredietwaardig te zijn terwijl hij, verdachte dat niet was,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

en

hij op 18 januari 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, deze loonstrook heeft overhandigd aan een medewerker van [benadeelde 10] teneinde een financiering te verkrijgen voor de aanschaf van een auto en bestaande die vervalsing hierin dat

- de op de loonstrook vermelde naw-gegevens,naam [alias verdachte] en adres [adres], niet zijn, verdachtes, juiste naw-gegevens zijn en

- de op die loonstrook vermelde periode van 01/12/07 tot en met 30/12/07 niet juist is en

- op die loonstrook in strijd met de waarheid was vermeld, dat hij, verdachte, in die periode bij dat bedrijf werkzaam was ;

Feit 3

hij in de periode van 22 augustus 2008 tot en met 23 augustus 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 9] heeft bewogen

- tot het aangaan van een schuld in de vorm van een of meer kredieten ter waarde van bedragen van 2.752,- euro en 1.376,79 en 999,98 euro en 2.107,70 euro hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid - bij [naam bedrijf] en [naam bedrijf] zijnde een businesspartners van [benadeelde 9] aankopen gedaan ter waarde van voornoemde bedragen en

- aangegeven deze uitgesteld te willen betalen en/of op krediet te willen kopen en/of hiertoe [naam bedrijf] financierings/kredietovereenkomsten te willen afsluiten en

- ten behoeve van de facturen en kredietaanvragen bij een of meer medewerkers van [naam bedrijf] en [naam bedrijf] aangegeven woonachtig te zijn op de [adres], niet zijnde zijn, verdachtes, adres, en werkzaam te zijn als verkoper bij [door verdachte opgegeven werkgever 5], terwijl hij, verdachte, niet bij [door verdachte opgegeven werkgever 5] werkzaam was, en in de industrie-branche, terwijl hij, verdachte, geen verkoper was in de industrie-branche en

- die medewerkers een bankpasje getoond niet zijnde zijn verdachtes bankpasje en

- bij die medewerkers op deze wijze de indruk gewekt kredietwaardig te zijn terwijl hij, verdachte, dat niet was door onder meer mede te delen dat hij reeds eerder gebruik heeft gemaakt van een [naam bedrijf] krediet en zijn schulden reeds afbetaald had, waardoor [benadeelde 9] en/of [naam bedrijf] werden bewogen tot boven omschreven afgiften en het aangaan van bovengenoemde schulden;

Feit 4

hij in de periode 16 september 2008 tot en met 18 september 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 11] te bewegen tot de afgifte van een auto (Ford Focus), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid - zich heeft begeven naar autodealer [benadeelde 11] te Hoofddorp en

- heeft aangegeven voornoemde auto te willen kopen en/of deze te willen financieren (via [naam bedrijf]) en

- zich ten behoeve van het koopcontract en het financieringscontract aldaar heeft voorgedaan als een persoon genaamd [alias verdachte], niet zijnde zijn, verdachtes, naam en aangegeven woonachtig te zijn op de [adres], niet zijnde zijn, verdachtes, juiste adres en werkzaam te zijn bij [door verdachte opgegeven werkgever 6] terwijl hij, verdachte, aldaar niet werkzaam was en

- daartoe een vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 6] heeft gestuurd naar [naam bedrijf] en/of [benadeelde 11] en

- op deze wijze de indruk gewekt kredietwaardig te zijn terwijl hij, verdachte dat niet was

- een koopovereenkomst heeft ondertekend waarin voornoemde valse naw-gegevens waren opgenomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

en

hij op 18 september 2008 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalste loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 6], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, deze loonstrook heeft verstuurd naar [benadeelde 11] teneinde een financiering te verkrijgen voor de aanschaf van een auto en bestaande die vervalsing hierin dat - de op de loonstrook vermelde naw-gegevens (naam [alias verdachte] en/of adres [adres]) niet zijn, verdachtes, juiste naw-gegevens zijn en

- op die loonstrook in strijd met de waarheid was vermeld, dat hij, verdachte, bij dat bedrijf werkzaam was;

Onder parketnummer 710013-09

Feit 1

hij in de periode van 18 augustus 2008 tot en met 9 september 2008 in Obdam, gemeente Koggenland en Zwolle en Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer en Vroomshoop en Soest en Kerkrade en Arnhem en Lemmer in de gemeente Lemsterland en Born en Jistrum, gemeente Tytsjerksteradiel en Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en 's-Gravenhage meermalen, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende personen heeft bewogen tot de afgifte van de navolgende geldbedragen:

- op 22 augustus 2008, [slachtoffer 1], 431,- euro en

- op 25 augustus 2008, [slachtoffer 2], 343,- euro, en

- op 25 augustus 2008, [slachtoffer 3], 93,- euro en

- op 18 augustus 2008, [slachtoffer 4], 1899,- euro en

- op 19 augustus 2008, [slachtoffer 5], 421 euro, en

- op 20 augustus 2008, [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], 236,- euro en

- op 20 augustus 2008, [slachtoffer 8], 204,- euro en

- op 25 augustus 2008, [slachtoffer 9], 225,- euro en

- in de periode van 19 augustus 2008 tot en met 20 augustus 2008, [slachtoffer 10] in totaal 699,- euro, te weten op 19 augustus 2008, 244,- euro en op 20 augustus 2008, 455,- euro en

- op 21 augustus 2008, [slachtoffer 11], 795,- euro, en

- op 25 augustus 2008, [slachtoffer 12], 256,- euro en

- op 20 augustus 2008, [slachtoffer 13], 503,- euro en

- op 21 augustus 2008, [slachtoffer 14], 191,- euro,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid, handelende onder de bedrijfsnamen [naam bedrijf] en/of [naam bedrijf],

- een internetsite genaamd www.zekergoedkoopwinkelen.nl aangemaakt, en op internet geplaatst, en

- op die internetsite "www.zekergoedkoopwinkelen.nl" en "www.marktplaats.nl" en www.Iphoneclub.nl laptops en printers en Nintendo Wii spelcomputers en daarbij behorende onderdelen en I-phones en mobiele telefoons en televisies, aangeboden en

- daartoe, op de betreffende sites, een afbeelding en een beschrijving van het aangebodene geplaatst en de mogelijkheid geboden om het aangebodene te bestellen/kopen en

- genoemde personen die een bestelling hadden gedaan, op de site of door middel van e-mail, een ontvangstbevestiging doen toekomen met daarbij het verzoek het te betalen bedrag over te maken naar rekeningnummer [nummer] ten name van [betrokkene 2] te [woonplaats], onder vermelding van een klantnummer en

- genoemde personen de toezegging gedaan de bestelde goederen na ontvangst van hun betaling te verzenden, welke verzending achterwege is gebleven en medegedeeld dat zij de bestelde goederen op een adres in Badhoevedorp en Leiden konden komen ophalen en

- zich aldus voorgedaan als zijnde een bona fide verkoper en de indruk gewekt bij die personen dat de bedrijven van verdachte en zijn mededader de aangeboden goederen na betaling daadwerkelijk zouden leveren, waardoor die personen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;

Feit 2

hij in de periode van 19 mei 2006 tot en met 13 maart 2007 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en Diemen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels telkens [benadeelde 12] heeft bewogen tot de afgifte van een [credit card] en een [credit card] en een [credit card] met de nummers [nummer] en [nummer] en

[nummer], hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als zijnde [verdachte], geboren op [datum] en geboren op [datum] en woonachtig op [adres] en [adres] (niet zijnde zijn juiste en volledige naam en geboortedatum en adres) ten gevolge waarvan die [benadeelde 12] geen melding kreeg van het Bureau Kredietregistratie, alwaar verdachte staat geregistreerd onder zijn juiste en volledige naam en juiste geboortedatum en

- bij de aanvraag van die [credit card] en [credit card] een valse of vervalste loonstrook van respectievelijk de [door verdachte opgegeven werkgever 3] en [door verdachte opgegeven werkgever 4] en een vervalste fotokopie van een paspoort met nummer [nummer] heeft overgelegd/bijgesloten als ware zij echt en onvervalst, waardoor die [benadeelde 12] werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

en

hij in de periode van 19 mei 2006 tot en met 6 maart 2007 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en Diemen telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van

- valse of vervalste loonstroken van de [door verdachte opgegeven werkgever 3] en [door verdachte opgegeven werkgever 4] en

- een vervalste fotokopie van een paspoort met nummer [nummer],

- elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij die loonstroken en die kopie van dat paspoort tezamen met een aanvraag voor een [credit card] en [credit card] heeft verzonden naar [benadeelde 12] ter verkrijging van die [credit card] en [credit card] en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- op die loonstroken in strijd met de waarheid was vermeld dat hij, verdachte, ten tijde van de aanvraag werkzaam was bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] of [door verdachte opgegeven werkgever 4] en

- op de loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 4] in strijd met de waarheid vermeld was dat zijn, verdachtes, geboortedatum [datum] was en dat hij, verdachte, woonachtig was op de [adres] en

- op de loonstrook van [door verdachte opgegeven werkgever 3] in strijd met de waarheid vermeld was dat zijn, verdachtes geboortedatum [datum] was en dat hij, verdachte, woonachtig was op [adres] en dat hij verdachte sedert 6 maart 2003 in dienst was bij [door verdachte opgegeven werkgever 3] en

- op dat paspoort in strijd met de waarheid was vermeld dat hij, verdachte, was geboren op [datum] en dat hij genaamd was [verdachte] (terwijl dit in werkelijkheid [verdachte] is);

Feit 3

hij in de periode van 18 januari 2008 tot en met 21 januari 2008 in Boesingheliede, gemeente Haarlemmermeer en Diemen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [benadeelde 12] te bewegen tot afgifte van [credit card] en/of [credit card] op naam van [alias verdachte] en/of [betrokkene 2] hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid - ten aanzien van de [credit card] ten name van [betrokkene 2]: zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als zijnde [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] en een loonstrook van die [betrokkene 2] overgelegd en

- ten aanzien van de [credit card] ten name van verdachte: zich aan die [benadeelde 12] voorgedaan als ware hij, verdachte, op dat moment in dienst van [door verdachte opgegeven werkgever 4],

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 4

hij in de periode van 12 mei 2008 tot en met 14 mei 2008 te Zwaag, gemeente Hoorn tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zichzelf en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtselen [benadeelde 13] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 17.999,- euro in de vorm van een krediet ten behoeve van de aanschaf van een Renault Clio voorzien van het kenteken [kenteken] immers heeft hij, verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid- op naam van [betrokkene 3] een krediet aangevraagd voor de aanschaf van voornoemde Renault Clio en

- aan die [benadeelde 13] ter onderbouwing van die kredietaanvraag een vervalste loonstrook t.n.v. [betrokkene 3] verstrekt en doen verstrekken waardoor hij, verdachte en zijn mededader [benadeelde 13] ten behoeve van voornoemde kredietaanvragen een onjuist en onvolledig beeld met betrekking tot de kredietwaardigheid van zijn verdachtes mededader [betrokkene 3] hebben voorgespiegeld,

waardoor [benadeelde 13] werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

en

hij in de periode van 7 mei 2008 tot en met 21 mei 2008 in Zwaag, gemeente Hoorn tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalste loonstrook van [betrokkene 3],

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin

dat hij die loonstrook van die [betrokkene 3] aan een werknemer bij [benadeelde 16] heeft overhandigd ter verkrijging van een krediet [benadeelde 13] voor de aanschaf van een auto en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat op de loonstrook van die [betrokkene 3] een te hoog brutoloon was vermeld;

Feit 5

hij in de periode van 1 mei 2008 tot en met 28 mei 2008, te Venhuizen, gemeente Drechterland en Boesingheliede en Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam en Zwolle met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid, [benadeelde 18] heeft bewogen tot de afgifte van hierna te noemen goederen

een memory stick en een blender en een waterkoker en een trolley set en een senseo en een inktjetprinter en een dvd recorder en een wekkerradio en een T-shirt en een strandlaken en een polo en slippers, een boardshort en een hr top en een grill en een mp3 speler en een multifunctional en een deskjetprinter en een foodprocessor en een stroomstrijkijzer en een strijktafel en een gourmetset en een toaster 4 slide en een toaster en een laserprinter en een all in one printer en printpapier

hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid,

- via internet klantrekeningen heeft geopend bij die [benadeelde 18] en daarbij gebruik heeft gemaakt van een naam anders dan zijn eigen naam, onder meer van: [alias verdachte] en [alias verdachte] en [alias verdachte] en [alias verdachte] en [alias verdachte], en zich aldus heeft voorgedaan als iemand anders en daarbij gebruik heeft gemaakt van een adres anders dan zijn, verdachtes eigen adres, ten gevolge waarvan die [benadeelde 18] geen melding kreeg van het Bureau Kredietregistratie alwaar verdachte geregistreerd stond onder zijn juiste en volledige naam en geboortedatum en

- telkens een of meerdere van bovengenoemde goederen bij die [benadeelde 18] heeft besteld en

- aldus zich heeft voorgedaan als zijnde een bonafide koper waardoor die [benadeelde 18] werd bewogen tot bovengenoemde afgiften;

Feit 6

hij in de periode van 7 mei 2008 tot en met 22 mei 2008 te Venhuizen, gemeente Drechterland en Oude Meer en Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk

- een personenauto merk Seat, voorzien van het kenteken [kenteken] en

- een personenauto merk Volkswagen, voorzien van het kenteken [kenteken],

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 15] en/of [benadeelde 14] en/of de [benadeelde 17], welke goederen verdachte en zijn mededader anders dan door misdrijf, te weten op grond van een leaseovereenkomst, onder zich hadden, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Parketnummer 664126-07:

In strijd met een hem bij wettelijk voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten gegevens te verstrekken, terwijl dat kan strekken tot bevoordeling van zichzelf en terwijl hij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn recht op een verstrekking dan wel voor de duur of de hoogte daarvan.

Parketnummer 669067-07:

Feit 1: oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 2: oplichting;

Feit 3: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 5: valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd.

Parketnummer 700719-08:

Feit 1: oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 2: poging tot oplichting; en valsheid in geschrifte;

Feit 3: oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 4: poging tot oplichting; en valsheid in geschrifte.

Parketnummer 710013-09:

Feit 1: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 2: oplichting, meermalen gepleegd; en valsheid in geschrifte;

Feit 3: poging tot oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 4: medeplegen van oplichting; en medeplegen van valsheid in geschrifte;

Feit 5: oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 6: medeplegen van verduistering, meermalen gepleegd.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering van sancties

Bij de beslissing over de sanctie(s) die aan verdachte moet(en) worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon en de draagkracht van verdachte zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het vanwege [naam psycholoog], GZ Psycholoog uitgebrachte psychologisch rapport d.d. 19 februari 2009, alsmede het vanwege de reclassering uitgebrachte rapport d.d. 18 november 2008 is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van vier jaar schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten, alle in de sfeer van oplichting en bedrog.

In de eerste plaats heeft verdachte, in de periode dat hij een Ziektewetuitkering ontving, werkzaamheden verricht zonder dit aan de uitkeringsinstantie te melden. Verdachte is in de betreffende periode werkzaam geweest voor drie verschillende werkgevers en heeft in alle drie de gevallen verzuimd hiervan melding te maken, zodat aan hem in het kader van de Ziektewet een hoog bedrag ten onrechte is uitgekeerd. Verdachte heeft door aldus te handelen de Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen en daarmee de gemeenschap opzettelijk ernstig benadeeld.

Voorts heeft verdachte met gebruikmaking van valse namen bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen via internet verzekeringspolissen afgesloten en vervolgens valse schadeclaims ingediend, waarop aan hem verschillende malen is uitgekeerd. Het totaalbedrag van deze uitkeringen bedraagt bijna dertigduizend euro. Verdachte heeft op deze wijze de betreffende verzekeringsmaatschappijen opzettelijk ernstig benadeeld en daarmee het vertrouwen dat de verzekeringsmaatschappijen moeten kunnen stellen in de verklaringen die verzekerden afleggen met betrekking tot de door hen geleden schade, ernstige schade toegebracht. Fraude met verzekeringen heeft ook tot gevolg dat de premies voor dergelijke verzekeringen voor bonafide verzekeringnemers hoger worden.

Met gebruikmaking van valse persoonsgegevens heeft verdachte bovendien verschillende kredieten en creditcards aangevraagd en telefoonabonnementen afgesloten, waarbij hij de bijbehorende mobiele telefoontoestellen heeft verkregen. In al deze gevallen geldt dat de overeenkomst met verdachte niet zou zijn aangegaan indien hij zijn werkelijke persoonsgegevens had opgegeven. Verdachte is voor hoge bedragen krediet verstrekt en met de aan hem verstrekte creditcards heeft verdachte voor hoge bedragen geld opgenomen. Op de telefoonabonnementen is steeds voor duizenden euro’s getelefoneerd, terwijl de rekeningen nimmer zijn betaald. In een enkel geval heeft verdachte bovendien ernstig misbruik gemaakt van het feit dat de limiet op de aan hem verstrekte creditcard per abuis niet was vastgelegd en voor een bedrag van ruim € 200.000,- aan contanten opgenomen.. Verdachte is herhaaldelijk gevraagd, zowel ter zitting als tijdens het politieonderzoek, wat hij met die € 200.000,- heeft gedaan. Tot nog toe is daar geen duidelijkheid over gegeven door verdachte. Opmerkelijk is daarbij dat hij onder andere heeft aangegeven het geld te hebben gebruikt voor een levensverzekering. Ook dat is aantoonbaar onjuist gebleken. Verdachte heeft op deze wijze diverse kredietverstrekkers en creditcardmaatschappijen en een telefoonaanbieder opzettelijk ernstig benadeeld.

In een aantal gevallen heeft verdachte – al dan niet samen met een ander – op krediet auto’s aangeschaft en deze reeds enkele dagen na de aankoop, na aanvraag van een kopie van het daartoe benodigde vrijwaringsbewijs bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, doorverkocht. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan verduistering van de auto’s die hij rechtens onder zich had, maar die nog toebehoorden aan de kredietverstrekkers (in een huurkoopconstructie), dan wel dienden als onderpand voor de aan hem verstrekte lening. Op deze wijze heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verduistering van de auto’s en daarmee het vertrouwen van autobedrijven in hun potentiële klanten ernstige schade toegebracht.

Daarnaast heeft verdachte op verschillende namen en op verschillende adressen in de buurt van het woonadres van zijn toenmalige vriendin goederen besteld bij de firma [benadeelde 18], waartoe hij verschillende klantenaccounts heeft aangemaakt op de website van die firma. Deze goederen zijn geleverd op de verschillende adressen en aan verdachte geleverd, waarna de goederen nimmer zijn betaald. Verdachte heeft op deze wijze de firma schade toegebracht en bovendien het vertrouwen geschaad dat het postorderbedrijf [benadeelde 18] moet kunnen stellen in zijn klanten.

In het kader van het bovenstaande heeft verdachte in een aantal gevallen bovendien gebruik gemaakt van valse of vervalste documenten, te weten valse of vervalste loonstroken en een vervalst kopie van zijn paspoort, om de door hem gewenste diensten te verkrijgen. Hiermee heeft hij het vertrouwen geschaad dat in de samenleving in het algemeen in schriftelijke stukken, die bedoeld zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, moet kunnen worden gesteld.

Ook een groot aantal particulieren is door verdachte ernstig benadeeld, doordat verdachte verschillende goederen, met name elektronica, tegen concurrerende marktprijzen te koop aanbood op verschillende websites en vervolgens nagelaten heeft deze goederen – na betaling door de klant – te leveren. Verdachte heeft op deze wijze verschillende particulieren ernstig in hun verwachting teleurgesteld en ze bovendien financiële schade toegebracht. Verdachte heeft het vertrouwen dat door consumenten moet kunnen worden gesteld in de verkopers van goederen via het internet ernstig geschaad.

Op bovenstaande wijze heeft verdachte ten koste van verschillende bedrijven en particulieren voor zichzelf grote geldbedragen verkregen. De rechtbank is van oordeel dat de bovenomschreven strafbare feiten, die verdachte gedurende een lange periode en op veel verschillende manieren heeft gepleegd, verdachte zwaar moeten worden aangerekend.

De reclassering heeft een rapport uitgebracht over verdachte op 18 november 2008. In dit rapport wordt geadviseerd verdachte verplicht reclasseringscontact op te leggen. Binnen dit contact zou verdachte moeten worden aangemeld bij De Waag voor een behandeling gericht op gedragsverandering.

In het pro justitia rapport van 19 februari 2009 van GZ-psycholoog [naam psycholoog] wordt geconcludeerd dat verdachte zwakbegaafd is en lijdend is aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De psycholoog adviseert verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk gevorderd, met een proeftijd van drie jaren onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte verplicht contact zal onderhouden met de reclassering. De raadsvrouwe heeft verklaard dat verdachte eerder dit jaar door de rechtbank in Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met de bijzondere voorwaarde dat verdachte verplicht contact zal onderhouden met de reclassering, ook als dit inhoudt dat verdachte een behandeling zal moeten ondergaan bij De Waag. De raadsvrouwe heeft benadrukt dat de hulpverlening aan verdachte voorop dient te staan, om recidive te voorkomen. Mede in dat licht heeft zij zich niet verzet tegen het opleggen van een voorwaardelijk strafdeel in combinatie met een proeftijd van drie jaren. De raadsvrouwe heeft echter bepleit dat de strafmaat ten opzichte van de eis van de officier van justitie dient te worden gematigd, opdat verdachte eerder uit detentie zal komen en zijn behandeling eerder een aanvang zal kunnen nemen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een veelheid van strafbare feiten. Verdachte heeft veel mensen, bedrijven en instanties opgelicht en daarbij voor honderdduizenden euro’s schade veroorzaakt. Uit het dossier en het psychologisch onderzoek komt naar voren dat verdachte een groot probleem heeft met het vertellen van de waarheid. Verdachte liegt over alles. Verdachte zegt in te zien dat dit een groot probleem is.

Ter terechtzitting is gebleken dat verdachte eerder dit jaar is veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam voor soortgelijke feiten als waar in casu sprake van is. De rechtbank Amsterdam heeft aan verdachte een deels voorwaardelijke straf opgelegd met als bijzondere voorwaarde een behandeling bij De Waag.

In de onderhavige zaak heeft de officier van justitie opnieuw een deels voorwaardelijke straf gevorderd met als bijzondere voorwaarde behandeling bij De Waag. Hoewel de rechtbank de noodzaak van behandeling van verdachte bij De Waag onderschrijft, acht de rechtbank het niet opportuun om in de onderhavige strafzaak wederom een gedeelte van de straf voorwaardelijk op te leggen met een gelijke bijzondere voorwaarde zoals eerder door de rechtbank Amsterdam is opgelegd.

De rechtbank neemt de conclusie in de psychologische rapportage over en acht verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar voor de bewezenverklaarde feiten.

Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd.

9. Vorderingen benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

9.1 Vorderingen benadeelde partijen

De nagenoemde benadeelde partijen hebben vorderingen ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het de genoemde tenlastegelegde feiten zouden hebben geleden:

- [benadeelde 6] (parketnummer 669067-07, feit 5) voor een bedrag van € 14.488,50. Deze schade bestaat uit ten onrechte verstrekt en niet terugbetaald krediet, de daarover berekende rente en bijkomende kosten;

- [benadeelde 5] (parketnummer 669067-07, feit 5) geleden schade voor een bedrag van € 32.456,68. Deze schade bestaat uit ten onrechte verstrekt en niet terugbetaald krediet en gederfde rente;

- [benadeelde 12] (parketnummer 710013-09, feit 2 en 3) voor een bedrag van € 7.638,80. Deze schade bestaat uit met de ten onrechte verstrekte creditcards opgenomen en niet terugbetaalde bedragen;

- [benadeelde 1] (parketnummer 669067-07, feit 1) voor een bedrag van € 22.850. Deze schade bestaat uit onverschuldigd uitgekeerde bedragen (in gevolge valse schadeclaims);

- [benadeelde 9] voor een bedrag van € 214.723,84. Deze schade bestaat uit ten onrechte verstrekt en niet terugbetaald krediet en met een ten onrechte verstrekte creditcard opgenomen bedragen.

De rechtbank is van oordeel dat de schade in al deze gevallen tot het gevorderde bedrag eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit de genoemde bewezenverklaarde feiten. Deze vorderingen zullen dan ook worden toegewezen.

De nagenoemde benadeelde partijen hebben vorderingen ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder parketnummer 710013-09 onder 1 tenlastegelegde feit zouden hebben geleden, steeds bestaande uit de betaalde aankoopprijs voor een of meer niet-ontvangen goederen:

- [slachtoffer 9] voor een bedrag van € 225,-;

- [slachtoffer 8] voor een bedrag van € 204,-;

- [slachtoffer 12] voor een bedrag van € 256,-;

- [slachtoffer 14] voor een bedrag van € 191,-;

- [slachtoffer 5] voor een bedrag van € 421;

- [slachtoffer 3] voor een bedrag van € 93,-;

- [slachtoffer 2] voor een bedrag van € 343,-.

De rechtbank is van oordeel dat de schade in al deze gevallen tot het gevorderde bedrag eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit de genoemde bewezenverklaarde feiten. Deze vorderingen zullen dan ook worden toegewezen.

De benadeelde partij [slachtoffer 10] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 749,- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die deze als gevolg van het onder parketnummer 710013-09 onder 1 tenlastegelegde feit zou hebben geleden. De gestelde schade bestaat uit: de vergoeding voor drie betaalde en niet ontvangen mobiele telefoons (HTC Diamond) voor een bedrag van in totaal € 699,- en een vergoeding voor gederfde arbeidsuren ad € 400,-. Van het totaalbedrag van € 1099,- is volgens opgave van benadeelde een bedrag van € 350,- reeds door de verzekering vergoed, zodat en vordering van € 749,- resteert.

De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot een bedrag van € 349,- eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit het betreffende bewezenverklaarde feit. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: het totaal van het resterende bedrag (€ 749,-), minus de vergoeding voor de gederfde arbeidsuren, nu dit deel van de vordering niet eenvoudig is vast te stellen. Voor wat betreft het deel van de vordering dat ziet op gederfde arbeidsuren zal de rechtbank de benadeelde dan ook niet in zijn vordering ontvangen.

De benadeelde partij [slachtoffer 11] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 1095,- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die deze als gevolg van het onder parketnummer 710013-09 onder 1 tenlastegelegde feit zou hebben geleden. De gestelde schade bestaat uit: een vergoeding voor het bestelde en niet geleverde goed, te weten een Philips Plasma scherm (€ 795,-), de telefoonkosten die benadeelde heeft gemaakt in verband met deze zaak (€ 50,-) en immateriële schade die de benadeelde als gevolg van het bewezenverklaarde zou hebben geleden. De rechtbank is van oordeel dat de vordering tot een bedrag van € 795,- eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit het betreffende bewezenverklaarde feit. De rechtbank zal de vordering dan ook tot dit bedrag toewijzen.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering voorzover deze ziet op de immateriële schade die benadeelde zou hebben geleden (€ 250,-) en op de gestelde telefoonkosten (€ 50,-) onvoldoende onderbouwd en overigens ook niet aannemelijk is. De rechtbank zal de vordering dan ook voor dit deel afwijzen.

De benadeelde partij [naam] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 2.500,- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van verdachtes handelen zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat de schade niet rechtstreeks voortvloeit uit enig in deze zaak tenlastegelegd en/of bewezenverklaard feit. De benadeelde partij zal dan ook niet in de vordering kunnen worden ontvangen.

De benadeelde partij [benadeelde 10] heeft een vordering tot schadevergoeding van

€ 2.077,- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder parketnummer 700719-08 onder feit 2 tenlastegelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat de schade niet rechtstreeks voortvloeit uit het betreffende bewezenverklaarde feit. De benadeelde partij zal dan ook niet in de vordering kunnen worden ontvangen.

De benadeelde partij [benadeelde 13] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 27.211,42 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder parketnummer 710013-09 onder feit 4 tenlastegelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat deze vordering zich niet leent voor behandeling in dit strafgeding, aangezien deze vordering niet van eenvoudige aard is nu een andere persoon, te weten [betrokkene 3] door de kantonrechter reeds tot vergoeding van deze schade is veroordeeld. Het is daarmee onduidelijk in hoeverre verdachte aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. De benadeelde partij zal dan ook niet in de vordering kunnen worden ontvangen.

De benadeelde partij [benadeelde 17], filiaal Nederland heeft een vordering tot schadevergoeding van € 13.308,52 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder parketnummer 710013-09 onder feit 6 tenlastegelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank merkt op dat het totaalbedrag van deze vordering afwijkt van het bedrag in de onderbouwing (respectievelijk € 13.308,52 en € 10.495,-) zonder dat uit de vordering blijkt waardoor dit verschil is veroorzaakt. De rechtbank oordeelt dat deze schade zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet eenvoudig is vast te stellen, zodat de benadeelde partij in de vordering niet zal kunnen worden ontvangen.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de benadeelde partij [benadeelde 8] niet in haar vordering zal worden ontvangen. Deze partij heeft echter geen vordering bij de rechtbank ingediend, zodat naar het oordeel van de rechtbank thans geen beslissing op een vordering van deze partij voorligt.

9.2 Schadevergoedingsmaatregelen

Hoewel op dit punt door de verdediging geen verweer is gevoerd, overweegt de rechtbank ambtshalve het volgende. Ten nadele van verdachte is een groot aantal strafbare feiten bewezen verklaard en, daarmee samenhangend, is een uitzonderlijk hoog aantal vorderingen tot schadevergoeding van verschillende benadeelde partijen jegens hem toegewezen. Het totaalbedrag van deze toegewezen vorderingen is – zeker voor een particulier – bijzonder hoog: ongeveer € 300.000,-.

Oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor alle gevorderde en toegewezen bedragen zou dan ook betekenen dat hieraan het maximaal toegestane aantal dagen vervangende hechtenis zou zijn verbonden, te weten 365 dagen (één jaar).

Gelet op het feit dat verdachte reeds lang voor aanvang van onderhavige strafzaak in staat van faillissement verkeerde en met (steeds nieuwe) hoge schulden kampte en mede gelet op het feit dat verdachte geen enkele opleiding heeft afgerond en er in het verleden blijk van heeft gegeven er grote moeite mee te hebben zich in een dienstbetrekking te handhaven, is de rechtbank van oordeel dat de verwachtingen ten aanzien van verdachtes mogelijkheden om de toegewezen vorderingen in zijn totaliteit te voldoen, nihil zijn. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het verbinden van de schadevergoedingsmaatregel aan alle toegewezen vorderingen slechts zou kunnen leiden tot het in de toekomst tenuitvoerleggen van de vervangende hechtenis. Naar het oordeel van de rechtbank doet zich in dit individuele geval een zeer uitzonderlijke situatie voor waarin het bepaalde in artikel 36f, zesde lid van het Wetboek van Strafrecht tot ongewenste resultaten zou leiden.

De rechtbank overweegt dat (kleine) particuliere benadeelde partijen een groter belang hebben bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aan verdachte, dan grote bedrijven die zich als benadeelde partij hebben gevoegd. Laatstgenoemden zullen naar verwachting gemakkelijker dan de eerstgenoemden in staat zijn hun vordering in rechte kracht bij te zetten. Hiervan is ook gebleken op de terechtzitting, waar een drietal grote benadeelde partijen zich adequaat kon laten en ook liet vertegenwoordigen door een juridisch geschoolde medewerker. Bovendien zijn de vorderingen van de grote marktpartijen, met name die van de creditcardmaatschappijen die in dit dossier een belangrijke rol spelen, van een zo grote omvang dat daar naar verhouding een uitzonderlijk hoog aantal dagen vervangende hechtenis tegenover zou komen te staan, zodat verdachte reeds om die reden mogelijk eerder geneigd zal zijn tot betaling aan die (grote) partijen over te gaan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat gelijkmatige toepassing van de schadevergoedingsmaatregel ten aanzien van alle benadeelde partijen zou kunnen leiden tot een scheve verhouding tussen die partijen: verdachte zou immers naar verwachting geneigd kunnen zijn aan te vangen met het voldoen van de vorderingen van de grote partijen en slechts in laatste instantie de schade van de particuliere benadeelden vergoeden.

Dit zou ertoe leiden dat de particuliere benadeelden, voor wie het bedrag van de benadeling weliswaar absoluut kleiner is, maar in relatie tot hun inkomen wellicht groter, waarschijnlijk nimmer (een deel van) hun vordering voldaan zullen zien.

In het licht van het voorgaande overweegt de rechtbank dat, in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een uitzonderlijk hoog totaal schadebedrag en een buitengewoon onmachtige verdachte en waarin zich zowel grote marktpartijen, als particulieren als benadeelde partij hebben gevoegd, het recht een grotere bescherming dient te bieden aan de (kleine) particuliere benadeelden dan aan de (grote) rechtspersonen. Aangezien de rechtbank het enerzijds met het oog op de te verwachten duur van de vervangende hechtenis onwenselijk acht de schadevergoedingsmaatregel voor alle toegewezen bedragen toe te wijzen en de rechtbank anderzijds van oordeel is dat de schadevergoedingsmaatregel met name dient te worden opgelegd ter ondersteuning van de kleine (particuliere) benadeelden, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel uitsluitend opleggen ten aanzien van die vorderingen, die door particuliere benadeelden zijn ingediend.

De rechtbank stelt vast dat verdachte jegens de benadeelde partijen [naam], [slachtoffer 8], [slachtoffer 12], [slachtoffer 14], [slachtoffer 5], [slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder parketnummer 710013-09 onder 1 bewezenverklaarde feit is toegebracht.

Daarom zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel aan verdachte opleggen tot het bedrag waartoe de vordering van de benadeelde partijen is toegewezen, te weten ten aanzien van

- [slachtoffer 9] voor een bedrag van € 225,-;

- [slachtoffer 8] voor een bedrag van € 204,-;

- [slachtoffer 12] voor een bedrag van € 256,-;

- [slachtoffer 14] voor een bedrag van € 191,-;

- [slachtoffer 5] voor een bedrag van € 421,-;

- [slachtoffer 3] voor een bedrag van € 93,-;

- [slachtoffer 2] voor een bedrag van € 343,-

- [slachtoffer 10] voor een bedrag van € 349,-;

- [slachtoffer 11] voor een bedrag van € 795,-.

10. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Wetboek van Strafrecht, artikelen: 36f, 45, 57, 227b, 326, 321

11. Beslissing

De rechtbank:

Spreekt verdachte vrij van het hem onder parketnummer 669067-07 onder vier tenlastegelegde feit.

Verklaart bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.3. vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezenverklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Benadeelde partijen

Wijst toe de vordering tot vergoeding van

- de door de benadeelde partij [benadeelde 6] geleden schade tot een bedrag van € 14.488,50 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde 6], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [benadeelde 5] geleden schade tot een bedrag van € 32.456,68 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde 5], voornoemd, rekeningnummer onbekend;

- de door de benadeelde partij [benadeelde 12] geleden schade tot een bedrag van € 7.638,80 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde 12], voornoemd, rekeningnummer [nummer], onder vermelding van [nummer];

- de door de benadeelde partij [benadeelde 1] geleden schade tot een bedrag van € 22.850,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde 1], voornoemd, rekeningnummer [nummer] onder vermelding van het kenmerk [nummer];

- de door de benadeelde partij [benadeelde 9] geleden schade tot een bedrag van € 214.723,84 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde 9], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

steeds tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 9] geleden schade tot een bedrag van € 225,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 9], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 8] geleden schade tot een bedrag van € 204,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 8], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 12] geleden schade tot een bedrag van € 256,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 12], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 14] geleden schade tot een bedrag van € 191,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 14], voornoemd, rekeningnummer [nummer];de door de benadeelde partij

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 5] geleden schade tot een bedrag van € 421,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 5], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 3] geleden schade tot een bedrag van € 93,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 3], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

- de door de benadeelde partij [slachtoffer 2] geleden schade tot een bedrag van € 343,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 2], voornoemd, rekeningnummer [nummer];

steeds tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [slachtoffer 10] geleden schade tot een bedrag van € 349,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 10], voornoemd, rekeningnummer [nummer], tegen behoorlijk bewijs van kwijting en verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [slachtoffer 11] geleden schade tot een bedrag van € 795,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 11], voornoemd, rekeningnummer [nummer] tegen behoorlijk bewijs van kwijting; verklaart de vordering voor een bedrag van € 50,- (de telefoonkosten) niet-ontvankelijk; wijst af het meer of anders gevorderde.

Verklaart de benadeelde partijen [naam], [benadeelde 10], [benadeelde 13] en [benadeelde 17] (filiaal Nederland), niet-ontvankelijk in de vordering.

Schadevergoedingsmaatregel

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 9] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 225,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 8] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 204,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 12] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 256,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 14] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 191,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 3 (drie) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 5] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 421,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 8 (drie) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 3] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 93,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 1 (één) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 2] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 343,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 10] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 349,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 11] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 795,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis. De tenuitvoerlegging van deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij

12. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.J.A. Plaisier, voorzitter,

mrs. W.A.F. Jansen en J.H. Crijns, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. C.M. Brugman,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 september 2009.

mr. Crijns is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

*1 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 oktober 2008, nr. 08-544226, p. 744.

*2 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 3-10.

*3 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 5; bijlagen 1 en 2.

*4 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 5; bijlage 3.

*5 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 6, bijlage 5.

*6 Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 9.

*7 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 8, bijlage 7.

*8 Proces-verbaal Werknemersfraude d.d. 8 november 2006, nr. 430128, p. 7.

*9 Proces-verbaal van aangifte d.d. 28 februari 2007, dossiernr. 07-523116, p. 46-47.

*10 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 26 april 2007, dossiernr. 07-523116, p. 55.

**11 Proces-verbaal van verhoor van [betrokkene 1] d.d. 14 augustus 2007, dossiernr. 07-523116, p. 112.

*12 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 26 april 2007, dossiernr. 07-523116, p. 56-58.

*13 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 9.

*14 Proces-verbaal van aangifte d.d. 1 augustus 2007, dossiernr. 07-523116, p. 106.

*15 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 25 juli 2007, dossiernr. 07-523116, p. 107-110.

*16 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 10.

*17 Verhoor medeverdachte [betrokkene 1] d.d. 14 augustus 2007, dossiernr. 07-523116, p. 111-113.

*18 Aangifte [aangever] namens [benadeelde 3] d.d. 3 juli 2007, dossiernr. 07-523116, p. 71-73.

*19 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juli 2007, dossiernummer 07-523116, p. 85-90.

*20 Aangifte [aangever] namens [naam bedrijf] Amstelveen, d.d. 4 december 2006, dossiernr.07-523116, p. 74-77 en bijlagen, p. 78-84.

*21 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 25 juli 2007, dossiernummer 07-523116, p. 91-92.

*22 Proces-verbaal van verhoor medeverdachte [betrokkene 5] d.d. 7 augustus 2007, dossiernummer 07-523116, p. 42-44.

*23 Proces-verbaal van aangifte d.d. 3 september 2007, dossiernr. 07-523116, p. 115-119.

*24 Proces-verbaal van aangifte d.d. 23 augustus 2007, dossiernr. 07-523116, p. 141-150.

*25 Proces-verbaal van aangifte d.d. 5 september 2007, dossiernr. 07-523116, p. 152-160.

*26 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 23 september 2007, dossiernr. 07-523116, p. 161-163.

*27 Over het gebruik van deze – valse – naam heeft de rechtbank hiervoor reeds het een en ander overwogen.

*28 Proces-verbaal van aangifte d.d. 18 maart 2008, dossiernr. 08-544226, p. 33-36; Overeenkomsten tussen [benadeelde 9] en [verdachte] d.d. 8 januari 2008 en 29 januari 2008, dossiernr. 08-544226, p. 60-61; Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 80.

*29 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 1], d.d. 8 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 70-71.

*30 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 4-5.

*31 Proces-verbaal van aangifte d.d. 21 januari 2008, dossiernr. 08-544226, p. 74-76.

*32 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 80-81.

*33 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 23 september 2007, dossiernr. 07-523116, p. 161-163.

*34 Proces-verbaal van aangifte d.d. 25 augustus 2008, dossiernr. 08-544226, p. 132-135.

*35 Een geschrift, zijnde een overeenkomst tussen [benadeelde 9] en [verdachte] d.d. 22 augustus 2008, dossiernr. 08-544226, p. 136.

*36 Een geschrift, zijnde een kopie van bankpas, dossiernr. 08-544226, p. 137.

*37 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 2] d.d. 9 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 145-146.

*38 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 augustus 2008, dossiernr. 08-544226, p. 147-150

*39 Een geschrift, zijnde een overeenkomst tussen [benadeelde 9] en [verdachte] d.d. 22 augustus 2008, dossiernr. 08-544226, p. 151-165

*40 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 6.

*41 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 6.

*42 Proces-verbaal van aangifte d.d. 19 september 2008, dossiernr. 08-544226, p. 197.

*43 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 september 2008, dossiernr. 08-544226, p. 205-208.

*44 Proces-verbaal van terechtzitting d.d. 12 mei 2009, p. 7.

*45 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 8-10.

*46 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1] d.d. 9 september 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 94-95.

*47 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2] d.d. 30 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 105-106.

*48 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3] d.d. 30 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 112-113.

*49 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 4] d.d. 29 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 117-120.

*50 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 5] d.d. 27 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 125-126.

*51 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 6] d.d. 26 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 128-130.

*52 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 8] d.d. 1 september 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 133-137.

*53 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 9] d.d. 23 september 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 149-154.

*54 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 10] d.d. 3 september 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 152-153.

*55 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 11] d.d. 27 september 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 170-173.

*56 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 12] d.d. 27 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 192-195.

*57 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 13], d.d. 28 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 198-200.

*58 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 14] d.d. 26 augustus 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 208-211.

*59 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 8-10.

*60 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 oktober 2008, dossiernr. 08-544226A, p. 58-61.

*61 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 3] d.d. 23 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 469-471.

*62 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 212-267.216; bijlage 4 bij dat proces-verbaal, p. 238-239.

*63 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 498-499.

*64 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 500-501.

*65 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 501-502.

*66 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 502-503.

*67 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 oktober 2008, dossiernr. 08-544226, p. 503-504.

*68 Proces-verbaal van aangifte d.d. 26 november 2008, dossiernr. 08-544226, p. 634-636.

*69 Een schriftelijk stuk, te weten een loonstrook d.d. april 2008, p. 644.

*70 Proces-verbaal van verhoor [getuige 4] d.d. 19 november 2008, dossiernr. 08-544226, p. 638-640.

*71 Proces-verbaal van aangifte d.d. 9 juli 2008, dossiernr. 08-544226, p. 537.

*72 Zie feit 6 onder hetzelfde parketnummer.

*73 Proces-verbaal van aangifte d.d. 6 augustus 2008, dossiernr. 08-544226, p. 650-662.

*74 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 oktober 2008, nr. 08-544226, p. 744.

*75 Proces-verbaal van aangifte d.d. 9 juli 2008, dossiernr. 08-544226, p. 535

*76 Proces-verbaal van aangifte d.d. 2 juli 2008, dossiernr. 08-544226, p. 614-617.

*77 Proces-verbaal van aangifte d.d. 9 juli 2008, dossiernr. 08-544226, p. 533-534.

*78 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 6] d.d. 19 november 2008, dossiernr. 08-544226, p. 629-630.

*79 Proces-verbaal van aangifte d.d. 25 november 2008, dossiernr. 08-544226, p.

*80 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 5] d.d. 12 november 2008, dossiernr. 08-544226, p. 605-607.

*81 Proces-verbaal van aangifte d.d. 9 juli 2008, dossiernr. 08-544226, p. 554.

*82 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 november 2008, dossiernr. 08-544226, p. 549.